bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - Forum Prawne

 

bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 5

czyli WSA umorzył postępowanie?...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
07-03-2013, 12:36  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

czyli WSA umorzył postępowanie?
voyteg jest off-line  
07-03-2013, 12:37  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Widzę, że znowu organy nie odpowiedziały na moje pisma w terminie:
a) WINB na zażalenie od postanowienia PINB "o nałożeniu obowiązku",
b) SKO na odwołanie od decyzji Gminy "o odmowie wydania warunków",
c) SKO na zażalenie na bezczynność Gminy (poprzedzające powyższą skargę do WSA).

Ad. a) wysłałem wezwanie "do usunięcia naruszenia prawa" przez WINB do GUNB i w ślad za tym skargę na bezczynność organu do WSA via WINB,

Ad. b) wysłałem wezwanie "do usunięcia naruszenia prawa" przez SKO do SKO a dziś skargę do WSA na bezczynność SKO (via SKO),

Ad. c) wysłałem wezwanie "do usunięcia naruszenia prawa" przez SKO w związku z bezczynnością SKO w sprawie rozpatrzenia mojej skargi na bezczynność Gminy W.
Ale zastanawiam się nad skargą do WSA: czy ten ruch będzie miał sens i jeśli tak, to jaki ("dydaktyczny" dla SKO?), skoro skarga na bezczynność Gminy póki co została już rozpatrzona przez WSA...?
Sachalin jest off-line  
07-03-2013, 12:39  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
czyli WSA umorzył postępowanie?
tak. Co dalej? Czy jest podstawa do sformułowania i skierowania skargi kasacyjnej?
Sachalin jest off-line  
15-03-2013, 10:12  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
proszę przeanalizować, czy podstawa prawna zawarta przez PINB daje organowi takie umocowanie

w tym wątku PINB żądał podobnie http://forumprawne.org/postepowanie-...ml#post1435410
Jak ongiś informowałem, dzięki nowym (dla mnie) informacjom zawartych w powyższym wątku sformułowałem do WINB zażalenie na postanowienie PINB. Przedwczoraj otrzymałem z WINB postanowienie (inna sprawa, że WINB przedmiotowe postanowienie wydał dopiero po złożeniu przeze mnie kolejnej skargi do WSA na bezczynność WINB - plus więc przynajmniej taki, że wydał ją już na drugi dzień po wpłynięciu mojej skargi).

Z postanowienia WINB, w celu dydaktycznym, zacytuję tylko kwintesencję uzasadnienia. Może się komuś przyda...

"W ocenie WINB zaskarżone postanowienie zasługuje na uchylenie.
Zgodnie z dyspozycją art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości, co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1 (tzn. od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu), obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia."

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, w ocenie organu II instancji nałożenie na ....... obowiązku przedstawienia dokumentacji odnoszącej się do stanu technicznego wykonanych robót budowlanych związanych z zabudową wrót garażowych i wykonaniem w powstałej ścianie dwóch otworów okiennych o wym. .... nie jest zasadne.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że uzasadnione wątpliwości, o których mowa w w/w przepisie muszą wynikać z ustaleń dokonanych przez organ nadzoru budowlanego w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych. Możliwość nałożenia obowiązku przedłożenia oceny technicznej może więc nastąpić dopiero w przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia stanu technicznego przez sam organ nadzoru budowlanego dysponujący określoną wiedzą techniczną.

W rozpatrywanym przypadku organ I instancji nie wskazał okoliczności, które zadecydowały o zaistnieniu uzasadnionych wątpliwości, co decyduje o wadliwości podjętego rozstrzygnięcia. Samo stwierdzenie, że wykonane roboty budowlane powstały w warunkach samowoli budowlanej nie jest wystarczającym uzasadnieniem powstałych ewentualnych wątpliwości co do jakości robót budowlanych.

Ponadto tut. organ zauważa, że zabudowanie wrót garażowych nie stanowi skomplikowanych robót budowlanych i tym samym PINB może dokonać oceny prawidłowości wykonanych robót.

