bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - Forum Prawne

 

bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 4

Cytat: Napisał/a voyteg 7 dni OK. A czy organ I instancji przekazujący moje odwołanie do II instancji musi mnie poinformować o fakcie przekazania akt, czy jedynie może ? W przypadku mojej skargi do WSA, pismo ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
30-01-2013, 11:46  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
7 dni
OK. A czy organ I instancji przekazujący moje odwołanie do II instancji musi mnie poinformować o fakcie przekazania akt, czy jedynie może ? W przypadku mojej skargi do WSA, pismo przewodnie organu I instancji dano mi do wiadomości, ale o odwołaniu jest cicho...

I jeszcze jedno. Po co i do czego organ I instancji ma się odnieść (i jak w praktyce takie "odniesienie" może wyglądać) do mojej skargi/odwołania/zażalenia, kiedy wydaje się, że w sprawie organ I instancji już się wyczerpująco wypowiedział oraz zebrał wyczerpujący materiał dowodowy skoro pozostawił mi jedynie możliwość odwołania/zażalenia?
Sachalin jest off-line  
30-01-2013, 12:47  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
, czy jedynie może ?
powinien

jednak jeśli nie wiemy, czy przekazał, to można zastosować trick

piszemy do organu odwoławczego pismo

" w związku z brakiem otrzynia informacji o przekazaniu mojego odwołana zgodnie z art. 133 KPA przekazuję moje odwołanie w załączeniu dla merytorycznego rozpoznania"


Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
I jeszcze jedno. Po co i do czego organ I instancji ma się
- może zmienić decyzję zgodnie z art. 132
- powinien przekazać akta sprawy

Cytat:
Art. 132. § 1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej 10) , który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania.

§ 3. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.Art. 133. Organ administracji publicznej , który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132.
voyteg jest off-line  
30-01-2013, 12:57  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Poniżej zamieszczam projekt zażalenia na postanowienie PINB.
Może komuś się przyda.

"Zażalenie,

na postanowienie Nr …. z dnia …..

W przedmiotowej sprawie miał miejsce następujący przebieg wydarzeń.

W dniu ….. w Urzędzie Gminy…. zgłosiłem zamiar:

1) zabudowania ściany wjazdowej do garażu domu jednorodzinnego przy ul. …., a następnie osadzenia w powstałej ścianie dwóch okien,
2) zmiany sposobu wykorzystania garażu na cele mieszkalne

W dniu ….2012r. postanowieniem ….zostałem wezwany do uzupełnienia mojego wniosku z dnia ….2012r. o ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotową zmianę sposobu użytkowania. Jako podstawę prawną Urząd Gminy podał art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane. Treść powyższego postanowienia przesłana została również właściwemu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Dnia ….2012r., wobec nie uzupełnienia w ustawowym terminie obowiązku nałożonego w postanowieniu …., decyzją ….Urząd Gminy zgłosił sprzeciw w sprawie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego na cele mieszkalne. Pismo w tej sprawie zostało również przesłane właściwemu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

W dniu ….2012r., po przeprowadzonej z rażącym naruszeniem prawa wizji lokalnej, na podstawie tezy postawionej w oparciu o niewystarczające dowody i błędne wnioski wyciągnięte po wadliwych prawnie oględzinach, pismem z dnia….2012r. Urząd Gminy, powiadomił właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, w wyniku której stwierdzono wykonaną zmianę sposobu użytkowania.

Dnia ….2013r., o czym organ zawiadomił pismem z dnia ….2012r., miały miejsce oględziny właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Zgodnie z brzmieniem art. 71 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane przez zmianę sposobu użytkowania rozumie się w szczególności podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska lub układ obciążeń. Słowem, o zmianie sposobu użytkowania możemy mówić, jeśli zostały spełnione łącznie dwie przesłanki: nastąpi podjęcie bądź zaniechanie działalności oraz zmiana warunków bezpieczeństwa (pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkości lub układu obciążeń).

