Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do WSA? - poradnik - Forum Prawne

 

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do WSA? - poradnik

Poniżej znajduje się zredagowana skarga na decyzję lub postanowienie, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: 1. Aby można złożyć skargę na decyzję lub postanowienie do sądu administracyjnego, trzeba wpierw wyczerpać środki zaskarżenia ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Zamknięty temat
 
03-02-2014, 13:38  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do WSA? - poradnik

Poniżej znajduje się zredagowana skarga na decyzję lub postanowienie, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami:

1. Aby można złożyć skargę na decyzję lub postanowienie do sądu administracyjnego, trzeba wpierw wyczerpać środki zaskarżenia co to oznacza? Od decyzji należy się odwołać lub na Postanowienie należy złożyć zażalenie. Pomocą w tej sprawie służy ten poradnik http://forumprawne.org/postepowanie-...ml#post2668533 Dopiero decyzje lub postanowienie organu odwoławczego możemy zaskarżyć do WSA. Przykładowo, jeśli Decyzję wydał Burmistrz, a odwołaliśmy się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, to skarżymy wydaną potem Decyzję SKO, a nie Decyzję Burmistrza.
Jeśli tego nie zrobimy, to sąd administracyjny odrzuci skargę, nawet jeśli jest ona w pełni uzasadniona.

2. Skargę składamy za pośrednictwem urzędu, którego akt administracyjny skarżymy - znaczy trzeba ją złożyć w tym urzędzie, a urząd zobowiązany jest przekazać skargę do sądu. Czyli za pośrednictwem organu odwoławczego, a nie organu I instancji! W naszym przykładzie wyżej zatem składamy skargę za pośrednictwem SKO. Przekazanie skargi bezpośrednio do sądu jest błędem, bo i tak sąd przekaże ją z powrotem do urzędu. Jeśli jednak prawidłowo złożymy skargę w urzędzie, a ten nie przekaże jej dalej do sądu administracyjnego, to poniżej w kolejnym wpisie w tym wątku zostanie wyjaśnione co robić w takiej sytuacji

3. Skargę do tego urzędu możemy zanieść osobiście - wtedy składamy tam dwa podpisane egzemplarze skargi, a na trzecim uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy podpisane dwa egzemplarze skargi do tego urzędu listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

4. Gdy urząd przekaże skargę do sądu, ten nas powiadomi, aby wpłacić uiścić wpis sądowy najczęściej 100-200 zł. Dokładną wysokość dla naszej sprawy możemy znaleźć na stronie NSA Wysokość i zasady pobierania wpisu / Rozporządzenia / Regulacje prawne / BIP / Strona główna - NSA Trzeba to uczynnić w terminie 7 dni, bo inaczej skarga zostanie odrzucona. Wpłaty dokonujemy przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy sądu podany na zawiadomieniu sądowym. Po uznaniu skargi przez sąd, te wpłacone pieniądze otrzymamy zwrotnie od urzędu. Innych kosztów nie ma.

5. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie jest związany zarzutami i podstawą prawną zawartą w skardze i bada wszystko „z urzędu”. Jest to dla nas korzystna informacja, ponieważ jeśli nawet nie mamy odpowiedniej wiedzy prawnej i coś może uzasadnimy nie bardzo profesjonalnie, to i tak sprawą Sąd się powinien odpowiednio zająć. Jeśli Sąd dopatrzy się gdziekolwiek naruszenia prawa, którego my nie zauważyliśmy, to i tak te zagadnienie odpowiednio zbada.

6.Organem administracji jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze (w skrócie SKO) , Prezydent, Burmistrz, Wójt danej gminy (chodzi oczywiście o tytuł, a nie o konkretne imie i nazwisko), a nie jest nim Urząd Miasta, czy Urząd Gminy, czy Urząd dzielnicy. Podobnie organem administracji jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, a nie jest nim Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Jeśli skarżymy działanie innego urzędu, to warto łatwo sprawdzić jak się nazywa taki organ. Na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query i tam mamy rozwijaną listę "Rodzaj skarżonego organu" gdzie są wszystkie organy wymienione

7. W skardze możemy też zawrzeć wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozpoznania skargi przez WSA. Bo samo zaskarżenie decyzji nie sprawia, że przestaje być ona prawomocną. Sąd jednak może wstrzymać wykonanie jej, tylko taki wniosek należy rzeczowo uzasadnić - w przeciwnym razie Sąd nie wstrzyma wykonania tej decyzji. Wniosek taki jest rozpoznawany w pierwszej kolejności, a na rozpoznanie naszej skargi możemy oczekiwać nawet miesiącami.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/775999A0A1