Z uwagi, iż rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w znacznej części, zasadne jest w myśl art. 138 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- KPA uchylić skarżone postanowienie i przekazać niniejszą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
"
Sachalin jest off-line  
15-03-2013, 11:35  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Proponuje zatelefonować oraz email do sekretatiatu sądu - powinien sie pojawić
postanowienie w sprawie IV SAB/Wa 8/13 jest tutaj
Sachalin jest off-line  
19-03-2013, 17:26  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

skoro organ wydał decyzję, to WSA powinien umorzyć
umorzył - znaczy przyznał rację, że organ był bezczynny

natomiast powinien ocenić czy była bezczynność

wzór skargi jest tu http://forumprawne.org/sady-administ...na-do-nsa.html
voyteg jest off-line  
21-03-2013, 10:56  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
(...)
natomiast powinien ocenić czy była bezczynność
W uzasadnieniu orzeczenia mamy uzasadnienie "(...) przy zarzucie bezczynności Sąd orzeka według stanu na dzień orzekania. Bezspornym jest, że w dacie wydania niniejszego postanowienia ustała bezczynność organu, bowiem wniosek skarżącego o ustalenie warunków zabudowy w dniu [...] grudnia 2012 r. został rozpoznany."

Ja rozumiem to tak, że bezczynność była, skoro/ale/bo ustała i skarga kasacyjna nic nowego nie wniesie. Może się mylę... ale jeśli tak, piszę kasację (mam jeszcze 3 dni).

Czyli niezależnie od rozwoju sytuacji pozostaje mój wniosek na podstawie art. 38 KPA. Do burmistrza dzielnicy? Zarządu dzielnicy (rady)?
Sachalin jest off-line  
21-03-2013, 14:32  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
zażalenie do SKO (...)
Dziś otrzymałem via epuap odpowiedź z SKO na moje zażalenie - czyli pismo poprzedzające i warunkujące zasadność skargi do WSA na bezczynność organu (urzędu gminy).

Poniżej pouczająca (mam nadzieję) jego treść - "Bezczynność a przewlekłość". Generalnie winnych JUŻ nie ma - poza mną

postanowienie

ABC/..../12
POSTANOWIENIE
działając na podstawie art. 37 k.p.a. oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (jt. Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 856), po zapoznaniu się z zażaleniem z ... 2012r. Pana .... „na przewlekłe prowadzenie postępowania i niezałatwienie sprawy w terminie przez Urząd Gminy...”,

orzeka:
na podstawie art. 37 par. 2 k.p.a. uznać zażalenie Pana.... za niezasadne.

UZASADNIENIE

W dniu ... grudnia 2012r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ... wpłynęło zażalenie ... na „ przewlekłe prowadzenie postępowania i niezałatwienie sprawy w terminie przez Urząd Gminy ...” w przedmiocie wniosku Pana .... z dnia .... o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolno stojącym na cel mieszkalne na działce nr ew.... w obr. ..., położonej przy ul. ..., na terenie Dzielnicy ... w ... Pismem z dnia ... 2012r. Kolegium wezwało Zarząd Dzielnicy .... do ustosunkowania się do treści złożonego zażalenia oraz nadesłanie akt sprawy o czym żalący się został poinformowany za pomocą środka komunikacji elektronicznej (art. 391 k.p.a.).
W dniu .... 2013r. do Kolegium wpłynęły wyjaśnienia z organu I instancji z których wynika, że akta zostały przesłane do WSA w związku ze skargą pana ... z dnia ... 2012r. na bezczynność Urzędu Gminy ...... Do pisma organ załączył kserokopię skargi oraz kserokopię odpowiedzi na w/w skargę, z których wynika m.in. że Zarząd Dzielnicy... decyzją z dnia ... 2012r. Nr ... rozpoznał wniosek pana ... z dnia....

Skład orzekający zważył co następuje.
Na wstępie podnieść wypada, iż zażalenie zostało złożone na „ przewlekłe prowadzenie postępowania i niezałatwienie sprawy w terminie przez Urząd Gminy...”. Kolegium w tym zakresie wskazuje, iż abstrahując od istnienia tak określonego podmiotu to Urząd Gminy nie jest organem a jedynie ciałem pomocniczym organu w związku z powyższym nie jest możliwe złożenie zażalenia w trybie 37 k.p.a. na taki podmiot.

Mając jednak na względzie treść złożonego zażalenia Kolegium uznało, iż w istocie intencją żalącego się było złożenie zażalenia na Zarząd Dzielnicy..., który w tym wypadku był zobligowany na mocy art. 11 ust.3 ustawy z dnia .... 2002r. o ustroju m. (Dz.U.Nr ..., poz. ... z późn. zm.) i uchwały nr ... z dnia ... 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom ... do wykonywania niektórych zadań i kompetencji ... (Dz.Urz. Woj. ...) oraz uchwały ... z ... 2010r. Zmieniającej ... do rozpoznania wniosku pana.... z dnia ... 2012r. w zakresie ustalenia warunków zabudowy.

