Pierwsza moja skarga na urząd - Forum Prawne

 

Pierwsza moja skarga na urząd 2

na bezczynność: Prezydenta Miasta Krakowa, bez Urzedu itd. Cytat: Napisał/a dell1 Mam jeszcze pytanie, jeśli zażalenie do SKO złożę w Piątek to czy skargę do WSA mogę złożyć już w Poniedziałek. Zalecam wyslanie listem priorytetem ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
02-12-2015, 06:20  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Pierwsza moja skarga na urząd

na bezczynność: Prezydenta Miasta Krakowa, bez Urzedu itd.

Cytat:
Napisał/a dell1 Zobacz post
Mam jeszcze pytanie, jeśli zażalenie do SKO złożę w Piątek to czy skargę do WSA mogę złożyć już w Poniedziałek.
Zalecam wyslanie listem priorytetem poleconym do SKO dzis, a w kolejny piatek skarge do WSA za pośrednictwem Prezydenta.

Cytat:
Napisał/a dell1 Zobacz post
I jeszcze jedno czy skargę do SKO muszę wysłać za pośrednictwem urzedu, czy można to zrobić bezpośrednio do danej instytucji.
Zażalene, nie skargę. Bezpośrednio do SKO - przeciez wszystko opisane w poradniku, wystarczy wnikliwie przecztac
voyteg jest off-line  
02-12-2015, 09:18  
dell1
Użytkownik
 
Posty: 42
Domyślnie RE: Pierwsza moja skarga na urząd

Dzięki za odpowiedz chciałem się tylko upewnić że zrozumiałem to co jest napisane
dell1 jest off-line  
24-02-2016, 00:12  
dell1
Użytkownik
 
Posty: 42
Domyślnie RE: Pierwsza moja skarga na urząd

Witam dziś dostałem termin rozprawy oraz odpowiedz na skargę JAKIEŚ SUGESTIE

Cytat:
Odpowiedź na skargę
na decyzję na bezczynność Prezydenta Miasta Krakowa w związku ze sprawą
znak: AU-02-
Działając w imieniu strony przeciwnej, na podstawie pełnomocnictwa, które
przedkładam w załączeniu, wnoszę o oddalenie skargi.
W tym miejscu informuję, że akta przedmiotowej sprawy z uwagi na złożone przez
inwestora zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie na
przewlekłe prowadzenie postępowania oraz pismo organu II instancji z dnia
10.12.2015 r. (data wpływu do organu) w sprawie nadesłania akt sprawy, zostały
przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Akta zostaną
przekazane do Sadu niezwłocznie po ich otrzymaniu przez organ

