Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik - Forum Prawne

 

Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik

Załóżmy, że mamy prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający decyzję organu administracji lub obligujący dany urząd do podjęcia czynności, a organ po otrzymaniu wyroku nadal nic nie robi… Co możemy robić w takiej sytuacji? W ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Zamknięty temat
 
14-03-2014, 14:18  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik

Załóżmy, że mamy prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający decyzję organu administracji lub obligujący dany urząd do podjęcia czynności, a organ po otrzymaniu wyroku nadal nic nie robi… Co możemy robić w takiej sytuacji?


W takiej sytuacji powinniśmy kolejno:

1. Wezwać organ do wykonania prawomocnego wyroku WSA

2. Wystąpić do WSA o ukaranie organu grzywną z powodu niewykonania tegoż Wyroku

3. Złożyć wniosek o odszkodowanie od organu (jeśli nadal nie wykona wyroku WSA mimo ukarania grzywną).

4. Wnieść powództwo do Sądu Cywilnego, jeśli organ w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o odszkodowanie nie wypłaci odszkodowania.

Poradnik ten stosujemy, kiedy mamy prawomocny wyrok WSA.

Jeśli takiego nie mamy, to wcześniej stosujemy odpowiednio poradniki zależnie od sprawy

1. Ponaglenie organu do działania w sprawie administracyjnej http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html
2. Ponaglenie organu do działania w sprawie podatkowej http://forumprawne.org/prawo-finanso...-poradnik.html
3. Zaskarżenie aktu administracyjnego http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html
4. Zaskarżenie aktu podatkowego http://forumprawne.org/prawo-finanso...-poradnik.html

Niniejszy poradnik możemy stosować, jeśli mamy prawomocne orzeczenie WSA w którejkolwiek ze spraw powyżej, a organ nie wykonał w całości lub części Wyroku WSA
voyteg jest off-line  
14-03-2014, 14:22  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik

Wezwanie organ do wykonania prawomocnego wyroku WSA

1. Zanim złożymy pismo poniżej, musimy ustalić kiedy WSA przekazał akta sprawy zawierające wyrok opatrzony klauzulą prawomocności. Wtedy następuje „czas start” dla organu administracji. W tym celu telefonujemy lub wysyłamy emaila do właściwego WSA z zapytaniem „czy została nadana klauzula prawomocności oraz kiedy akta zostały zwrócone do organu”.

2. W wyroku może być określony termin jego wykonania, przykładowo „w terminie miesiąca od zwrotu akt sprawy do organu” lub też tylko określone, że np. „sąd uchyla decyzję”. Zatem wezwanie do wykonania wyroku możemy wystosować po upłynięciu terminu wskazanego przez Sąd Administracyjny, albo - w drugim przypadku – po upływie miesiąca od wpłynięcia akt z sądu do organu administracji.

3. Wykonanie wyroku oznacza wydanie decyzji w sprawie lub dokonanie wyznaczonej czynności. Nie jest wykonaniem wyroku, jeśli organ „wysyła różne dziwne pisma” lub też załatwia sprawę „nieco inaczej” niż to określił Sąd. W takim przypadku urząd również nie wykonał wyroku Sądu.

Kiedy już zweryfikujemy kwestie powyżej, to redagujemy pismo następującej treści


Cytat:

<Nasze dane>
Miejscowość, dnia <data>.
<nazwa i adres urzędu>

Wezwanie do wykonania prawomocnego Wyroku WSA (sygn. akt… ) z dnia <data>Stosownie do art. 154 § 1 Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) wzywam do wykonania prawomocnego Wyroku WSA z dnia <data> (sygn. akt …).
Powołanym Wyrokiem Sąd zobowiązał do <przepisujemy z wyroku np. wydania decyzji w sprawie itp.>

Do dnia dzisiejszego sprawa nie została załatwiona stosownie do wykładni prawa wskazanej powyżej, stąd wezwanie jest w pełni uzasadnione.

Podpis
Składamy pismo wraz z załącznikami w kancelarii urzędu, a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
voyteg jest off-line  
14-03-2014, 14:31  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik

Skarga o wymierzenie grzywny z tytułu niewykonania wyroku


1. Jeśli urząd – mimo złożonego przez nas wezwania – nadal nie wykonał wyroku w pełni, to możemy wnioskować do WSA o ukaranie organu grzywną, a to otworzy nam drogę do odszkodowania na drodze cywilnej.

