bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - Forum Prawne

 

bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 6

Cytat: Napisał/a Sachalin Widzę, że znowu organy nie odpowiedziały na moje pisma w terminie: a) WINB na zażalenie od postanowienia PINB "o nałożeniu obowiązku", b) SKO na odwołanie od decyzji Gminy "o odmowie wydania warunków", ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
03-04-2013, 17:24  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.968
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Widzę, że znowu organy nie odpowiedziały na moje pisma w terminie:
a) WINB na zażalenie od postanowienia PINB "o nałożeniu obowiązku",
b) SKO na odwołanie od decyzji Gminy "o odmowie wydania warunków",
c) SKO na zażalenie na bezczynność Gminy (poprzedzające powyższą skargę do WSA).

Ad. a) wysłałem wezwanie "do usunięcia naruszenia prawa" przez WINB do GUNB i w ślad za tym skargę na bezczynność organu do WSA via WINB,
Skarga przekazana przez WINB do WSA.
W załączeniu wyjaśnienia WINB.

Dziś z Sądu otrzymałem wezwanie do uiszczenia wpisu i podpisania skargi - organ akta przekazuje do WSA w formie papierowej.
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg Odpowiedź na skargę do WSA.jpg (62,1 KB, 9 wyświetleń)
Sachalin jest off-line  
04-04-2013, 13:34  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.968
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Jeśli organy nie dopełniają swoich obowiązków, to taka postawa jest jak najbardziej praworządna.
Z drugiej strony, mam wrażenie, że moja skarga jest o dziwo wodą na urzędniczy młyn. Ktoś ją rozpatruje, przyznaje (bądź nie) rację i kółko się zamyka, bo wniosków (poza moim malejący zaufaniem do organów) nikt nie wyciąga.

Widzę, że są instytucje publiczne, w których istnieją całe departamenty ds. Skarg i Wniosków, przy czym w części dotyczącej "wniosków" spełniają tylko funkcję biura podawczego dystrybuującego przychodzące dokumenty do właściwych merytorycznie komórek.

BTW: W pewnej gminie strażnicy Straży Miejskiej otrzymali wpinane w odzież mikrokamery a w pewnym mieście wojewódzkim wypadkowe pogotowie policji otrzymało dyktafony do rejestracji zeznań.

Do jakiego poziomu spadła ilość skarg od "interesantów" w obu przypadkach po doposażeniu? Do zera.
Kto więc był do tej pory faktycznym pokrzywdzonym...?

Warto chyba problem usunąć u źródła (przynajmniej protezą), bo na to, aby hamująca od czasów przemian ustrojowych mentalna lokomotywa wyhamowała do zera, raczej się nie zapowiada...
Sachalin jest off-line  
10-05-2013, 11:49  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.968
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Jakiś czas temu napisałem odwołanie (jest w poście tutaj) do SKO na decyzję organu odmawiającego wydania warunków zabudowy. Parę dni temu otrzymałem pismo z SKO z decyzją. Jej treść, w celach dydaktycznych, publikuję poniżej:


"
D E C Y Z J A
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ...
w składzie orzekającym:

(...)

działając na podstawie art. 127 § 2 k.p.a. w zw. z art. 17 pkt 1 k.p.a., oraz art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 856, z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania Pana ... od decyzji Zarządu Dzielnicy ... z dnia ... odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym na cele mieszkalne na działce nr ew. ... położonej przy ul. ... na terenie Dzielnicy ... w ...,

orzeka:
na podstawie art. 138 § 2 kpa uchylić zaskarżoną decyzję w całości a sprawę przekazać organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia

UZASADNIENIE

Zarząd Dzielnicy ..., po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z dnia ... uzupełnionego w dniu ..., decyzją ... z dnia ... odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym na cele mieszkalne na działce nr ew. ... położonej przy ul. ... na terenie Dzielnicy ... w ... ze względu na to iż wniosek o ustalenie warunków zabudowy nie spełniał wymogów z art. 52 ust.2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z uzasadnienia decyzji wynika nadto, iż organ dokonał wizji w terenie dnia ... W wyniku której ustalono, iż zmiana sposobu użytkowania została już wykonana o czym powiadomiony został Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego.

