sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna - Forum Prawne

 

sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna 2

Cytat: Napisał/a voyteg Niby jest taki przycisk "zamknij temat" To w demokracji naturalne. I dużo lepsze, niż "skasuj temat"...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
30-04-2014, 09:15  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.958
Domyślnie RE: sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Niby jest taki przycisk "zamknij temat"
To w demokracji naturalne. I dużo lepsze, niż "skasuj temat"
Sachalin jest off-line  
30-04-2014, 09:17  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
"skasuj temat"
skasuj nie ma - jest "usuń"
voyteg jest off-line  
30-04-2014, 09:20  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.958
Domyślnie RE: sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
skasuj nie ma - jest "usuń"
Na vBulletin być może jest "usuń", na phpBB, jest "skasuj"
Jak zwał, tak zwał - znika bezpowrotnie. A to trochę bez sensu...
Sachalin jest off-line  
12-06-2014, 12:39  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.958
Domyślnie RE: sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
nadaje się do kasacji w NSA
Zatem sporządziłem taką oto skargę kasacyjną.
Może się komuś przyda.

SKARGA KASACYJNA
od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia ... lutego 2014r., sygn. akt. IV SAB/Wa 238/13, doręczonego skarżącemu w dniu ... kwietnia 2014r.


Na podstawie art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w imieniu ..., pełnomocnictwo w załączeniu, zaskarżam w całości postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2014r. (sygn. akt IV SAB/Wa 238/13) doręczone skarżącemu w dniu ... kwietnia 2014r.
Na zasadzie art. 174 ust. 2 p.p.s.a. zaskarżonemu postanowieniu zarzucam naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy:
- art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 149 §1 i 2 p.p.s.a. oraz art. 154 § 6 p.p.s.a. z uwagi na to, że Wojewódzki Sąd Administracyjny choć przyznał, że skarżony organ pozostawał w bezczynności, to skargę oddalił w związku z faktem wydania przez organ decyzji w sprawie bez zbadania czy w sprawie doszło do bezczynności lub przewlekłości postępowania oraz bez wymierzenia organowi grzywny, przez co nie orzekł co do istoty sprawy,
- art. 149 p.p.s.a. w zw. z art. 134 §1 i 2 p.p.s.a przez wyjście przez Wojewódzki Sąd Administracyjny poza granice skargi i poza granice sprawy administracyjnej,

Na postawie art. 185§ 1 p.p.s.a. wnoszę o:
1. uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez WSA w Warszawie,
2. zasądzenie koszów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych.


Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 25 lutego 2014r. oddalił skargę na podstawie art. 151 p.p.s.a., gdyż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ... wydało merytoryczną decyzję w toku sprawy. Pominął przy tym fakt, że organ uczynił to w nieskomplikowanej sprawie dopiero po ponad miesiącu bezczynności, pomimo zakreślonego art. 35 § 3 k.p.a. terminu 30 dni. Tym samym nie rozpatrzył istotny sprawy.
Należy podkreślić, że przedmiotem niniejszego postępowania była bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .... Gdy jednak dopiero po złożeniu wezwania skarżony organ wydał decyzję, to należało z urzędu rozważyć przewlekłość postępowania.
WSA choć uznał, że skarżony organ pozostawał w bezczynności, to skargę oddalił w związku z faktem wydania przez organ decyzji. Tymczasem decyzja została wydana z naruszeniem terminu przewidzianego do jej wydania. Stanowisko WSA narusza zatem art. 149 p.p.s.a oraz art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Wydanie, w toku postępowania sądowego po wniesieniu skargi, przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ... decyzji nie zwalniało WSA z obowiązku rozpoznania skargi wniesionej, na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., w zakresie orzekania: czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 zd. drugie p.p.s.a.) oraz co do wymierzenia organowi grzywny z tego tytułu (art. 149 § 2 p.p.s.a.). O uwzględnieniu skargi na bezczynność czy przewlekłe prowadzenie postępowania można orzec nie tylko wówczas, gdy sąd zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie decyzji.

