Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czy zażalenie na nie załatwienie sprawy w term - Forum Prawne

 

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czy zażalenie na nie załatwienie sprawy w term

Witam, Sprawa z zakresu budownictwa, ale nie ma to znaczenia, bo chodzi o samą procedurę. W oparciu o art. 61 § 1 Kpa Organ nadzoru budowlanego otrzymuje wniosek o podjęcie kontroli i ustalenie stanu faktycznego ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
18-01-2009, 12:59  
Obywatel TS
Użytkownik
 
Posty: 34
Domyślnie Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czy zażalenie na nie załatwienie sprawy w term

Witam,
Sprawa z zakresu budownictwa, ale nie ma to znaczenia, bo chodzi o samą procedurę.

W oparciu o art. 61 § 1 Kpa Organ nadzoru budowlanego otrzymuje wniosek o podjęcie kontroli i ustalenie stanu faktycznego w zakresie bezpieczeństwa środowiska, zdrowia i życia ludzi przy wykonywaniu robót budowlanych na sąsiedniej działce.

Po pewnym czasie w odpowiedzi Organ przysyła zwykłe pismo, w którym pisze, że przeprowadził kontrolę prowadzonej budowy i nie stwierdził żadnych nieprawidłowości mogących powodować niebezpieczeństwo środowiska, zdrowia i życia ludzi.

Takie działanie pomija wszystkie przepisy Kpa w tym zakresie, ale nie o to mi chodzi. Chodzi o sposób, w jaki na podstawie przepisów prawa powinno się na takie pismo zareagować. Ja widzę dwie możliwości:

1. Na podstawie art. 52 § 3 Ppsa (w terminie 14 dni) czy na podstawie art. 52 § 4 Ppsa (bez zastosowania 14-to dniowego terminu) ??? wezwać Organ do usunięcia naruszenia prawa przez:
- doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w tej sprawie;
- doręczenie wszelkich protokołów z czynności postępowania, a w szczególności z przeprowadzonej przez Organ kontroli, o której pisał w doręczonym mi piśmie;
- oraz - przede wszystkim - wydanie rozstrzygnięcia w właściwej formie decyzji administracyjnej;
- i innych naruszeń prawa, których dopuścił się Organ w niniejszej sprawie;

Dlaczego ?. Dlatego, że pismo, które przysłał mi Organ nie jest decyzją administracyjną, ani postanowieniem wydanym w postępowaniu administracyjnym, na które służyłoby mi zażalenie ani także nie jest postanowieniem kończącym postępowanie, jak również nie jest postanowieniem rozstrzygającym sprawę, co do istoty, na które służyłyby mi środki zaskarżenia przed organem właściwym w sprawie. A więc zachodzi sytuacja, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przewidziany w ustawie, co świadczy o wyczerpaniu środków zaskarżenia (por. Art. 52. § 2 Ppsa).

Dla ułatwienia przytoczę od razu treść niektórych przepisów Ppsa.
Art. 52. § 1. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.
§ 2. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.
§ 3. Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu – w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności – do usunięcia naruszenia prawa.
§ 4. W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Termin, o którym mowa w § 3, nie ma zastosowania.
art. 3 § 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:
1) decyzje administracyjne;
2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,
na które służy zażalenie;
4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

2. Druga możliwość to zażalenie do organu wyższego stopnia w trybie art. 37 Kpa
Dlaczego ? Dlatego, że załatwienie tej sprawy powinno polegać na wydaniu postanowienia w trybie art. 50ust. 1 pkt 2) Prawa budowlanego w przypadku stwierdzenia możliwości spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenia środowiska przez prowadzoną budowę lub decyzji o umorzeniu postępowania w przypadku nie stwierdzenia takich okoliczności. Organ nie wydał ani w/w postanowienia ani w/w decyzji. Z treści przesłanego mi pisma wynika, że nie stwierdził zagrożenia a więc winien wydać decyzję o umorzeniu postępowania. Tak więc Organ pozostaje w zwłoce do czasu wydania takiej decyzji.

Nie wiem, w jaki sposób powinienem postąpić w takiej sytuacji, czy w któryś opisany sposób, a może w zupełnie inny. Jeśli ktoś wie to proszę podpowiedzieć, może ktoś miał do czynienia z podobną sytuacją, a może są jakieś wyroki SA, w których mógłbym o tym poczytać (ja nic nie znalazłem).
Obywatel TS jest off-line  
19-01-2009, 10:19  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie

Żaden ze sposobów nie znajdzie zastosowania. Wniosek, który złożyłeś nie wszczyna postępowania w sprawie, gdyż postępowanie w tej sprawie wszczynane jest z urzędu. Twój wniosek może być zatem jedynie sygnalizacją, nie rodzi jednak skutków prawnych w postaci wszczęcia postępowania.
Korab jest off-line  
19-01-2009, 14:30  
Obywatel TS
Użytkownik
 
Posty: 34
Domyślnie

Korab
Pamiętasz jak w tym samym dziale w temacie:
„Wstrzymanie wykonania decyzji wydanej w innym postępowaniu, ale w granicach tej samej sprawy”
rozmawialiśmy na temat wniosku o wstrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wniosek złożyłem i Sąd w uzasadnieniu wyroku napisał mi, że nie rozpatrzył mojego wniosku, bo wydał wyrok, a wydanie wyroku jak też pisałeś powoduje, że wstrzymanie upada. Ale napisał mi, że nie pozbawia mnie to ochrony prawnej, jako właściciela działki sąsiedniej w kontekście mojego zagrożenia. Pisał dalej, że przywołane nieprawidłowości stanowią podstawę do wstrzymania robót w trybie art 50 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, a wydanie w tym trybie postanowienia należy do kompetencji organów nadzoru budowlanego.