Odwołanie od w/w decyzji wpłynęło za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (dalej e-PUAP), z zachowaniem terminu ustawowego. Skarżący w odwołaniu podniósł, iż :
-bez podstawy prawnej organ I instancji wezwał go do uzupełnienia braków złożonego wniosku,
-organ naruszył przepis art. 79 par. 1 k.p.a. bowiem nie jest mu wiadome aby ktokolwiek prowadził w dniu ... na terenie jego działki, która jest ogrodzona, oględziny. Wskazał również, że o planowanej wizji nie został powiadomiony.
-nie została dokonana zmiana sposobu użytkowania części budynku który był garażem, bowiem mimo zamurowania drzwi w pomieszczeniu tym nadal nie mieszka a przedmiotowe pomieszczenie w bryle budynku nadal jest wykorzystywane jako garaż. Nadto skarżący wskazał również, iż jego zdaniem w przedmiotowym przypadku w ogóle nie zaistniał obowiązek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania garażu na cele mieszkalne. W związku z powyższym zdaniem skarżącego organ i instancji:
-nie miał podstaw do odmowy wydania warunków zabudowy,
-nie przeprowadził wyczerpującego i wnikliwego postępowania wyjaśniającego
-dokonał błędnej interpretacji i niewłaściwe zastosował przepisy Prawa budowlanego.

(...)

Rozpatrując powyższą sprawę skład orzekający zważył, co następuje:
Na wstępie należy wskazać, iż w sprawie niniejszej ma zastosowanie ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2012 poz.647 z późn. zm.). Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Artykuł 61 ust. l cytowanej ustawy wskazuje, iż wydanie decyzji o warunkach zabudowy przestrzeni pozbawionych planu miejscowego możliwe jest jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków wymienionych w pkt 1-5 tj. kontynuacji istniejącej już zabudowy w zakresie jej funkcji oraz cech architektonicznych i urbanistycznych (art. 61 ust. l pkt l), dostępu do drogi publicznej (art. 61 ust. l pkt 2), zapewnienia wystarczającego uzbrojenia terenu ( art. 61 ust. l pkt 3), teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne ( art. 61 ust. l pkt4) oraz decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi ( art. 61 ust. l pkt 5).

Przepis art. 61 ust. l pkt l uzależnia zmianę zagospodarowania terenu od dostosowania się do określonych cech zagospodarowania terenu sąsiedniego (tzw. zasada dobrego sąsiedztwa). Regulacja taka ma na celu zagwarantowanie ładu przestrzennego, określonego w art. 2 pkt l ww. ustawy jako takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w przyporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo-społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjne- estetyczne. Zasada dobrego sąsiedztwa określa konieczność dostosowania nowej zabudowy do wyznaczonych przez zastany w danym miejscu stan dotychczasowej zabudowy, cech i parametrów o charakterze urbanistycznym (zagospodarowanie terenu) i architektonicznym (ukształtowanie wzniesionych obiektów). W celu spełnienia tych wymagań, w procesie decyzyjnym związanym z ustalaniem warunków zabudowy, ustawodawca ustanowił obowiązek przeprowadzenia wstępnej analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikającej z przepisów odrębnych (art. 53 ust. 3 pkt l w zw. z art. 64 ust. l ustawy).

Szczegółowy sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy w powiązaniu z analizą stanu istniejącego, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 61 ust. 6 ustawy, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz.

