Ciekawe orzeczenia - Forum Prawne

 

Ciekawe orzeczenia 5

I OPS 2/15 - Uchwała NSA z 2016-02-16 Cytat: Powiat nie ma legitymacji procesowej strony w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania od powiatu za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną, która stała się własnością powiatu, jeżeli ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
19-02-2016, 12:02  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.549
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

I OPS 2/15 - Uchwała NSA z 2016-02-16

Cytat:
Powiat nie ma legitymacji procesowej strony w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania od powiatu za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną, która stała się własnością powiatu, jeżeli decyzję wydaje starosta na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445).
voyteg jest off-line  
26-02-2016, 07:26  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.549
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Bk 133/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-12-14


Cytat:
Interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia nie musi pokrywać się z interesem prawnym w znaczeniu materialnym. Interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia wystarczająco może wynikać z postrzeganej przez osobę ubiegającą się o zaświadczenie, korzyści, jaką spodziewa się ta osoba odnieść po przedstawieniu zaświadczenia innemu organowi.
voyteg jest off-line  
06-04-2016, 21:13  
Radoslaf
Użytkownik
 
Posty: 56
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

I SA/Gl 997/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Cytat:
Skargę wniesiono do elektronicznej skrzynki podawczej organu za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wysłanie skargi drogą elektroniczną miało miejsce w dniu 27 lipca 2015 r., skarga wpłynęła do organu o godz. 19:46, co wynika z Urzędowego Poświadczenia Odbioru (karta nr 8 akt sądowych). Natomiast wydrukowanie skargi i opatrzenie jej prezentatą organu miało miejsce w dniu 28 lipca 2015 r. (karta nr 2 akt sądowych).

W rozpatrywanej sprawie "zmaterializowanie skargi" (wydrukowanie przez pracownika organu i opatrzenie prezentatą) nastąpiło w dniu 28 lipca 2015 r., a więc już po upływie trzydziestodniowego terminu przewidzianego na wniesienie skargi. Biorąc pod uwagę powyższe, jest to data wniesienia skargi do Sądu. W związku z tym, Sąd obowiązany był do jej odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 p.p.s.a., o czym orzeczono w punkcie pierwszym sentencji postanowienia.
Radoslaf jest off-line  
07-04-2016, 08:35  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.549
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II OSK 128/10 - Wyrok NSA z 2010-02-11

Cytat:
W przypadku wnoszenia skargi na bezczynność organu administracji publicznej, polegającą na braku wydania zaświadczenia w trybie działu VII ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, warunek dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego określony w art. 52 par. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), a więc warunek wyczerpania środków zaskarżenia przed wniesieniem skargi, spelniony zostaje poprzez złożenie zażalenia do organu wyższego stopnia na niezałatwienie sprawy w terminie, w trybie art. 37 par. 1 k.p.a., a nie poprzez złożenie wezwanie do usunięcia naroszenia prawa kierowanego do organu pozostającego w bezczynności (art. 52 par. 3 i 4 ustawy Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi).
voyteg jest off-line  
12-04-2016, 15:00  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.549
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Bk 691/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-03-17

Cytat:
W sytuacji w której organ nie ma pewności co do adresu strony nie można mówić o skuteczności zastępczego doręczenia w trybie art. 44 K.p.a.
voyteg jest off-line  
12-04-2016, 15:04  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.549
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Bk 755/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-18
Cytat:
Nie można mówić o wyrażeniu przez właściciela nieruchomości zgody na jej zajęcie na cel określony w art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), w sytuacji w której z jednej strony wyraża on zgodę na wykonanie wnioskowanych czynności (wymiana słupa), z drugiej jednak formułuje warunki tej zgody, które nie są możliwe do zaakceptowania przez inwestora (wymiana dodatkowego słupa połączona z roszczeniami finansowymi).
voyteg jest off-line  
18-05-2016, 12:32  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.549
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II OPS 4/15 - Uchwała NSA z 2016-02-16

Cytat:
Na postanowienie nakładające obowiązek przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, wydane na podstawie art. 62 ust. 3 w związku z art. 81c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), po wcześniejszym nałożeniu obowiązku przeprowadzenia kontroli tego obiektu, przysługuje zażalenie.
voyteg jest off-line  
27-05-2016, 06:36  
emtec0589
Użytkownik
 