Ja już wniosek do PINB z żądaniem kontroli dawno złożyłem i jego efekt jest taki jak wyżej opisałem i dlatego teraz chcę na te pismo PINB jakoś zareagować.

Zgodnie z art. 61 § 1 Kpa postępowanie wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu, a ja złożyłem takie żądanie. Dlatego Organ ma wszcząć postępowanie na mój wniosek. Jeśli by zaś stwierdził, że nie jestem stroną i nie może tego zrobić na mój wniosek to dopiero może wszcząć postępowanie z urzędu. A jak już wyżej pisałem jestem właścicielem działki sąsiadującej z działką objętą inwestycją i prowadzona budowa stwarza dla mnie zagrożenie. Posiadam, więc przymiot strony w tym postępowaniu.

Dlaczego więc uważasz że postępowanie w takiej sprawie wszczynane jest z urzędu ?

W między czasie poczytałem jeszcze trochę wyroków SA i wydaje mi się, że właściwym sposobem jest ten drugi, czyli zażalenie.
Obywatel TS jest off-line  
25-01-2009, 14:15  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czy zażalenie na nie załatwienie sprawy w

Ciekawe, to już kolejna sprawa w której PINB nie przestrzega przepisów KPA i działa jak mu się podoba. Co jest przyczyną tego, że powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego nie mają zielonego pojęcia na temat obowiązujących ich przepisów? A może po prostu nie chcą ich przestrzegać, bo tak jest wygodniej?
barteks2 jest off-line  
25-01-2009, 14:51  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czy zażalenie na nie załatwienie sprawy w

Moim zdaniem wygodniej, malo tego drugiej stronie podpowiadają jak ją wprowadzić w błąd
co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Stąd często postępowanie jest długotrwałe i ma na celu jedynie zmęczenie przeciwnika. Może sobie odpuści. Znam przypadki gdzie urząd informuje od razu żeby nie było nieporozumień "ale Pan/Pani stroną w sprawie nie będzie"
Najczęściej nie ma wniosku i jest spokój.
fortunat jest off-line  
25-01-2009, 17:25  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czy zażalenie na nie załatwienie sprawy w

Nadal stoję na stanowisku, że postępowanie w tej sprawie wszczyna się z urzędu, a skoro tak, to niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania na wniosek.
Korab jest off-line  
25-01-2009, 20:55  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czy zażalenie na nie załatwienie sprawy w

Każde powstępowanie wszynane jest z urzędu. Wniosek jedynie ma być podstawą do podjęcia działań przez urząd.
fortunat jest off-line  
25-01-2009, 23:14  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czy zażalenie na nie załatwienie sprawy w

No właśnie nie każde. Jedne są wszczynane na wniosek a inne z urzędu.
Korab jest off-line  
26-01-2009, 15:00  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czy zażalenie na nie załatwienie sprawy w

No właśnie problem w tym które.
fortunat jest off-line  
26-01-2009, 15:43  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czy zażalenie na nie załatwienie sprawy w

To żaden problem, decydują o tym przepisy prawa materialnego.
Korab jest off-line  
26-01-2009, 20:33  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czy zażalenie na nie załatwienie sprawy w

Pytanie Korab - Czy do zawieszenia postepowania administracyjnego wystarczy złożyć odpis pozwu? Pozwanym jest strona postępowania i decyzja sądu może mieć wpływ dalsze postępowanie adm. w tym i organu.
fortunat jest off-line  
26-01-2009, 22:03  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czy zażalenie na nie załatwienie sprawy w

A postępowanie wszczęte jest na wniosek czy z urzędu
Korab jest off-line  
26-01-2009, 22:10  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czy zażalenie na nie załatwienie sprawy w

Według mnie z urzedu - art 62 Prawa budowlanego - stan techniczny budynku
fortunat jest off-line  
26-01-2009, 23:31  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czy zażalenie na nie załatwienie sprawy w

To wniosek o zawieszenie postępowania także będzie wyłącznie asumptem, aby organ z urzędu zawiesił postępowanie. Strona nie ma wówczas uprawnienia do wnioskowania o zawieszenie postępowania - art. 98 a contrario k.p.a.
Korab jest off-line  
27-01-2009, 22:38  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie RE: Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czy zażalenie na nie załatwienie sprawy w

Niemniej jednak, w osnowie pozwu pozwolę wnieść o polecenie dostarczenia przez urząd dokumentów bedących w jego posiadaniu.
fortunat jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (odpowiedzi: 47) czy takie wezwanie mogę zastosować do PINB .wniosek o podjęcie zawieszonego postanowienia wraz z dowodami że było zawieszone na podstawie ...
§ Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (odpowiedzi: 4) Dzień dobry. Złożyłem wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg związane z nieprawidłowym oznakowaniem strefy...
§ Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (odpowiedzi: 3) Witam, złożyłem wniosek do urzędu. Otrzymałem pismo w którym urząd domaga się dostarczenia dokumentu na podstawie art 64 kpa, ale bez podania...
§ wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (odpowiedzi: 18) Witam, proszę o rade odnosnie poradnika...
§ Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (odpowiedzi: 1) ...jako narzędzie obrony w sytuacjach gdy nie przysługuje zażalenie czy odwołanie. Zakładam ten wątek gdyż nie udało mi się znaleźć na forum wpisu...
§ jak napisać wezwanie do usunięcia naruszenia prawa? (odpowiedzi: 16) jak powinno być skonstruowane wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, jeśli nie zgadzamy się z decyzją niezakwalifikowania nas do zawarcia umowy...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.