Jak wynika z art. 149 §1 p.p.s.a. Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Według §2 tego przepisu Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6.

Skoro Sąd uznał, że skarżony organ dopuścił się bezczynności, to zgodnie z art. 149 p.p.s.a. winien również stwierdzić, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzenie organowi grzywny. Inna wykładnia art. 149 p.p.s.a. nie respektowałaby intencji ustawodawcy.

Ustawami:
- z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (która weszła w życie z dniem 11 kwietnia 2011 r.),
- z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (która weszła w życie z dniem 17 maja 2011 r.) oraz
- z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (która weszła w życie z dniem 12 lipca 2011 r.) ustawodawca zagwarantował m.in. środki przeciwdziałania bezczynności organu i przewlekłemu prowadzeniu postępowania administracyjnego oraz naruszaniu przez organ administracji terminów załatwienia spraw. Wprowadzenie tych zmian uwzględnia Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie przeciwdziałania przewlekłości postępowań administracyjnych. Interpretacja art. 149 p.p.s.a. musi uwzględniać cele powyższy zmian.

Sąd administracyjny rozpatrując skargę na bezczynność powinien w istocie orzec o tym, czy doszło do przewlekłości postępowania z rażącym naruszeniem prawa, mimo istnienia podstaw do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do wydania decyzji, gdyż została ona wydana przez organ po wniesieniu skargi do sądu. Taki pogląd wynika z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Np. w orzeczeniu z dnia 5 lipca 2012 (sygn. akt II OSK 1031/12) NSA orzekł, że: „o ile wydanie przez organ administracyjny na dzień orzekania przez Sąd żądanego rozstrzygnięcia sprawy czyni z natury rzeczy niemożliwymi zobowiązanie organu do działania, o tyle nie zwalnia to Sądu z obowiązku zbadania, czy w sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie oceny, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważania, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny (art. 149 par. 1 i 2 p.p.s.a.). W tym wyroku NSA stwierdził również, że przewlekłość postępowania jest stanem sprawy, którego zaistnienie Sąd ocenia bez względu na to, czy organ podjął, czy też nie dalsze czynności w sprawie. Podjęcie przez organ czynności procesowych powoduje, iż ustaje stan ewentualnej bezczynności organu, co uzasadnia umorzenie postępowania w zakresie skargi na bezczynność organu, ale nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania sądowego dotyczącego skargi strony na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ. Z kolei w postanowieniu dnia 26 lipca 2012r. NSA stwierdził, że wydanie przez organ decyzji po wniesieniu do sądu skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego, nie powoduje, stosownie do art. 149 § 1 ppsa, że w zakresie dotyczącym rozstrzygnięcia o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.” (II OSK 1360/2012, LexPolonica nr 3989870).
Wojewódzki Sąd Administracyjny nie tylko nie orzekł co do istoty skargi, ale wyszedł poza jej granice, z niezrozumiałych powodów badając, czy decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ... z dnia ... 2013r. jest decyzją kończącą postępowanie w sprawie. Tymczasem jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 20 lipca 2012r. (sygn. akt I OSK 676/12): „art. 149 w zw. z art. 134 § 1 p.p.s.a. przez wyjście poza granice skargi i poza granice sprawy administracyjnej polegające na orzekaniu merytorycznie o prawach skarżącego, podczas gdy przedmiotem badania Sądu w sprawie wywołanej skargą na bezczynność organu może być tylko i wyłącznie okoliczność, czy organ ten pozostaje w bezczynności” Podobnie w innym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2012r. (sygn. akt I OSK 147/12): ”Byłoby to wkroczenie z oceną w inną sprawę niż objęta skargą, bowiem skarżący złożył skargę na bezczynność Wojewody w sprawie uznania go za stronę wyżej wspomnianego postępowania. Sąd więc w tej sprawie bada tylko to, czy w zakresie nieuznania skarżącego za stronę należało jak twierdzi strona skarżąca – wydać decyzję bądź postanowienie, czy też takiego aktu nie wydaje się.” Podobnie w uchwale NSA z dnia 26 listopada 2008r. (sygn. akt. I OPS 6/0: „Nie ma w takiej sytuacji podstaw do oddalenia skargi, ponieważ powodem oddalenia skargi jest jej bezzasadność. Oznacza to, że sąd powinien skargę na bezczynność organu oddalić, jeżeli stwierdzi, że wbrew twierdzeniom skarżącego organ nie pozostawał w bezczynności w dacie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Uznawszy zaś, że organ był bezczynny w tej dacie, ale przestał nim być, wydając stosowny akt lub podejmując właściwą czynność w trybie autokontroli, sąd powinien uznać, że przestała istnieć sprawa sądowoadministracyjna (rozumiana jako ustalenie, czy istnieje potrzeba zmuszenia organu do podjęcia nakazanych prawem aktów lub czynności), a co za tym idzie postępowanie to stało się bezprzedmiotowe. W takim przypadku bowiem już samo wniesienie skargi na milczenie organu wywołuje pożądany skutek w postaci likwidacji jego bezczynności. Nie ma wówczas żadnych innych powodów, które przemawiałyby za wydaniem wyroku oddalającego skargę, który - najogólniej rzecz ujmując - jest orzeczeniem stwierdzającym, że podniesiony przez skarżącego zarzut naruszenia prawa jest bezzasadny. Takie orzeczenie będzie niezrozumiałe dla skarżącego, który przecież zasadnie żądał od sądu administracyjnego ochrony, osiągnął zamierzony cel na skutek skorzystania z przysługującego mu środka prawnego, bo organ, którego bezczynność zaskarżono, w całości uwzględnił skargę. Uwzględnienie skargi przez organ wywołuje także ten skutek, że skarga została przez organ rozpoznana, a więc sąd nie może ponownie rozpoznać tej samej skargi. Inaczej mówiąc, skoro organ uwzględnił skargę, to tej samej skargi sąd nie może uwzględnić lub oddalić.”
Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że skarga w niniejszej sprawie winna być uznana i wymaga rozstrzygnięcia, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważenia kwestii wymierzenia organowi grzywny z tego tytułu.Załączniki:
- odpisy skargi – 2 egz.
- odpis pełnomocnictwa
- opłata od pełnomocnictwa
Sachalin jest off-line  
12-06-2014, 12:54  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna

bardzo ładnie
voyteg jest off-line  
12-06-2014, 15:00  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.958
Domyślnie RE: sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna

Uczę się od najlepszych. Nie bójmy się tych słów i nazywajmy rzecz po imieniu
Sachalin jest off-line  
09-01-2015, 10:27  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.958
Domyślnie RE: sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna

Cytat:
Napisał/a kumak Zobacz post
Jak juz Pan wygra ten proces przed WSA czy NSA to sie okaze, ze nie mozna wyroku wyegzekwowac bo to zalezy od "kultury urzednika"
Moja sprawa jest nieco inna a mi nie jest wszystko jedno.

Niemniej wczoraj, w sprawie II OSK 1900/14 NSA podzielił przytoczoną w skardze kasacyjnej argumentację i wytknięte błędy poczynione przez WSA + zwrot 490zł kosztów postępowania. Niestety, uznał, że bezczynność SKO nie miała charakteru rażącego.

Choć daleki jestem od stwierdzenia: idzie ku lepszemu, to i tak nie jest źle, panie voyteg
Sachalin jest off-line  
09-03-2015, 17:08  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.958
Domyślnie RE: sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
niby skąd rolą sądu jest badanie czy to decyzja koncząca postępowanie?
Jest już opublikowane uzasadnienie.