Należy podkreślić, że warunkiem koniecznym stwierdzenia zaistnienia zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w art. 71 Prawa budowlanego, konieczne jest uprzednie ustalenie w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, w toku postępowania administracyjnego, że doszło do zmiany sposobu użytkowania w sposób określony w art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Aby móc dokonać takiego ustalenia, należy w pierwszej kolejności wykazać, jaki był przewidziany dopuszczalny sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części i jaki jest obecny sposób użytkowania. Ustaleń tych należy dokonać w oparciu o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia określonego obiektu lub jego części i ustalenia faktyczne odzwierciedlające rzeczywiste wykorzystywanie obiektu lub jego części. Innymi słowy należy dokonać zestawienia pierwotnego przeznaczenia obiektu z jego obecnym sposobem wykorzystywania, a następnie w sytuacji stwierdzenia rozbieżności w tym zakresie, dokonać subsumcji czyli odniesienia ustalonego stanu faktycznego sprawy do hipotezy normy prawnej zawartej w art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Dlatego też w doktrynie jednolicie wskazuje się, że ”nie każda zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest prawnie relewantna, ale tylko taka, która wpływa na zmianę wymagań stawianych obiektowi, związanych głównie z bezpieczeństwem jego dalszego, zmienionego sposobu użytkowania” (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt VII SA/Wa 1335/10). Żadna przesłanka nie została w przedmiotowej sprawie spełniona, aby móc mówić o zmianie sposobu wykorzystania pomieszczenia garażowego na cele mieszkalne, co w czasie kontroli w dniu ….2012r. potwierdził inspektor PINB.

W niniejszym przypadku, zważywszy na fakt, że przedmiotowe pomieszczenie garażowe ma ponad 4m wysokości, posiada instalację wodną, elektryczną, c.o., wentylacyjną oraz okna w ilości i o powierzchni wymaganej normami dla pomieszczeń mieszkalnych, w świetle art. 71 ust. 1 pkt. 2, ewentualna zmiana sposobu wykorzystania garażu na cele mieszkalne, w ogóle nie pociąga za sobą konsekwencji zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia, rozumianej w myśl definicji powołanej wyżej normy prawnej. Przeciwnie - garażowanie zatankowanych silnikowych pojazdów jednośladowych, paliw, olejów, smarów, bezdyskusyjnie stwarza większe zagrożenie pożarowe, higieniczno-sanitarne i zdrowotne niż użytkowanie sprzętów elektrycznych w typowym budynku mieszkalnym, takich jak telewizor, kuchenka mikrofalowa czy też żelazko.

W związku z powyższym, zważywszy, że w zgłoszeniu z dnia ….2012r. precyzyjnie został wymieniony zakres prac i ostateczny cel zamierzenia inwestycyjnego, bezprzedmiotowy i nie mający umocowania w obowiązującym prawie był nałożony przez Urząd Gminy …. w dniu ….2012r. postanowieniem …., obowiązek przedłożenia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotową zmianę sposobu użytkowania, decyzji opartej na art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.

Ponadto, Urząd Gminy …. utrzymuje, że w toku postępowania administracyjnego stronom zapewniono czynny udział, co nie jest prawdą. Należy więc bezwzględnie wskazać, że w toku prowadzonego postępowania Urząd Gminy …. rażąco naruszył normę art. 79 KPA, ponieważ dowód w sprawie, jakim były oględziny w dniu w dniu…. 2012r. przeprowadzono bez zawiadomienia mnie, jako strony. Jak zauważył WSA w Wyroku z dnia 8 czerwca 2012r. (sygn. akt II SA/Kr 455/11) "Nadto należy wskazać na naruszenie przez organ l instancji zasady czynnego udziału strony w postępowaniu z art. 10 §1 kpa, który stanowi ab initio, że organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz uchybienie przepisowi art. 79 § 1 i 2 kpa , który stanowi, że strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na 7 dni przed terminem i ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu. " Podobne stanowisko znajdujemy w wyroku NSA z dnia 22 listopada 2006r. (sygn. akt II OSK 375/06) „Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie wskazywał, iż zachowanie wymagań określonych w art. 79 i 81 K.p.a. jest bezwzględnym obowiązkiem organów administracji państwowej. Uchybienie tym przepisom w szczególności jeżeli przeprowadzone bez udziału strony i kwestionowane przez nią dowody stanowiły podstawę rozstrzygnięcia sprawy uznać należy za naruszenie przepisów postępowania administracyjnego mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie danej sprawy. (…) W komentarzu do Kodeksu postępowania administracyjnego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 86 wyrażono pogląd, iż naruszenie zasady ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym należy traktować jako kwalifikowaną wadę procesową, która stanowi podstawę wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania na wniosek strony (art.147).

