Zredagowana skarga na interpretacje prawa podatkowego do WSA - Forum Prawne

 

Zredagowana skarga na interpretacje prawa podatkowego do WSA

Poniżej znajduje się zredagowana Skarga na Interpretację Indywidualną Prawa Podatkowego, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: 1. Aby można złożyć Skargę na Interpretację Indywidualną Prawa Podatkowego , do Sądu Administracyjnego, trzeba wpierw ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Zamknięty temat
 
29-01-2014, 12:52  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie Zredagowana skarga na interpretacje prawa podatkowego do WSA

Poniżej znajduje się zredagowana Skarga na Interpretację Indywidualną Prawa Podatkowego, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami:

1. Aby można złożyć Skargę na Interpretację Indywidualną Prawa Podatkowego , do Sądu Administracyjnego, trzeba wpierw wyczerpać środki zaskarżenia. co to oznacza? Trzeba najpierw złożyć „wezwanie do usunięcia naruszenia prawa” opisane w tym innym poradniku http://forumprawne.org/prawo-finanso...ml#post2659336 Bez tego skarga zostanie odrzucona z przyczyn formalnych, nawet jeśli jest w pełni uzasadniona.

2. Skargę składamy za pośrednictwem urzędu, którego interpretację skarżymy - znaczy trzeba ją złożyć w tym urzędzie, a urząd zobowiązany jest przekazać skargę do Sądu. Przekazanie skargi bezpośrednio do Sądu jest błędem, bo i tak Sąd przekaże ją z powrotem do Urzędu. Jeśli jednak prawidłowo złożymy skargę w Urzędzie, a ten nie przekaże jej dalej do sądu administracyjnego, to poniżej w kolejnym wpisie w tym wątku zostanie wyjaśnione co robić w takiej sytuacji.

3. Skargę do tego urzędu możemy zanieść osobiście - wtedy składamy tam dwa podpisane egzemplarze skargi, a na trzecim uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy podpisane dwa egzemplarze skargi do tego urzędu listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

4. Gdy Urząd przekaże Skargę do Sądu, ten nas powiadomi, aby wpłacić 200 zł z tytułu wpisu. Trzeba to uczynnić w terminie 7 dni, bo inaczej skarga zostanie odrzucona. Wpłaty dokonujemy przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy sądu podany na zawiadomieniu sądowym. Po uznaniu Skargi przez Sąd, te 200 zł otrzymamy zwrotnie od Urzędu. Innych kosztów nie ma.

5. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie jest związany zarzutami zawartymi w skardze i bada wszystko „z urzędu”. Zatem jeśli nawet nie mamy odpowiedniej wiedzy prawnej i coś może uzasadnimy nie za bardzo profesjonalnie, to i tak sprawą Sąd się powinien odpowiednio zająć. Jeśli Sąd w interpretacji dopatrzy się naruszenia prawa, którego my nie zauważyliśmy, to i tak te zagadnienie odpowiednio zbada.

6. Indywidualna interpretacja prawa podatkowego nie może być uchylona w części, tylko w całości

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BDBFDBF465

Cytat:
Na podstawie art. 146 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 14c o.p. Sąd administracyjny I instancji nie posiada umocowania prawnego do uchylenia zaskarżonej indywidualnej interpretacji w części. Pomimo bowiem zaistnienia w interpretacji indywidualnej wielu odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych wymagających odpowiedzi, indywidualna interpretacja wydawana przez organ interpretacyjny ma charakter niepodzielny (jednolity).
Skarga na Indywidualną Interpretację Prawa podatkowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

poniżej treść skargi


Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

<adres>

za pośrednictwem
< Nazwa organu, który wydał interpretację, adres >


Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę
PESEL>

Organ: < Nazwa organu, który wydał interpretację, adres >


SKARGA
na Indywidualną Interpretację Prawa podatkowego nr <numer> z dnia <data> wydaną przez < Nazwa organu, który wydał interpretację>

Na podstawie art.3 §2 pkt.4a, art.50 §1, art.52 §2 i art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 14c §3 Ustawy Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 z późn. zmianami) wnoszę skargę na Indywidualną Interpretację Prawa podatkowego nr <numer> z dnia <data> wydaną przez < Nazwa organu, który wydał interpretację>, zarzucając naruszenie <wskazujemy podstawę prawną i odniesienie do aktu prawnego – przykładowo art. 122 w zw. z art. 187 § 1 i art. 210 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) polegające na dokonaniu oceny wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej bez wszechstronnej i całościowej analizy jego treści i w konsekwencji poczynienie błędnych ustaleń)>.i wnoszę o:

1) uchylenie zaskarżonej interpretacji prawa podatkowego w całości ,

2) zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie:


1. Dnia <data> do < Nazwa organu, który wydał interpretację > złożyłem wniosek w sprawie wydania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w sprawie<krótko opisujemy>

2. Dnia <data> wyżej wymieniony organ administracji publicznej wydał intepretację nr <numer>, którą doręczono mi dnia <data>

2. Dnia <data> zgodnie art. 52 § 3 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz.1269 ze zm.) wezwałem pisemnie organ administracji do usunięcia naruszenia prawa

<dalej wybieramy pkt 3 w zależności od tego co miało miejsce – czy otrzymaliśmy odpowiedź, czy też nie>