Posty: 56
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II OSK 2361/15 - Wyrok NSA z 2016-04-19
Cytat:
Artykuł 26 ust. 1 w zw. z art. 27 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wymaga przy wykładni uwzględnienia regulacji art. 23 ust. 1 tej ustawy, według której "Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych". Prawo dostępu do dokumentacji medycznej jest podstawowym prawem pacjenta i prawo to nie zostało przedmiotowo ograniczone. Przedmiotem regulacji art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest wyłącznie unormowanie podmiotów, które mogą wystąpić do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z żądaniem udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta. Z żądaniem skutecznie może wystąpić pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta. Przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta działa w imieniu pacjenta, realizując jego prawo do dokumentacji medycznej.
Przedmiotem regulacji art. 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest sposób udostępnienia dokumentacji medycznej. Jednym ze sposobów udostępnienia dokumentacji medycznej jest wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej jest prawem pacjenta, tym samym ma on prawo wyboru formy udostępnienia dokumentacji medycznej z uwagi na zaspokojenie jego potrzeb w zakresie ochrony jego zdrowia i życia. Z regulacji art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w przedmiocie udostępnienia dokumentacji medycznej innym organom, instytucjom, podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych i innym nie należy wyprowadzać ograniczenia praw pacjenta do żądania wydania oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu. Brak ograniczeń prawa pacjenta wynika też z regulacji § 78 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 177 ze zm.), stanowiącej bez zróżnicowania podmiotowego, że "Podmiot udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki". Uregulowanie nie wprowadza ograniczenia tylko do podmiotów, które udzielają świadczeń zdrowotnych wyłączając z tego kręgu pacjenta. Inną kwestią jest zabezpieczenie dokumentacji medycznej. Należy to do obowiązku podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z § 78 ust. 2 powołanego rozporządzenia "W przypadku udostępnienia dokumentacji w sposób określony w art. 27 pkt 3 ustawy należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji. Takie też rozwiązanie utrzymane zostało w § 78 rozporządzenia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).
Artykuł 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przesądza, że regulacja sposobu udostępniania dokumentacji medycznej nie uzasadnia wyłączenia z zakresu przyjętego pojęcia "podmiot" pojęcia "pacjent", skoro prawo żądania dokumentacji medycznej jest prawem podmiotowym pacjenta. Za taką wykładnią przemawia też wprost brzmienie art. 27 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który powołując się na pojęcie "podmiot" nie wprowadza ograniczenia wyłącznie do podmiotów wyliczonych enumeratywnie w art. 26 ust. 3 tej ustawy. Tym samym nie ma podstaw do wyłączenia z regulacji art. 27 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta regulacji art. 26 ust. 1 tej ustawy.
Ochrona dokumentacji medycznej jest zapewniona przez obowiązek podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych pozostawienia kopii lub pełnego odpisu wykonanej dokumentacji. Przyjęcie wykładni, że tylko dla innych celów dopuszczalne jest wydanie oryginału dokumentacji jest nie do przyjęcia. Pierwszeństwo ma prawo podmiotowe pacjenta do ochrony zdrowia, zaliczane do praw podstawowych (art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Zarówno wykładnia językowa, jak i wykładnia celowościowa oraz funkcjonalna w zaskarżonym wyroku nie jest prawidłowa, godząc w reguły przyjętego zakazu interpretacji w oderwaniu od całości regulacji ustawowej i całego systemu, a zwłaszcza uwzględniania standardów prawnych wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
emtec0589 jest off-line  
12-07-2016, 13:49  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.549
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

I FPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-06-27

Cytat:
Przepis art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku skargi na akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 tej ustawy, skargę można wnieść najwcześniej następnego dnia, po dniu wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, nie czekając na doręczenie odpowiedzi organu na to wezwanie.

art. 3 § 2 pkt 4
Cytat:
inne niż określone w pkt 1–3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.1)) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;
voyteg jest off-line  
09-01-2017, 18:19  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

dotyczy: zatrzymywania prawa jazdy na 3 miesiące w związku z przekroczeniem o ponad 50 km/h prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym

III SA/Gd 812/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-15

Cytat:
W ocenie Sądu, kwestią istotną dla wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, było rozstrzygnięcie zarzutu skarżącego dotyczącego prawidłowego ustalenia czy przekroczył on dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h. Rozstrzygnięcie tej kwestii może zaś nastąpić w toczącym się postępowaniu karnym tj. w postępowaniu w sprawach o wykroczenie, w związku z odmową przyjęcia mandatu. W konsekwencji uznać należy, że rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy w tym wypadku, od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie.

(...)

Wskazać należy, że Sąd rozpoznający sprawę, nie podziela stanowiska prezentowanego w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych (patrz wyroki WSA w Gliwicach II SA/Gl 215/16; WSA w Warszawie VIII SA/Wa 1052/15; WSA w Bydgoszczy II SA/Bd 1025/15; WSA w Krakowie III SA/Kr 74/16), stwierdzających, że rozstrzygnięcie organu może opierać się wyłącznie na przekazanej mu informacji o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie at. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W sytuacji gdy skarżący kwestionuje ustalenia policji drogowej co do popełnienia wykroczenia, nie przyjmując mandatu karnego, właściwym do rozstrzygnięcia tych zarzutów jest prowadzący postępowanie sąd karny. Z tego względu niniejsze postępowanie, po uzyskaniu zawiadomienia Komendanta Miejskiego Policji, zawierającego również informację o odmowie przyjęcia przez skarżącego mandatu karnego, organ pierwszej instancji powinien zawiesić do czasu zakończenia postępowania w sprawie o wykroczenie.
 