Urząd Gminy w toku postępowania pozbawił mnie tych praw, wydał decyzje i postanowienia z rażącym naruszeniem prawa (w związku z czym toczą się trzy niezależne postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym). O powyższych zastrzeżeniach i wadach prawnych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego był w czasie prowadzonej kontroli poinformowany przy dwóch świadkach, gdyż urzędnik odmówił zaprotokołowania niniejszych uwag. Pomimo powyższego, w czasie kontroli dotyczącej „sprawdzenia sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym”, inspektor PINB, choć nie potwierdził zarzutu Urzędu Gminy, nie stwierdził zmiany sposobu użytkowania garażu na cele mieszkalne, dopuścił jednak wszystkie sprzeczne z prawem dowody Urzędu Gminy, jako podstawę postanowienia ….w „sprawie dotyczącej samowolnie wykonanych robót budowlanych w pomieszczeniu gospodarczym”, naruszając ten sposób normę zapisaną w art. 75 par. 1 KPA.

W dniu ….2013r., w ślad za przeprowadzoną w dniu ….2013r. kontrolą, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powołując się na art. 81c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, nałożył obowiązek przedłożenia „oceny technicznej wykonanych robót budowlanych związanych z wykonaniem zamurowania otworu wrót garażowych i wykonaniem okien w pomieszczeniu gospodarczym w budynku mieszkalnym, w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”, czym naruszył art. 77 par. 1 KPA przez błędne rozpatrzenie zebranego materiału dowodowego oraz nie wzięcie pod uwagę całokształtu materiału dowodowego. Zważywszy, że ścianka z oknami w przestrzeni dawnych wrót wjazdowych jest wypełnieniem pod istniejącym podciągiem (na istniejącym fundamencie budynku, a tym samym – ławie fundamentowej), osadzone okna oddalone są o ok. 10m od granicy działki, inspektor PINB w czasie oględzin nie stwierdził najmniejszych śladów zawilgoceń lub objawów przemarznięć , jakichkolwiek rys świadczących o ułomności konstrukcji, jej wypełnienia, wykończenia lub innych nieprawidłowości to nie ma żadnych uzasadnionych wątpliwości co do jakości robót budowlanych a także stanu technicznego budynku, a co za tym idzie – postanowienie umocowane w art. 81c ust.2 ustawy Prawo budowlane, jest nie tylko bezpodstawne, ale i bezprzedmiotowe. Żadnymi merytorycznymi wątpliwościami Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego swojego stanowiska nie uzasadnił poza usankcjonowaniem wydanej z rażącym naruszeniem prawa decyzji Urzędu Gminy, jako podstawy, aby zakwalifikować arbitralnie prace jako samowolę budowlaną. Więcej – naruszona została norma prawna zapisana w art. 80 KPA polegająca na przekroczeniu granicy swobodnej oceny dowodów, co miało istotny wpływ na wynik sprawy, a w szczególności bezkrytyczne uznanie, że wybudowana ścianka posiada wady techniczne lub prawne, skoro wybudowana została „w warunkach samowoli budowlanej”. Skoro Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stan i jakość wybudowanej przegrody oraz jej wpływ na stan techniczny całego budynku, mógł oszacować na podstawie samej tylko oceny wizualnej, można mieć też wrażenie, że tym sposobem obowiązki organu są bez jakiejkolwiek uzasadnionej faktycznej podstawy przerzucane na stronę postępowania. Jak zauważył WSA w wyroku z dnia 21 maja 2012r. (sygn. akt II SA/Kr 1641/11) "Zgodnie z art. 7, w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Zgodnie z art. 77 § 1 KPA, organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Natomiast