Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego - Forum Prawne

 

Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego

Witam, Chciałbym się dowiedzieć jak wyglada tok procesowy zaskarżania rozporządzenia wojewody? Czy trzeba wzywać dany organ do usunięcia naruszenia prawa czy są jakieś wyjątki? Czy wojewoda przekazuje wezwanie do sejmiku województwa czy sam odpowiada ma ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
17-02-2016, 16:16  
Ronnny
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego

Witam,

Chciałbym się dowiedzieć jak wyglada tok procesowy zaskarżania rozporządzenia wojewody?
Czy trzeba wzywać dany organ do usunięcia naruszenia prawa czy są jakieś wyjątki?

Czy wojewoda przekazuje wezwanie do sejmiku województwa czy sam odpowiada ma takie wezwanie?

Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Ronnny jest off-line  
17-02-2016, 17:25  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 17.594
Domyślnie RE: Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego

http://forumprawne.org/sady-administ...go-do-wsa.html
voyteg jest off-line  
17-02-2016, 17:42  
Ronnny
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego

Dziękuję za odpowiedź, przejrzałem ten post przed założeniem własnego tematu, jednak moje pytanie dotyczyło aktów prawa miejscowego organów administracji rządowej na obszarze województwa. Czy w takim przypadku składam skargę do urzędu wojewódzkiego czy do jakiej instytucji? Innymi słowy, gdzie idę ze skargą ?

Czy w tym przypadku mam sięgnąć do:
"Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie"?

Cytat:
Art. 63. 1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone
przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym przez wojewodę lub organ
niezespolonej administracji rządowej, w sprawie z zakresu administracji publicznej,
może, po bezskutecznym wezwaniu organu, który wydał przepis, lub organu
upoważnionego do uchylenia przepisu w trybie nadzoru do usunięcia naruszenia,
zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd
administracyjny i skargę oddalił.
3. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy
o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.
Ronnny jest off-line  
17-02-2016, 17:48  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 17.594
Domyślnie RE: Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego

wezwanie do wojewody i dalej jak w poradniku

przykladowe orzeczenia
II SA/Kr 1018/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-08-10,

II SA/Wr 371/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-12
voyteg jest off-line  
18-02-2016, 17:42  
Ronnny
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego

Mam jeszcze pytanie odnośnie terminu wniesienia skargi. Jak należy rozumieć przepisy PPSA w związku z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

PPSA:

Cytat:
§ 2. W przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, skargę wnosi się w
terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do
usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w
terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia
prawa.
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie stwierdza: "po bezskutecznym".

Cytat:
Art. 63. 1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone
przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym przez wojewodę lub organ
niezespolonej administracji rządowej, w sprawie z zakresu administracji publicznej,
może, po bezskutecznym wezwaniu organu, który wydał przepis, lub organu
upoważnionego do uchylenia przepisu w trybie nadzoru do usunięcia naruszenia,
zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.
Czy w takim razie muszę czekać 60 dni na odpowiedź np. wojewody i dopiero dzień po 60 dniu mogę wnieść skargę? Jak rozumieć bieg tych terminów?
Ronnny jest off-line  
18-02-2016, 20:10  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 17.594
Domyślnie RE: Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego

II GZ 23/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-03

Cytat:
Jedynym warunkiem wniesienia skargi na uchwałę lub zarządzenie organu gminy jest uprzednie bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia, co należy rozumieć w ten sposób, że przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego skarżący ma obowiązek wezwać organ do usunięcia naruszenia i to wezwanie ma być bezskuteczne.
Z dniem wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa rozpoczyna bieg termin sześćdziesięciu dni do wniesienia skargi, mimo że sprawa udzielenia odpowiedzi na to wezwanie jest otwarta. W okresie biegu tego terminu organ może udzielić odpowiedzi na wezwanie i w takim przypadku dalszy bieg tego terminu staje się bezprzedmiotowy, ponieważ od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, rozpoczyna bieg termin trzydziestu dni od dnia doręczenia tej odpowiedzi. Jeżeli natomiast w tym okresie organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, to nieprzerwanie biegnie termin sześćdziesięciu dni, liczony od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Takie stanowisko zostało przyjęte i przekonywująco uzasadnione w uchwale składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt II OPS 2/07 (ONSA i WSA z 2007 r., z. 3, poz. 60).
voyteg jest off-line  
18-02-2016, 21:05  
Ronnny
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego

Dziękuję bardzo za pomoc Trochę to "dziwne" tzn. fakt, że mogę wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa (wypełniając przesłankę skargi do WSA jeśli nie ma od niej środków zaskarżenia) a zarazem w tym samym dniu a nawet za kilka minut (np. wysyłając skargę na poczcie) nie czekając na odpowiedź tego organu mogę wnieść skargę do sądu.
Ronnny jest off-line  
22-02-2016, 17:37  
Ronnny
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego

Chciałbym się jeszcze zapytać, czy w tej sytuacji Wojewoda po otrzymaniu skargi może w ramach autokontroli "zmienić" rozporządzenie? Jak to się odbywa? Tzn. jakie prawne możliwości ma Wojewoda przed przekazaniem skargi do WSA.
Ronnny jest off-line  
23-02-2016, 06:31  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 17.594
Domyślnie RE: Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego

IV SA/Wa 537/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-05

Cytat:
Podstawę prawną zaskarżonej decyzji stanowi art. 54 § 3 p.p.s.a. w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania tejże decyzji, zgodnie z którym organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Przepis ten reguluje instytucję autokontroli. Ratio legis powyższego unormowania jest umożliwienie organowi administracji publicznej ponownej weryfikacji własnego działania lub braku działania bez konieczności angażowania sądu administracyjnego w ocenę ich zgodności z prawem (v. T. Woś, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 1999, s. 156). Autokontrola prowadzi zatem do szybszego załatwienia sprawy i to zgodnie z żądaniem skarżącego, a zatem służy realizacji zasady szybkości postępowania wyrażonej w art. 7 p.p.s.a.
Treść art. 54 § 3 p.p.s.a. prowadzi do wniosku, że warunkiem jego zastosowania i skorzystania z mechanizmu autokontroli jest zadośćuczynienie skardze, a więc uwzględnienie jej w całości, czemu musi towarzyszyć uznanie za uzasadnione zarówno zarzutów oraz wniosków skargi, jak i wskazanej w niej podstawy prawnej. Przez "uwzględnienie skargi w całości" należy rozumieć uwzględnienie skargi co do istoty, chyba że z treści skargi wynika, iż skarżącemu chodzi o inne rozstrzygnięcie. W związku z tym należy uznać, że uwzględnienie skargi w całości może jedynie polegać na wydaniu rozstrzygnięcia wskazanego w skardze (v. wyrok NSA z dnia 5 lutego 2008 r., sygn akt I OSK 581/07; LEX nr 355665).
W literaturze przyjmuje się, że uwzględnienie w ramach autokontroli skargi na decyzję nie może ograniczyć się do uchylenia tego aktu. Organ ma bowiem obowiązek orzec w sposób ostateczny w sprawie administracyjnej bądź przez jej rozstrzygnięcie co do istoty (uchylając w razie potrzeby decyzję wydaną w I. instancji), bądź przez umorzenie postępowania. W ramach autokontroli organ może również uchylić zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I. Instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I. instancji, jeżeli takie żądanie zawarto w skardze (v. J.P. Tamo, Postępowanie przed sądami administracyjnymi..., s. 106).
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Jak zaskarżyć porozumienie wojewody z wojewódzkim inspektorem sanitarnym? (odpowiedzi: 1) Witam. Proszę o pomoc w sprawie bezprawnego moim zdaniem porozumienia zawartego między wojewodą a wojewódzkim inspektorem sanitarnym, na podstawie...
§ interpretacja rozporządzenia MZ (odpowiedzi: 14) Witam ! Na podstawie DZ.U 151 poz.896 w tabeli jest widoczne stanowisko "specjalista" i obok "wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku"....czy to...
§ brak rozporządzenia (odpowiedzi: 1) Co zrobić w sytuacji kiedy rozporządzenie utraciło moc, a nowego Minister nie wydał (miał termin do 5 grudnia 2014 r. ) ale na stronie sejmowej jest,...
§ Rozporządzenia (odpowiedzi: 3) Chciałam zapytać jak to jest,czy każde rozporządzenie musi być kontrasygnowane ? Czy rozporządzenia wliczają się do aktów niewymagających dla swej...
§ Zaskarżenie decyzji Wojewody Mazowieckiego (odpowiedzi: 5) Starostwo powiatowe wydało decyzję na budowę stacji paliw, jednakże powołana została strona w postępowaniu, która odwołała się do Wojewody...
§ ustawy bez rozporządzenia (odpowiedzi: 5) witam, czy jest może ktoś kto podzieliłby się ze mną informacją: do jakich ustaw nie powinny być wydawane rozporządzenia wykonawcze i dlaczego? z...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.