Analizując zatem niniejszą sprawę Kolegium stwierdziło, iż rację ma skarżący wskazując iż brak jest podstaw do wydania decyzji odmownej, bowiem wywiązał się z nałożonego nań obowiązku złożenia wyjaśnień i stosownych dokumentów. Z uzasadnienia skarżonego orzeczenia w szczególności wynika, że zdaniem organu I instancji wniosek Pana ... z dnia .... mimo złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w dalszym ciągu nie spełnia wymogów określonych przez przepis art. 52 ust.2 pkt 1 i pkt 2, bowiem inwestor nie wykazał, iż uzbrojenie terenu jest wystarczające dla wnioskowanej inwestycji, brak jest wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu na „fragmencie kserokopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1: 1000 z usytuowaniem budynku, szamba ujęcia wody, miejsc parkingowych, terenów przeznaczonych na zieleń i rekreację oraz zjazdu na działkę, nie wskazano powierzchni biologicznie czynnej. Nadto zdaniem organu ze względu na to, że „wnioskodawca nie złożył wyjaśnień popartych stosownymi dowodami” to nie zostały stały spełnione warunki wskazane w art. 61 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wskazanego stanowiska organu nie można jednak uznać za prawidłowe. Podnieść bowiem należy, iż przepis art. 52 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi: Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Natomiast przepis art. 61 ust. 1 pkt 3 i 5 w/w ustawy określa, że: wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: (…) 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;(...) 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

W aktach sprawy Kolegium odnalazło wniosek skarżącego oraz dołączone doń dokumenty w tym: mapa w skali 1:500 wydaną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia .... na której oznaczone są granice działki nr ew. ..., kserokopię z w/w mapy na której inwestor oznaczył teren działki oraz obrys garażu którego funkcja ma być zmieniona, wniosek w którym wskazano m.in. iż woda jest pobierana z ujęcia własnego, ścieki są odprowadzane do szamba oraz energia jest pobierana z sieci miejskiej a wody opadowe są odprowadzane na własną nieruchomość. Nadto z wniosku wynika że powierzchnia biologicznie czynna jest bez zmian oraz że liczba kondygnacji budynku pozostaje również bez zmian a jedyne co się zmienia to funkcja istniejącego garażu na mieszkalną. Nadto w aktach sprawy znajdują się: kserokopia umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej z dnia ..., kserokopia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z dnia ..., kserokopia umowy na odbiór ścieków (odpadów płynnych) z dnia ..., kserokopia umowy na odbiór odpadów stałych z dnia ... kopia mapy przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 z dnia .... W aktach jest również pismo z dnia .... Pana ... w którym wskazuje on, iż zapotrzebowanie w media i sposób unieszkodliwiania odpadów nie ulegnie zmianie. Nie ulegnie zmianie również powierzchnia zabudowy oraz powierzchnia biologicznie czynna. Natomiast ulegnie zmianie jedynie powierzchnia użytkowa, która przed zmianami wynosi ... a po zmianach wyniesie ....

Powyższe dokumenty i wyjaśnienia wynikające z akt sprawy wskazują, iż brak było podstaw do uznania, że wniosek po jego uzupełnieniu nie spełniał wymogów przepisu art. 52 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tym samym odmowa wydania decyzji o warunkach zabudowy z tego względu jest nieuzasadniona.

Rację ma również skarżący zarzucając organowi I instancji naruszenie przepisu art. 7, 77 poprzez nieprzeprowadzenie dokładnego postępowania wyjaśniającego, co w istocie mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Jak wynika bowiem z akt sprawy skoro inwestor planuje zamurowanie drzwi i budowę 2 otworów okiennych w pomieszczeniu przeznaczonym dotychczas na garaż, który chciałby użytkować jako pomieszczenie mieszkalne mamy do czynienia z potrzebą uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Zauważyć w tym miejscu jednak wypada, iż roboty budowlane we wskazanym obiekcie – jak wynika ze znajdujących się w aktach kserokopii zdjęć oraz postanowienia ... Wojewódzkiego (faktycznie - POWIATOWEGO) INB z dnia ...– zostały już wykonane. Pozostaje zatem do wyjaśnienia czy wykonanie w/w prac budowlanych nie jest również de facto samowolną zmianą sposobu użytkowania. W tym zakresie organ jednak winien przeprowadzić szczegółowe postępowanie wyjaśniające łącznie z dokonaniem oględzin (art. 75 i 79 k.p.a.) z których powinien być sporządzony protokół (art. 67 in fine) i które winny być przeprowadzone z udziałem strony. Wyjaśnienie powyższej kwestii jest szczególnie istotne, bowiem jak twierdzi skarżący mimo wykonania określonych robót budowlanych polegających na zamurowaniu drzwi garażowych i wymurowaniu okien przeznaczenie tego pomieszczenia w budynku nie uległo zmianie – pełni ono bowiem nadal funkcję garażową.