art. 80 stanowi, że organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona." Z powyższej wykładni prawa jednoznacznie wynika, że zebranie materiału dowodowego to obowiązek organu administracji. Jak również zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 7 czerwca 2011r. „przesłanki określające możliwość wydania postanowienia dowodowego w oparciu o art. 81c ust.2 znalazły odzwierciedlenie w bogatym orzecznictwie sądów administracyjnych, z którego jednoznacznie wynika, że w przypadku, gdy nie ma wątpliwości co do jakości robót budowlanych lub stanu technicznego budynku organy nadzoru budowlanego nie mogą domagać się dostarczenia odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. W związku z tym muszą jakość robót budowlanych i stan techniczny obiektów budowlanych oceniać samodzielnie” (sygn. akt II OSK 486/10). Pamiętać też należy, że organ administracji może nałożyć na stronę obowiązek przedłożenia ekspertyzy, o której mowa w art. 81c ust. 2 ustawy - Prawo budowlane dopiero po przeprowadzeniu postępowania dowodowego zgodnie z art. 7 i 77 § 1 k.p.a., które to przepisy nakładają na organy administracji publicznej obowiązek podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes strony. Bezwzględnie należy podkreślić, co zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w Wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. (sygn. akt II SA/Kr 351/07 niepubl.), że ” nadzór budowlany to fachowy pion administracji publicznej, a zatem co do zasady ewentualne wątpliwości w ramach swoich kompetencji powinien rozstrzygać we własnym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego do podstawowych obowiązków organu nadzoru budowlanego należy m.in. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego, który faktycznie przerzuca na stronę koszty ustalenia stanu technicznego budynku, powinien być wykorzystywany tylko w sytuacjach wyjątkowych, kiedy organy nadzoru budowlanego nie są w stanie - przy użyciu posiadanej wiedzy i środków, którymi dysponują - rozstrzygnąć powstałych wątpliwości. W żadnym razie omawiany przepis nie może być nadużywany” ( wyrok WSA Olsztynie z 9 wrześnie 2010r. II SA/Ol 620/10).

Nałożony w postanowieniu ….. obowiązek jest bezpodstawny również (a może przede wszystkim) z innego powodu. Otóż należy zauważyć, że zawiadomienie stron pismem PINB z dnia …. grudnia 2012r. „w sprawie sprawdzenia sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym” na podstawie przepisu z art. 79 par. 1 KPA jest nieprawidłowe, ponieważ przepis ten dotyczy oględzin przedmiotu postępowania przeprowadzonych dopiero po formalnym wszczęciu postępowania administracyjnego. Tymczasem w niniejszej sprawie postępowanie zostało wszczęte z urzędu dopiero pismem ......... z dnia …. stycznia 2013r. Ponadto wszczęcie postępowania z urzędu następuje w dniu zawiadomienia stron o wszczęciu tego postępowania. Skoro tak, za wszczęcie postępowania należy uznać datę doręczenia pisma PINB...... z dnia ….stycznia 2013r. Jak zauważył WSA w Wyroku z dnia 19 marca 2004r. (sygn. akt II SA/Wr 553/01) „postępowanie dowodowe w sprawie może legalnie się toczyć po wszczęciu postępowania i dopiero dowody gromadzone w toku postępowania, przy zapewnieniu stronom udziału w ich przeprowadzeniu, mogą służyć za podstawę ustaleń faktycznych”. Przy takim spraw obrocie, obowiązek nałożony w postanowieniu ….nie ma również żadnego umocowania w zebranym przez PINB materiale dowodowym.

