Zredagowana skarga kasacyjna do NSA - Forum Prawne

 

Zredagowana skarga kasacyjna do NSA

Poniżej wzór skargi kasacyjnej wnoszonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Czyli w naszej sprawie od razu bezpośrednio do NSA nie występujemy - najpierw WSA. Dopiero potem ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Zamknięty temat
 
20-03-2013, 08:23  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie Zredagowana skarga kasacyjna do NSA

Poniżej wzór skargi kasacyjnej wnoszonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
Czyli w naszej sprawie od razu bezpośrednio do NSA nie występujemy - najpierw WSA. Dopiero potem jeśli WSA naszą skarge oddali, to takie orzeczenie WSA (wyrok lub postanowienie) możemy zaskarżyć do NSA.

Załóżmy, że WSA odrzucił naszą skargę lub nie zgadzamy się z zawartym tam orzeczeniem. Mogą być dwie możliwości:

I. Sąd w wyroku lub postanowieniu zgodził się z nami - wtedy takie orzeczenie z urzędu zawiera uzasadnienie. W takim przypadku możemy wnieść skargę kasacyjną w terminie 30 dni od otrzymania tego orzeczenia zawierającego uzasadnienie.

II. Sąd w wyroku lub postanowieniu nie zgodził się z nami i oddalił skargę - wtedy takie orzeczenie nie zawiera uzasadnienia. Mamy wtedy 7 dni aby wystąpić o uzasadnienie do WSA (koszt wpisu 100zł) i po otrzymaniu orzeczenia z uzasadnieniem możemy wnieść skargę kasacyjną w terminie 30 dni od otrzymania tego orzeczenia zawierającego uzasadnienie.
Tu jest poradnik, jak zredagować taki wniosek o uzasadnienie.

Ważne informacje dotyczące skargi kasacyjnej:

1. UWAGA. Skarga kasacyjna musi być podpisana przez radcę prawnego lub adwokata, inaczej zostanie odrzucona, nawet jeśli będzie w pełni uzasadniona. Zatem do skargi proszę dołączyć pełnomocnictwo pana (pani) dla adwokata lub radcy prawnego, który tę skargę podpisze.

2. W związku z powyższym korespondencję w tej sprawie sąd adresował będzie na adres pana (pani) pełnomocnika. Mając pełnomocnika zachowujemy pełne prawo aby osobiście mieć wgląd w akta sprawy osobiście w sądzie lub występować pismami do sądu itp.

3. Można też ewentualnie po złożeniu skargi kasacyjnej do NSA przez pełnomocnika odwołać te pełnomocnictwo, wtedy też zachowamy wymóg złożenia skargi przez profesjonalnego pełnomocnika.

4. Wpis z tytułu złożenia skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł. Tu też proszę pilnować, aby pełnomocnik uiścił wpis – inaczej skarga kasacyjna zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

5. Skargę kasacyjną od wyroku lub postanowienia WSA wnoszoną do NSA, wnosimy za pośrednictwem WSA. Czyli składamy w WSA, który dalej przekazuje do NSA w terminie 30 dni od otrzymania od WSA wyroku z uzasadnieniem.


Poniżej jest przykład skargi na okoliczność braku orzeczenia przez WSA w postanowieniu rozpoznającym skargę na bezczynność, czy organ prowadził postępowanie opieszale. Oczywiście wzór może być zastosowany w innych sprawach po odpowiednim zamodelowaniu.

<miasto>, dnia <data>

Naczelny Sąd Administracyjny
<dane i adres sądu>

za pośrednictwem
<dane i adres WSA>

Wnoszący skargę kasacyjną:
<pana (pani) dane PESEL>

reprezentowany (a) przez adwokata
<dane i adres radcy prawnego lub adwokata>

Organ, którego działanie jest przedmiotem skargi:
<nazwa i dane organu>


SKARGA KASACYJNA

od wyroku (postanowienia) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego <miasto> z dnia
<data>. (sygn. akt.......... doręczonego w dniu <data>.

Na podstawie art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w imieniu <pana dane>, zaskarżam w całości wyrok (postanowienie) <dane WSA> z dnia <data> r. (sygn. akt ....) doręczony skarżącemu w dniu <data>r.

