bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - Forum Prawne

 

bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 3

Cytat: Napisał/a Sachalin czy Organy działają opieszale? organ działa opieszale, gdy w ustawowym terminie nie wyda decyzji...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
03-01-2013, 11:59  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
czy Organy działają opieszale?
organ działa opieszale, gdy w ustawowym terminie nie wyda decyzji
voyteg jest off-line  
07-01-2013, 15:51  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Pytałem retorycznie... patrząc na daty pism, wnoszę, że powiadomienie UG o samowoli budowlanej skierowane do PINB leżało w PINB "bezczynnie" góra dwa dni.

Czekam póki co na kontrolę z PINB, jutro wyślę odwołanie do SKO a właśnie dziś otrzymałem pismo z Gminy z informacją "w związku ze złożoną skargą przez pana ............ wydział............ przekazuje akta sprawy dotyczące samowolnie wykonanej zmiany sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym na cele mieszkalne na działce.... położonej.... na terenie dzielnicy..... w......"

Moja skarga dotyczyła bezczynności Organu - Organ odwraca kota ogonem.
"Wycisza" niewygodny wątek bezczynności przenosząc uwagę WSA na de facto swoje DOMNIEMANIE samowoli budowlanej.
W związku z tym mam pytanie: czy skoro skargę złożyłem na bezczynność Organu, to WSA w ogóle będzie rozważał kontekst DOMNIEMANEJ samowoli budowlanej? W mojej ocenie to dwa niezależne postępowania.
Ale jeśli tak - WSA może/będzie odnosił się do zarzutu samowoli, to czy mogę (powinienem?) do akt sprawy dołączyć swoją dokumentację, wyjaśnienia i stanowisko? Może na rozprawie warto jednak być osobiście? Jak się bronić przy takim zagraniu?

Pytam, bo Organ może (może?) bronić się Art. 71 ust. 7 "Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych".
Sachalin jest off-line  
07-01-2013, 20:02  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Poniżej projekt odwołania do SKO na odmowę wydania warunków zabudowy.
Prośba o ewentualne merytoryczne uwagi.


Odwołanie

od decyzji ....... znak: .......

Do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
.......

za pośrednictwem
.......


Dnia ........ złożyłem wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolno stojącym na cele mieszkalne na działce ....... w obrębie ......., położonej przy ul. ......., na terenie Dzielnicy ....... w ........

Dnia ........ w niniejszej sprawie zostało wszczęte postępowanie, ale warunki zabudowy nie zostały wydane.

Dopiero po wielokrotnych interwencjach osobistych organ Postanowieniem ....... z dnia ........ (znak .......) opartym na art 123 par 1 i 2 i art 50 par 1 KPA wezwał mnie do uzupełnienia wniosku, ale zawarta tam podstawa prawna nie daje podstawy do takiego żądania i można mieć wrażenie, że tym sposobem obowiązki organu są bez podstawy prawnej przerzucane na stronę postępowania. Jak zauważył WSA w wyroku z dnia 2012-05-21 (sygn. akt II SA/Kr 1641/11) "Zgodnie z art. 7, w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Zgodnie z art. 77 § 1 KPA, organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

Natomiast art. 80 stanowi, że organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona." Z powyższej wykładni prawa jednoznacznie wynika, że zebranie materiału dowodowego to obowiązek organu administracji.

Niemniej, w dniu ........ wszystkie wskazane przez organ braki uzupełniłem. Do pisma przewodniego załączyłem:
a) mapę w wymaganej skali wraz z informacją, że mapa jest zarazem aktualną koncepcją zagospodarowania mojej działki, która nie ulegnie zmianie,
b) kopie umów z gestorami sieci (gazowej i energetycznej),
c) kopie umów z odbiorcami nieczystości stałych i płynnych,
d) informacje o wartościach wszystkich oczekiwanych ode mnie powierzchni: użytkowej (przed i po zmianie), całkowitej, biologicznie czynnej oraz zabudowy z dodatkową informacją, że wszystkie wartości (poza pow. użytkową) nie ulegną zmianie w wyniku zmiany sposobu użytkowania garażu.

Jednocześnie oświadczyłem, że planowana zmiana sposobu użytkowania garażu na cele mieszkalne nie pociągnie za sobą ani zmiany w zapotrzebowaniu na media ani w ilości odbieranych nieczystości. Wnioskowanie do Zakładu Energetycznego lub Gazowni o ustosunkowanie się do mojej informacji, że w wyniku planowanej zmiany nie będę potrzebował większej ilości gazu i energii byłoby bezprzedmiotowe.