Rozpoznając zatem niniejszą sprawę, wskazać wypada, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
Natomiast w myśl art. 37 § 2 k.p.a. organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienie sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwienia spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

W wyroku z dnia 8 grudnia 2011r., sygn. akt I SAB/Rz 5/11 (dost. CBOSA), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wskazał, iż pojęcie: „przewlekłe prowadzenie postępowania” należy wypełnić takimi stanami faktycznymi, które nie są zawarte w pojęciu „bezczynność” organu. Będą to zatem przypadki prowadzenia postępowania w sprawach indywidualnych jeszcze przed upływem terminu do załatwienia sprawy (Paweł Kornacki op. cit., B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydanie IV – teza 35 do art. 3), tyle że w sposób nieefektywny poprzez wykonywanie czynności w dużym odstępie czasu bądź wykonywaniu czynności pozornych, powodujących że formalnie organ nie jest bezczynny (J. Drachal, J. Jasielski, R. Stankiewicz, Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, Komentarz pod red. R. Hausera i M. Wierzbowskiego, Warszawa 2011, str. ), ewentualnie mnożenie przez organ czynności dowodowych ponad potrzebę wynikającą z istoty sprawy (J. Borkowski w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz, Warszawa 2011, str. ...). Pojęcie „przewlekłość postępowania” obejmować więc będzie niesprawność działań organu w ramach terminu podstawowego, jeżeli sprawa mogła być załatwiona w okresie krótszym, zarówno gdy organ dokonywał określonych czynności lecz nieskutecznie, jak i – tym bardziej – jeżeli w tym okresie organ żadnych czynności nie podjął. Poza tym „przewlekłością” będzie stan, w którym organ administracyjny albo w sposób bezzasadny „przedłuża” termin załatwienia sprawy w trybie art. 36 § 2 Kpa, powołując się na przyczyny niezależne od niego uniemożliwiające zachowanie terminu podstawowego, albo gdy bieg terminu jest zatrzymany (podobnie WSA w Białymstoku wyrok z dnia 17 kwietnia 2012r. Sygn. SAB/Bk 15/12 i w Łodzi wyrok z dnia 7 marca 2012r. Sygn. SAB/Łd 2/12 - CBOSA).

W niniejszej sprawie jak wynika z wyjaśnień organu oraz przesłanych do Kolegium dokumentów Zarząd Dzielnicy... po wpłynięciu w dniu ... 2012r. wniosku Pana ... o ustalenie warunków zabudowy pismem z dnia ... 2012r. zawiadomił strony postępowania o wpłynięciu wniosku i o jego wszczęciu a następnie dopiero w dniu ... 2012r. postanowieniem nr ... wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku. Nie ulega zatem wątpliwości, iż organ pozostawał w przewlekłości nie podejmując przez 4 miesiące żadnych czynności w sprawie. Nie mniej jednak zauważyć wypada, iż jak wskazano wyżej o przewlekłości możemy mówić wówczas, gdy nie upłynął ustawowy termin wskazany w art. 35 k.p.a. do załatwienia sprawy. Po upływie tego terminu mamy już jednak do czynienia z bezczynnością. A zatem zażalenie na przewlekłości (wniosek wpłynął do Kolegium w dniu ... 2012r.) w istocie zostało złożone przez Pana .... wówczas gdy w sprawie zaistniała już bezczynność organu.

Tym samym nie można uznać, iż zażalenie na przewlekłość jest zasadne.

Niezależnie od powyższego Kolegium przeanalizowało również, kwestię występującej w sprawie bezczynności. W tym zakresie należy jednak wskazać, iż w dniu ... 2012r. Zarząd Dzielnicy ... wydał decyzję nr ..., którą rozpoznał wskazany wyżej wniosek Pana ... w sprawie warunków zabudowy a zatem w dniu orzekania przez Kolegium a także w dniu wpłynięcia do Kolegium informacji przez Zarząd Dzielnicy ... (pismo z dnia ... 2013r.) w odpowiedzi na wezwanie Kolegium z dnia ... 2012r., brak było bezczynności.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Postanowienie niniejsze jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.
Strona może jednak zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 i art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) złożyć skargę na bezczynność lub przewlekłość Zarządu Dzielnicy ... do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., za pośrednictwem organu, którego skarga dotyczy.
Sachalin jest off-line  
21-03-2013, 18:19  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post

