Zredagowana skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA - Forum Prawne

 

Zredagowana skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA

Poniżej znajduje się zredagowana skarga na bezczynność organu administracji publicznej w zakresie udostępnienia informacji publicznej, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: 1. Skargę możemy złożyć, o ile po 14 dniach urząd nam ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Zamknięty temat
 
29-02-2012, 15:47  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie Zredagowana skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA

Poniżej znajduje się zredagowana skarga na bezczynność organu administracji publicznej w zakresie udostępnienia informacji publicznej, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami:

1. Skargę możemy złożyć, o ile po 14 dniach urząd nam nie udostępnił żądanej przez nas informacji publicznej lub nie wydał decyzji odmawiającej. Decyzją nie jest lakoniczne pismo na ten temat.

2. Skargę składamy za pośrednictwem urzędu, którego bezczynność skarżymy - znaczy trzeba ją złożyć w tym urzędzie, a urząd zobowiązany jest przekazać skargę do sądu. Przekazanie skargi bezpośrednio do sądu jest błędem, bo i tak sąd przekaże ją z powrotem do urzędu. Jeśli jednak prawidłowo złożymy skargę na bezczynność w urzędzie, a ten nie przekaże jej dalej do sądu administracyjnego, to poniżej w kolejnym wpisie w tym wątku zostanie wyjaśnione co robić w takiej sytuacji

3. Skargę do tego urzędu możemy zanieść osobiście - wtedy składamy tam dwa podpisane egzemplarze skargi, a na trzecim uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy podpisane dwa egzemplarze skargi do tego urzędu listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

4. Gdy urząd przekaże skargę do sądu, ten nas powiadomi, aby wpłacić 100 zł z tytułu wpisu. Trzeba to uczynnić w terminie 7 dni, bo inaczej skarga zostanie odrzucona. Wpłaty dokonujemy przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy sądu podany na zawiadomieniu sądowym. Po uznaniu skargi przez sąd, te 100 zł otrzymamy zwrotnie od urzędu. Innych kosztów nie ma.

5. Urzędy które są bezczynne, kiedy otrzymają skargę, to zaczynają szybko działać. I bywało tak, że interesant składał skargę, urząd kilka dni później wydawał decyzję i w dniu rozprawy przed sądem urzędnik twierdził, że nie jest już bezczynny. Niektóre składy sędziowskie uznawały, że wtedy nie ma już bezczynności i te 100 zł przepadało. Dlatego Uchwałą 7 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, ustalono że liczy się data złożenia skargi w organie, a nie termin sprawy w sądzie. Jeśli w dacie złożenia skargi w urzędzie, nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie, to jest bezczynność, nawet jeśli urząd wydał decyzję przed sprawą w sądzie. W takim przypadku sąd umarza postępowanie i zasądza 100 zł od urzędu dla tego kto wniósł skargę. Dlatego w naszej skardze przypominamy tę uchwałę, aby skład sędziów orzekający wiedział, że jesteśmy świadomi tego prawa.

5a. Niektóre urzędy po otrzymaniu takiej skargi zaczynają tak szybko działać, że wydają akt administracyjny tego samego dnia, co wpłynęła do nich ta skarga. Nagle znajdują moce przerobowe, mimo że wcześniej interesant był informowany, że sprawa zostanie załatwiona najwcześniej za kilka tygodni. Czyżby ruszyło sumienie? Nic bardziej mylnego! To po prostu trick urzędniczy, który zaraz rozszyfrujemy. WSA uzna nasza skargę i zasądzi zwrot wpisu 100zł od urzędu pod warunkiem, że wniesiemy ją za pośrednictwem organu zanim ten organ wyda akt administracyjny lub podejmie czynność, co do której pozostawał w zwłoce. Natomiast oddali ją (czyli my nie mamy racji) – jeśli skargę wnieśliśmy w dacie wydania aktu lub podjęcia czynności. Dlatego też w wielu urzędach po wpłynięciu skargi nadawany w sprawie jest najwyższy priorytet i tego samego dnia sprawa jest załatwiona. Jest to nieładne podejście, bo ten sam urząd wcześniej informował, że „tak szybko się nie da”. Jak zatem postąpić, aby uniemożliwić takie zagranie? Skargi na bezczynność lub opieszałe prowadzenie postępowania najlepiej składajmy osobiście(jeśli mamy taką możliwość) w siedzibie urzedu na mniej niż godzine przed końcem pracy w danym urzedzie. Przykładowo – jeśli urząd jest czynny do godz. 16.00 , to skargę składamy w kancelarii tego urzedu o godzinie 15.45 – najlepiej w piątek lub dzień poprzedzający następne dni wolne od pracy. Tym samym niemal uniemożliwiamy załatwienie sprawy w danym dniu i naszą skarge WSA będzie mógł uznać. Zapewne też urząd wyda „w następny poniedziałek” akt administracyjny, którego w normalnym trybie nie mogliśmy się doprosić