W dniu ........ otrzymałem decyzję ....... znak: ......., w którym organ odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na cele mieszkalne uzasadniając, że analiza mojego wniosku i całości akt sprawy wykazała braki:

a) nie wykazałem, że istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla wnioskowanej inwestycji,
b) nie przedstawiłem wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu,
c) nie podałem powierzchni biologicznie czynnej.

Z uwagi na powyższe wydania warunków zabudowy odmówiono.

Ponadto, w przedmiotowej decyzji ....... z ........ zakomunikowano mi, że w dniu ........ została przeprowadzona wizja lokalna w terenie, po której stwierdzono, że zmiana sposobu użytkowania została już wykonana, o czym pismem z dnia ........ organ powiadomił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla ........ Nie są mi znane fakty, jakoby ktokolwiek niezapowiedziany w dniu ........ dostał się i prowadził oględziny na terenie ogrodzonej i zamkniętej posesji mojego domu, tym bardziej, w szczególności nie miały miejsca oględziny wewnątrz pomieszczenia garażowego.

Jeśli pod użytym przez organ sformułowaniem "w terenie" ma być rozumiana posesja mojego domu, to o planowanej przez organ wizji lokalnej nie zostałem poinformowany. Poza postawionym zarzutem samowoli budowlanej, nie przedstawiono mi wyników niniejszego postępowania wyjaśniającego, zapisów protokołu z wynikami oględzin oraz argumentacją organu. Co za tym idzie, naruszony został art. 79 par. 1 KPA.

Odnosząc się do stwierdzenia organu, że wnioskowana przeze mnie zmiana sposobu użytkowania została już wykonana, należy zaznaczyć, że warunkiem koniecznym stwierdzenia zaistnienia zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w art. 71 Prawa budowlanego, konieczne jest uprzednie ustalenie w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, w toku postępowania administracyjnego, że doszło do zmiany sposobu użytkowania w sposób określony w art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Aby móc dokonać takiego ustalenia, należy w pierwszej kolejności wykazać, jaki był przewidziany dopuszczalny sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części i jaki jest obecny sposób użytkowania. Ustaleń tych należy dokonać w oparciu o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia określonego obiektu lub jego części i ustalenia faktyczne odzwierciedlające rzeczywiste wykorzystywanie obiektu lub jego części. Innymi słowy należy dokonać zestawienia pierwotnego przeznaczenia obiektu z jego obecnym sposobem wykorzystywania, a następnie w sytuacji stwierdzenia rozbieżności w tym zakresie, dokonać subsumcji czyli odniesienia ustalonego stanu faktycznego sprawy do hipotezy normy prawnej zawartej w art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Dlatego też w doktrynie jednolicie wskazuje się, że nie każda zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest prawnie relewantna, ale tylko taka, która wpływa na zmianę wymagań stawianych obiektowi, związanych głównie z bezpieczeństwem jego dalszego, zmienionego sposobu użytkowania (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt VII SA/Wa 1335/10) LEX nr 759952).

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, przez zmianę sposobu użytkowania rozumie się w szczególności podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska lub układ obciążeń. Skoro tak, o zmianie sposobu użytkowania możemy mówić, jeśli zostały spełnione łącznie dwie przesłanki: nastąpi podjęcie bądź zaniechanie działalności oraz zmiana warunków bezpieczeństwa (pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkości lub układu obciążeń). Żadna z podanych w przepisie przesłanek dotyczących zmiany w warunkach nie została przeze mnie spełniona, aby w ogóle móc mówić o zmianie sposobu użytkowania (tu: pomieszczenia garażowego na cele mieszkalne).

