skarga na niewykonanie wyroku WSA - Forum Prawne

 

skarga na niewykonanie wyroku WSA 3

Cytat: Napisał/a igiełka0123 Jest Decyzja nr 108/2017 z dnia 14 listopada 2017 (..) Na co mam jeszcze zwrócić uwagę, aby zmusić urzędnika do wydania decyzji zgodnie z wyrokami sądów. Proszę o informację. Skoro organ wydał ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
27-11-2017, 07:26  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Cytat:
Napisał/a igiełka0123 Zobacz post
Jest Decyzja nr 108/2017 z dnia 14 listopada 2017
(..)
Na co mam jeszcze zwrócić uwagę, aby zmusić urzędnika do wydania decyzji zgodnie z wyrokami sądów. Proszę o informację.
Skoro organ wydał decyzję niezgodną z wiążącym go orzeczeniem WSA, a pan się od tej decyzji odwołał to jest to najbardziej skuteczny sposób.
voyteg jest off-line  
08-06-2018, 09:36  
igiełka0123
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Witam ponownie.
Organ nadzoru budowlanego nadal nie wydaje decyzji choć zobowiązał się pismem z dnia 2018-03-20 r do jej wydania działając zgodnie z treścią w/w art. 36 § 1 k.p.a. wyznacza nowy termin załatwienia sprawy, znak : WOB.7721.713.2017 do dnia 31 maja 2018r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Postanawia odmawiam wyznaczenia.....dodatkowego terminu załatwienia sprawy. W uzasadnieniu czytamy „Niemniej, z uwagi na przekroczenie terminu załatwienia sprawy i niezastosowania dyspozycji art. 36 k.p.a., niniejszym postanowieniem zobowiązuję …. do bezwzględnego podjęcia środków mających na celu w przyszłości przestrzeganie ustawowych terminów określonych w k.p.a., dotyczących załatwienia spraw administracyjnych. Należy również dodać, że stronie, po wyczerpaniu trybu wskazanego w art. 37 k.p.a., służy skarga do właściwego WSA.Z uwagi na fakt, że postępowanie prowadzone przez organ powiatowy zostało wszczęte w związku z pismem Skarżącego z dnia 29 sierpnia 2008 r., podanie z dnia 5 lutego 2018r., zostało rozpatrzone jako zażalenie na niezałatwienie przez organ wojewódzki sprawy w terminie.
Moje pytanie czy wyczerpałem tryb art. 37 k.p.a., i mogę składać skargę do sądu administracyjnego na nadzór budowlany?
Czy mając wyroki II SA/Kr 1442/13 z dnia 14 lutego 2014 r., i II OSK 2626/15 z dnia 14 czerwca 2017 r., w przedmiocie nakazu dostosowania posadowienia słupa energetycznego do udzielonego pozwolenia na budowę zwrócić się do zakładu energetycznego o wykonanie wyroków czy muszę czekać na decyzję organu nadzoru budowlanego?
igiełka0123 jest off-line  
08-06-2018, 13:42  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Cytat:
Napisał/a igiełka0123 Zobacz post
mogę składać skargę do sądu

Tak wynika z relacji powyzejWyroki zobowiązują organ do załatwienia sprawy zgodnie z nimi
voyteg jest off-line  
08-06-2018, 13:55  
igiełka0123
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Dziękuję za odpowiedź i proszę o wyjaśnienie
Czy mając wyroki II SA/Kr 1442/13 z dnia 14 lutego 2014 r., i II OSK 2626/15 z dnia 14 czerwca 2017 r., w przedmiocie nakazu dostosowania posadowienia słupa energetycznego do udzielonego pozwolenia na budowę zwrócić się do zakładu energetycznego o wykonanie wyroków czy muszę czekać na decyzję organu nadzoru budowlanego?
igiełka0123 jest off-line  
11-06-2018, 09:15  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Cytat:
Napisał/a igiełka0123 Zobacz post
zwrócić się do zakładu energetycznego o wykonanie wyroków

