Zredagowana skarga na uchwale rady gminy lub sejmiku wojewodzkiego do WSA - Forum Prawne

 

Zredagowana skarga na uchwale rady gminy lub sejmiku wojewodzkiego do WSA

Poniżej znajduje się zredagowana Skargę na Uchwałę Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa), ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: 1. Aby można złożyć Skargę na Uchwałę Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa), do sądu ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Zamknięty temat
 
24-01-2014, 17:15  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie Zredagowana skarga na uchwale rady gminy lub sejmiku wojewodzkiego do WSA

Poniżej znajduje się zredagowana Skargę na Uchwałę Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa), ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami:

1. Aby można złożyć Skargę na Uchwałę Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa), do sądu administracyjnego, trzeba wpierw wyczerpać środki zaskarżenia. co to oznacza? Trzeba najpierw złożyć „wezwanie do usunięcia naruszenia prawa” opisane w innym poradniku http://forumprawne.org/prawo-adminis...ml#post2651615. Bez tego skarga zostanie odrzucona z przyczyn formalnych, nawet jeśli jest w pełni uzasadniona.

2. Skargę składamy za pośrednictwem urzędu, którego uchwałę skarżymy - znaczy trzeba ją złożyć w tym urzędzie, a urząd zobowiązany jest przekazać skargę do sądu. Przekazanie skargi bezpośrednio do sądu jest błędem, bo i tak sąd przekaże ją z powrotem do urzędu. Jeśli jednak prawidłowo złożymy skargę w urzędzie, a ten nie przekaże jej dalej do sądu administracyjnego, to poniżej w kolejnym wpisie w tym wątku zostanie wyjaśnione co robić w takiej sytuacji.

3. Skargę do tego urzędu możemy zanieść osobiście - wtedy składamy tam dwa podpisane egzemplarze skargi, a na trzecim uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy podpisane dwa egzemplarze skargi do tego urzędu listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

4. Gdy Urząd przekaże Skargę do Sądu, ten nas powiadomi, aby wpłacić 100 zł z tytułu wpisu. Trzeba to uczynnić w terminie 7 dni, bo inaczej skarga zostanie odrzucona. Wpłaty dokonujemy przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy sądu podany na zawiadomieniu sądowym. Po uznaniu Skargi przez Sąd, te 100 zł otrzymamy zwrotnie od urzędu. Innych kosztów nie ma.

5. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie jest związany zarzutami zawartymi w skardze i bada wszystko w urzędu. Zatem jeśli nawet nie mamy odpowiedniej wiedzy prawnej i coś może uzasadnimy nie bardzo profesjonalnie, to i tak sprawą Sąd się powinien odpowiednio zająć. Jeśli Sąd w Uchwale dopatrzy się naruszenia prawa, którego my nie zauważyliśmy, to i tak te zagadnienie odpowiednio zbada.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/73F5BFFC4B

Cytat:
Sąd nie jest związany wnioskami i zarzutami skargi, władny jest zatem stwierdzić nieważność nawet całości zaskarżonego aktu. W przedmiotowej sprawie zaistniała konieczność orzeczenia w takim właśnie zakresie.
Poniżej znajduje się treść skargi


Skarga na Uchwałę Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

<adres>

za pośrednictwem
< Rada Gminy (lub Sejmik Województwa), adres >


Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę
PESEL>

Organ: < Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) >


SKARGA
na Uchwałę < Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) > nr <numer> z dnia <data> w sprawie <nazwa uchwały>

Na podstawie art.3 §2 pkt.5,6 art.50 §1, art.52 §2 i art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)wnoszę skargę na Uchwałę <nazwa Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) ><numer uchwały> , zarzucając naruszenie <wskazujemy podstawę prawną i odniesienie do aktu prawnego – przykładowo art.7, §1 , art. 15ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r., Nr 15, poz.19 ze zm.)>.i wnoszę o:

1) stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości <lub w części – jeśli chcemy uchylenia tylko wskazanych zaskarżonych zapisów>,

2) zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie:


1. Dnia <data> Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) podjęła uchwałę w sprawie <krótko opisujemy>

2. Dnia <data> zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wezwałem Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) do usunięcia naruszenia prawa

<dalej wybieramy pkt 3 w zależności od tego co miało miejsce – czy otrzymaliśmy odpowiedź, czy też nie>

3. Dnia <data> Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) udzieliła odpowiedzi, która otrzymałem dnia <data> i nie podzieliła moich zarzutów zawartych w złożonym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. Taki stan faktyczny uprawnia do złożenia Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zgodnie z Uchwałą NSA sygn. akt II OPS 2/07

lub

3. Do dnia <data> Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) nie udzieliła odpowiedzi, a więc taki stan faktyczny uprawnia do złożenia Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zgodnie z Uchwałą NSA sygn. akt II OPS 2/07


<dalej możemy napisać co uważamy, a przede wszystkim wskazać jak zapisy Uchwały Rady Gminy naruszają wskazane przez nas normy prawie i jak te naruszenie odnosi się do nas. Ważne, aby w uzasadnieniu wykazać, jak dany zapis wpływa na nas, przykładowo – nowy zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia wybudowanie domu. Możemy też w naszej skardze ponowić argumentacje zawartą wcześniej w złożonym „wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa”.>Wnoszę także o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie.