Z uwagi na fakt, że w pomieszczeniu garażowym nadal nie mieszkam a przedmiotowe pomieszczenie w bryle budynku mojego domu nadal jest wykorzystywane jako garaż (w pomieszczeniu obok jednośladów; motocykla, skuterów, rowerów swoich i dzieci przechowuję okresowo również narzędzia ogrodnicze i meble ogrodowe), nie mogę zgodzić się z zarzutami złamania prawa polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego na cele mieszkalne.
Przeciwnie - w mojej ocenie, w moim przypadku, zważywszy na fakt, że przedmiotowe pomieszczenie garażowe ma ok. 4,5m wysokości, posiada instalację wodną, elektryczną, c.o., wentylacyjną oraz okna w ilości i o powierzchni wymaganej normami dla pomieszczeń mieszkalnych, w świetle art. 71 ust. 1 pkt. 2, ewentualna zmiana sposobu wykorzystania garażu na cele mieszkalne, w ogóle nie pociągnęłaby za sobą konsekwencji zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia, rozumianego w myśl definicji powyższego przepisu. Więcej - ewentualne garażowanie zatankowanego silnikowego pojazdu jednośladowego, paliwa, smarów, z pewnością stwarza większe zagrożenie pożarowe, higieniczno-sanitarne i zdrowotne niż użytkowanie sprzętów elektrycznych w typowym budynku mieszkalnym, takich jak telewizor, kuchenka mikrofalowa czy też żelazko.

Biorąc pod uwagę powyższe, w oparciu o stan prawny, który w niniejszej sprawie ma zastosowanie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przedmiotowym przypadku w ogóle nie zaistniał obowiązek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania garażu na cele mieszkalne.

Na podstawie powyższego twierdzę, że organ I instancji:
1) nie miał podstaw do odmowy wydania warunków zabudowy,
2) nie przeprowadził wyczerpującego postępowania wyjaśniającego,
3) dokonał błędnej interpretacji i niewłaściwie zastosował przepisy prawa budowlanego,


W załączniku przekazuję:
1) kopię potwierdzenia kancelaryjnego przyjęcia mojego wniosku z dnia .......,
2) kopię potwierdzenia kancelaryjnego przyjęcia pisma przewodniego z dnia ....... z brakującymi informacjami,
3) ....


PYTANIE: czy do powyższego odwołania dołączyć i rozwinąć wątek zgłoszonego zamiaru ZABUDOWANIA wrót wjazdowych, na które otrzymałem "milczącą zgodę" Organu, a które -mam takie wrażenie- łączone jest z postępowaniem dotyczącym ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA garażu?
Sachalin jest off-line  
11-01-2013, 11:36  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post

PYTANIE: czy do powyższego odwołania dołączyć i rozwinąć wątek zgłoszonego zamiaru ZABUDOWANIA wrót wjazdowych, na które otrzymałem "milczącą zgodę" Organu, a które -mam takie wrażenie- łączone jest z postępowaniem dotyczącym ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA garażu?
w odwołaniu można zawrzec wszystko co pan uważa
voyteg jest off-line  
15-01-2013, 17:19  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

OK. Dziękuję. A co z MERITUM sprawy skierowanej/przekazanej przez organ do do WSA?
Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
(...) przekazuje akta sprawy dotyczące samowolnie wykonanej zmiany sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym na cele mieszkalne na działce.... położonej.... na terenie dzielnicy..... w......"
Czy WSA odniesie się tylko do kwestii mojego zarzutu (czyli bezczynności organu) i umorzy sprawę skoro wydana została decyzja odmawiająca wydania warunków zabudowy, od której odwołałem się do SKO, czy też uwzględni również "myśli przewodnią" organu - akcent na "dotyczącą samowolnie wykonanej zmiany sposobu użytkowania garażu "?
Czy przy takim spraw obrocie warto być na rozprawie w WSA?

I jeszcze jedno: 4 grudnia 2012r. w jednym czasie wystąpiłem do PINB, WINB i GUNB z prośbą o wydanie interpretacji prawnej mojej sytuacji, w związku z instniejącymi uzasadnionymi wątpliwościami. Wczoraj otrzymałem pismo w WINB z informacją, że interpretacje prawne stanów faktycznych w odniesieniu do zapisów w Prawie budowlanym wydaje GUNB.
Skoro do tej pory ani z GUNB, ani z PINB nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, to czy jest jakiś sposób, aby na drodze administracyjnej wyegzekwować odpowiedź na moje zapytanie skierowane do jednego i drugiego organu? Kolejna skarga do SA?
Sachalin jest off-line  
16-01-2013, 08:53  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Czy WSA odniesie się tylko do kwestii mojego zarzutu (czyli bezczynności organu)

w skardze na bezczynność WSA bada tylko bezczynność, a nie merytorycznie sprawę

sprawę bada w przypadku zaskarżenia aktu administracyjnego

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Skoro do tej pory ani z GUNB, ani z PINB nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, ?
tak


tryb indentyczny jak w skardze na bezczynnosc

1. wezwanie do GUNB do usuniecia naruszenia prawa

2. skarga do WSA
voyteg jest off-line  
24-01-2013, 17:45  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