Podnieść w tym miejscu również wypada, że samo wykonanie we wskazanym wyżej zakresie robót budowlanych nie przesądza jeszcze o zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego, nadal jest to bowiem pomieszczenie pomocnicze związane z funkcją mieszkalną.

Wskazać w tym miejscu również wypada, że stosownie do art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86 w/w ustawy, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Podnieść przy tym należy, iż zarówno ze wskazanych wyżej przepisów jak i z żadnego innego przepisu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wynika zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zrealizowanej w części lub w całości. Nadto za dopuszczalnością wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zrealizowanej przemawia przywołane w uzasadnieniu decyzji organu II instancji z dnia 2 czerwca 2008 r. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r. sygn. akt P 37/06, którego skutkiem jest możność wydawania decyzji o warunkach zabudowy w trakcie trwającego postępowania legalizacyjnego, a więc dla obiektu częściowo lub w całości zrealizowanego. (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 maja 2011r., II SA/Po 221/11, LEX 993588; wyrok WSA w Gliwicach z 25 czerwca 2009 r., II SA/Gl 113/09, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 21 października 2009 r., II SA/Sz 644/09, dostępne na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Za niezasadny natomiast należy uznać zarzut dot. błędnej wykładni i zastosowania przepisów budowlanych. Należy bowiem wyjaśnić, iż w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy organ nie rozpoznaje sprawy w oparciu o te przepisy. Do stwierdzenia bowiem czy ma my do czynienia np. z samowolą budowlaną są odpowiednie organy do których kompetencji to należy.
(mój zarzut w części dot. Prawa budowlanego dotyczył tezy organu I instancji, w którym organ uznał, że "zmiana sposobu użytkowania została już przeprowadzona", co wniósł widząc jedynie zamurowane wrota garażowe)

Ponownie rozpoznając sprawę organ winien w szczególności przeprowadzić szczegółowe ustalenia dot. ewentualnej zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego na pomieszczenie o funkcji mieszkalnej oraz dokonać w niezbędnym zakresie analizy i po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów i powiadomieniu strony w trybie art. 10 k.p.a. o możliwości zapoznania się z aktami i wypowiedzeniu w sprawie, wydać należycie uzasadnioną decyzję z zachowaniem wymogów art. 107 par. 3 k.p.a.


"
Strasznie SKO pogmatwało wątki; połączyło wątek zabudowy wrót garażowych ze zmianą sposobu użytkowania (choć PINB w aktach stwierdził, że zmiana jednego stanu nie pociąga za sobą zmiany drugiego). No, ale odwołanie dotyczyło tylko odmowy wydania warunków zabudowy i tu (póki co) jest sukces. Sprawa będzie miała zaraz rok od zainicjowania...
Sachalin jest off-line  
29-05-2013, 19:29  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Mam właśnie skargę w Sądzie na bezczynność organu - w podobnej nieco sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w jednej sprawie ale robienia w jego trakcie czegoś zupełnie z tym nie zwiazanego - ciekaw jestem jak się sprawy mają w tej opisanej sytuacji - co słychać?

A co do tych przytoczonych dokumentów to po własnych doświadczeniach twierdzę, że ORGANY czerpią swoją energię z takich dziąłań - ja też dostaję takie enigmatyczne pisma. Coraz bardziej mam wrażenie że ONI tam mają niezły ubaw z takich skarg i odwołań...
Inwestorwroclove jest off-line  
30-05-2013, 10:03  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.968
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Inwestorwroclove Zobacz post
co słychać?
Cisza... żadnej odpowiedzi/warunków zabudowy. Zastanawiam się tylko, czy czekać całe 30 dni od daty doręczenia decyzji z SKO do organu, czy już teraz składać kolejną skargę (poprzedzoną kolejnym zażaleniem do SKO?) na bezczynność urzędu miasta...
Sachalin jest off-line  
30-05-2013, 18:28  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Obejrzałem tą skargę kasacyjną – Sąd poszedł na skróty gdyż po pierwsze przyjmuje się, że bezczynność wystąpiła jeżeli rozstrzygnięcia (po zwłoce) nie było w dacie złożenia skargi (czy ta decyzja była po złożeniu skargi? – pytam bo data jest usunięta) do Sądu. Po drugie powinien rozważyć wystąpienie przewlekłości choć akurat w kwestii warunków zabudowy to będzie trudne bo tam występuje szereg uzgodnień i organ może argumentować że czekał na odpowiedzi.