Uzasadnienie
Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek Pana .......
........, działającego przez pełnomocnika Pana W........ J..........., złożony w
dniu 08.05.2015 r.W związku z tym, iż teren inwestycji przylega do drogi publicznej, działając w oparciu
o art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
trakcie postępowania zwrócono się o zajęcie stanowiska przez jednostkę wykonującą
w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa funkcje zarządcy tych dróg, tj. Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ww. ustawy zajęcie stanowiska następuje w trybie art. 106
k.p.a., tj. w formie postanowienia, -na które służy zażalenie. Przepis ten odnosi się
jednak wyłącznie do sytuacji, gdy wydanie decyzji jest uzależnione od zajęcia
stanowiska przez inny organ (organ współdziałający) niż organ właściwy do wydania
decyzji (organ załatwiający sprawę). Organem administracji właściwym do orzekania
w sprawach ustalenia warunków zabudowy jest prezydent miasta na prawach
powiatu, który równocześnie - zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych
jest zarządcą wszystkich dróg publicznych zlokalizowanych na terenie miasta na
prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. W sytuacji natomiast,
gdy do wydania decyzji w postępowaniu głównym, jak i do wydania postanowienia w
przedmiocie uzgodnienia, właściwy jest ten sam organ, regulacji zawartej wart. 106
kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się (zob. wyrok NSA
z 11.5.2007 r., sygn. II OSK 739/06).
Nie zwalnia to jednak organu załatwiającego sprawę, tj. rozpatrującego wniosek w
przedmiocie ustalenia warunków zabudowy z dokonania i uwzględnienia ustaleń w
zakresie obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji, w tym również oceny
występującego w rejonie terenu inwestycji fąktycznego uzbrojenia terenu. W myśl
bowiem regulacji zawartej wart. 54 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy określa
się warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności m.in. w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacji.
Do zajęcia stanowiska w powyższej kwestii, z uwagi na zakres przyznanych
uprawnień jest Zarząd Infrastruktury Komunikacyjnej i Transportu w Krakowie jako
miejska jednostka organizacyjna wyspecjalizowana w zakresie spraw związanych z
gospodarką komunalną i transportem w Gminie Miejskiej Kraków.
Pismem z dnia 31.07.2015 r. ( data wpływu do organu 09.08.2015 r.) Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie negatywnie zaopiniował
przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne w zakresie obsługi komunikacyjnej orazmożliwości połączenia z drogą publiczną ze względu na niewystarczające uzbrojenie
terenu zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Ponadto poinformowano, że możliwym rozwiązaniem jest zmiana
wniosku przez objęcie zakresem wniosku i tytułem wniosku budowy fragmentu
chodnika na odcinku od zachodniej granicy działki nr …… do wschodniej granicy
działki nr ……, wskazując, że dalszym etapie procedowania wniosku może zajść
konieczność podpisania stosownej umowy z Zarządcą drogi.
W związku z powyższym, pismem z dnia 14.08.2015 r. tut. organ poinformował
pełnomocnika inwestora o wydanej przez ZIKiT negatywnej opinii, zwracając się
jednocześnie o zajęcie stanowiska w sprawie.
Pismem z dnia 31.08.2015 r. pełnomocnik inwestora zgłosił swoje zastrzeżenia do
wydanej opmu ZIKiT wnosząc jednocześnie o pozytywne zaopiniowanie
przedmiotowej inwestycji.
O powyższym stanowisku pełnomocnika inwestora tut. organ powiadomił Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ( pismo z dnia 28.09.2015 r.), w
konsekwencji czego, pismem z dnia 21.10.2015 r. (23.10.2015 r. data wpływu do
organu) Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ponownie
negatywnie zaopiniował przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne ze względu na
niewystarczające uzbrojenie terenu- brak bezpiecznego dojścia pieszego do
planowanego budynku wielorodzinnego. Ponowna negatywna opinia w sprawie
została przekazana pełnomocnikowi inwestora pismem z dnia 28.10.2015 r.
W odpowiedzi na ww. opinię pełnomocnik inwestora pismem z dnia 09.11.2015 r.
uwzględniając zalecenia ZIKiT rozszerzył zakres wniosku o ustalenie warunków
zabudowy dla fragmentu chodnika na odcinku od zachodniej granicy działki nr ……..
do wschodniej granicy działki nr ……., dokonując tym samym korekty zamierzenia
inwestycyjnego.
Pismem z dnia 02.12.2015 r. tut. organ zawiadomił strony postępowania o dokonanej
przez inwestora korekcie wniosków, zaś pismem z dnia 04.12.2015 r. ponownie
zwrócił się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o zajecie
stanowiska w sprawie jako do wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej
kompetentnej do zajęcia stanowiska odnośnie obsługi komunikacyjnej planowanej
inwestycji oraz oceny występującego w rejonie terenu inwestycji faktycznego
uzbrojenia terenu. Aktualnie tut. organ oczekuje na zajęcie stanowiska przez ZIKiT. W tym miejscu wyjaśnić należy, że organ prowadząc postępowanie winien kierować
się zasadami wyrażonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, w związku z
czym zobowiązany jest podejmować wszelkie czynności niezbędne do dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie
interes społeczny słuszny interes obywateli (art. 7 k.p.a) oraz wyczerpująco
informować strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć
wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania
administracyjnego (art. 9 k.p.a).
Wyjaśnienie kwestii dotyczącej obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji ma
istotne znaczenie również z uwagi na dalszy tok prowadzonego postępowania w
przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Jak już
wskazano na wstępie w myśl art. 54 pkt. 2 lit.c w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o warunkach zabudowy
powinna określać warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikające z przepisów odrębnym, w tym m.in. w zakresie obsługi w
zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji. Powyższe waruńki powinny zostać
zatem ustalone i zawarte w projekcie decyzji, który w dalszej kolejności podlega
uzgodnieniu z organami, o których mowa wart. 53 ust. 4 ustawy.
Ponadto zwrócić uwagę należy, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest
możliwe wyłącznie w sytuacji kumulatywnego spełnienia przesłanek określonych w
art. 61 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednym z warunków jaki musi być spełniony jest by istniejące lub projektowane
uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5 było wystarczające dla zamierzenia
budowlanego. Oceny spełnienia ww. przesłanki dokonuje organ wydający decyzję o
warunkach zabudowy, posiłkując się opinią ZIKiT - jednostki organizacyjnej,
dysponującej fachową wiedzą w powyższym zakresie. W sytuacji bowiem ustalenia,
że zamierzenie inwestycyjne objęte wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy nie
spełnia któregoś z wymogów określonych wart. 61 ust. 1 ww. ustawy może skutkować
wyłącznie wydaniem decyzji odmownej.
Z powyższego wynika, że dokładne wyjaśnienie kwestii związanej z obsługą
komunikacyjną planowanej inwestycji, w tym wystarczającego uzbrojenia terenu,
przez które zgodnie z definicją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (art. 2 pkt. 13) rozumieć należy m.in. drogi jest niezbędne z punktu
widzenia dalszego procedowania wniosku.Odnosząc się do zarzutu bezczynności organu w tym miejscu wskazać należy, że
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie zawierają legalnej definicji
"bezczynności" organu. Zarówno w literaturze jak i w orzecznictwie w skazuje się, że
bezczynność wiąże się z brakiem jakichkolwiek działań organu w toczącym się
postępowaniu, bądź z niezakończeniem postępowania rozstrzygnięciem
administracyjnym w terminie, pomimo podejmowanych czynności. Organ natomiast
nie pozostaje w bezczynności pomimo upływu terminu na załatwienie sprawy, jeżeli
podejmuje czynności procesowe zmierzające do zakończenia postępowania oraz
informuje stronę o opóźnieniu, przyczynach tego opóźnienia i wskazuje nowy termin
załatwienia sprawy. Z powyższego zatem wynika, że organu administracji publicznej
pozostaje w bezczynności w każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie
określonym wart. 35 k.p.a., jeżeli nie dopełnił czynności określonych wart. 36 k.p.a.
(tak m.in. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 14.05.2015 r., sygn.: VI SABNVa
36/14).
Jak wynika z akt przedmiotowej sprawy postanowieniem z dnia 14.05.2015 r. oraz
postanowieniem z dnia 27.10.2015 r. organ prowadzący postępowanie informował
strony postępowania o niemożliwości zakończenia przedmiotowej sprawy w terminie
określonym w 35 k.p.a wskazując przyczyny nieterminowego zakończenia
postępowania oraz wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy. Zgodnie z
postanowieniem z dnia 27.10.2015 r. termin zakończenia przedmiotowej sprawy
wyznaczony został na dzień 27.12.2015 r.
Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie organu skarga na bezczynność złożona przez
Pana ……………. jest niezasadna.dell1 jest off-line  
24-02-2016, 07:15  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Pierwsza moja skarga na urząd