Biorąc pod uwagę powyższe, w oparciu o stan prawny, który w niniejszej sprawie ma zastosowanie w mojej ocenie w przedmiotowym przypadku postanowienie nie podlega wykonaniu."

Nie namieszałem za bardzo? "Może być"? Bardzo proszę o rzeczowe uwagi...
Sachalin jest off-line  
30-01-2013, 15:20  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
powinien

jednak jeśli nie wiemy, czy przekazał, to można zastosować trick

piszemy do organu odwoławczego pismo

" w związku z brakiem otrzynia informacji o przekazaniu mojego odwołana zgodnie z art. 133 KPA przekazuję moje odwołanie w załączeniu dla merytorycznego rozpoznania"
Tak też więc zrobiłem. Pismo do SKO w drodze. Dziękuję!
Sachalin jest off-line  
11-02-2013, 10:36  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Tak też więc zrobiłem. Pismo do SKO w drodze.
Dziś otrzymałem pismo "do wiadomości" skierowane z SKO do Urzędu Gminy (w związku z moim pismem/zapytaniem o status odwołania) wzywające Gminę do:
1) zajęcia stanowiska przez Gminę w niniejszej sprawie i
2) przekazania akt sprawy

Słowem, Urząd Gminy mojego odwołania na decyzję odmawiającą wydania warunków zabudowy nie przekazał do SKO.

Z drugiej strony; jakiś czas temu przeglądałem akta mojej skargi na bezczynność organu w WSA i widziałem, że komplet oryginalnej dokumentacji został przekazany do WSA. Co przy takim spraw obrocie mogę zrobić, aby sprawa nie utknęła do chwili rozpatrzenia jej przez WSA (pod kątem bezczynności organu)? Jest jakiś kolejny trick?

Przypomnę, że jedna dokumentacja w sprawie dotyczy w rzeczywistości trzech wątków:
a) bezczynności organu (zaskarżonej do WSA),
b) odmowy wydania warunków zabudowy (od której się odwołałem do SKO) i
c) zarzutu rzekomej samowoli budowlanej (powstałego po tym, jak zaskarżyłem Gminę do SKO i WSA; sprawa w PINB, od której też już się odwołałem).

Co mogę zrobić, aby sprawa nie utknęła w miejscu do czasu orzeczenia o ewentualnej bezczynności?
Sachalin jest off-line  
11-02-2013, 11:18  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Dziś otrzymałem pismo "do wiadomości" skierowane z SKO do Urzędu Gminy
czyli znów organ zastosował urzędowy trick...

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Co przy takim spraw obrocie mogę zrobić,
standardowo oczekiwać, że SKO rozpatrzy w terminie odwołanie

termin od dnia, kiedy pan przekazał akta i zalej zgodnie z poradnikiem http://forumprawne.org/prawo-adminis...zazalenie.html
voyteg jest off-line  
12-02-2013, 10:25  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
(...)
termin od dnia, kiedy pan przekazał akta i zalej zgodnie z poradnikiem http://forumprawne.org/prawo-adminis...zazalenie.html
O jakie akta chodzi? Czy chodzi o moje pismo z odwołaniem skierowane bezpośrednio do SKO z pominięciem Gminy? Pytam, bo "oryginalnych" akt jest cała teczka, wszystkie znajdują się obecnie w WSA i czekają na rozpoznanie pod kątem zarzutu bezczynności organu...
Sachalin jest off-line  
12-02-2013, 12:37  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
O jakie akta chodzi? .
pana pismo przekazane do SKO
voyteg jest off-line  
05-03-2013, 14:18  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Skargę na bezczynność do WSA zostawiamy, najwyżej Sąd umorzy i zasądzi zwrot kosztów. W uzasadnieniu jednak sąd może odnieść się do braku podstawy prawnej tamtego Postanowienia, którym wzywano pana do uzupełnienia braków.
Otrzymałem odpis postanowienia WSA o umorzeniu postępowania sądowego i zasądzeniu od gminy kosztów postępowania (100zł).

