Ciekawe orzeczenia - Forum Prawne

 

Ciekawe orzeczenia 3

VI SA/Wa 140/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26 Cytat: Ponadto w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu, obowiązek ustalenia adresu osoby fizycznej będzie spoczywał na organie podejmującym czynności postępowania. Zakres podejmowanych przez organ działań ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
08-03-2015, 11:34  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

VI SA/Wa 140/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

Cytat:
Ponadto w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu, obowiązek ustalenia adresu osoby fizycznej będzie spoczywał na organie podejmującym czynności postępowania. Zakres podejmowanych przez organ działań nie może ograniczać się do ustalenia adresu w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). Pojęcie "adresu" wynikające z przepisów tej ustawy (oznaczenie lokalu, w którym osoba fizyczna jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy) nie jest tożsame z "adresem" w rozumieniu art. 41 k.p.a. Ze względu na zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym ( art. 10 k.p.a.), organ ma obowiązek podjęcia wszelkich czynności skierowanych na ustalenie rzeczywistego adresu (zamieszkania, pobytu, miejsca pracy) strony postępowania.(por. Łaszczyca G. i inni,Komentarz do art. 41 k.p.a.)
voyteg jest off-line  
03-04-2015, 20:06  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II OSK 552/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-20

Cytat:
Należy podkreślić, że brak akt administracyjnych nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy. Bowiem to do zadań organu należy zapewnienie sobie albo samych akt, albo ich kopii w sytuacji konieczności przekazania akt innemu organowi. Bierna oczekiwanie na zwrot akt jest zatem bezczynnością.
voyteg jest off-line  
21-04-2015, 06:29  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Łd 343/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-08-06
Cytat:
Niewątpliwie zaś, istota administracyjnego toku instancji polega na dwukrotnym rozstrzygnięciu tej samej sprawy, nie zaś na kontroli zasadności argumentów podniesionych w stosunku do orzeczenia organu pierwszej instancji. Wynika to z art. 138 k.p.a., który przyznaje organowi odwoławczemu kompetencje do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, czego następstwem jest utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji, bądź uchylenie i zmiana zaskarżonej decyzji. Organ odwoławczy jest obowiązany ocenić prawidłowość decyzji pierwszoinstancyjnej nie tylko w granicach zarzutów przedstawionych w odwołaniu, lecz także pod kątem przepisów prawa materialnego i procesowego, które mają zastosowanie w sprawie rozstrzygniętej tą decyzją. Dwuinstancyjność postępowania oznacza, że złożenie przez stronę odwołania od decyzji organu pierwszej instancji powoduje, iż sprawa rozpoznawana jest ponownie przez organ odwoławczy. Organ ten rozpoznaje sprawę, a nie odwołanie. W szczególności obowiązany jest ustosunkować się do wszystkich zarzutów podniesionych w środku odwoławczym (vide: wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 października 2011 r., sygn.akt II SA/Wr 488/11; wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 r., sygn.akt III SA/Wa 3451/08; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 lutego 2013 r., sygn.akt IV SA/Po 1000/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2010 r., sygn.akt IV SA/Wa 622/10 - Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). W warunkach niniejszej sprawy organ II instancji w sposób nieuprawniony odstąpił od tak rozumianego rozpatrzenia sprawy.
voyteg jest off-line  
07-05-2015, 07:26  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II OSK 1373/09 - Wyrok NSA z 2010-09-08

Cytat:
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sytuacji, gdy właściciel sąsiedniej nieruchomości, graniczącej z nieruchomością inwestora, kwestionuje wykonanie robót budowlanych przez inwestora z tego powodu, że oddziaływują na sposób zagospodarowania i korzystania z jego nieruchomości, nie można przyjąć, że nie jest on stroną w takiej sprawie, ponieważ nie dotyczy to jego interesu prawnego. W takim przypadku jego interes prawny, w rozumieniu art. 28 k.p.a., wynika z przepisów prawa cywilnego, które gwarantują właścicielowi prawo korzystania z przedmiotu własności, a także z art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego, który nakazuje poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich. To czy wykonanie określonych robót narusza interes właściciela sąsiedniej nieruchomości, w tym także z uwagi na warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, w którym podlega to wyjaśnieniu i rozstrzygnięciu, a więc nie można z góry zakładać, że właściciel sąsiedniej nieruchomości nie jest stroną, albowiem wykonywane (wykonane) roboty budowlane nie naruszają przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oznacza to, że interesu prawnego, który wyznacza legitymację do występowania w sprawie w charakterze strony nie można uzależniać od wyniku postępowania i oceny, czy interes ten został naruszony. Nie jest więc zasadne umorzenie postępowania odwoławczego na tej podstawie, że osoba wnosząca odwołanie nie jest stroną, ponieważ nie ma interesu prawnego w tej sprawie, w sytuacji, gdy z uwagi na zarzuty podnoszone przez tę osobę, wymaga wyjaśnienia i rozstrzygnięcia właśnie to, czy interes prawny tej osoby wynikający z przepisów prawa nie został naruszony.
voyteg jest off-line  
18-05-2015, 12:31  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