Ale a propos innego wątku – czy w przypadku tego garażu występuje jego zmiana zewnętrzna i jaka – czy w ogóle konieczne są wz? A nie ma dla tej nieruchomości jakichś wcześniejszych mówiących o tym, że np. zabudowa mieszkaniowa?
Inwestorwroclove jest off-line  
31-05-2013, 11:05  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.968
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Inwestorwroclove Zobacz post
czy w przypadku tego garażu występuje jego zmiana zewnętrzna
Zabudowane są wrota wjazdowe.
Sachalin jest off-line  
31-05-2013, 11:26  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Czy gdy składał Pan skargę na bezczynnosć to już decyzja była wydana? Bo jak tak to raczej ta skarga kasacyjna jest przegrana. Powinien Pan jednocześnie poskarżyć się na przewlekłość - to wydaje się jest nadal możliwe. Ciekawy wyrok a propos: II OSK 1031/12 cytuję:

"Zatem, o ile wydanie przez organ administracyjny na dzień orzekania przez Sąd żądanego rozstrzygnięcia sprawy czyni z natury rzeczy niemożliwym zobowiązanie organu do działania, o tyle nie zwalnia to Sądu z obowiązku zbadania, czy w sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie oceny, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważenia, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny (art. 149 § 1 i 2 p.p.s.a.)."

Sąd tez poucza o różnicy między bezczynnością i przewlekłością

W sprawie garażu to raczej wygląda na złośliwość bo przecież żadne parametry się nie zmieniają a zakładam że teren przeznaczony jest na zabudowę mieszkaniową. Zakładam, że odmówiono wydania warunków wskazując na jakieś (jakie?) względy merytoryczne a nie umorzono z powodu bezprzedmiotowości?

Na czym miała by polegać - oprócz zabudowania wrót (czyli powstanie ściana z oknami?) - przeróbka tego garażu (celowo używam słowa "przeróbka" gdyż to było w art. 71 ust 1 pkt 1 Pb usuniętym nowelą).
Inwestorwroclove jest off-line  
31-05-2013, 12:49  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.968
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Inwestorwroclove Zobacz post
Powinien Pan jednocześnie poskarżyć się na przewlekłość - to wydaje się jest nadal możliwe.
Skarga kasacyjna dotyczyła zakresu orzeczenia WYROKU WSA.

Cytat:
Napisał/a Inwestorwroclove Zobacz post
W sprawie garażu to raczej wygląda na złośliwość bo przecież żadne parametry się nie zmieniają
To pana zdanie i wcale tak być nie musi (znajomy architekt był podobnego zdania i na tym zdaniu oparłem swoje stanowisko). Znalazłem orzeczenie WSA, w którym sąd rozważał wymianę okna na takie, z nieco szerszą ramą. Sąd uznał: wpada mniej światła? Wpada! A więc doszło do przebudowy!
Sachalin jest off-line  
31-05-2013, 13:08  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Skarga kasacyjna dotyczyła zakresu orzeczenia WYROKU WSA.
No właśnie - a zakres orzeczenia to bezczynność - która ustała więc na podstawie wyroku który zacytowałem raczej marne szanse.

To co napisałem to wskazówka aby poskarżyć się na przewlekłość ale do WSA
Inwestorwroclove jest off-line  
31-05-2013, 13:14  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.968
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Pogubił się pan.
Sachalin jest off-line  
31-05-2013, 13:18  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Pogubił się pan.
Nie sądzę - ale może czegoś nie doczytałem?