Ja rozumiem to tak, że bezczynność była, skoro/ale/bo ustała i skarga kasacyjna nic nowego nie wniesie.
we wzorze skargi zacytowano orzeczenie, które ponownie zacytuję:

„1. O ile wydanie przez organ administracyjny na dzień orzekania przez Sąd żądanego rozstrzygnięcia sprawy czyni z natury rzeczy niemożliwymi zobowiązanie organu do działania, o tyle nie zwalnia to Sądu z obowiązku zbadania, czy w sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie oceny, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważania, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny (art. 149 par. 1 i 2 p.p.s.a.)
2. Przewlekłość postępowania jest stanem sprawy, którego zaistnienie Sąd ocenia bez względu na to, czy organ podjął, czy też nie dalsze czynności w sprawie. Podjęcie przez organ czynności procesowych powoduje, iż ustaje stan ewentualnej bezczynności organu, co uzasadnia umorzenie postępowania w zakresie skargi na bezczynność organu, ale nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania sądowego dotyczącego skargi strony na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ.
Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Dziś otrzymałem via epuap odpowiedź z SKO na moje zażalenie - czyli pismo poprzedzające i warunkujące zasadność skargi do WSA na bezczynność organu (urzędu gminy).
niezłe tempo ma to SKO, skoro WSA był szybszy nawet z uzasadnieniem
voyteg jest off-line  
21-03-2013, 21:22  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
niezłe tempo ma to SKO, skoro WSA był szybszy nawet z uzasadnieniem
Hmmm... taki papierek lakmusowy włożony w prawdziwe życie. Tak w państwie prawa zadziałał organ, który orzeka i poucza "o bezczynności lub przewlekłości" dywagując przy tym pomiędzy "organem" a "ciałem pomocniczym". Ale tu skargę do WSA sobie darowałem.
Natomiast, przypomnę, że na SKO złożyłem skargę do WSA w innym wątku - do tej pory nie doprosiłem się odpowiedzi na moje odwołanie na decyzję gminy "o odmowie wydania warunków".

Otrzymałem już też powiadomienie o przekazaniu do WSA mojej skargi na bezczynność WINB w rozpatrywaniu mojego zażalenia na postanowienie PINB "o nałożeniu obowiązku". W wolnej chwili na dniach zacytuję stanowisko skarżonego organu.

================================================== ================================================== ======
voyteg, mimo wszystko bardzo dziękuję za pomoc. Bez niej na pewno bym tak daleko nie zabrnął w gąszczu przepisów KPA i orzeczeń SA. A już na pewno bym się tyle nie nauczył.
Jeszcze raz dziękuję za ogromne faktyczne wsparcie.
================================================== ================================================== ======
Sachalin jest off-line  
23-03-2013, 20:31  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Hmmm... taki papierek lakmusowy włożony w prawdziwe życie.

w praktyce zażalenie art. 37 KPA jest tylko warunkiem formalny, alby można było złożyć skargę na bezczynność do WSA

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Ale tu skargę do WSA sobie darowałem.
Te postanowienie nie podlega zaskarżeniu do WSA.


Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
do tej pory nie doprosiłem się odpowiedzi na moje odwołanie na decyzję gminy "o odmowie wydania warunków".


a zastosował pan już ten poradnik?

http://forumprawne.org/prawo-adminis...zazalenie.html
voyteg jest off-line  
28-03-2013, 21:11  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
skoro organ wydał decyzję, to WSA powinien umorzyć
umorzył - znaczy przyznał rację, że organ był bezczynny

natomiast powinien ocenić czy była bezczynność
I na tej tezie oparłem skargę kasacyjną, która jest już "w drodze".
Zamieszczam poniżej. Może okaże się komuś pomocna.

miejscowość, dnia … marca 2013r.


Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
za pośrednictwem

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie

Skarżący:


Miasto … reprezentowane przez Zarząd Dzielnicy …
Adres:……….

sygn. akt. IV SAB/Wa 8/13

SKARGA KASACYJNA
od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2013r.

Na podstawie art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w imieniu pana S.L., zaskarżam w całości postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2013r. (sygn. akt IV SAB/Wa 8/13) doręczone skarżącemu w dniu 26 lutego 2013r.

Na zasadzie art. 174 ust. 2 p.p.s.a. zaskarżonemu postanowieniu zarzucam naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy:
- art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 149 §1 i 2 p.p.s.a. oraz art. 154 § 6 p.p.s.a. z uwagi na to, że Wojewódzki Sąd Administracyjny umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe bez rozważenia istoty sprawy, tj. nie stwierdził bezczynności lub przewlekłości postępowania z rażącym naruszeniem prawa i w związku z tym nie orzekł o wymierzeniu organowi grzywny.