OK. Dziękuję.
Mam jeszcze pytanie (bo i wątpliwości) odnośnie mojego odwołania do SKO w części:

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
(...)
Na podstawie powyższego twierdzę, że organ I instancji:
1) nie miał podstaw do odmowy wydania warunków zabudowy,
2) nie przeprowadził wyczerpującego postępowania wyjaśniającego,
3) dokonał błędnej interpretacji i niewłaściwie zastosował przepisy prawa budowlanego,
Czy zamiast powyższych ogólników, nie powinienem aby uzupełnić swojego odwołania o konkretną informację dotyczącą o co dokładnie wnoszę? Czy też organ II instancji, jeśli stwierdzi naruszenie KPA sam zwróci sprawę do ponownego rozpatrzenia? Jak to wygląda w praktyce?

Nie mam doświadczenia a zależy mi na tym, aby moje stanowisko było możliwie maksymalnie wyczerpujące a trochę boję się, aby nie było tak jak np. z zasądzeniem kosztów postępowania przed sądem, o które powód nie wnosił (a skoro nie "prosił", to nie damy).
Sachalin jest off-line  
24-01-2013, 17:49  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Czy zamiast powyższych ogólników, nie powinienem aby uzupełnić swojego odwołania o konkretną informację dotyczącą o co dokładnie wnoszę?
Może pan napisać, co pan uważa i tak organ odwoławczy nie jest związany tylko treścia odwołania, ale musi rozpoznać całą sprawę.

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Czy też organ II instancji, jeśli stwierdzi naruszenie KPA sam zwróci sprawę do ponownego rozpatrzenia? Jak to wygląda w praktyce?
Formalnie organ II instancji powinien ponownie rozpatrzyć sprawę, zaś w praktyce uchyla decyzję i przekazuje do ponownego przeanalizwania przez organ I instancji.
voyteg jest off-line  
26-01-2013, 14:08  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Witam ponownie,
Przypomnę, że 15 stycznia miała miejsce zapowiedziana wcześniej kontrola PINB w związku z zawiadomieniem urzędnika z gminy o przeprowadzonej przeze mnie, a stwierdzonej po z kolei niezapowiedzianych "oględzinach przez płot" zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego na cele mieszkalne. Z akt sprawy widziałem, że tezę o "przeprowadzonej zmianie sposobu użytkowania bez zgody tut. urzędu" gminny urzędnik udowodnił fotografią mojego domu a wykonaną przez okno jadącego samochodu.

Właśnie otrzymałem z PINB pismo z postanowieniem w niniejszej sprawie.
Na pierwszy rzut oka widać, że PINB podejmuje próbę wmówienia a następnie zalegalizowania samowoli budowlanej, której nie było (jeśli można mówić o samowoli, to tylko w przypadku działań Urzędu Gminy). PINB, to również kolejny Organ, który woli ocenę faktów przerzucić na kolejnych ekspertów.

Ale do rzeczy.

POSTANOWIENIE nr ..../2013

Na podstawie art. 81c, ust. 2 i art 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 243, z 2010, poz. 1623 z późn. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 171 z póź. zm.) po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej samowolnie wykonanych robót budowlanych w pomieszczeniu gospodarczym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym na terenie działki .... z obrębu...... przy ul....... w .........


[po pierwsze, tematem przeprowadzonej kontroli było doniesienie i zarzut Urzędu Gminy dotyczącego dopuszczenia się przeze mnie przeprowadzenia "zmiany sposobu wykorzystania garażu na cele mieszkalne". O zamiarze zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego na cele mieszkalne zawczasu poinformowałem Gminę w stosownym zgłoszeniu - dziś nie wiem, czy bardziej z ostrożności, czy bardziej z ówczesnej nieznajomości niuansów Prawa budowlanego w tym zakresie oraz sprzyjających mojemu stanowisku stosownych orzeczeń SA. Zdałem się na wiedzę, praworządność i fachowość urzędników Gminy. Gmina działała jednak wzorcowo wadliwie: nie oceniła dostatecznie wnikliwe charakteru i zakresu zgłoszonego przeze mnie zamiaru zmiany sposobu użytkowania (która w rozumieniu Art.71 ust. 1 pkt. 2 zmianą sposobu użytkowania nie jest a w ślad za tym wydała sprzeczną z prawem decyzję sprzeciwiającą się przeprowadzeniu prac].


nakładam na Pana ............ ............... obowiązek przedłożenia w siedzibie PINB z siedzibą przy ul..... w ........ oceny technicznej wykonanych robót budowlanych związanych z wykonaniem zamurowania otworu wrót garażowych i wykonaniem okien w pomieszczeniu gospodarczym w budynku mieszkalnym przy ul............. w........... w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Nałożony obowiązek podlega wykonaniu w terminie trzech miesięcy od dnia kiedy niniejsze postanowienie stanie się ostateczne.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości powinien zostać podany sposób ich usunięcia.