Cytat:
art. 154 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

§ 4. Osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, służy roszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 5. Odszkodowanie, o którym mowa w § 4, przysługuje od organu, który nie wykonał orzeczenia sądu. Jeżeli organ w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o odszkodowanie nie wypłacił odszkodowania, uprawniony podmiot może wnieść powództwo do sądu powszechnego.
2. Złożenie skargi z tytułu niewykonania wyroku musi być poprzedzone złożeniem wezwanie do wykonania prawomocnego Wyroku – co opisano wcześniej. Nie trzeba jednak oczekiwać miesiąca, czy dwóch, ponieważ ustawa tego nie określa wskazując samo „pisemne wezwanie”. Zatem w tydzień po złożeniu tego „pisemnego wezwania” w urzędzie możemy złożyć skargę do WSA o treści zaproponowanej poniżej.

3. Wniosek o wymierzenie organowi grzywny składamy bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach. Zatem albo osobiście udajemy się do sądu i tam w biurze podawczym składamy dwa egzemplarze wniosku, a na trzecim uzyskujemy potwierdzenie nadania albo wysyłamy dwa podpisane egzemplarze wniosku listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

4. Sąd po otrzymaniu wniosku wyśle nam zawiadomienie, aby wpłacić 100 zł z tytułu wpisu sądowego od tego wniosku. Trzeba to uczynnić w terminie 7 dni, bo inaczej wniosek zostanie odrzucony. Wpłaty dokonujemy przelewem bankowym lub na poczcie, na rachunek bankowy sądu podany na zawiadomieniu sądowym.

5. Po rozpatrzeniu wniosku przez sąd i wymierzeniu organowi grzywny, sąd zasądzi zwrot tych 100 złotych nam od urzędu.

Poniżej znajduje się treść wniosku

Cytat:

Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
<adres>

Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę
PESEL>

Organ: <organ, czyli urząd który nie wykonał wyroku>

SKARGA
o wymierzenie grzywny z tytułu niewykonania wyroku
WSA z dnia <data> (sygn. akt...)


Na podstawie art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę o wymierzenie <nazwa organu, czyli urzędu który nie wykonał wyroku> grzywny w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a oraz o zasądzenie kosztów postępowania z tytułu niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia <data> r. (sygn. akt ….).

Na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Uzasadnienie
Powołanym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny zobowiązał <nazwa organu> do <przepisujemy z wyroku np. wydania decyzji w sprawie itp.>

Pismem z dnia <data> wezwano <nazwa organu> do wykonania wyroku.
Dowód: pismo z dnia <data> zawierające potwierdzenie wpływu do organu.

Niestety do dnia złożenia niniejszej skargi, <nazwa organu> nie załatwił sprawy zgodnie z wykładnią prawa zawartą w powołanym Wyroku, czym naruszył administracyjną zasadę szybkości działania. Nigdzie bowiem w przepisach prawa nie jest ujęte, że organ ma załatwić sprawę dopiero po miesiącu lub dwóch, a wręcz przeciwnie. Obowiązująca wykładnia prawa Sądów Administracyjnych (Wyrok WSA z dnia 23 lipca 2012 sygn. akt II SAB/Kr 104/12 lub Wyrok WSA z dnia 13 września 2011 - sygn. akt II SAB/Wr 32/11) jednoznacznie wskazuje, że „reguła niezwłocznego załatwiania spraw z § 2 będzie miała pierwszeństwo przed terminami wskazanymi w art. 35 § 3 k.p.a. W doktrynie podnosi się słusznie, że sformułowanie zawarte w art. 35 §1 k.p.a. oznacza , że organ administracji publicznej powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, jeżeli w toku postępowania administracyjnego okaże się, że sprawa może być załatwiona przed upływem ustawowych terminów do jej załatwienia ( komentarze do art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX, 2009, wyd. III. oraz G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-103, LEX, 2007, wyd. II ). Takie podejście odpowiada też wyrażonej w art. 12 k.p.a. zasadzie szybkości postępowania, obowiązującej również do kwestii incydentalnych”. Powyższa wykładnia oznacza, że <nazwa organu> powinien wykonać Wyrok WSA niezwłocznie po jego otrzymaniu, ponieważ zawarta w nim ocena prawna dokonana przez Sąd była jednoznaczna – czego dotychczas nie uczynił. W tej sytuacji skarga zawierająca żądanie wymierzenia <nazwa organu> grzywny z tytułu niewykonania wyroku jest zasadna.