3. Dnia <data> < Nazwa organu, który wydał interpretację > udzielił odpowiedzi, która otrzymałem dnia <data> i nie podzielił moich zarzutów zawartych w złożonym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. Taki stan faktyczny uprawnia do złożenia Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

lub

3. Do dnia <data> < nazwa organu, który wydał interpretację > nie udzielił odpowiedzi, a więc taki stan faktyczny uprawnia do złożenia Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego


<dalej możemy napisać co uważamy. Możemy też w naszej skardze ponowić argumentacje zawartą wcześniej w złożonym „wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa”. W tym wzorcu skargi zawarto zarzut uniwersalny oparty na zaniechaniu dokonania wszechstronnej analizy wniosku, co mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Możemy ten zarzuć uzupełnić dodatkowymi, ale jeśli nie potrafimy tego „ubrać prawnie w słowa”, to i tak Sąd z urzędu bada wszystko - zatem wystarczy, że opiszemy jak potrafimy nawet jeśli będą to sformułowania mniej profesjonalne.>Wnoszę także o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie.

Podpis


Załączniki:
1) odpis skargi


Koniec treści skargi
voyteg jest off-line  
29-01-2014, 12:55  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Zredagowana skarga na interpretacje prawa podatkowego do WSA

Urząd jest zobowiązany przekazać naszą skargę wraz z odpowiedzią w terminie 30 dni od złożenia jej przez nas.

1. Zatem po upływie 30 dni od złożenia naszej skargi w urzędzie, telefonujemy do sekretariatu właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i pytamy, czy nasza skarga wraz z odpowiedzią dotarły. Jeśli tak - czekamy na zawiadomienie z Sądu, a jeśli nie - znaczy, że urząd nie przekazał naszej skargi W tej sytuacji składamy wniosek o wymierzenie organowi grzywny.


2. Wniosek o wymierzenie organowi grzywny składamy bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach. Zatem albo osobiście udajemy się do sądu i tam w biurze podawczym składamy dwa egzemplarze wniosku, a na trzecim uzyskujemy potwierdzenie nadania albo wysyłamy dwa podpisane egzemplarze wniosku listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3. Sąd po otrzymaniu wniosku wyśle nam zawiadomienie, aby wpłacić 100 zł z tytułu wpisu sądowego od tego wniosku. Trzeba to uczynnić w terminie 7 dni, bo inaczej wniosek zostanie odrzucony. Wpłaty dokonujemy przelewem bankowym lub na poczcie, na rachunek bankowy sądu podany na zawiadomieniu sądowym.
Po rozpatrzeniu wniosku przez sąd i wymierzeniu organowi grzywny, sąd zasądzi zwrot tych 100 złotych nam od urzędu.

Poniżej znajduje się treść wniosku

Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
<adres>
Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę
PESEL>

Organ: <organ,czyli urząd którego interpetację skarżymy>

WNIOSEK
strony skarżącej o wymierzenie organowi grzywny


Na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę o wymierzenie <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> grzywny w kwocie 5000 zł oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Dnia <data> wniosłem, za pośrednictwem < nazwa urzędu, którego bezczynność skarżymy>, skargę na opieszałe prowadzenie postępowania przez ten organ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w <miasto> w zakresie <czego dotyczyła sprawa>.

Dowód: kserokopia skargi z poświadczoną datą wpływu do organu.

Mimo upływu terminu określonego w art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ nie przekazał skargi Sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę (informacja uzyskana telefonicznie z sekretariatu WSA).

Brak reakcji ze strony organu uniemożliwia rozpoznanie sprawy przez Sąd.
Z tych względów wymierzenie organowi grzywny w wysokości 5000 zł jest uzasadnione.Podpis


Załącznik:
- odpis wniosku
- kserokopia skargi z poświadczoną datą wpływu do organu

Koniec treści wniosku
voyteg jest off-line  
29-01-2014, 12:56  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Zredagowana skarga na interpretacje prawa podatkowego do WSA

Jeśli WSA oddali naszą skargę lub lub przyzna nam rację, ale naszym zdaniem nie wszystko uwzględnił, to takie orzeczenie WSA możemy zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Tu jest poradnik jak: http://forumprawne.org/sady-administ...na-do-nsa.html
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu podatkowego do WSA (odpowiedzi: 3) Poniżej znajduje się zredagowana skarga na opieszałe prowadzenie postępowania przez organ podatkowy pierwszej (niższej) instancji w sprawach...
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA (odpowiedzi: 3) Poniżej znajduje się zredagowana skarga na bezczynność organu administracji publicznej, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: ...
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA (odpowiedzi: 13) Witam. Mam pytanie odnośnie "poradnika - Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA A jeśli organ na zażalenie na niezałatwienie sprawy w...
§ Zredagowana skarga na uchwale rady gminy lub sejmiku wojewodzkiego do WSA (odpowiedzi: 2) Poniżej znajduje się zredagowana Skargę na Uchwałę Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa), ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: ...
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA (odpowiedzi: 2) Poniżej znajduje się zredagowana skarga na bezczynność organu administracji publicznej w zakresie udostępnienia informacji publicznej, ale zanim...
§ 2 zadania z prawa podatkowego (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich serdecznie, Potrzebuje rozwiązań dla 2 zadań, dla Was to będzie chwila a mi oszczędzi wiele czau... Zadanie 1: W mojej...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.