Ocena techniczna winna być sporządzona przez osobą posiadającą stosowne
[czyli w jakim dokładnie zakresie? - nikt PINB nie wie] uprawnienia budowlane. Do oceny należy dołączyć kopię uprawnień i aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego osoby sporządzającej tę ocenę.

UZASADNIENIE

W związku z pismem Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu..... dla dzielnicy...... w sprawie zmiany sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym na cele mieszkalne na działce.... z obrębu.... przy ul..... w ......... przedstawiciel PINB w dniu..... przeprowadził oględziny w w/w budynku.


W trakcie oględzin stwierdzono, że na w/w nieruchomości usytuowany jest wolnostojący budynek jednorodzinny z garażem. Obiekt użytkowany jest w oparciu o zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia........ złożonym do PINB. Organ przyjmujący zawiadomienie nie wniósł sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania wydając zaświadczenie z dnia .......

Właściciel przedmiotowego budynku ....... w obrębie pomieszczenia garażowego wykonał następujące roboty: zamurowano otwór wrót garażowych, w wykonanej ścianie zamontowano dwa okna o wym..... Na podłodze położono panele podłogowe. Pomieszczenie posiada instalację elektryczną i ogrzewanie podłogowe (na chwilę obecną to nie wpływa na meritum, ale organ przemilcza istnienie instalacji wodnej, wentylacyjnej i wiszącej na ścianie gaśnicy ABC 4kg). Według oświadczenia pana................ zamurowanie otworu nastąpiło w połowie sierpnia 2012r.

[przy takim stanowisku PINB to drobiazg, ale PINB przemilcza, że w protokole kontrolnym doprecyzowałem, że na podłodze garażu położone są przemysłowe wodoodporne panele dedykowane do stosowania na ogrzewaniu podłogowym a na panelach położona jest antystatyczna termozgrzewalna przemysłowa wykładzina]

W pomieszczeniu garażowym znajdują się meble ogrodowe, rowery, skutery, motocykl, sprzęt ogrodniczy oraz inny drobny sprzęt gospodarstwa domowego.

Właściciel dokonał zgłoszenia wykonania robót budowlanych w dniu ........... Organ przyjmujący zgłoszenie decyzją ...... zgłosił sprzeciw w sprawie robót budowlanych objętych zgłoszeniem


[dodam, że moje zgłoszenie obejmowało zmianę sposobu wykorzystania pomieszczenia ORAZ JEDNOCZESNE zgłoszenie prac polegających na zabudowie wrót wjazdowych. ZA RADĄ URZĘDNICZKI przyjmującej zgłoszenie, zgłoszenia zamiaru dokonałem NA TYM SAMYM FORMULARZU].

Samo wykonanie robót budowlanych polegających na zamurowaniu otworu wrót garażowych nie przesądza o zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego, nadal jest to pomieszczenie pomocnicze związane z funkcją mieszkalną.


[Po części zgadzam się z powyższym stwierdzeniem. Po części, bo uzasadnienie, że "nadal jest to pomieszczenie pomocnicze związane z funkcją mieszkalną" absolutnie nie jest warunkiem stanowiącym o zaistnieniu zmiany sposobu użytkowania, o czym piszę w postach powyżej].

Z uwagi na fakt, że wymienione wyżej roboty budowlane wykonane zostały w warunkach samowoli budowlanej, powstają uzasadnione wątpliwości co do jakości tych robót.