6. Organem administracji jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze (w skrócie SKO) , Dyrektor Izby Skarbowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego, Prezydent, Burmistrz, Wójt danej gminy (chodzi oczywiście o tytuł, a nie o konkretne imie i nazwisko), a nie jest nim Urząd Miasta, czy Urząd Gminy, czy Urząd dzielnicy, czy Urząd Skarbowy, czy Izba Skarbowa. Jeśli skarżymy działanie innego urzędu, to warto łatwo sprawdzić jak się nazywa taki organ. Na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query i tam mamy rozwijaną listę "Rodzaj skarżonego organu" gdzie są wszystkie organy wymienione


Poniżej jest treść skargi

Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

<adres>

za pośrednictwem
<organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy, adres >


Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę
PESEL>

Organ: <organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy>


SKARGA
na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej przez
<nazwa organu, czyli urzędu>

Na podstawie art.3 §2 pkt.8, art.50 §1, art.52 §2 i art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę skargę na bezczynność <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy>, zarzucając naruszenie art. 13 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm). przez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem i wnoszę o:

1) zobowiązanie
<nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> do udzielenia żądanej informacji publicznej w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi,

2) na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

3) wymierzenie organowi grzywny na postawie art. 149 § 2 p.p.s.a w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a

4) zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie:

W zakresie tej sprawy miał miejsce następujący przebieg zdarzeń:

1. Dnia
<data>złożyłem podanie zawierające wniosek o udostępnienie <tu opisujemy, czego żądaliśmy w podaniu>

2. Do dnia złożenia tej skarg
i <data> organ administracji publicznej nie udostępnił żądanej informacji ani też nie wydał decyzji odmownej zgodnie z art. 16 pkt. ustawy o dostępie do informacji publicznej, czym naruszył 14 dniowy termin zapisany art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

WSA w Wyroku z dnia 22 sierpnia 2012 (sygn. akt II SAB/Lu 72/12) zauważył, że "o bezczynności w udostępnieniu informacji publicznej można zatem mówić w sytuacji, gdy zobowiązany do udzielenia tej informacji podmiot nie podejmuje w terminie wskazanym w art. 13 ustawy (przy uwzględnieniu wymienionych wyżej wyjątków) odpowiednich czynności, tj. nie udostępnia informacji publicznej w formie czynności materialno - technicznej lub nie wydaje decyzji o odmowie jej udzielenia." Zgodnie z tezą zawartą w Wyroku WSA z dnia 13 sierpnia 2015 (sygn. akt
II SAB/Bk 36/15) "O rażącym charakterze bezczynności w udzieleniu informacji publicznej świadczy nie tylko okres oczekiwania na odpowiedź, ale również postawa pytanego organu przejawiająca lub nieprzejawiająca dobrej woli dla załatwienia wniosku. "

"Rozpoznając skargę na bezczynność organu administracji publicznej, na podstawie przepisów art. 149 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 kwietnia 2011 r., sąd administracyjny obowiązany jest dokonać z urzędu kontroli przewlekłości postępowania administracyjnego, którego dotyczy skarga." - tak orzekł WSA w Wyroku z dnia 1 lutego 2012 (sygn. akt II SAB/Go 59/11)