Podpis


Załączniki:
1) odpis skargi

Koniec treści skargi
voyteg jest off-line  
24-01-2014, 17:27  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak zaskarżyć uchwałę Rady Gminy lub Sejmiku Województwa – poradnik

Urząd jest zobowiązany przekazać naszą skargę wraz z odpowiedzią w terminie 30 dni od złożenia jej przez nas.

1. Zatem po upływie 30 dni od złożenia naszej skargi na uchwałę Rady Gminy w urzędzie, telefonujemy do sekretariatu właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i pytamy, czy nasza skarga wraz z odpowiedzią dotarły. Jeśli tak - czekamy na zawiadomienie z Sądu, a jeśli nie - znaczy, że urząd nie przekazał naszej skargi
W tej sytuacji składamy wniosek o wymierzenie organowi grzywny.


2. Wniosek o wymierzenie organowi grzywny składamy bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach. Zatem albo osobiście udajemy się do sądu i tam w biurze podawczym składamy dwa egzemplarze wniosku, a na trzecim uzyskujemy potwierdzenie nadania albo wysyłamy dwa podpisane egzemplarze wniosku listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3. Sąd po otrzymaniu wniosku wyśle nam zawiadomienie, aby wpłacić 300 zł z tytułu wpisu sądowego od tego wniosku. Trzeba to uczynnić w terminie 7 dni, bo inaczej wniosek zostanie odrzucony. Wpłaty dokonujemy przelewem bankowym lub na poczcie, na rachunek bankowy sądu podany na zawiadomieniu sądowym.
Po rozpatrzeniu wniosku przez sąd i wymierzeniu organowi grzywny, sąd zasądzi zwrot tych 100 złotych nam od urzędu.

Poniżej znajduje się treść wniosku


Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
<adres>
Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę
PESEL>

Organ: <organ,czyli urząd którego uchwałę skarżymy>

WNIOSEK
strony skarżącej o wymierzenie organowi grzywny


Na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę o wymierzenie <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> grzywny w kwocie 5000 zł oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Dnia <data> wniosłem, za pośrednictwem < nazwa urzędu, którego uchwałę skarżymy>, skargę na uchwałę tegoż organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w <miasto>.

Dowód: kserokopia skargi z poświadczoną datą wpływu do organu.

Mimo upływu terminu określonego w art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ nie przekazał skargi Sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę (informacja uzyskana telefonicznie z sekretariatu WSA).

Brak reakcji ze strony organu uniemożliwia rozpoznanie sprawy przez Sąd.
Z tych względów wymierzenie organowi grzywny w wysokości 5000 zł jest uzasadnione.Podpis


Załącznik:
- odpis wniosku
- kserokopia skargi z poświadczoną datą wpływu do organu
voyteg jest off-line  
24-01-2014, 17:29  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak zaskarżyć uchwałę Rady Gminy lub Sejmiku Województwa – poradnik

Jeśli WSA oddali naszą skargę lub lub przyzna nam rację, ale naszym zdaniem nie wszystko uwzględnił, to takie orzeczenie WSA możemy zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Tu jest poradnik jak: http://forumprawne.org/sady-administ...na-do-nsa.html
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ skarga na wójta do rady gminy czy do wojewody (odpowiedzi: 2) Wójt zwleka 5 m-cy z wydaniem deczji w sprawie zadania zleconego. Napisana skarga do wojewody w trybie art. 37 kpa zostaje przesłana do SKO. ...
§ Bezczynność Rady Gminy - zażalenie czy od razu skarga (odpowiedzi: 5) W związku z bezczynnością Rady Gminy trzeba pisać zażalenie w trybie art. 37 k.p.a. do kogo...???? Czy można od razu składać Skargę do WSA??? Stan...
§ Jak zaskarżyć uchwałę Rady Gminy lub Sejmiku Województwa – poradnik (odpowiedzi: 1) Gminy lub województwa jako jednostki samorządu terytorialnego mogą stanowić prawo miejscowe, czyli podejmować uchwały. Przykładem ich mogą być:...
§ dwa punkty o tym samym numerze w uchwale rady miasta (odpowiedzi: 1) Hej! Jest sobie uchwała rady miasta, której treść to: "W uchwale Nr xxx/xxx/xxx/xxx Rady Miasta TegoMiasta z dnia X miesiąca 2013 r. w sprawie...
§ Gdzie mozna zaskarzyc uchwale rady miasta (odpowiedzi: 16) Rada Miasta uchwaliła http://www.strzelceopolskie.pl/docs/uchwaly/projekt145.pdf uzasadnienie tej uchwały jest poparte nieprawdziwymi faktami ...
§ jak sprzeciwić sie uchwale rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej (odpowiedzi: 1) nie zgadzam sie z uchwała rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej dotyczącej nałozenia na nas inwalidów opłat za parking w związku z tym chciałbym...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.