Ciekawe orzeczenia - Forum Prawne

 

Ciekawe orzeczenia

W tym wątku zamieszczamy tylko cytaty z ciekawych orzeczeń plus link do orzeczenia w bazie - wszystkie komentarze i dyskucje będą usuwane Dyskutować i omawiac można w odrębnym wątku ewentualnie podając link do cytatu zamieszczonego ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
05-03-2014, 10:22  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie Ciekawe orzeczenia

W tym wątku zamieszczamy tylko cytaty z ciekawych orzeczeń plus link do orzeczenia w bazie - wszystkie komentarze i dyskucje będą usuwane

Dyskutować i omawiac można w odrębnym wątku ewentualnie podając link do cytatu zamieszczonego tu
voyteg jest off-line  
05-03-2014, 10:23  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/63FD4E999E

Cytat:
W związku z tym należy przyjąć, że w sytuacji, gdy przed wydaniem wyroku inny skład sądu administracyjnego w prawomocnym wyroku dokonał oceny prawnej stanu faktycznego, zbieżnego ze stanem faktycznym przyjętym w rozpoznawanej sprawie to zgodnie z art. 1, art. 141 § 4 i art. 170 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny obowiązany jest odnieść się do tej oceny, gdyż wynika to z obowiązku przedstawienia przez niego w uzasadnieniu stanu faktycznego spawy i jego oceny prawnej.
voyteg jest off-line  
05-03-2014, 10:24  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F7A386D2DC

Cytat:
Kontrola administracji publicznej sprawowana przez sądy administracyjne, która prowadzi do wydawania sprzecznych rozstrzygnięć w podobnych sprawach dotyczących tego samego podmiotu narusza art. 1 w związku z art. 170 p.p.s.a.
voyteg jest off-line  
05-03-2014, 10:30  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BDBFDBF465

Cytat:
Na podstawie art. 146 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 14c o.p. Sąd administracyjny I instancji nie posiada umocowania prawnego do uchylenia zaskarżonej indywidualnej interpretacji w części. Pomimo bowiem zaistnienia w interpretacji indywidualnej wielu odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych wymagających odpowiedzi, indywidualna interpretacja wydawana przez organ interpretacyjny ma charakter niepodzielny (jednolity).
voyteg jest off-line  
05-03-2014, 10:35  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0CA3BD1D98

Cytat:
Organ nie ma prawa dokonywania ustaleń, czy strona w danej sprawie chce działać samodzielnie, czy przez pełnomocnika i w jakim stopniu został on od niej umocowany. Są to bowiem elementy stosunku prawnego łączącego mocodawcę oraz ustanowionego przez niego pełnomocnika.
voyteg jest off-line  
21-03-2014, 09:24  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/82930979D0
Cytat:
Ponieważ w żadnym z przytoczonych przepisów nie mowy o obowiązku wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa w przypadku bezczynności i obowiązek taki nie wynika z żadnego innego przepisu ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uznać należy, że skarga na bezczynność samorządowego kolegium odwoławczego może być wniesiona bez wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Jak już wcześniej powiedziano również nie jest wymagane ponaglenie, o którym mowa w art. 141 § 1 O.p. (tak też stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 14 lipca 2011 r., II FSK 1262/11, LEX nr 852316).
voyteg jest off-line  
24-03-2014, 09:40  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7AFE3C6742

Cytat:
Kluczowe w postępowaniu wyjaśniającym toczącym się na podstawie k.p.a. jest przeprowadzenie nie każdego (jakiegokolwiek) dowodu, ale takiego, który dotyczy okoliczności istotnych w sprawie, mających wpływ na treść rozstrzygnięcia. Nie ilość zatem zebranych dowodów decyduje o prawidłowości przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, ale znaczenie dowodów dla rozstrzygnięcia sprawy.
voyteg jest off-line  
24-03-2014, 09:43  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0B373D755E

Cytat:
W świetle art. 19 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f. przyczyny uzasadniające podanie w umowie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej muszą być przez organ podatkowy ustalone przez wezwanie stron umowy do ich wskazania, a w razie ich wskazania - ocenione wraz z określeniem wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych.
voyteg jest off-line  
24-03-2014, 09:48  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/73C7233593Cytat:
1. Obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi obsługi komunikacyjnej i możliwości włączenia do dróg publicznych ruchu drogowego związanego z planowanym przedsięwzięciem o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. z 2013 r., poz. nr 260 ze zm.) wynika z mocy prawa.