[brzmi groźnie, ale po pierwsze - samowoli budowlanej nie było. Nawet jeśli, to swoich wątpliwości urzędnik nie poparł żadnymi racjonalnymi argumentami i uzasadnieniami. Więcej - w czasie oględzin zwrócono organowi uwagę (i zaprotokołowano), że wybudowana ścianka pod podciągiem wrót wjazdowych bramy garażowej nie ma śladów zawilgoceń, przemarznięć oraz rys świadczących o ewentualnych pęknięciach. Dodam też, że PINB w zawiadomieniu o planowanych oględzinach określił i doprecyzował ich zakres: "odbędzie się kontrola w sprawie sprawdzenia SPOSOBU UŻYTKOWANIA GARAŻU w budynku mieszkalnym (...)" - kontrola, zgodnie z doniesieniem Urzędu Gminy, dotyczyła więc zbadania i potwierdzenia zmiany sposobu użytkowania garażu na cele mieszkalne. Innymi słowy, przedmiotowej zmiany sposobu użytkowania PINB w moim garażu NIE STWIERDZIŁ, więc ciężar tematu przenoszony jest teraz na inny wątek) - naruszenie Art. 77 §1 K.p.a i Art. 80 K.p.a ?].

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia działań zmierzających do uzyskania niezbędnych dowodów do dokonania oceny w tym zakresie.

[pytanie: pomimo istniejącej podstawy prawnej w Prawie budowlanym (poniżej) czy KPA nie nakłada na organ zebranie w czasie postępowania administracyjnego wyczerpującego materiału do dowodowego do zajęcia stanowiska w niniejszym postanowieniu, miast z miejsca scedować ekspertyzę - na mój koszt - na osoby trzecie?]

Zgodnie z art. 81c ust. 2, cyt. wyżej ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz.

[nadal nie wiem, jakie to są "uzasadnione wątpliwości", kiedy ścianka w przestrzeni dawnych wrót garażowych wybudowana jest pod istniejącym podciągiem, ścianka nie ma najmniejszych rys świadczących o ułomnościach konstrukcji, nie ma też śladów/objawów przemarznięć - wszystkie uwagi kazałem inspektorowi "stwierdzić" i zaprotokółować. Jaka była więc rola inspektora w trakcie tych banalnych oględzin? Taką opinię oczywiście bez problemu otrzymam, tylko oględziny i ich zakres kolejnego specjalisty W OGÓLE nie będą różniły się od zakresu obowiązków inspektora z PINB]

W przypadku stwierdzenia przez osobę uprawnioną, że wykonane roboty nie spełniają wymogów określonych w przepisach lub normach, ocena winna zawierać zakres robót niezbędnych do wykonania celem doprowadzenia ich do stanu zgodnego z prawem.

[czyli do jakiego, skoro stan jest zgodny z prawem? Niemniej, jak następny rzeczoznawca miałby JESZCZE PRECYZYJNIEJ stwierdzić czy ściana spełnia "wymogi", czy nie poza bazowaniem na moich zeznaniach? Wykona prace odkrywkowe?]

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji

Pouczenie

(o przysługującym zażaleniu do WINB w terminie 7 dni)
oraz

Zgodnie z art. 81c ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 - Prawo budowlane, w razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie (czyli jak? kto o tej dostateczności decyduje?) wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego MOŻE zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do jej dostarczenia.

Naturalnie na powyższe postanowienie przygotowuję zażalenie do WINB. Z kilku powodów:
1) PINB, to kolejny organ, który miesza, mota i nie czyta ze zrozumieniem; otóż kontrola dotyczyła SPRAWY SPRAWDZENIA SPOSOBU UŻYTKOWANIA GARAŻU (na wniosek/zarzut gminnego urzędnika), a do stwierdzonego faktycznie sposobu PINB nie miał naturalnie zastrzeżeń, o czym w postanowieniu powyżej.

Czy PINB nie powinien więc li tylko odnieść się konkretnie do zarzutu ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA (której nie było) w kontekście swojej kontroli?

2) PINB odwołuje się jednak do wątku mojego zgłoszenia z .../06/2012, które dotyczyło DWÓCH postępowań:
- zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania garażu na cele mieszkalne (w tej części wniesiony był bezpodstawny sprzeciw UG),
oraz
- zamurowania wrót wjazdowych (na które to otrzymałem milczącą zgodę)
i traktuje powyższe jako jedno postępowanie.

Przy czym nie, pomimo oględzin, w ogólne nie rozstrzyga merytorycznie, czy zmiana w ogóle zaszła, zachodzi lub mogłaby zajść, tylko uwzględnia a priori zupełnie bezprawny sprzeciw UG mimo, że w niniejszym postanowieniu "DAJE DO ZROZUMIENIA" (inaczej tego nazwać nie można, skoro organ jasnego stanowiska w tej części nie zajmuje), że zmiana sposobu nie zaszła. Po co więc była ta kontrola?