NSA w Wyroku z dnia 11 października 2013 (sygn. akt I OSK 1495/13) orzekł: "Zarzucenie w jednym piśmie bezczynności organu i przewlekłości prowadzonego przez niego postępowania nie musi zatem stanowić skumulowania dwóch skarg, o ile kwestionowana jest terminowość i sprawność postępowania w zakończeniu tej samej sprawy administracyjnej. W takiej sytuacji dopuszczalność objęcia jedną skargą obu form opieszałości organu inicjuje jedną sprawę sądowoadministracyjną, w której sąd ma obowiązek rozpoznać i rozstrzygnąć spór o legalność braku wydania aktu lub podjęcia czynności. Pozostaje to w związku z zasadą, że przedmiotem zaskarżenia w konkretnym postępowaniu może być tylko jedna decyzja, postanowienie, inny akt lub podjęta czynność. Liczba zaskarżonych aktów lub czynności determinuje zatem liczbę spraw sądowoadministracyjnych. Przedmiotem postępowania w sprawie ze skargi zarówno na bezczynność, jak i przewlekłość organu stanowi ustalenie, czy zachodzi potrzeba zobowiązania organu do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności. W obu przypadkach sąd administracyjny dysponuje tymi samymi środkami prawnymi, ich zastosowanie jest zaś obowiązkowe w razie stwierdzenie jakiejkolwiek postaci niesprawnego funkcjonowania organu, niezależnie od podniesionych w skardze zarzutów i wniosków oraz podstawy prawnej (por. wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2012 r., II OSK 709/12)."


Zgodnie z wykładnią prawa zawartą w Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 285/11), prawo złożenia tej skargi nie wymaga wyczerpania środków zaskarżenia, "Powyższe rozważania prowadzą więc do wniosku, że skoro skarga na bezczynność w sprawie dostępu do informacji publicznej zmierza do jak najszybszego rozpatrzenia wniosku, a ustawa nie stawia dodatkowych warunków do jej wniesienia, to może być ona wniesiona do sądu administracyjnego bez wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Stanowisko to zostało ugruntowane w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. postanowienie NSA z dnia 31 marca 2008 r., I OSK 262/08, wyrok NSA z 24 maja 2006 r., I OSK 601/05, postanowienie NSA z 03 października 2007 r., I OSK 1382/07 oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r., VIII SAB/Wa 18/11) "

Ponadto w Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 (sygn. akt I OPS 6/08 ) zawarta jest następująca wykładnia stosowania prawa: „Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu - w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a tej ustawy - organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności.” Zaś w tezie wyroku NSA z dnia 5 lipca 2012 (sygn. akt II OSK 1031/12) zauważono: "O ile wydanie przez organ administracyjny na dzień orzekania przez Sąd żądanego rozstrzygnięcia sprawy czyni z natury rzeczy niemożliwymi zobowiązanie organu do działania, o tyle nie zwalnia to Sądu z obowiązku zbadania, czy w sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie oceny, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważania, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny (art. 149 par. 1 i 2 p.p.s.a.). Podjęcie przez organ czynności procesowych powoduje, iż ustaje stan ewentualnej bezczynności organu, co uzasadnia umorzenie postępowania w zakresie skargi na bezczynność organu, ale nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania sądowego dotyczącego skargi strony na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ"
Za uzasadnione w związku z tym należy uznać zobowiązanie
<nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> do ukarania pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie na podstawie art. 38 KPA


Wnoszę także o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie.

PodpisZałączniki:
1) odpis skargi
2) kopia mojego podania o udostępnienie informacji publicznej


Koniec treści skargi


Cytat:
W przypadku, gdy zostanie uznane rażące naruszenie prawa, powstają uprawnienia do http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
29-02-2012, 17:03  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Zredagowana skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA

Urząd jest zobowiązany przekazać naszą skargę dotyczącą bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej wraz z odpowiedzią, w terminie 15 dni od złożenia jej przez nas.

1. Zatem po upływie 15 dni od złożenia naszej skargi w urzędzie, telefonujemy do sekretariatu właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i pytamy, czy nasza skarga wraz z odpowiedzią dotarły. Jeśli tak - czekamy na zawiadomienie z Sądu, a jeśli nie - znaczy, że urząd nie przekazał naszej skargi W tej sytuacji składamy wniosek o wymierzenie organowi grzywny.