Wymierzenie organowi administracji publicznej grzywny jest uzasadnione nawet, gdyby organ administracji publicznej wykonał Wyrok Sądu, a skarga o wymierzenie grzywny została wniesiona przed jego wykonaniem. Jak zauważył WSA w w Wyroku z dnia 10 sierpnia 2011 – (sygn. akt I SA/Gl 303/11) „Okoliczność ta w świetle powołanego wyżej przepisu art. 154 § 3 p.p.s.a. nie mogła stanowić podstawy do oddalenia skargi w przedmiocie wymierzenia grzywny ani do umorzenia postępowania, albowiem w przypadku skargi opartej na tym przepisie, nie ma żadnego znaczenia fakt, że organ administracji publicznej wydał rozstrzygnięcie w sprawie, jeżeli skarga została wniesiona przed wydaniem tego rozstrzygnięcia." Pogląd ten jest ugruntowany w orzeczeniach Sądów Administracyjnych, przykładowo w Postanowieniu NSA z dnia 26 września 2012 (sygn. akt I OSK 2052/12), w Wyroku NSA z dnia 9 lipca 2010 (sygn. akt I OSK 562/10), lub w Wyroku NSA z dnia 1 kwietnia 2010 (sygn. akt II OSK 144/10).

Z tych względów wymierzenie organowi grzywny we wnioskowanej wysokości jest uzasadnione.
Wnoszę też o zasądzenie kosztów postępowania.

Podpis


Załączniki:
- odpis wniosku
- kserokopia wezwania do wykonania wyroku WSA
z poświadczoną datą wpływu do organu
Koniec treści wniosku

Cytat:
W przypadku, gdy zostanie uznane rażące naruszenie prawa, powstają uprawnienia do http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
14-03-2014, 14:41  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik

Załóżmy następnie, że WSA ukarał organ grzywną i Wyrok w tej sprawie jest prawomocny. Ustalamy to telefonując do WSA lub wysyłając emaila zawierającego sygnaturę akt sprawy do sekretariatu sądu.

Niestety nasz urząd nie poczuwa się nadal do wykonania wyroku. W takiej sytuacji jesteśmy uprawnieni do uzyskania odszkodowania.


W tym miejscu przekraczamy granicę prawa administracyjnego i prawa cywilnego, więc kilka małych wyjaśnień:

1. Postepowanie administracyjne unormowane jest zwłaszcza w Kodeksie Postepowania Administracyjnego (lub Ordynacji Podatkowej) i nadzór nad nim sprawują Sądy Administracyjne. W takim postępowaniu organ administracji lub sąd powinien „z urzędu” zebrać dowody w sprawie, nawet jeśli interesant tego nie uczyni. Można coś oczywiście samemu wykazywać, ale nie jest to obligatoryjne.

2. Postepowanie cywilne unormowane jest zwłaszcza w Kodeksie Cywilnym i nadzór nad nim sprawują Sądy Cywilne (powszechne). W takim postępowaniu strona zainteresowana (człowiek, firma lub urząd) musi udowodnić to , na czym jej zależy. Nie udowodni – to nie ma.

3. Sąd cywilny (powszechny) to nie jest Sąd Administracyjny, mimo że mają w nazwie Sąd, to działają odrębnie stosownie do zasad wskazanych powyżej.

4. W omawianym zagadnieniu ustalenia w sprawie administracyjnej (tu orzeczenie Sądu Administracyjnego) stanowić będą dowody dla sprawy cywilnej i Sądu Cywilnego. Zatem wyrok w przedmiocie ukarania organu grzywną jest dowodem na to, że organ tego wyroku nie wykonał. Bowiem Sąd Cywilny nie może oceniać, czy urząd wykonał wyrok, czy nie, gdyż nie jest Sądem Administracyjnym.

5. Odszkodowanie to nie jest minimum, tego co moglibyśmy uzyskać, gdyby urząd wykonał wyrok, ale może odnosić się do hipotetycznych korzyści. Przykładowo – jeśli wyrok zobowiązywał do organ wydania decyzji w zakresie zwrotu nieruchomości, to minimum szkody to wartość nieruchomości. Natomiast można wykazać, że uniemożliwia to nie tylko sprzedaż, ale też i zbudowanie centrum handlowego z którego mielibyśmy odpowiednio wysokie przychody. Jeśli to odpowiednio udowodnimy, to taka jest wielokrotnie wyższa wartość naszej szkody.Droga do uzyskania odszkodowania ma dwa etapy:

- pierwszy to wniosek do urzędu o odszkodowanie
i
-drugi to powództwo do sądu cywilnego o odszkodowanie od organu, jeśli ten nie wypłaci odszkodowania na nasz wniosek.