Na postawie art. 185§ 1 p.p.s.a. wnoszę o:
1. uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez WSA w Warszawie,
2. zasądzenie koszów postępowania według norm przepisanych.Uzasadnienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 18 lutego 2013r. umorzył postępowanie, na podstawie art. 161§1 pkt 3 p.p.s.a., gdyż Gmina … wydała merytoryczną decyzję w toku sprawy. Pominął przy tym fakt, że Gmina uczyniła to w nieskomplikowanej sprawie dopiero po kilku miesiącach bezczynności, pomimo zakreślonego art. 35 § 3 k.p.a. terminu 30 dni. Tym samym nie rozpatrzył istotny sprawy.

Należy podkreślić, że przedmiotem niniejszego postępowania była bezczynność Gminy.... Gdy jednak po kilku miesiącach od złożenia wniosku wydała ona decyzję, to należało z urzędu rozważyć przewlekłość postępowania.
WSA umorzył postępowanie, błędnie przyjmując, że wydanie przez Gminę … decyzji w sprawie, w której złożono skargę na bezczynność przed dniem rozprawy wyłącza możliwość uwzględnienia tej skargi. Tymczasem została ona wydana z naruszeniem terminu przewidzianego do jej wydania. Stanowisko WSA narusza art. 149 p.p.s.a.

Wydanie, w toku postępowania sądowego po wniesieniu skargi, przez Gminę … decyzji nie zwalniało WSA z obowiązku rozpoznania skargi wniesionej, na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., w zakresie orzekania: czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 zd. drugie p.p.s.a.) oraz co do wymierzenia organowi grzywny z tego tytułu (art. 149 § 2 p.p.s.a.). O uwzględnieniu skargi na bezczynność czy przewlekłe prowadzenie postępowania można orzec nie tylko wówczas, gdy sąd zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie decyzji.

Jak wynika z art. 149§1 p.p.s.a. Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Według §2 tego przepisu Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6.

Uwzględnieniem skargi, w rozumieniu art. 149 p.p.s.a. jest również stwierdzenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzenie organowi grzywny. Inna wykładnia art. 149 p.p.s.a. nie respektowałaby intencji ustawodawcy.

Ustawami:
- z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (która weszła w życie z dniem 11 kwietnia 2011 r.),
- z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (która weszła w życie z dniem 17 maja 2011 r.) oraz
- z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (która weszła w życie z dniem 12 lipca 2011 r.) ustawodawca zagwarantował m.in. środki przeciwdziałania bezczynności organu i przewlekłemu prowadzeniu postępowania administracyjnego oraz naruszaniu przez organ administracji terminów załatwienia spraw. Wprowadzenie tych zmian uwzględnia Konwencję o ochronie praw człowiek i podstawowych wolności oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie przeciwdziałania przewlekłości postępowań administracyjnych. Interpretacja art. 149 p.p.s.a. musi uwzględniać cele powyższy zmian.

Sąd administracyjny rozpatrując skargę na bezczynność powinien w istocie orzec o tym, czy doszło do przewlekłości postępowania z rażącym naruszeniem prawa, mimo istnienia podstaw do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do wydania decyzji, gdyż została ona wydana przez organ po wniesieniu skargi do sądu. Taki pogląd wynika z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Np. w orzeczeniu z dnia 5 lipca 2012 (sygn. akt II OSK 1031/12) NSA orzekł: że o ile wydanie przez organ administracyjny na dzień orzekania przez Sąd żądanego rozstrzygnięcia sprawy czyni z natury rzeczy niemożliwymi zobowiązanie organu do działania, o tyle nie zwalnia to Sądu z obowiązku zbadania, czy w sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie oceny, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważania, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny (art. 149 par. 1 i 2 p.p.s.a.). W tym wyroku NSA stwierdził również, że przewlekłość postępowania jest stanem sprawy, którego zaistnienie Sąd ocenia bez względu na to, czy organ podjął, czy też nie dalsze czynności w sprawie. Podjęcie przez organ czynności procesowych powoduje, iż ustaje stan ewentualnej bezczynności organu, co uzasadnia umorzenie postępowania w zakresie skargi na bezczynność organu, ale nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania sądowego dotyczącego skargi strony na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ. Z kolei w postanowieniu dnia 26 lipca 2012r. NSA stwierdził, że wydanie przez organ decyzji po wniesieniu do sądu skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego, nie powoduje, stosownie do art. 149 § 1 ppsa, że w zakresie dotyczącym rozstrzygnięcia o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. (II OSK 1360/2012, LexPolonica nr 3989870).