to organ administracji powinien wykonać, gdy orzeczenie WSA bedzie prawomocne
voyteg jest off-line  
31-12-2018, 14:51  
igiełka0123
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Witam ponownie.
Jest kolejny wyrok nakazujący organowi zbadanie sprawy i wydanie decyzji: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa (spr.) Sędziowie : Sędzia WSA Krystyna Daniel Sędzia WSA Paweł Darmoń Protokolant: Maksymilian Krzanowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi A. I. na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] czerwca 2018 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. na rzecz skarżącego A. I. kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. II SA/Kr 1028/18 - Wyrok WSA w Krakowie gdzie w uzasadnieniu czytamy: W uzasadnieniu w/w wyroku, NSA jednoznacznie wskazał, że aby możliwe było dokonanie oceny trafności, co do zastosowania regulacji przewidzianych w art. 51 p.b., koniecznym było dokonanie ustaleń pozwalających na stwierdzenie czy przeprowadzone na podstawie pozwolenia na budowę udzielonego decyzją z dnia 5 lutego 1988 r. roboty budowlane, wykonane zostały w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę czy też zaistniałe od tych warunków odstępstwa są w świetle prawa dopuszczalne. Powyższa kwestia w zaskarżonym wyroku nie została poddana analizie, nie została poddana analizie również w zaskarżonej decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. oraz decyzji organu I instancji. Jednocześnie NSA przytoczył fragment uzasadnienia wyroku z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 1442/13, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że w przypadku ustalenia, że słup energetyczny nie jest posadowiony w miejscu wyznaczonym w planie realizacyjnym stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę, ale przesunięty o niewielką odległość w inną stronę tym niemniej zgodnie z przebiegiem trasy linii energetycznej - to takie odstępstwo nie jest odstępstwem istotnym i nawet bez uchylania pozwolenia na budowę może nastąpić dostosowanie posadowienia tego słupa do wydanego pozwolenia na budowę.
Z powyższego wynika, że w ponownym postępowaniu, zadaniem organów było dokonanie oceny stopnia odstępstwa wykonanych robót, a przy ocenie tej, organy winny się kierować wskazaniem WSA zawartym w wyroku z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 1442/13.
Koniecznym warunkiem aby możliwe było dokonanie oceny stopnia odstępstwa wykonanych robót, jest w przedmiotowym wypadku ustalenie, z jednej strony gdzie stoi słup, co do którego skarżący podnosi, że jest usytuowany niezgodnie z projektem, a z drugiej strony ustalenie, gdzie zgodnie z dokumentacją projektem powinien on być usytuowany.
Tymczasem organ ustalił jedynie gdzie sporny słup stoi. Brak natomiast jakichkolwiek ustaleń gdzie zgodnie z dokumentacją projektową stać on powinien. Brak tych ustaleń uniemożliwia natomiast dokonanie oceny rodzaju odstępstwa, bo skoro nie wiadomo gdzie słup miał stać, to nie można wyrażać ocen, że przesunięty został nieznacznie i w związku z tym odstępstwo jest nieistotne. Brak też podstaw aby przy tych ustaleniach uwzględniać jako wiążące stanowisko skarżącego, że jego zdaniem słup został przesunięty o 3 metry. Zadaniem organu było bowiem dokonanie jednoznacznych ustaleń, a nie odwoływanie się do sugestii strony postępowania.
Przez 10 lat organ nie wykonuje prawomocne wyroki WSA w Krakowie z dnia 11 października 2010 r., sygn. akt, z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 1442/13 oraz w wyroku NSA z dnia 14 czerwca 2017 r., sygn. akt II OSK 2626/15. Mimo wywiązania się przez organy nadzoru z zaleceń zawartych w wyroku WSA w Krakowie z dnia 24 marca 2011 r. sygn. akt II SA/Kr 1520/10,

Moje pytanie brzmi co mam zrobić, aby organ wykonał wyrok sadu?