2. Nałożenie w decyzji środowiskowej obowiązku uzgodnienia o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych stanowi rażące naruszenie prawa, tj. art. art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zm.).
voyteg jest off-line  
24-03-2014, 09:57  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F63E00DE28

Cytat:
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). Użytkowanie zaś obiektu budowlanego zgodnie z zasadami art. 5 ust. 2 prawa budowlanego to użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obiektu budowlanego. Każdego zatem rodzaju działalność zmieniająca pierwotną funkcję (przeznaczenie) obiektu budowlanego będzie przejawem zmiany sposobu jego użytkowania.
voyteg jest off-line  
30-04-2014, 12:00  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EEC6A051C5

Cytat:
Organ będzie musiał też uwzględnić fakt, iż po zamknięciu rozprawy sądowej zmarła W. Ł., a więc przed wydaniem merytorycznej decyzji konieczne będzie ustalenie również jej następców prawnych. Przy czym należy podkreślić, że w sytuacji gdyby spadkobiercy, pomimo stosownego wezwania, nie wykazali inicjatywy we wszczęciu takiego postępowania, organ stosując art. 100 § 1 kpa może sam wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej stronie.
voyteg jest off-line  
05-05-2014, 15:27  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II OSK 1573/11 - Wyrok NSA z 2012-12-20

Cytat:
W postępowaniu prowadzonym w trybie art. 50 i 51 Prawa budowlanego, przy ustalaniu kręgu stron nie można pominąć skutków, które wywołuje inwestycja budowlana dla osób trzecich. Pismo podmiotu, któremu przysługuje interes prawny wszczyna powyższe postępowanie z dniem jego doręczenia organowi nadzoru budowlanego (art. 61 § 3 K.p.a.).
voyteg jest off-line  
06-05-2014, 14:12  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

I FSK 135/10 - Wyrok NSA z 2011-02-16

Cytat:
Uprzednie wydanie decyzji określającej zaległość podatkową (lub zobowiązanie podatkowe) w danym podatku nie stanowi w rozumieniu art. 165a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) przyczyny do odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w przedmiocie określenia nadpłaty w tym samym podatku, jeżeli według wniosku podatnika źródłem tej nadpłaty ma być okoliczność w postaci wadliwego wykonania decyzji (zapłata kwoty wyższej niż wynikająca z decyzji).
voyteg jest off-line  
06-05-2014, 14:52  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

I SA/Op 210/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-11-08

Cytat:
Podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, której rzecz lub prawo obciążone zostało zastawem skarbowym sprzecznie z prawem, może - po uprzednim wezwaniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, który zastaw ten ustanowił, do usunięcia naruszenia prawa - skierować skargę do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 par. 2 pkt 4 w związku z art. 52 par. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./.
voyteg jest off-line  
01-07-2014, 15:27  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.327
Domyślnie RE: Ciekawe orzeczenia

II SA/Op 174/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-05-22

Cytat:
Z powiedzianego dotąd wynika, że w postępowaniu związanym z samowolnym wykonaniem robót budowlanych krąg stron, ustalany na podstawie interesu prawnego w rozumieniu art. 28 K.p.a., jest szerszy niż w przypadku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, w którym decydującą rolę odgrywa ocena pozostawania nieruchomości należącej do inwestora, właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy w obszarze oddziaływania obiektu (robót budowlanych). Na gruncie definicji z art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, o posiadaniu przez dany podmiot przymiotu strony decyduje wystąpienie konkretnej, rzeczywistej ingerencji w sferę jego interesu prawnego, natomiast w przypadku postępowań, gdzie krąg stron jest ustalany na podstawie art. 28 K.p.a., chodzi jedynie o możliwość wpływu postępowania na interes prawny czy obowiązek podmiotu, nie zaś pewność zaistnienia takiego wpływu.
stach12 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ ciekawe kazusy (odpowiedzi: 2) Do kierownika urzędu stanu cywilnego przychodzi dwóch mężczyzn chcących zawrzeć związek małżeński. Jeden z tych mężczyzn przedkłada skrócony odpis...
§ art. 61 § 2 p. 2 p.p.s.a. - ciekawe (odpowiedzi: 5) Ciekawa sytuacja: Na podstawie art.3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. złożyłem skargę do WSA na czynności organu w mojej sprawie. Jednocześnie, na podstawie...
§ Ciekawe pytanie (odpowiedzi: 1) Witam mam takie pytanie zostałem zatrzymany przez policję w domu. Postawiono mi zarzuty Uopn Art. 53. 1. Uopn Art. 62. 1. Uopn Art. 63. 1. Nie...
§ to ciekawe jak (odpowiedzi: 1) Żegnamy na zawsze. :(
§ pytanie ciekawe (odpowiedzi: 1) Witam piszę z krakowa.akurat przechodziłem rynkiem i była wigilia dla bezdomnych.Zastanawia mnie jedna sprawa gdyby człowiek bez stałego...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.