Ciekawe orzeczenia - Forum Prawne

 

Ciekawe orzeczenia 2

I OPS 14/13 - Uchwała NSA z 2014-06-26 Cytat: Zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ jednostki samorządu terytorialnego wskazany w art. 10 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
08-07-2014, 12:18  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

I OPS 14/13 - Uchwała NSA z 2014-06-26

Cytat:
Zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ jednostki samorządu terytorialnego wskazany w art. 10 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3, § 6 ust. 1 i § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), jest aktem, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).
voyteg jest off-line  
08-07-2014, 16:32  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

I SA/Ol 450/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-08-18

Cytat:
W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia, dożywotnik nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. U. z 200r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) , a więc nie powstaje obowiązek podatkowy ze źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a/ tej ustawy. W konsekwencji organ podatkowy nie ma podstaw prawnych do określenia dożywotnikowi zobowiązania podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/52A6DB3DCB

Cytat:
W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy.
voyteg jest off-line  
16-07-2014, 14:04  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Rz 480/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-08

Cytat:
Z tych przyczyn Sąd przyjął, że na etapie postępowania odwoławczego nie jest możliwe pozostawienie odwołania bez rozpoznania w formie pisma, gdyż prowadziłoby to do naruszenia zasady dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego wyrażonej w art. 15 k.p.a.
voyteg jest off-line  
22-07-2014, 14:56  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II FSK 1935/12 - Wyrok NSA z 2014-07-18

Cytat:
Wyczerpująco przedstawiony (zaistniały bądź przewidywany) stan faktyczny, o którym mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz.749 ze zm.), to taki, na podstawie którego można w sposób pewny i nieuzasadniający żadnych przedmiotowych wątpliwości udzielić informacji w zakresie możliwości stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w razie potrzeby dokonując także operatywnej wykładni adekwatnych do niego przepisów.
voyteg jest off-line  
16-10-2014, 06:55  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II OSK 1121/12 - Wyrok NSA z 2013-10-15

Cytat:
Nawet jednak w sprawach pozwolenia na budowę, powszechnie przyjęte jest, że jeśli obiekty budowlane objęte pozwoleniem na budowę, ze względu na ich rodzaj, należą do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, to samo to wskazuje, że obszar ich oddziaływania może wykraczać poza nieruchomość inwestora i obejmować nieruchomości sąsiadujące (art. 3 pkt 20 pb). Z tego względu w przypadku budowy tego rodzaju obiektów wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko oraz określenie warunków, których spełnienie minimalizuje skutki oddziaływania. Z tej przyczyny nie można z góry założyć, że właściciel nieruchomości sąsiedniej nie ma interesu prawnego w sprawie pozwolenia na budowę takiego obiektu, gdyż jego nieruchomość nie znajduje się w obszarze oddziaływania obiektu. To, jaki jest obszar oddziaływania obiektu, może być przedmiotem sporu i może zależeć od spełnienia szeregu warunków; ich wyjaśnienie jest przedmiotem postępowania, w którym ma prawo brać udział właściciel sąsiedniej nieruchomości, jeżeli inwestycja jest tego rodzaju, że może oddziaływać na inne nieruchomości, a zwłaszcza nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością inwestora.
voyteg jest off-line  
03-11-2014, 17:17  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Bk 833/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-10-03

Cytat:
Niedochowanie przez organ wynikającego z art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) obowiązku wydania z urzędu postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji opartej na art. 124 ust. 1 tej ustawy powoduje, że uzasadnione jest wydanie przez sąd, na wniosek strony skarżącej, postanowienia o udzieleniu ochrony tymczasowej na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).
voyteg jest off-line  
03-11-2014, 17:20  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Bk 644/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-23

Cytat:
U podstaw uwzględnienia skargi na bezczynność organu zawsze leży ustalenie faktu niezakończenia toczącego się postępowania. Toczące się postępowanie administracyjne nie może zaś zakończyć się odmową jego wszczęcia. Instytucja odmowy wszczęcia postępowania zastrzeżona jest bowiem dla wstępnego etapu oceny wniosku. Dostrzeżenie po wszczęciu postępowania niedopuszczalności jego prowadzenia prowadzić może jedynie do umorzenia postępowania.
voyteg jest off-line  
10-02-2015, 13:00  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Rz 87/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-03-18