Na podstawie art. 176 w zw. z art. 185 § 1 powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wnoszę o:
1) uchylenie zaskarżonego wyroku (postanowienia) w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu
<dane>,
2) zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi (postanowieniu) zarzucam naruszenie:
1. art. 3 § 2 pkt 8 w związku z art. 149 § 1 p.p.s.a. poprzez bezpodstawne przyjęcie, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nie jest władny do stwierdzenia przewlekłego prowadzenia postępowania przez organ bez zobowiązania go do wykonania czynności w określonym terminie,
2. art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. poprzez bezpodstawne umorzenie postępowania pomimo, istnienia podstaw do stwierdzenia przewlekłego prowadzenia postępowania.


Uzasadnienie


Stosownie do art. 149 3 § 2 pkt 1- 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd rozpoznający sprawę zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności wynikającej z przepisów prawa. zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Konstrukcja powyższego przepisu wyróżnia dwie odrębne od siebie instytucje, a mianowicie skargę na bezczynność organu oraz przewlekłe prowadzenie przez organ postępowania. Użyty tam zwrot „jednocześnie stwierdza” oznacza, że w sytuacji objętej hipotezą art. 149 p.p.s.a. sąd będzie zobligowany do badania w każdym takim przypadku, czy bezczynność lub przewlekłość nosiła znamiona rażącego naruszenia i powinien dać temu wyraz w wydanym wyroku (stwierdzając rażące naruszenia prawa lub też go nie stwierdzając). Zgodnie z powyższą normą prawną, sąd administracyjny rozpatrując skargę na bezczynność powinien również orzec, czy przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa , mimo że będą podstawy do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do wydania aktu, jeśli taki zostanie wydany przez organ po wniesieniu skargi do sądu. Pogląd taki jest zgodny z wykładnią prawa zawartą w tezie Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2012 (sygn. akt II OSK 1031/12), gdzie orzeczono;
„1. O ile wydanie przez organ administracyjny na dzień orzekania przez Sąd żądanego rozstrzygnięcia sprawy czyni z natury rzeczy niemożliwymi zobowiązanie organu do działania, o tyle nie zwalnia to Sądu z obowiązku zbadania, czy w sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie oceny, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważania, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny (art. 149 par. 1 i 2 p.p.s.a.)
2. Przewlekłość postępowania jest stanem sprawy, którego zaistnienie Sąd ocenia bez względu na to, czy organ podjął, czy też nie dalsze czynności w sprawie. Podjęcie przez organ czynności procesowych powoduje, iż ustaje stan ewentualnej bezczynności organu, co uzasadnia umorzenie postępowania w zakresie skargi na bezczynność organu, ale nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania sądowego dotyczącego skargi strony na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ.”W świetle powyższych wywodów wnoszę jak na wstępie.

Radca prawny lub adwokat

<podpis>

w załączeniu:
1. pełnomocnictwo
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu podatkowego do WSA (odpowiedzi: 3) Poniżej znajduje się zredagowana skarga na opieszałe prowadzenie postępowania przez organ podatkowy pierwszej (niższej) instancji w sprawach...
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA (odpowiedzi: 3) Poniżej znajduje się zredagowana skarga na bezczynność organu administracji publicznej, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: ...
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA (odpowiedzi: 13) Witam. Mam pytanie odnośnie "poradnika - Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA A jeśli organ na zażalenie na niezałatwienie sprawy w...
§ Zredagowana skarga na interpretacje prawa podatkowego do WSA (odpowiedzi: 2) Poniżej znajduje się zredagowana Skarga na Interpretację Indywidualną Prawa Podatkowego, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: ...
§ Zredagowana skarga na uchwale rady gminy lub sejmiku wojewodzkiego do WSA (odpowiedzi: 2) Poniżej znajduje się zredagowana Skargę na Uchwałę Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa), ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: ...
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA (odpowiedzi: 2) Poniżej znajduje się zredagowana skarga na bezczynność organu administracji publicznej w zakresie udostępnienia informacji publicznej, ale zanim...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.