2. Wniosek o wymierzenie organowi grzywny składamy bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach. Zatem albo osobiście udajemy się do sądu i tam w biurze podawczym składamy dwa egzemplarze wniosku, a na trzecim uzyskujemy potwierdzenie nadania albo wysyłamy dwa podpisane egzemplarze wniosku listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3. Sąd po otrzymaniu wniosku wyśle nam zawiadomienie, aby wpłacić 100 zł z tytułu wpisu sądowego od tego wniosku. Trzeba to uczynnić w terminie 7 dni, bo inaczej wniosek zostanie odrzucony. Wpłaty dokonujemy przelewem bankowym lub na poczcie, na rachunek bankowy sądu podany na zawiadomieniu sądowym.
Po rozpatrzeniu wniosku przez sąd i wymierzeniu organowi grzywny, sąd zasądzi zwrot tych 100 złotych nam od urzędu.

Poniżej znajduje się treść wniosku

Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

<adres>
Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę
PESEL>

Organ: <organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy>

WNIOSEK
strony skarżącej o wymierzenie organowi grzywny


Na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 2 pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm) wnoszę o wymierzenie <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> grzywny w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a oraz o zasądzenie kosztów postępowania.
Na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 154 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.


Uzasadnienie

Dnia
<data> wniosłem, za pośrednictwem < nazwa urzędu, którego bezczynność skarżymy>, skargę na bezczynność tegoż organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w <miasto> w zakresie udzielenia informacji publicznej na temat <czego dotyczyła sprawa>.

Dowód: kserokopia skargi z poświadczoną datą wpływu do organu.

Mimo upływu 15 dniowego terminu określonego w art. 2 pkt.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, organ nie przekazał skargi Sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę (informacja uzyskana telefonicznie z sekretariatu WSA).

Brak reakcji ze strony organu uniemożliwia rozpoznanie sprawy przez Sąd.
Z tych względów wymierzenie organowi grzywny we wnioskowanej wysokości jest uzasadnione.Podpis


Załącznik:
- odpis wniosku
- kserokopia skargi z poświadczoną datą wpływu do organu


Koniec treści wniosku


Cytat:
W przypadku, gdy zostanie uznane rażące naruszenie prawa, powstają uprawnienia do http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
20-03-2013, 09:56  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Zredagowana skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA

Jeśli WSA oddali naszą skargę lub przyzna nam rację, ale naszym zdaniem nie wszystko uwzględnił, to takie orzeczenie WSA możemy zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Tu jest poradnik jak: http://forumprawne.org/sady-administ...na-do-nsa.html

Natomiast jeśli sąd uzna naszą skargę i zobowiąże urząd do wykonania czynności, a organ nadal będzie bezczyny, to stosujemy kolejny poradnik Natomiast jeśli sąd uzna naszą skargę i wyda w tej sprawie wyrok, a urząd nie chce się dostosować do Wyroku, to stosujemy ten poradnik http://forumprawne.org/sady-administ...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność (odpowiedzi: 13) Opiszę krótko o co mi chodzi: Staram się uzyskać informację od Stowarzyszenia dysponującego środkami publicznymi a więc podlegającemu ustawie o...
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu podatkowego do WSA (odpowiedzi: 3) Poniżej znajduje się zredagowana skarga na opieszałe prowadzenie postępowania przez organ podatkowy pierwszej (niższej) instancji w sprawach...
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA (odpowiedzi: 3) Poniżej znajduje się zredagowana skarga na bezczynność organu administracji publicznej, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: ...
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA (odpowiedzi: 13) Witam. Mam pytanie odnośnie "poradnika - Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA A jeśli organ na zażalenie na niezałatwienie sprawy w...
§ Skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA - Rada Miasta? (odpowiedzi: 4) Mam krótkie pytanie - czy do WSA można także wnieść skargę na bezczynność Rady Miasta w zakresie informacji publicznej? Przypadek: pomimo skierowania...
§ WKU Skarga na bezczynność organu (odpowiedzi: 3) Prosba o Pomoc i co jeszcze w takim temacie mozna zrobic? Zaczynajac od poczatku,ze wzgledu na upływ terminu WKU ma obowiazek z urzedu przeniesc...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.