3) jeśli hipotetycznie przyjąć wersję UG, że urząd ów potraktował obie powyższe zadeklarowane przeze mnie prace jak jedno postępowanie, jeden wniosek, mające jednak JEDEN CEL - zmianę sposobu użytkowania garażu na cele mieszkalne, to TYM BARDZIEJ sprzeciwiając się wnioskowanej zmianie w takim zakresie naruszył prawo, bo w moim przypadku w ogóle taka zmiana nie będzie miała miejsca zważywszy na niespełnione przesłanki, o których już pisałem).

Pytanie: czy decyzja UG sprzeciwiająca się zmianie sposobu użytkowania, od której się wówczas nie odwołałem jest w ogóle wiążąca, jeśli wydana została z naruszeniem prawa budowlanego (moja zmiana sposobu nie pociąga za sobą zmiany sposobu użytkowania)?
Niestety, wtedy nie wnikałem w prawne niuanse "zmiany sposobu użytkowania", tylko pokornie wystąpiłem z kolejnym wnioskiem, tym razem o wydanie warunków zabudowy (których jak wiecie nikt w UG przez 4 miesiące nie raczył wydać). Czy jest jakiś przepis w KPA o postępowaniu w sytuacji decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa, czy też muszę wcześniej przejść całą ścieżkę odwoławczą, na SA kończąc?

4) PINB przeprowadzając oględziny W SPRAWIE SPRAWDZENIA SPOSOBU UŻYTKOWANIA GARAŻU w mojej ocenie zamiast wszczynać postepowanie administracyjne "w sprawie samowolnie wykonanych robót budowlanych w pomieszczeniu gospodarczym...", umorzyć sprawę, z uwagi:
- albo stwierdzenie, iż "Samo wykonanie robót budowlanych polegających na zamurowaniu otworu wrót garażowych nie przesądza o zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego",
- albo bezprzedmiotowość już samego mojego wniosku komunikującego zmianę sposobu wykorzystania garażu na cele mieszkalne.

Odwołuję się do Waszego doświadczenia i proszę o wskazówki, na jakie zapis w KPA powołać się, aby móc skutecznie zażalić się na to postanowienie? W którym kierunku zażalenia na niniejsze postępowanie pójść? Czasu nie jest dużo a strzał musi być celny...

Ciekawostka: widząc inspektora dziarsko paradującego w zaśnieżonych i zabłoconych buciorach przez nasz dom, zwróciłem mu uwagę, żeby pan ów uszanował wysiłek mojej żony i albo zdjął buty albo nałożył przygotowane zawczasu ochraniacze. Odparł... "ale ja przecież jestem urzędnikiem państwowym".

i refleksja: I tylko Żona, z nieudawanym żalem stwierdziła po wizycie inspektora, że od teraz nie będzie już do końca pewna, że to jest NASZ DOM...
Sachalin jest off-line  
27-01-2013, 12:31  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
[I]nakładam na Pana ............ ............... obowiązek przedłożenia w siedzibie PINB

proszę przeanalizować, czy podstawa prawna zawarta przez PINB daje organowi takie umocowanie

w tym wątku PINB żądał podobnie http://forumprawne.org/postepowanie-...ml#post1435410
voyteg jest off-line  
28-01-2013, 00:04  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Wielkie dzięki! Jeden link, w nim kopalnia nowych ciekawych informacji
Po ich lekturze widzę, że moja sprawa znowu nabiera innych kolorów i wymiarów, o których wcześniej nie zdawałem sobie sprawy:

1) o planowanej "kontroli w sprawie sprawdzenia sposobu użytkowania garażu" zostałem poinformowany zawiadomieniem z grudnia 2012 r., a o wszczęciu postępowania "w sprawie samowolnie wykonanych robót budowlanych w pomieszczeniu gospodarczym" zostałem zawiadomiony razem listem ze stycznia 2013 r. DOPEIRO PO PRZEPROWADZONYCH OGLĘDZINACH, wraz z pismem o postanowieniu zacytowanym powyżej.

2) choć w czerwcu 2012 r. wnioskowałem inaczej (prace rozłączne - w dwóch krokach), to sprzyjające jest dla mnie (tak się wydaje) orzeczenie, w którym SA zaleca organom traktowanie prac cząstkowych jako jedno zamierzenie inwestycyjne (prowadzące do zgłoszonego celu). A skoro tak, czy nie mogę zarzucić już teraz wadliwego rozpoznania przez mojego wniosku przez UG (a w ślad za tym bezprawnego sprzeciwu) a następnie wadliwego usankcjonowania tego tego sprzeciwu przez PINB, jako podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie samowoli?