Cytat:
Śmierć strony powoduje obligatoryjne zawieszenie postępowania administracyjnego, o ile wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału nie jest możliwe i zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5 k.p.a. Jednak działania, o jakich mowa w art. 30 § 4 i 5 k.p.a., dotyczą sytuacji śmierci strony w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, a nie sytuacji ustalania przez organ administracji – jak w tej sprawie – we wstępnej fazie postępowania administracyjnego, kręgu osób, których udział w postępowaniu jest konieczny ze względu na ich interes prawny. Konstrukcja przyjęta w art. 30 § 5 pozwala na kontynuowanie postępowania w przypadku śmierci strony oraz braku jej następców prawnych. Nie chodzi tu o problem wezwania następców prawnych do udziału w postępowaniu, ale o sytuację, w której zamiast sukcesora działa zastępca procesowy (przedstawiciel ustawowy umocowany przepisami prawa administracyjnego). Dotyczy to tzw. spadków nieobjętych, gdzie za strony działają osoby sprawujące zarząd masą spadkową, a w ich braku – kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej (por. A. Matan – komentarz do art. 30 k.p.a. w: G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Wyd. Lex, 2010).
Organ I instancji jako podstawę zawieszenia postępowania wskazał art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w związku z art. 100 k.p.a. Postanowienie o zawieszeniu postępowania wydane na wskazanej podstawie przez Wójta Gminy [...] było jednak przedwczesne.
Nie można przesądzać na tym etapie postępowania o prawidłowości zawieszenia postępowania bez podjęcia przez organy elementarnych podstawowych czynności mających na celu ustalenie kręgu uczestników postępowania.
Organy zobligowane są z urzędu do przeprowadzania wnikliwego postępowania wyjaśniającego w tym zakresie (art. 10 k.p.a.) Winny one w tej sytuacji najpierw np. wystąpić do sądu ostatniego miejsca zamieszkania S. M. o informację, czy zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po niej, ustalić czy żyje mąż S. M., czy mieli dzieci. Organy powinny także zwrócić się o taką informację do wszystkich stron postępowania, a to celem ustalenia następców prawnych po S. M. Informacją taką może dysponować także S. K. – samoistny posiadacz przedmiotowej nieruchomości (k. 16 akt I instancji).
Z akt nie wynika, aby organy administracji podejmowały jakiekolwiek czynności w tym zakresie. Dopiero wówczas gdy w wyniku podejmowanych czynności postępowania wyjaśniającego organ nie uzyska informacji pozwalających na wezwanie do udziału w sprawie w charakterze stron następców prawych zmarłej S. M. możliwe będzie procedowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w zw. z art. 100 k.p.a.
voyteg jest off-line  
10-02-2015, 13:01  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Rz 763/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-06-04

Cytat:
Postepowanie administracyjne zostało zawieszone postanowieniem Starosty Powiatu [...] z dnia [...] maja 2011 r. w oparciu o art. 97 § 1 pkt 1 (wskazano mylnie ust. 1) i art.100 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., z uwagi na konieczność ustalenia następców prawnych zmarłych uczestniczek postępowania.
Należy podkreślić, że oceniając zasadność skargi na niewykonanie wyroku uchylającego decyzje organów Sąd bierze pod uwagę nie tylko sam fakt wydania przez organ rozstrzygnięcia kończącego postepowanie, ale cały tok postepowania i podejmowane przez organ czynności. Art. 154 § 1 P.p.s.a. ma bowiem charakter dyscyplinujący, ale i restrykcyjny. Ustawodawca wskazał wyraźnie, że wykonanie wyroku lub załatwienie sprawy, ale już po wniesieniu skargi, nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi (art. 154 § 3 P.p.s.a.). Sąd może natomiast miarkować wysokość grzywny przewidzianej w art. 154 § 6 P.p.s.a.
W rozpoznawanej sprawie istotny jest fakt zawieszenia postepowania, które ze swej istoty wstrzymuje tok postępowania, nie pozbawiając jednak organu wpływu na usunięcie przeszkód w prowadzeniu postępowania. W przypadku przesłanek z art. 97 § 1 pkt 1-3 k.p.k. stosowne obowiązki organu w zakresie dążenia do sprawnego zakończenia postępowania administracyjnego wprowadza art. 99 k.p.a. Stanowi on, że "organ administracji publicznej, który z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt 1-3 zawiesił postępowanie wszczęte z urzędu, poczyni równocześnie niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania. Tak samo postąpi organ w razie zawieszenia z tej samej przyczyny postępowania wszczętego na żądanie strony, jeżeli interes społeczny przemawia za załatwieniem sprawy".
W razie zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 1 organ administracji publicznej jest też obowiązany wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora spadku (art. 30 § 5) (por. A. Wróbel, M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX 2013 r.).
voyteg jest off-line  
11-02-2015, 08:01  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II FSK 2472/12 - Wyrok NSA z 2014-10-22

Cytat:
Organ podatkowy nie jest związany opinią biegłego i ma obowiązek jej oceny w kontekście całokształtu materiału dowodowego. Ocena wartości dowodowej opinii, jej wiarygodności i przydatności dla rozstrzygnięcia sprawy należy do obowiązków organu, to bowiem organ podatkowy ostatecznie rozstrzyga sprawę (sygn. akt I SA/Gd 132/09). Przy ocenie opinii biegłego organ nie może ograniczyć się do powołania treści opinii, ani konkluzji zawartej w opinii biegłego, lecz obowiązany jest sprawdzić na jakich przesłankach biegły tę konkluzję oparł i skontrolować prawidłowość jego rozumowania (II SA 1302/83 , ONSA 1983 , nr 2 poz. 106), co powinno wynikać z uzasadnienia decyzji.
voyteg jest off-line  
11-02-2015, 08:12  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