Cytat:
Decyzja o skorzystaniu z możliwości ubiegania się o udzielenie ochrony tymczasowej należy do strony postępowania, która powinna mieć świadomość, że uprawnienie to wiąże się z obowiązkiem uzasadnienia wniosku poprzez poparcie go stosownymi twierdzeniami i dokumentami na okoliczność spełnienia ustawowych przesłanek wstrzymania wykonania decyzji (vide postanowienie NSA z 26 listopada 2007 r., sygn. akt II FZ 338/07, orzeczenia.nsa.gov.pl.). Konieczne jest zatem wykazanie we wniosku szczegółowych przyczyn uzasadniających możliwość nastąpienia sytuacji, która spowoduje zajście choćby jednej z przesłanek wymienionych w art. 61 § 3 p.p.s.a. W zdaniu pierwszym tego przepisu wskazano, że po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Oznacza to, że sąd może udzielić ochrony tymczasowej zawsze, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, a nie tylko, gdy strona udowodni we wniosku, że niebezpieczeństwo takie zachodzi. Nie oznacza to jednak, że sąd w odniesieniu do wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu miałby się domyślać lub przewidywać, jakie zajdzie realne niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.
Treść uzasadnienia naszej skargi możemy wzmocnić korzystając z bazy orzeczeń sądów administracyjnych

Na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query znajduje się baza orzeczeń sądów administracyjnych, czyli takich które kontrolują prace urzędów.
Na tej stronie znajduje się wygodna wyszukiwarka - prosta w obsłudze jak google - gdzie można znaleźć sprawy podobne do naszych. W polu "szukane słowa" wpisujemy kilka takich wyrazów, które są związane z nasza sprawą. Klikamy "szukaj" i mamy orzeczenia sądowe dla danych spraw. W ich uzasadnieniach możemy przeczytać, jakie normy prawne dotyczą naszej sprawy.
Uwaga - ta wyszukiwarka nie lubi błędów lub literówek - jak popełnimy błąd w wyrazie, to zwraca wynik pusty. - wcale to nie oznacza, że orzeczeń takich brak.
I wskazówka dla zaawansowanych. W wyszukiwarce jest pole "symbol sprawy". Możemy je rozwinąć i znaleźć symbol naszej sprawy, co w połączeniu z wpisanymi wyżej kluczowymi szukanymi słowami zawęzi wybór tylko do danego symbolu sprawy. Gdy znajdziemy interesujące nas orzeczenie, to wtedy w treści odwołania możemy uzupełnić odpowiednio wskazując te orzeczenie, cytując jego fragment i wskazując sygnaturę akt sprawy, przykładowo „Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 25 marca 2010 (sygn. akt I SA/Wa 1623/09 ), <cytat z orzeczenia>


We wzorze poniżej, jeśli nasze pismo dotyczy:
- decyzji, to pozostawiamy tekst napisany kolorem zielonym, zaś kasujemy to co napisane fioletowo
- postanowienia, , to pozostawiamy tekst napisany kolorem fioletowym, zaś kasujemy to co napisane zielono


Poniżej jest treść skargi

Cytat:

Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
<adres>

za pośrednictwem
<organ, czyli urząd którego decyzję lub postanowienie skarżymy, adres >
<uwaga, skarżymy akt organu odwoławczego, czyli II instancji>


Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę
PESEL>
Organ: <organ II instancji, czyli urząd którego decyzję lub postanowienie skarżymy>

SKARGA

na Decyzję <lub Postanowienie><nazwa organu, czyli urzędu>


Na podstawie art. 50 § 1, art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 1, art. 54 § 1 i art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wnoszę skargę na Decyzję <nr decyzji> z dnia <data>Postanowienie <nr postanowienia> z dnia <data> wydanej przez <nazwa urzędu, który wydał decyzję lub postanowienie> w sprawie <tu opisujemy krótko czego dotyczy sprawa>, który to akt administracyjny otrzymałem dnia <data>

Zaskarżonej decyzji <lub postanowieniu> zarzucam naruszenie art. 77 § 1 w związku z art. 80 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), , które to normy prawa obligują organ administracji do zebrania i oceny całokształtu materiału dowodowego, co ma wpływ na wynik sprawy. i wnoszę o:

1) uchylenie zaskarżonej decyzji <postanowienia> organu II instancji oraz poprzedzającej jej decyzji <postanowienia> organu I instancji,
2) wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu administracyjnego do czasu rozpoznania skargi przez Sąd <opcjonalnie - należy rzeczowo to uzasadnić>
3) zasądzenie kosztów postępowania w sprawie.


Uzasadnienie:


Decyzją <numer decyzji z dnia> Postanowieniem <numer postanowienia z dnia> <data> <nazwa organu odwoławczego – wyższej instancji>utrzymał w mocy <lub uchylił –zależnie od sprawy> decyzję <postanowienie> z dnia <data><nazwa organu niższej instancji> w sprawie <tu opisujemy, czego dotyczyło postępowanie>
Zaskarżona decyzja <postanowienie> została wydany z naruszeniem art. 77 § 1 w związku z art. 80 k.p.a. , które to normy prawa obligują organ administracji do zebrania i oceny całokształtu materiału dowodowego, co ma wpływ na wynik sprawy.
<teraz możemy napisać cokolwiek uważamy>

Wnoszę także o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie.