Cytat:
Napisał/a dell1 Zobacz post
na skargę JAKIEŚ SUGESTIE
Czekamy na ocene WSA
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ moja pierwsza praca (odpowiedzi: 4) od Witam wszystkich. Moj post opisuje wiele problemow związanych z moja pierwsza praca i moja niewiedza na temat pracy. Chcialabym zeby wszystko bylo...
§ Moja pierwsza praca (odpowiedzi: 36) Witam wszystkich forumowiczów - to mój 1 post;) Od razu napisze ze mam jedynie 19 lat i jeszcze się uczę. Nauka do kwietnia 2013. Teraz o pracy:...
§ moja pierwsza kolizja ale.... (odpowiedzi: 7) witam ;-(mam prawo od 2 tyg pani grzecznie chciala mnie przepuscic a ja poddenerowana ruszylam i zgaslo mi auto-odpalilam i pokzalam ze jade i ze...
§ I stało się - moja pierwsza stłuczka... Pomocy!!! (odpowiedzi: 2) Mam problem. Ostatnio mialem egzamin, a ze moj samochod jest w naprawie, pozyczylem od taty. Spieszylem sie, byl duzy ruch na drodze, godziny...
§ Bardzo ważne moja pierwsza praca (odpowiedzi: 1) Witam mam pytanie. Otóż zatrudniłam się do pracy w sklepie na pół etatu. Najpierw miałam umowę na trzy miesiące, później kolejną na rok w trakcie...
§ moja pierwsza kolizja i co dalej ??? (odpowiedzi: 6) Jadąc z dziewczyną prawym pasem na drodze dwu pasmowej samochód jadący lewym pasem zaczął na mnie skręcać. Ja chcąc uniknąć kolizji zacząłem...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.