22-03-2017, 14:12  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.549
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

III SA/Gd 553/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-09-15

Cytat:
brak określenia terminu, w którym skierowany zobligowany jest poddać się egzaminowi nie oznacza, że strona nie jest związana żadnym w tym zakresie terminem. Przeciwnie, niedopuszczalność wskazania takiego terminu w decyzji kierującej na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oznacza, że stosowane w tej mierze winny być ogólne unormowania w zakresie wykonalności decyzji administracyjnych posiadających walor ostateczności. Oznacza to, że niezwłocznie z chwilą otrzymania ostatecznej decyzji kierującej na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji strona winna była podjąć czynności zmierzające do poddania się takiemu egzaminowi. Skarżący miał taką świadomość, skoro - jak sam twierdzi – rozpoczął procedurę prowadzącą do spełnienia nałożonego obowiązku. W ocenie Sądu skarżący do momentu wszczęcia postępowania w przedmiocie cofnięcia uprawnień musiał mieć nadto świadomość co do tego, że obowiązek poddania się sprawdzeniu kwalifikacji nie został unicestwiony. Postrzegając sprawę racjonalnie skarżący powinien bowiem wiedzieć, że sformułowanie "bezterminowo" użyte w odniesieniu do nałożonego aktem administracyjnym obowiązku nie oznacza zniesienia tego obowiązku.
voyteg jest off-line  
27-07-2017, 19:40  
Radoslaf
Użytkownik
 
Posty: 56
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

III SA/Kr 1806/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-11

Cytat:
Zdaniem Sądu ustawodawca wprowadzając w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 180; powoływanej dalej jako "u.d.m.") skierowane do Rady Ministrów upoważnienie do wydania rozporządzenia wykonawczego, określającego wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przewidział, aby przyznanie przedmiotowego świadczenia miało być uzależnione od złożenia oświadczenia woli przez zarządcę nieruchomości – a więc przez podmiot niebędący stroną postępowania administracyjnego.
Cytat:
W szczególności należy zauważyć, iż art. 9 ust. 1 pkt 3 u.d.m. upoważnił Radę Ministrów wyłącznie do określenia w rozporządzeniu wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a w art. 9 ust. 2 pkt 3 u.d.m. wskazano, jakie dane winny być zawarte w tym wniosku, nie ma jednak mowy aby dane te musiały być potwierdzone przez zarządcę nieruchomości, pod rygorem braku możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie tego dodatku.
Radoslaf jest off-line  
25-10-2017, 09:44  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.549
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

I OPS 3/17 - Uchwała NSA z 2017-10-09
Cytat:
Złożenie wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty przez osobę uprawnioną w terminie określonym art. 5 ust. 1 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 ze zm. - obecnie: Dz.U. z 2016 r. poz. 2042 ze zm.) skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego również w stosunku do wszystkich pozostałych uprawnionych w rozumieniu art. 3 tej ustawy.
voyteg jest off-line  
25-10-2017, 09:45  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.549
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II GPS 2/17 - Uchwała NSA z 2017-10-09

Cytat:
Zgodnie z art. 13b ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.) opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się od korzystającego z drogi publicznej wyłącznie za postój w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu.
voyteg jest off-line  
18-01-2018, 03:50  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.327
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Bk 138/11 - Wyrok WSA w Białymstoku

Cytat:
Status strony w postępowaniu o warunkach zabudowy determinowany jest granicami oddziaływania planowanej inwestycji, przy czym oddziaływanie takie może także polegać np. na emisji zanieczyszczeń, zapachów, uciążliwości korzystania z nieruchomości. Obszar oddziaływania przy niektórych rodzajach inwestycji może obejmować nieruchomości nie tylko sąsiednie, ale również takie, które bezpośrednio nie graniczą z nieruchomością objętą planami inwestycyjnymi.
stach12 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ ciekawe kazusy (odpowiedzi: 2) Do kierownika urzędu stanu cywilnego przychodzi dwóch mężczyzn chcących zawrzeć związek małżeński. Jeden z tych mężczyzn przedkłada skrócony odpis...
§ art. 61 § 2 p. 2 p.p.s.a. - ciekawe (odpowiedzi: 5) Ciekawa sytuacja: Na podstawie art.3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. złożyłem skargę do WSA na czynności organu w mojej sprawie. Jednocześnie, na podstawie...
§ Ciekawe pytanie (odpowiedzi: 1) Witam mam takie pytanie zostałem zatrzymany przez policję w domu. Postawiono mi zarzuty Uopn Art. 53. 1. Uopn Art. 62. 1. Uopn Art. 63. 1. Nie...
§ to ciekawe jak (odpowiedzi: 1) Żegnamy na zawsze. :(
§ pytanie ciekawe (odpowiedzi: 1) Witam piszę z krakowa.akurat przechodziłem rynkiem i była wigilia dla bezdomnych.Zastanawia mnie jedna sprawa gdyby człowiek bez stałego...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.