Wyrok WSA oddalał skargę na bezczynność uzasadniajac, że ta ustała wraz z wydaniem decyzji- czy tak?

Jeżeli tak to skarga kasacyjna na WSA jest bez szans moim zdaniem.

Niezależnie od powyższego proponuję jako rokujące pozytywnie złożenie skargi do WSA na przewlekłość SKO - oczywiście o ile miała miejsce
Inwestorwroclove jest off-line  
31-05-2013, 18:50  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.968
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Inwestorwroclove Zobacz post
Nie sądzę - ale może czegoś nie doczytałem?
Pogubił się pan dokumentnie.
Sachalin jest off-line  
31-05-2013, 22:09  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Ma pan nieco irytujący sposób prowadzenia rozmowy ale mi to nie przeszkadza – proponuję ze względów praktycznych jak ma Pan pisać takie zgadywanki jak powyżej to lepiej wcale bo szkoda miejsca.

Szukam pomocy na tym Forum i jak widzę Pan też. Jak się zorientowałem sprawy o bezczynność i przewlekłość są bardzo uciążliwe. Więc zamiast porozumiewać się półsłówkami wypowiadajmy się w kwestiach w których mamy coś do przekazania i starajmy pomóc i sobie i innym.

Bardzo trudno jest znaleźć tego typu sprawy wygrane (nałożenie grzywny na organ) - analizuję obecnie 2 przypadki i niestety oba trwały latami:
II SA/Wr 569/08 – grzywna 2500 zł, później 25/09
II SAB/Wr 22/13 – grzywna 1500 zł (bez uzasadnienia) wcześniej 39/11
Częściej są przypadki stwierdzeni przewlekłości lub bezczynności ale nie rażącej.

Proszę podać jakiś, na którym Pan się wzoruje
Inwestorwroclove jest off-line  
01-06-2013, 16:26  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.968
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Inwestorwroclove Zobacz post
Ma pan nieco irytujący sposób prowadzenia rozmowy ale mi to nie przeszkadza – proponuję ze względów praktycznych jak ma Pan pisać takie zgadywanki jak powyżej to lepiej wcale bo szkoda miejsca.
Zgadywankę, to ja mam przede wszystkim w dochodzeniu, co pan miał na myśli pisząc tym razem... najpierw zarzuty co do zasadności kasacji, teraz przeskok na wątek grzywny...

Cytat:
Napisał/a Inwestorwroclove Zobacz post
analizuję obecnie 2 przypadki i niestety oba trwały latami
niech pan analizuje. Ale może warto założyć nowy wątek i tam dzielić się celnymi uwagami...? Nawet, jeśli miałby być irytujące...
Sachalin jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Projekt decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 1) Witam mam pytanie, Czy projekt decyzji o warunkach zabudowy może podlegać zaskarżeniu w toku instancji administracyjnych ? Prosiłbym o podanie...
§ gmina nie chce wydać decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 1) Witam; mam pewien problem. Od roku staramy się uzyskać decyzje o warunkach zabudowy niestety gmina ewidentnie działa na naszą niekorzyść. Po...
§ Cofniecie decyzji o warunkach zabudowy do ponownego rozpatrzenia (odpowiedzi: 4) Mam proste pytanie. Czy w przypadku gdy SKO podejmie decyzję o cofnięciu decyzji i przekazaniu jej do ponownego rozpatrzenia to organ wydający...
§ Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 7) Witam, czy wydanie decyzji o warunkach zabudowy na cele mieszkaniowe podlega opłacie skarbowej? Jeżeli opłata na w/w cele w wysokości 107 zł została...
§ Pomocy! - nie mogę wyegzekwować decyzji o warunkach zabudowy od Urzędu Gminy (odpowiedzi: 1) Szanowni Państwo, proszę o pomoc ponieważ nie wiem do kogo mam się zwrócić w tej sprawie i jestem bezsilna. Otóż od ponad roku czekamy na...
§ WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY-PILNE (odpowiedzi: 3) Witam, W czerwcu 2008 roku złożyłem wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku dołączyłem warunki przyłączenia do sieci...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.