Słup energetyczny jak stał niezgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę tak stoi.
Proszę forum pomoc i radę.
igiełka0123 jest off-line  
31-12-2018, 16:12  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

SkoroCytat:
Napisał/a igiełka0123 Zobacz post
Przez 10 lat organ nie wykonuje prawomocne wyroki WSA

to https://forumprawne.org/sady-adminis...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
31-12-2018, 18:15  
igiełka0123
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Dziękuję za szybką odpowiedź, ale to nie działa.
Po uzyskaniu wyroku skazującego organ grzywną za przewlekłość postępowania i nie wykonanie wyroku postępowałem według poradnika https://forumprawne.org/sady-adminis...-poradnik.html
sąd cywilny odrzucił pozew.
Ponownie 13 sierpnia 2018 r złożyłem wniosek o wymierzenie organowi grzywny. Sąd sygn. akt II SO/Kr 4/18 z dnia 22-10-2018 oddalił wniosek uzasadniając „ Z przedstawionych wyżej regulacji prawnych jednoznacznie wynika, że podmiot, za pośrednictwem którego kierowana jest dla sądu administracyjnego skarga jest bezwzględnie obowiązany przekazać to pismo sądowi wraz z kompletem akt sprawy w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. W niniejszej sprawie termin ten został przekroczony, bowiem skarga, która wpłynęła do organu w dniu 5 lipca 2018 r. została przekazana do tut. sądu dopiero 10 sierpnia 2018 r. ... Opóźnienie w przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią i aktami sprawy wyniosło jedynie 5 dni, a zważywszy dodatkowo na sygnalizowane przez organ braki kadrowe i sezon urlopowy nie można uznać, że doszło do naruszenia w istotny sposób prawa.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a.”

Opóźnienie wynosi 7 dni a nie 5 dni jak podaje Sąd. Złożyłem zażalenie w ciągu 7 dni i opłaciłem 100 zł na konto wskazane w pouczeniu na postanowienie do NSA za pośrednictwem WSA .
I tu moje nowe pytanie czy nie będąc prawnikiem miałem do tego prawo?
igiełka0123 jest off-line  
02-01-2019, 08:22  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Cytat:
Napisał/a igiełka0123 Zobacz post
sąd cywilny odrzucił pozew.

Ten aspekt sprawy to temat do działu prawa cywilnegoCytat:
Napisał/a igiełka0123 Zobacz post
czy nie będąc prawnikiem miałem do tego prawo

Profesjonalny pełnomocnik wymagany jest w przypadku zażalenia dotyczącego odrzucenia skargi kasacyjnej
voyteg jest off-line  
02-01-2019, 10:50  
igiełka0123
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Znalazłem taką informację Przymus adwokacki przy sporządzaniu zażalenia do NSA
Przymus adwokacki dotyczy wyłącznie zażaleń na postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej. Przymus adwokacki dotyczy więc wyłącznie postanowień, których podstawą prawną jest art. 194 § 1 pkt 7 p.p.s.a. Pozostałe zaskarżalne zażaleniem postanowienia WSA nie są objęte przymusem adwokackim. A w Postanowieniu sygn. akt II SO/Kr 4/18 z dnia 2018-10-22 jest: „Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a.”
I teraz nie wiem, czy w moim przypadku mogłem składać zażalenie do NSA nie będąc prawnikiem?
igiełka0123 jest off-line  
03-01-2019, 16:16  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Cytat:
Napisał/a igiełka0123 Zobacz post
I teraz nie wiem, czy w moim przypadku mogłem składać zażalenie do NSA nie będąc prawnikiem?
A te Postanowienie odrzucalo skarge kasacyjna?
voyteg jest off-line  
04-01-2019, 08:33  
igiełka0123
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Był to wniosek strony skarżącej o wymierzenie organowi grzywny.
Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10 Za pośrednictwem Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie, 30-038 Kraków ul. Łobzowska 67
Znak: RKOA.5160.47.2014.RK
Znak:WOB.7721.713.2017.PSZY
WNIOSEK
strony skarżącej o wymierzenie organowi grzywny