Podpis
Załączniki:
1) odpis skargi
Koniec treści skargi
voyteg jest off-line  
03-02-2014, 13:47  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do WSA? - poradnik

Urząd jest zobowiązany przekazać naszą skargę wraz z odpowiedzią w terminie 30 dni od złożenia jej przez nas.

1. Zatem po upływie 30 dni od złożenia naszej skargi w urzędzie, telefonujemy do sekretariatu właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i pytamy, czy nasza skarga wraz z odpowiedzią dotarły. Jeśli tak - czekamy na zawiadomienie z Sądu, a jeśli nie - znaczy, że urząd nie przekazał naszej skargi
W tej sytuacji składamy wniosek o wymierzenie organowi grzywny.

2. Wniosek o wymierzenie organowi grzywny składamy bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach. Zatem albo osobiście udajemy się do sądu i tam w biurze podawczym składamy dwa egzemplarze wniosku, a na trzecim uzyskujemy potwierdzenie nadania albo wysyłamy dwa podpisane egzemplarze wniosku listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3. Sąd po otrzymaniu wniosku wyśle nam zawiadomienie, aby wpłacić np. 100 zł z tytułu wpisu sądowego od tego wniosku. Trzeba to uczynnić w terminie 7 dni, bo inaczej wniosek zostanie odrzucony. Wpłaty dokonujemy przelewem bankowym lub na poczcie, na rachunek bankowy sądu podany na zawiadomieniu sądowym.
Po rozpatrzeniu wniosku przez sąd i wymierzeniu organowi grzywny, sąd zasądzi zwrot tych 100 złotych nam od urzędu.

Poniżej znajduje się treść wniosku


Cytat:Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
<adres>
Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę
PESEL>

Organ: <organu, czyli urząd II instancji, którego decyzję lub postanowienie skarżymy>

WNIOSEK
strony skarżącej o wymierzenie organowi grzywny


Na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę o wymierzenie <nazwa organu, czyli urzędu którego decyzję lub postanowienie skarżymy> grzywny w kwocie 5000 zł oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Dnia <data> wniosłem, za pośrednictwem < nazwa urzędu II instancji , którego decyzję lub postanowienie >, skargę na Decyzję <nr decyzji> z dnia <data> Postanowienia <nr postanowienia> z dnia <data> wydanej przez <nazwa urzędu II instancji, który wydał decyzję lub postanowienie> w sprawie <tu opisujemy krótko czego dotyczy sprawa>, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w <miasto>.

Dowód: kserokopia skargi z poświadczoną datą wpływu do organu.
Mimo upływu terminu określonego w art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ nie przekazał skargi Sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę (informacja uzyskana telefonicznie z sekretariatu WSA).

Brak reakcji ze strony organu uniemożliwia rozpoznanie sprawy przez Sąd.
Z tych względów wymierzenie organowi grzywny w wysokości 5000 zł jest uzasadnione.Podpis


Załącznik:
- odpis wniosku
- kserokopia skargi z poświadczoną datą wpływu do organu


voyteg jest off-line  
03-02-2014, 13:55  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do WSA? - poradnik

Jeśli WSA oddali naszą skargę lub lub przyzna nam rację, ale naszym zdaniem nie wszystko uwzględnił, to takie orzeczenie WSA możemy zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Tu jest poradnik jak: http://forumprawne.org/sady-administ...na-do-nsa.html

Natomiast jeśli sąd uzna naszą skargę i wyda w tej sprawie wyrok, a urząd nie chce się dostosować do Wyroku, to stosujemy ten poradnik http://forumprawne.org/sady-administ...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Jak zaskarżyć oblany w WORD egzamin na prawo jazdy? - poradnik (odpowiedzi: 2) Jeśli po niezdanym egzaminie na prawo jazdy mamy przekonanie, że zostaliśmy „oblani” niesłusznie, to warto zapoznać się z poradnikiem poniżej,...
§ Skarga na decyzję administracyjną do WSA. W jakim zakresie bezprzedmiotowa? (odpowiedzi: 3) Sprawa wygląda następująco. Organ I instancji wydał decyzję odmawiającą rejestracji podmiotu z uwagi na brak przedłożenia pewnych dokumentów...
§ Jak zaskarżyć decyzję podatkową do WSA? - poradnik (odpowiedzi: 2) Poniżej znajduje się zredagowana skarga na decyzję lub postanowienie, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: 1. Aby można...
§ Czy decyzja podjęta przez JST jest decyzją administracyjną (odpowiedzi: 3) Witam, mam takie pytanie. Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i podpisałem jakiś czas temu z umowę partnerską ze szkołą...
§ opłata za decyzję administracyjną (odpowiedzi: 1) Starostwo powiatowe robiło modernizacje ewidencji gruntów i budynków w wyniku której do ewidencji wpisano nową powierzcnię mojej działki. Po...
§ Kiedy decyzję administracyjną uznaje się za prawomocną...? (odpowiedzi: 5) Witam :-) W największym skrócie: Decyzja administracyjna - odwołanie - utrzymana (w całości) w mocy przez organ drugiej instancji - złożenie przeze...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.