Z uwagi na powyższe, należy uznać, że prawidłowe rozpoznanie skarg w niniejszej sprawie wymaga rozstrzygnięcia, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważenia kwestii wymierzenia organowi grzywny z tego tytułu.


Załączniki:
- odpisy skargi
- pełnomocnictwo
- opłata od pełnomocnictwa,
- wpis 100 zł.
Sachalin jest off-line  
28-03-2013, 21:16  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Te postanowienie nie podlega zaskarżeniu do WSA.
Postanowienie SKO (co do istoty zagadnienia) - NIE, ale bezczynność SKO w wydaniu postanowienia w temacie bezczynności (!) Zarządu Dzielnicy (a tę sytuację miałem na myśli) - już TAK. Nieprawdaż?
Sachalin jest off-line  
28-03-2013, 21:34  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
a zastosował pan już ten poradnik?
http://forumprawne.org/prawo-adminis...zazalenie.html
Cały czas stosuję...
Złożyłem skargę na bezczynność SKO do WSA.

W ślad za tym SKO wystosowało dwa pisma:

a) do Zarządu Dzielnicy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w .... w związku z wpłynięciem w dniu ... stycznia 2013r. w formie elektronicznej do Kolegium odwołania Pana ... od decyzji Zarządu Dzielnicy... nr... (znak:...) z dnia ... grudnia 2012r. odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, ponownie zwraca się o informację czy organ zastosował w sprawie przepis art. 132 k.p.a. a jeżeli nie to o ustosunkowanie się do zarzutów podnoszonych w odwołaniu i nadesłanie całości akt dot. sprawy.
Jeżeli akta w dalszym ciągu znajdują się w Sądzie w związku ze skarg Pana ... to proszę o nadesłanie teczki zastępczej w/w akt.


b) do WSA:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ... zwraca się z uprzejmą prośba o wypożyczenie na okres 1 miesiąca akt administracyjnych znajdujących się w Sądzie przy sprawie wszczętej skargą Pana ... na bezczynność „Urzędu Gminy ...” w przedmiocie nierozpoznania wniosku w/w z dnia ... lipca 2012r. o ustalenie warunków zabudowy.
Wskazane wyżej akta są niezbędne do prawidłowego rozpoznania złożonego przez Pana ... odwołania od decyzji Zarządu ... nr .... z dnia ... grudnia 2012r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy.


Zastanawiam się jeno, czy jestem już pieniaczem, czy nadal po prostu dbam o swoje "interesy"...
Sachalin jest off-line  
31-03-2013, 11:04  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Zastanawiam się jeno, czy jestem już pieniaczem, czy nadal po prostu dbam o swoje "interesy"...
Jeśli organy nie dopełniają swoich obowiązków, to taka postawa jest jak najbardziej praworządna.
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Projekt decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 1) Witam mam pytanie, Czy projekt decyzji o warunkach zabudowy może podlegać zaskarżeniu w toku instancji administracyjnych ? Prosiłbym o podanie...
§ gmina nie chce wydać decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 1) Witam; mam pewien problem. Od roku staramy się uzyskać decyzje o warunkach zabudowy niestety gmina ewidentnie działa na naszą niekorzyść. Po...
§ Cofniecie decyzji o warunkach zabudowy do ponownego rozpatrzenia (odpowiedzi: 4) Mam proste pytanie. Czy w przypadku gdy SKO podejmie decyzję o cofnięciu decyzji i przekazaniu jej do ponownego rozpatrzenia to organ wydający...
§ Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 7) Witam, czy wydanie decyzji o warunkach zabudowy na cele mieszkaniowe podlega opłacie skarbowej? Jeżeli opłata na w/w cele w wysokości 107 zł została...
§ Pomocy! - nie mogę wyegzekwować decyzji o warunkach zabudowy od Urzędu Gminy (odpowiedzi: 1) Szanowni Państwo, proszę o pomoc ponieważ nie wiem do kogo mam się zwrócić w tej sprawie i jestem bezsilna. Otóż od ponad roku czekamy na...
§ WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY-PILNE (odpowiedzi: 3) Witam, W czerwcu 2008 roku złożyłem wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku dołączyłem warunki przyłączenia do sieci...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.