Wniosek do urzędu o odszkodowanie


Cytat:

<nasze dane>

Miejscowość, dnia <data>.
<nazwa i adres urzędu>

Wniosek o odszkodowanie


Na podstawie art. 154 § 4 Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) wnoszę o wypłacenie odszkodowania w wysokości <wartość> z powodu szkody wynikłej z niewykonania prawomocnego Wyroku WSA z dnia <data..> (sygn. akt…).

Podpis
Składamy pismo wraz z załącznikami w kancelarii urzędu , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

W tym podaniu możemy (ale nie musimy) udowadniać oszacowanej przez nas wysokości szkody. Jest jednak ono wymogiem formalnym poprzedzającym złożenie powództwa do Sądu Cywilnego.
voyteg jest off-line  
14-03-2014, 14:51  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik

Powództwo do sądu cywilnego o odszkodowanie od organu

1.Jeśli organ w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o odszkodowanie nie wypłacił odszkodowania, to możemy wnieść powództwo do sądu cywilnego.

2. Zwrot „nie wypłacił” oznacza, że jeśli otrzymujemy różne pisma, czy prowadzone są rokowania lub otrzymaliśmy tylko część naszych oczekiwań, to nadal nie wypełnia to tego warunku i roszczenie do sądu cywilnego przysługuje.

3. Załącznikiem do powództwa do Sądu Cywilnego jest Wyrok Sądu Administracyjnego o wymierzeniu grzywny. Zatem najpierw należy wystąpić do Sądu Administracyjnego o wydanie odpisu wyroku zawierającego klauzule prawomocności. Po otrzymaniu tego odpisu dopiero możemy złożyć wniosek w Sądzie Cywilnym. Sądy Cywilny i Administracyjny nie wymieniają się wzajemnie wydanymi orzeczeniami i jeśli tego zaniechamy, to Sąd Cywilny odrzuci nasze roszczenie, bo nie będzie miał dowodu, że urząd faktycznie wyroku nie wykonał.

4. Wniosek do Sądu Cywilnego powinien zawierać w treści powołanie na art. 154 § 5 Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ), który brzmi „ Jeżeli organ w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o odszkodowanie nie wypłacił odszkodowania, uprawniony podmiot może wnieść powództwo do sądu powszechnego.„ oraz mieć rzetelnie wykazaną wysokość odszkodowania – w przeciwnym razie Sąd Cywilny oddali powództwo.

Jak zredagować powództwo o odszkodowanie do Sądu Cywilnego i jaki jest dalszy tryb prowadzący do wypłaty odszkodowania – proszę pytać w dziale prawo cywilne.
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Jak pociągnąć do odpowiedzialności materialnej urzędnika ? - poradnik (odpowiedzi: 4) Niejednokrotnie ma miejsce sytuacja, gdy na skutek niekompetencji lub opieszałego działania urzędnika, interesant ponosi szkodę, czy pozbawiony jest...
§ Jak zobligować urząd do ustalenia spadkobierców - poradnik? (odpowiedzi: 5) Poradnik poniżej prezentuje skuteczny sposób w jaki możemy od urzędu gminy domagać się ustalenia spadkobierców odziedziczonej nieruchomości. Na...
§ Jak załatwić urzędzie sprawę podatku od spadków i darowizn? - poradnik (odpowiedzi: 8) Warunkiem wymaganym dla dysponowania dobrem otrzymanym w spadku lub darowiźnie jest uzyskanie decyzji w sprawie ewentualnego podatku od spadku w...
§ Jak ponaglić skutecznie urząd do załatwienia sprawy? - poradnik (odpowiedzi: 3) Jakie prawa ma interesant w urzędzie, który złożył podanie, a w odpowiedzi dowiedział się, że „trzeba długo poczekać”? Na wstępie należy wyjaśnić,...
§ Jak uzyskać dostęp do akt sprawy, gdy urzędnik odmawia - poradnik (odpowiedzi: 1) Załóżmy, że w urzędzie pracownik nie chce nam dać dostępu do akt sprawy, bo "pokój zamknięty", czy "nie ma tego lub tamtego". To jak wygląda praca...
§ Jak pisać skuteczne pisma do urzędu - poradnik (odpowiedzi: 2) Częstym i powszechnym błędem pośród interesantów zwracających się do urzędu jest redagowanie wielowątkowych wypracowań, w przekonaniu iż urzędnik...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.