I SA/Lu 850/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-25

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4F587EACD1

Cytat:
Jednak moc dowodowa dokumentów urzędowych, w tym wypisów z ewidencji gruntów i budynków nie ma charakteru absolutnego i może być w określonych wypadkach zakwestionowana. W postępowaniu podatkowym pozwala na to przepis art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej dopuszczający możliwość przeprowadzenia dowodu przeciwko dokumentom urzędowym. Możliwe jest zatem przeprowadzenie dowodu obalającego domniemanie wiarygodności danych uwidocznionych w ewidencji gruntów, jeżeli istnieją formalne podstawy do odmiennych wpisów w ewidencji gruntów, które to wpisy powinny być poczynione z urzędu przez organ prowadzący ewidencję. W związku z tym w niektórych wypadkach, jeżeli skutecznie zostanie przeprowadzony dowód przeciwko wpisom w ewidencji gruntów i budynków organ podatkowy może dokonać ustaleń odmiennych niż wynikające z tej ewidencji. Jeżeli zatem w toku postępowania podatkowego ujawniona zostanie możliwość istnienia dowodów, które mogą świadczyć przeciwko treści dokumentu urzędowego jakim jest ewidencja gruntów, organ podatkowy powinien prowadzić postępowanie w celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego i zbadania, czy rzeczywiście istniały formalne podstawy do zmiany wpisów w ewidencji gruntów.
voyteg jest off-line  
19-05-2015, 10:33  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Bk 160/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-04-27

Cytat:
W każdym przypadku dopuszczenia się przez kierowcę naruszeń przepisów prawa ruchu drogowego, za które otrzymał łącznie powyżej 24 punktów - wniosek komendanta wojewódzkiego policji o skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji powinien obejmować wszystkie posiadane przez kierowcę kategorie uprawnień.
voyteg jest off-line  
20-05-2015, 22:19  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

I OSK 1769/10 - Wyrok NSA z 2011-08-25
Cytat:
Skoro prawa jazdy wydawane przez państwa członkowskie na terenie całej Unii Europejskiej są wzajemnie uznawane i obowiązuje jeden wzór prawa jazdy, a przepisy polskiej ustawy mówią ogólnie o prawie jazdy, z tym, że wyraźnie uznają za taki dokument również prawo jazdy wydane przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, to nie można przyjąć, że polskie organy nie są właściwe do orzekania o zatrzymaniu takiego dokumentu.
voyteg jest off-line  
27-05-2015, 14:34  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

I SA/Lu 1237/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-26
Cytat:
W podsumowaniu powyższej krótkiej analizy orzecznictwa sądów należy dojść do przekonania, że utrwalone jest zapatrywanie prawne, w myśl którego w przypadku nieruchomości pozostającej we współwłasności, wszyscy współwłaściciele powinni być adresatami jednej decyzji, w której wysokość podatku od nieruchomości należy ustalić w jednej kwocie. Wszystkim też decyzja ta powinna być doręczona. Jak wyjaśniono wyżej, skutkiem jej doręczenia jest powstanie zobowiązania podatkowego. W efekcie doręczenia decyzji dochodzi również do solidarnej odpowiedzialności tych współwłaścicieli, którym decyzję doręczono. Odpowiedzialność solidarna wyraża się w tym, iż organ może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich współwłaścicieli łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie organu przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych. Jednak ta solidarna odpowiedzialność podatników musi mieć u podstaw zobowiązanie podatkowe, które powstaje przez doręczenie decyzji ustalającej wszystkim współwłaścicielom - osobom fizycznym, a nie niektórym z nich.
voyteg jest off-line  
27-05-2015, 14:43  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczeniaCentralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Cytat:
Podobnie w orzecznictwie oraz piśmiennictwie przyjmuje się, że nie każde naruszenia prawa ma charakter rażący, które to słowo pochodzi od czasownika "razić" ( np. o Słońcu ), czyli "kłuć w oczy", negatywnie się wyróżniać z otoczenia, nie zgadzać się z tłem. Jeśli przyjmujemy, że tłem jest prawo, to niezgodność z nim decyzji, o której mowa w art.247 § 1 pkt 3 o.p., "rzuca się w oczy", "odbija od tła".
voyteg jest off-line  
27-05-2015, 14:56  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Cytat:
Podstawową różnicą, jaka występuje pomiędzy instytucją stwierdzenia nieważności na tle k.p.a., a Ordynacją podatkową jest to, że o ile na podstawie k.p.a. można domagać się stwierdzenia nieważności decyzji nieostatecznej, o tyle w Ordynacji podatkowej istnieje bezwzględny wymóg waloru ostateczności decyzji, której stwierdzenia nieważności się domaga, do której to kwestii organ się nie odniósł.
voyteg jest off-line  
03-06-2015, 11:30  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Rz 790/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-11-07