Z uwagi na wydaną decyzję (o odmowie wydania warunków zabudowy), rozpoznanie skargi sąd uznał za bezprzedmiotowe - przy zarzucie bezczynności sąd orzeka według stanu na dzień orzekania, bowiem "[mój] wniosek został rozpoznany".

Co do kosztów: "Stosownie do art. 201 par 1 P.p.s.a. zwrot kosztów postępowania sądowego przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyn określonych w art. 54 par. 3 powyższej ustawy, zgodnie z którym organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy".

Żadnego odniesienia do braku podstawy prawnej postanowienia. Wyłącznie skupienie się na zarzucie - "bezczynności".
Sachalin jest off-line  
05-03-2013, 14:59  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Poniżej zamieszczam projekt zażalenia na postanowienie PINB.
[...]
Zażalenie na postanowienie PINB trafiło już do WINB (naturalnie PINB poinformował, że "nie znaleziono podstaw do zmiany lub uchylenia postanowienia w trybie art. 132 kpa"), z którego z kolei otrzymałem (DW, jako strona postępowania) inne osobliwe pismo.

Pismo jest skierowane z WINB do PINB.
WINB wezwał PINB do "uzupełnienia materiałów sprawy poprzez dostarczenie tutejszemu organowi Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia do PINB zażalenia".

Chodzi o elektroniczne potwierdzenie przez organ przyjęcia mojego pisma - całą korespondencję załatwiam przez epuap.
Słowem, korzystam z dobrodziejstw technologii, wysyłam zażalenie drogą elektroniczną na skrytkę PINB, organ PINB moje zażalenie DRUKUJE, wysyła do WINB, który z kolei żąda od PINB dokumentu w formie elektronicznej.

I dalej w piśmie ciekawa uwaga: "jednocześnie informuje się skarżącego, iż na podstawie art. 35 par 5 kpa bieg terminu na rozpatrzenie odwołania ulega wstrzymaniu do czasu uzyskania odpowiedzi na niniejsze pismo".

Pytanie: czy podana podstawa prawna wstrzymująca bieg terminu w ogóle ma umocowanie w tym przypadku?
Mam wrażenie, że mnie w ogóle nie powinny interesować quasi-formalne "przepychanki" pomiędzy WINB a PINB...?
Sachalin jest off-line  
05-03-2013, 15:29  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post

(...)

Z uwagi na wydaną decyzję (o odmowie wydania warunków zabudowy), rozpoznanie skargi sąd uznał za bezprzedmiotowe - przy zarzucie bezczynności sąd orzeka według stanu na dzień orzekania, bowiem "[mój] wniosek został rozpoznany".
I jeszcze jedno. Chyba najważniejsze. W swojej skardze na bezczynność powołałem się na uchwałę NSA dotyczącą wykładni "pojęcia" bezczynności.
WSA nie uwzględnił tej uchwały NSA.

Skoro tak - składać skargę kasacyjną? Jest jakiś wzór?
Sachalin jest off-line  
05-03-2013, 21:57  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
WSA nie uwzględnił tej uchwały NSA.
poproszę o podanie sygnatury akt - poczytamy uzasadnienie w publicznej bazie orzeczeń


Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Skoro tak - składać skargę kasacyjną? Jest jakiś wzór?
ostatnio jedną taka tu zredagowałem http://forumprawne.org/prawo-adminis...ml#post2131512
voyteg jest off-line  
06-03-2013, 10:56  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
poproszę o podanie sygnatury akt - poczytamy uzasadnienie w publicznej bazie orzeczeń
Podałbym link, ale w bazie orzeczeń nie znalazłem dokumentu (szukałem po sygnaturze IV SAB/Wa 8/13).
Dopóki dokument nie znajdzie się w bazie, skan uzasadnienia mogę wysłać zainteresowanym na priva.
Sachalin jest off-line  
06-03-2013, 11:00  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Dopóki dokument nie znajdzie się w bazie, skan uzasadnienia mogę wysłać zainteresowanym na priva.
Proponuje zatelefonować oraz email do sekretatiatu sądu - powinien sie pojawić
voyteg jest off-line  
06-03-2013, 12:30  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Mail do WSA już wysłany.