Na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę o wymierzenie Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanemu w Krakowie grzywny w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 154 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Uzasadnienie


Dnia 04 lipca 2018 roku wniosłem za pośrednictwem, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie,(data nadania 04 lipca 2018 r na Poczcie Polskiej data wpływu do Kancelarii WINB w Krakowie 05 lipca 2018r), skargę na opieszałe prowadzenie postępowania przez ten organ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w zakresie umorzeniu postępowania i nie wykonania wyroku sygn. akt II SA/Kr 1442/13 w przedmiocie umorzenia postępowania, oraz sygn. akt II OSK 2626/15 nakazu dostosowania posadowienia słupa energetycznego do udzielonego pozwolenia na budowę.

Dowód: kserokopia skargi z poświadczoną datą wpływu do organu.

Mimo upływu terminu określonego w art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ nie przekazał skargi Sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę (informacja uzyskana telefonicznie z sekretariatu WSA w dniu 13 sierpnia 2018 roku).

Brak reakcji ze strony organu uniemożliwia rozpoznanie sprawy przez Sąd.
Z tych względów wymierzenie organowi grzywny we wnioskowanej wysokości jest uzasadnione.
igiełka0123 jest off-line  
04-01-2019, 09:39  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Cytat:
Napisał/a igiełka0123 Zobacz post
Był to wniosek strony skarżącej o wymierzenie organowi grzywny.

W takim razie odpowiedz zawiera znalezione przez Pania orzeczenie wskazane wyzej
voyteg jest off-line  
04-01-2019, 09:52  
igiełka0123
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Czyli o informację o przekazaniu sprawy pytać w NSA w Warszawie ?
igiełka0123 jest off-line  
04-01-2019, 10:10  
igiełka0123
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Dziękuję za bezpłatną pomoc i bezcenne informacje wyjaśniające zawiłości prawa administracyjnego.
Proszę przyjąć najlepsze życzenia pomyślności i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2019.
igiełka0123 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Niewykonanie wyroku Sądu Cywilnego (odpowiedzi: 8) Witam Wyrokiem Sąd Cywilny zobowiązał stronę do pewnych działań. Sprawa dotyczy takich czynności jak postawienie ścianki działowej, przeniesienie...
§ Niewykonanie wyroku Sądowego (odpowiedzi: 1) Witam, Rok temu zostałem zostałem okradziony. Kradzież opiewała na kwotę 5 tysięcy złotych ( Lustrzanka cyfrowa + 1900 złotych w gotówce),...
§ Niewykonanie wyroku (odpowiedzi: 1) W listopadzie 2012 roku zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego osoba X została uznana za winną popełnienia zarzucanego jej w akcie oskarżenia czynu...
§ Niewykonanie wyroku sądu (odpowiedzi: 2) Witam. Mam pewnie problem :sad:, jakiś czas temu zostałam ukrana przez Sąd Okręgowy w Sz-nie za pewny artykuł KK, jednym z 3 postulatów była...
§ Niewykonanie wyroku sądowego (odpowiedzi: 1) Zostałem oskarżony o groźby i poniżenie dostałem ponownie nadzór kuratora prędzej miałem za pobicie ale do tego dostałem też inny wyrok w ciągu 3...
§ Skarga na niewykonanie wyroku WSA - art. 154 w zw. z art. 286 par. 2 p.p.s.a. (odpowiedzi: 8) I w końcu dojrzała sprawa do napisania skargi na wojewodę. Czy przed napisaniem skargi mam wezwać wojewodę do wykonania wyroku? Chodzi o to: ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.