Cytat:
Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego ujęta w art. 15k.p.a, oznacza, ze stronie przysługuje prawo do dwukrotnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy. Wskazać należy, że wniesienie odwołania przenosi na organ odwoławczy kompetencje do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy. Oznacza to, iż organ ten jest wyposażony przede wszystkim w kompetencje do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy a skoro tak, to jego obowiązkiem jest uwzględnić cały materiał dowodowy jakim dysponuje w chwili orzekania (art. 77 § 1 k.p.a.). Skoro więc organ odwoławczy uchyla się od rozpoznania i dokonania oceny całego materiału dowodowego oraz jego uzupełnienia - to tym samym narusza w sposób istotny art. 77 § 1 k.p.a.
voyteg jest off-line  
12-06-2015, 13:03  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

I OSK 353/08 - Wyrok NSA z 2009-02-10

Cytat:
Polska Federacja Rzeczoznawców Majątkowych nie posiada przymiotu organu administracji publicznej. Jest organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych, stanowi dobrowolny związek samorządowych organizacji posiadających osobowość prawną, jako stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych. Jest organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną, działającą na rzecz zrzeszonych w niej stowarzyszeń, której celem jest rozwiązywanie problemów rzeczoznawców majątkowych. Polska Federacja Rzeczoznawców Majątkowych nie jest jednak organem powołanym z mocy prawa do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.
voyteg jest off-line  
18-06-2015, 08:00  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SAB/Ol 97/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-23
Cytat:
Ponadto należy wyjaśnić organowi, że okoliczności zwalniające organ administracji publicznej z zarzutu bezczynności muszą mieć charakter prawny, proceduralny, a nie faktyczny. O ile organ ma załatwić sprawę i nie czyni tego w terminie określonym w art. 35 lub wyznaczonym zgodnie z art. 36 k.p.a., pozostaje w bezczynności. (por. wyrok NSA z dnia 10 listopada 2009r., sygn. akt I OSK 155/09, publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Do zadań organu należy zapewnienie sobie albo samych akt, albo ich kopii w sytuacji konieczności przekazania akt innemu organowi. Bierne oczekiwanie na ich zwrot jest zatem bezczynnością (por. postanowienie NSA z dnia 20 marca 2013 r., sygn. akt II OSK 552/13 i wyrok z dnia 9 listopada 2007 r., sygn. akt I OSK 1533/06, publ. w CBOSA ). Jak się uważa, organ może wykonać akta zastępcze, może zwrócić się do innego organu o udostępnienie akt, czy w razie braku możliwości ich wypożyczenia może je przejrzeć, dokonać potwierdzenia posiadanych kserokopii oraz ewentualnie wystąpić o wydanie stosownych kserokopii z akt sprawy. Z materiału dowodowego sprawy wynika, że Burmistrz nie podejmował żadnych działań z uwagi na fakt, iż akta zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wraz z zażaleniem.
voyteg jest off-line  
07-07-2015, 10:26  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Kr 985/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-02

Cytat:
Status strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, w aspekcie wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu, nie może być więc automatycznie ograniczany tylko do nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z terenem inwestycji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 kwietnia 2007 r., VII SA/Wa 188/2007 (LexPolonica nr 1326620) stwierdził, że "właściciel nieruchomości ma prawo uczestniczyć w wydawaniu pozwolenia na budowę nie tylko dla działki sąsiedniej, ale także dla działki położonej dalej, jeśli wznoszony obiekt miałby szkodliwy wpływ na jego własność.
voyteg jest off-line  
28-07-2015, 06:43  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Bk 309/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-06-23

Cytat:
Od dnia 17 czerwca 2010 r. (nadania nowego brzmienia art. 220 Kodeksu postępowania administracyjnego) poszerzony został zakres czynności podejmowanych z urzędu przez organ prowadzący administracyjne postępowanie. Od tej daty organ samodzielnie powinien zadbać nie tylko o uzyskanie i zabezpieczenie w aktach prowadzonego postępowania określonego potwierdzenia faktów będących w jego posiadaniu (w jego rejestrach), ale także faktów będących w posiadaniu innych podmiotów realizujących zadania publiczne, do których ma dostęp przy wykorzystaniu technik elektronicznych.
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ ciekawe kazusy (odpowiedzi: 2) Do kierownika urzędu stanu cywilnego przychodzi dwóch mężczyzn chcących zawrzeć związek małżeński. Jeden z tych mężczyzn przedkłada skrócony odpis...
§ art. 61 § 2 p. 2 p.p.s.a. - ciekawe (odpowiedzi: 5) Ciekawa sytuacja: Na podstawie art.3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. złożyłem skargę do WSA na czynności organu w mojej sprawie. Jednocześnie, na podstawie...
§ Ciekawe pytanie (odpowiedzi: 1) Witam mam takie pytanie zostałem zatrzymany przez policję w domu. Postawiono mi zarzuty Uopn Art. 53. 1. Uopn Art. 62. 1. Uopn Art. 63. 1. Nie...
§ to ciekawe jak (odpowiedzi: 1) Żegnamy na zawsze. :(
§ pytanie ciekawe (odpowiedzi: 1) Witam piszę z krakowa.akurat przechodziłem rynkiem i była wigilia dla bezdomnych.Zastanawia mnie jedna sprawa gdyby człowiek bez stałego...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.