I SA/Go 448/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-10

Cytat:
Jeżeli biegły, z przekroczeniem granic swoich kompetencji - obok wypowiedzi w kwestiach wymagających wiadomości specjalnych - zamieści w opinii także sugestie co do sposobu rozstrzygnięcia kwestii prawnych, należy je pominąć (por. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Go 788/12).
voyteg jest off-line  
13-02-2015, 09:57  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SAB/Go 59/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-02-01

Cytat:
Rozpoznając skargę na bezczynność organu administracji publicznej, na podstawie przepisów art. 149 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 kwietnia 2011 r., sąd administracyjny obowiązany jest dokonać z urzędu kontroli przewlekłości postępowania administracyjnego, którego dotyczy skarga.
voyteg jest off-line  
20-02-2015, 16:49  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

IV SAB/Po 66/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-24
Cytat:
Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku bezczynności samorządowego kolegium odwoławczego skarga do może być wniesiona do sądu administracyjnego bez wniesienia zażalenia jak i bez wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
voyteg jest off-line  
27-02-2015, 07:54  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Kr 1125/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-29

Cytat:
Strona w rozumieniu materialnym, a nie podmiot jedynie uznawany za stronę przez organ I instancji. Jeśli w wyniku tych ustaleń okaże się, że podmiotowi, który wniósł zażalenie przymiot strony nie przysługuje, to mimo że organ I instancji za stronę go uznał, obowiązkiem organu II instancji będzie umorzenie postępowania zażaleniowego na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. I odwrotnie, jeśli w wyniku tych ustaleń okaże się, że podmiotowi, który wniósł zażalenie przymiot strony przysługuje, to mimo że organ I instancji za stronę go nie uznał, obowiązkiem organu II instancji będzie merytoryczne rozpoznanie zażalenia. Taki pogląd jak przedstawiony powyżej znajduje uzasadnienie nie tylko w tym, że w k.p.a. brak jest regulacji prawnych, które uzasadniałyby wykładnię, iż w postępowaniu wpadkowym organ II zwolniony jest z ustalenia, czy podmiotowi który wniósł zażalenie przysługuje przymiot strony, ale wypływa również z naczelnej zasady k.p.a. tj zasady praworządności.
voyteg jest off-line  
03-03-2015, 13:06  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Bk 245/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-09-03

Cytat:
Zgodnie z art. 86 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały nie wyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, organ administracji publicznej dla ich wyjaśnienia może przesłuchać stronę. Zatem przeprowadzenie dowodu z zeznań strony winno być w zasadzie ostatnią czynnością dowodową przeprowadzoną w sprawie, w sytuacji gdy nie ma innych dowodów, na podstawie których można ustalić istotne okoliczności w sprawie.
II SA/Kr 518/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-03

Cytat:
Wprost z omawianego przepisu wynika więc, że dowód z zeznań strony powinien co do zasady zostać przeprowadzony jako ostatni, po pozostałych środkach dowodowych, w szczególności zaś - po przesłuchaniu wszystkich znanych organowi administracji publicznej świadków. W żadnym zaś wypadku nie powinien być to środek dowodowy, wykorzystywany w pierwszej kolejności, co podkreślano wielokrotnie w doktrynie (zob. C. Martysz [w:] Łaszczyca Grzegorz, Martysz Czesław, Matan Andrzej, Komentarz do art.86 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071), [w:] G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom l. Komentarz do art. 1-103, LEX, 2007, wyd. II i powołana tam dalsza literatura).
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ ciekawe kazusy (odpowiedzi: 2) Do kierownika urzędu stanu cywilnego przychodzi dwóch mężczyzn chcących zawrzeć związek małżeński. Jeden z tych mężczyzn przedkłada skrócony odpis...
§ art. 61 § 2 p. 2 p.p.s.a. - ciekawe (odpowiedzi: 5) Ciekawa sytuacja: Na podstawie art.3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. złożyłem skargę do WSA na czynności organu w mojej sprawie. Jednocześnie, na podstawie...
§ Ciekawe pytanie (odpowiedzi: 1) Witam mam takie pytanie zostałem zatrzymany przez policję w domu. Postawiono mi zarzuty Uopn Art. 53. 1. Uopn Art. 62. 1. Uopn Art. 63. 1. Nie...
§ to ciekawe jak (odpowiedzi: 1) Żegnamy na zawsze. :(
§ pytanie ciekawe (odpowiedzi: 1) Witam piszę z krakowa.akurat przechodziłem rynkiem i była wigilia dla bezdomnych.Zastanawia mnie jedna sprawa gdyby człowiek bez stałego...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.