Jeszcze raz dziękuję.
Przygotowuję więc zażalenie do WINB w nieco innym kształcie.
Sachalin jest off-line  
28-01-2013, 00:15  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
proszę przeanalizować, czy podstawa prawna zawarta przez PINB daje organowi takie umocowanie
2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.

Wydaje się, że sama podstawa prawna daje taką możliwość nałożenia powyższego obowiązku w zasadzie na każdego właściciela/administratora budynku, ale w razie powstania uzasadnionych wątpliwości.

Wątpliwościami swojego stanowiska do dziś PINB nie uzasadnił poza usankcjonowaniem sprzeciwu gminy, jako podstawy, aby zakwalifikować z miejsca moje prace jako samowolę budowlaną (choć - jak piszę powyżej - zmiany sposobu wykorzystania inspektor nie stwierdził).
Sachalin jest off-line  
28-01-2013, 15:43  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Chyba, że myślimy o "furtce", jak niżej...

Skoro:
Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
1) o planowanej "kontroli w sprawie sprawdzenia sposobu użytkowania garażu" zostałem poinformowany zawiadomieniem z grudnia 2012 r., a o wszczęciu postępowania "w sprawie samowolnie wykonanych robót budowlanych w pomieszczeniu gospodarczym" zostałem zawiadomiony razem listem ze stycznia 2013 r. DOPIERO PO PRZEPROWADZONYCH OGLĘDZINACH, wraz z pismem o postanowieniu zacytowanym powyżej.
To mając na względzie przykłady orzeczeń, jak te tutaj, "postanowienia nakładające obowiązek [przedłożenia ekspertyzy technicznej]" wydaje się bezpodstawne z uwagi na to, że oparto je o bezpodstawny materiał dowodowy.

Dobrze rozumuję?
Sachalin jest off-line  
28-01-2013, 16:26  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

I jeszcze jedno.

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
(...)
Poniżej projekt odwołania do SKO na odmowę wydania warunków zabudowy.
Prośba o ewentualne merytoryczne uwagi.
Wracając do odwołania do SKO via organ I instancji. Czy jest jakiś termin, po którym organ I instancji ma obowiązek przekazać odwołanie do SKO? Zażalenie do SKO i skarga do WSA na bezczynność nabrały administracyjnego biegu, ale temat odwołania do SKO na odmowę ustalenia warunków zabudowy ucichł. Przy okazji - czemu służy konieczność/wymóg odwołania, zażalenia itd. składanego ZA POŚREDNICTWEM organu I instancji a nie bezpośrednio do organu II instancji?
Sachalin jest off-line  
28-01-2013, 19:36  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Czy jest jakiś termin, po którym organ I instancji ma obowiązek przekazać odwołanie do SKO?
7 dni


Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
i a nie bezpośrednio do organu II instancji?
aby organ I instancji mógł się odnieść do zarzutów
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Projekt decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 1) Witam mam pytanie, Czy projekt decyzji o warunkach zabudowy może podlegać zaskarżeniu w toku instancji administracyjnych ? Prosiłbym o podanie...
§ gmina nie chce wydać decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 1) Witam; mam pewien problem. Od roku staramy się uzyskać decyzje o warunkach zabudowy niestety gmina ewidentnie działa na naszą niekorzyść. Po...
§ Cofniecie decyzji o warunkach zabudowy do ponownego rozpatrzenia (odpowiedzi: 4) Mam proste pytanie. Czy w przypadku gdy SKO podejmie decyzję o cofnięciu decyzji i przekazaniu jej do ponownego rozpatrzenia to organ wydający...
§ Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 7) Witam, czy wydanie decyzji o warunkach zabudowy na cele mieszkaniowe podlega opłacie skarbowej? Jeżeli opłata na w/w cele w wysokości 107 zł została...
§ Pomocy! - nie mogę wyegzekwować decyzji o warunkach zabudowy od Urzędu Gminy (odpowiedzi: 1) Szanowni Państwo, proszę o pomoc ponieważ nie wiem do kogo mam się zwrócić w tej sprawie i jestem bezsilna. Otóż od ponad roku czekamy na...
§ WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY-PILNE (odpowiedzi: 3) Witam, W czerwcu 2008 roku złożyłem wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku dołączyłem warunki przyłączenia do sieci...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.