Uzasadnienia dużo nie ma, więc w oczekiwaniu na publikację w całości zacytuję poniżej.

"
Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. zważył, co następuje:
Stosownie do art. 149 ustawy dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., poz. 270; zwanej dalej P.p.s.a.), sąd uwzględniając skargę na bezczynność organów w sprawach określonych w art. 3 par 2 pkt 1-4, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności. Zatem nakazanie wydania decyzji administracyjnej możliwe jest, gdy organ nie rozstrzygnął toczącej się przed nim sprawy. Celem skargi na bezczynność jest bowiem ostateczne wydanie żądanego aktu, którego organ nie wydał pomimo istnienia prawnego obowiązku w tym zakresie. Z przytoczonego przepisu wynika więc, że ewentualne zobowiązanie organu do wydania decyzji nie jest możliwe, gdy organ decyzję taką wydał, choćby nawet naruszył terminy określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidziane dla załatwienia sprawy.
Jak wynika z akt sprawy Zarząd Dzielnicy W. decyzją z dnia ...grudnia 2012r. rozpoznał wniosek skarżącego i odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym na cele mieszkalne na działce nr... z obr.... przy ul. .... na terenie Dzielnicy.... w W....
W tym stanie rzeczy rozpoznanie skargi stało się bezprzedmiotowe, albowiem przy zarzucie bezczynności Sąd orzeka według stanu na dzień orzekania. Bezspornym jest, że w dacie wydania niniejszego postanowienia ustała bezczynność organu, bowiem wniosek skarżącego o ustalenie warunków zabudowy w dniu ...grudnia 2012r. został rozpoznany.
Stosownie do art. 201 par 1 P.p.s.a. zwrot kosztów postępowania sądowego przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyn określonych w art. 54 par 3 powyższej ustawy, zgodnie z którym organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.
Z powyższych względów, na podstawie art. 161 par 1 pkt 3 i art. 201 par 1 P.p.s.a, orzeczono jak w sentencji postanowienia.
"
Sachalin jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Projekt decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 1) Witam mam pytanie, Czy projekt decyzji o warunkach zabudowy może podlegać zaskarżeniu w toku instancji administracyjnych ? Prosiłbym o podanie...
§ gmina nie chce wydać decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 1) Witam; mam pewien problem. Od roku staramy się uzyskać decyzje o warunkach zabudowy niestety gmina ewidentnie działa na naszą niekorzyść. Po...
§ Cofniecie decyzji o warunkach zabudowy do ponownego rozpatrzenia (odpowiedzi: 4) Mam proste pytanie. Czy w przypadku gdy SKO podejmie decyzję o cofnięciu decyzji i przekazaniu jej do ponownego rozpatrzenia to organ wydający...
§ Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 7) Witam, czy wydanie decyzji o warunkach zabudowy na cele mieszkaniowe podlega opłacie skarbowej? Jeżeli opłata na w/w cele w wysokości 107 zł została...
§ Pomocy! - nie mogę wyegzekwować decyzji o warunkach zabudowy od Urzędu Gminy (odpowiedzi: 1) Szanowni Państwo, proszę o pomoc ponieważ nie wiem do kogo mam się zwrócić w tej sprawie i jestem bezsilna. Otóż od ponad roku czekamy na...
§ WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY-PILNE (odpowiedzi: 3) Witam, W czerwcu 2008 roku złożyłem wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku dołączyłem warunki przyłączenia do sieci...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.