Tak oto NSA odniósł się do zarzutu wyjścia poza granice skargi:

II OSK 1900/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08

Cytat:
Odnośnie do zarzutu naruszenia przez Sąd I instancji naruszenia art. 134 § 1 i § 2 P.p.s.a. poprzez wyjście przez Sąd poza granice skargi i poza granice sprawy administracyjnej stwierdzić należy, że jest on niezasadny. Wojewódzki Sąd Administracyjny rzeczywiście podał niezrozumiały powód merytorycznego rozpatrywania skargi na bezczynność wskazując, że czyni to w celu dokonania oceny, czy decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego była decyzją kończącą postępowanie w sprawie. Stwierdzenie Sądu, że decyzja ta jest decyzją kończącą postępowanie nie może być jednak uznane za wyjście poza granice skargi i poza granice sprawy. Decyzja Kolegium jest bowiem decyzją kończącą postępowanie niezależnie od tego, czy zostanie to stwierdzone przez sąd administracyjny, czy też nie. Jest to obiektywna właściwość tej decyzji. Zaznaczyć jedynie należy, że decyzja Kolegium jest decyzją kończąca postępowanie odwoławcze przed tym organem, a nie jak to stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzją kończącą postępowanie przed organem pierwszej instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło bowiem decyzję organu I instancji i organ ten będzie zobowiązany kontynuować postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i ponownie rozpatrzyć wniosek o ustalenie tych warunków złożony przez skarżącego kasacyjnie.
Ale dlaczego skarżone rozważanie WSA nie jest wyjściem poza granice sprawy, to ja nadal nie rozumiem.
Sachalin jest off-line  
09-03-2015, 17:10  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Jest już opublikowane uzasadnienie.
gratuluje konsekwencji

swoja drogą wywód NSA ciekawy, bo w takim razie, jeśli WSA napisze w uzasadnieniu "ładną mamy pogodę" to tylko stwierdza stan faktyczny i to nie ma znaczenia

ponadto dopiero 11 miesięcy po sprawie w WSA temat w NSA...

a poza tym można odnieść wrażenie, że NSA chyba nieuważnie przeczytał orzeczenie WSA

NSA stwierdził

Cytat:
Zasadnie, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd I instancji uznał, że doszło do bezczynności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w rozpatrzeniu ww. odwołania.
Tymczasem w wyroku WSA

Cytat:
Gdyby tak było, to w omawianej sprawie należałoby uznać, że organ pozostawał w bezczynności. Sprawa nie została bowiem załatwiona w terminach przewidzianych przepisami kpa, zaś organ nie zawiadomił stron w trybie art. 36 kpa o niezałatwieniu sprawy w terminie.
Czyli WSA tak nie uznał, tylko "gdybał"
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Lekcja WF (odpowiedzi: 7) Witam serdecznie. Jestem uczniem technikum i zwracam się do was z pytaniem o lekcje nauczania fizycznego. Konkretnie sprawa dotyczy tego, że nasz...
§ Ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości (odpowiedzi: 1) Witam, ciekawi mnie sytuacja kiedy jakaś osoba jest poszukiwana np. listem gończym w Polsce za przekręty finansowe lub inne nadużycia prawa i osoba...
§ kara w pozbawienia wolności w zawieszeniu + kolejna sprawa przed wyrokiem (odpowiedzi: 4) witam dokonałem przestępstwa z art270&1kk od razu przyznałem się do 2 takich czynów jeden z lipca 2014 oraz grudnia 2014 .czekam na sprawę i licze...
§ urzędnik państwowy przed wymiarem sprawiedliwości (odpowiedzi: 6) Dzień dobry. Czy ktoś znający się na prawie zastanawiał się kiedyś nad sformułowaniem aktu oskarżenia wobec urzędnika państwowego za...
§ Ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości (odpowiedzi: 5) Z tego co wiem podobno po skazaniu przez sąd na karę pozbawienia wolności i nie stawienie się w określonym terminie grozi doprowadzenie na własny...
§ Definicja ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości (odpowiedzi: 15) Jak to można zdefiniować? Czy wyjazd za granicę do kraju w którym mieszka się na stałe, kiedy prokurator został poinformowany o tym, że mam stałe...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.