Czy skarga wniesiona w terminie? - Forum Prawne

 

Czy skarga wniesiona w terminie?

W terminie 14 dni od doręczenia decyzji ostatecznej złożyłem wniosek o uzupełnienie decyzji co do rozstrzygnięcia. Organ uzupełnił decyzję pismem. W terminie 30 dniowym od doręczenia uzupełnienia złożyłem skargę do wsa za pośrednictwem organu. Skarga ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
22-09-2016, 08:27  
marekfirlit
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie Czy skarga wniesiona w terminie?

W terminie 14 dni od doręczenia decyzji ostatecznej złożyłem wniosek o uzupełnienie decyzji co do rozstrzygnięcia. Organ uzupełnił decyzję pismem. W terminie 30 dniowym od doręczenia uzupełnienia złożyłem skargę do wsa za pośrednictwem organu. Skarga już jest w sądzie. Sąd nie wzywał do uiszczenia opłaty, ale ja już skargę opłaciłem bez wezwania. Jak przeglądałem akta to na nich była nalepiona karteczka: "skarga wniesiona po terminie?". Trochę mnie ta karteczka zaniepokoiła więc zapytałem panią czy moja skarga została wniesiona w terminie i powiedziałem jej to co wcześniej napisałem, a pani mi powiedziała że nie umie mi na to pytanie odpowiedzieć, bo zazwyczaj to skargi wnoszą od razu po wydaniu decyzji a nie uzupełniają. Czy moja skarga kwalifikuje się do odrzucenia? I dlatego mnie nie wzywali do uiszczenia opłaty? Jak mogę się dowiedzieć czy moja sprawa pójdzie na normalną rozprawę i czy zmieściłem się w terminie? Czy muszę czekać ileś tam miesięcy aż dostanę wezwanie na rozprawę lub postanowienie o odrzuceniu skargi?
marekfirlit jest off-line  
22-09-2016, 10:02  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 17.733
Domyślnie RE: Czy skarga wniesiona w terminie?

I SA/Gl 862/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-18
Cytat:
Zaakcentowania wymaga, że art. 111 k.p.a. w związku z art. 126 k.p.a. przed wskazaną nowelizacją od dnia 11 kwietnia 2011 r. miał w newralgicznej dla sprawy kwestii, istotnie inne brzmienie, stanowiąc że strona może zażądać uzupełnienia postanowienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa zażalenia albo sprostowania zamieszczonego w postanowieniu pouczenia w tych kwestiach (§ 1), przy czym - w przypadkach określonych w § 1 termin dla strony do wniesienia zażalenia biegł od dnia doręczenia jej odpowiedzi.
Mając na uwadze zmianę treści art. 111 k.p.a. należy stwierdzić, że zgodnie z poprzednim brzmieniem art. 111 § 2 k.p.a. termin wniesienia zażalenia (także odwołania, powództwa lub skargi) biegł dla strony od dnia doręczenia odpowiedzi zarówno co do sprostowania, jak i uzupełnienia.
Tymczasem według nowego aktualnego brzmienia art. 111 § 2 k.p.a. termin wniesienia zażalenia (także odwołania, powództwa lub skargi) biegnie dla strony od dnia doręczenia lub ogłoszenia tylko postanowienia o uzupełnieniu lub postanowienia o odmowie uzupełnienia aktu. To zaś oznacza, że dla strony, która żądała stosownego sprostowania aktu, terminy te biegną od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia (decyzji), którego sprostowania domaga się strona. Terminy te biegną od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia (decyzji) także wtedy, gdy organ administracji publicznej sprostuje akt z urzędu.
Stanowisko takie jest prezentowane w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. wyrok NSA z dnia 28 kwietnia 2015 r., II OSK 2336/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 lipca 2013 r., II SA/Wa 706/13; wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2012 r., VI SA/Wa 673/12 – publ. w CBOSA) oraz w doktrynie (A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 111 Kodeksu postępowania administracyjnego, teza 9, LEX).
voyteg jest on-line  
22-09-2016, 10:39  
marekfirlit
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: Czy skarga wniesiona w terminie?

No to wnioskuję z tego, że wszystko jest dobrze.

Ale proszę mi odpowiedzieć czy w praktyce mogę się dowiedzieć czy moja sprawa pójdzie na normalną rozprawę i czy zmieściłem się w terminie? Czy muszę czekać ileś tam miesięcy aż dostanę wezwanie na rozprawę lub postanowienie o odrzuceniu skargi?
marekfirlit jest off-line  
23-09-2016, 10:47  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 17.733
Domyślnie RE: Czy skarga wniesiona w terminie?

Cytat:
Napisał/a marekfirlit Zobacz post
No to wnioskuję z tego, że wszystko jest dobrze.
Raczej odwronie - proszę sie wczytać

Cytat:
Napisał/a marekfirlit Zobacz post
czy moja sprawa pójdzie na normalną rozprawę i czy zmieściłem się w terminie?
Dopiero skład ocenia wiążąco
voyteg jest on-line  
23-09-2016, 13:27  
marekfirlit
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: Czy skarga wniesiona w terminie?

Art 111. §2.W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w § 1b, termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia.

To w końcu od kiedy jest 30 dni? Od doręczenia decyzji? Czy od doręczenia postanowienia o uzupełnieniu lub odmowie?
marekfirlit jest off-line  
23-09-2016, 14:19  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 17.733
Domyślnie RE: Czy skarga wniesiona w terminie?

Cytat:
Napisał/a marekfirlit Zobacz post
Od doręczenia decyzji?
Tak - dla decyzji

Cytat:
Napisał/a marekfirlit Zobacz post
Czy od doręczenia postanowienia o uzupełnieniu lub odmowie?
Tak - dla samego postanowienia
voyteg jest on-line  
23-09-2016, 17:33  
marekfirlit
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: Czy skarga wniesiona w terminie?

No trochę kiepsko mnie przekonujesz. Mógłbyś bardziej rozwinąć ten problem.

Cytat:
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2014 r. II OSK 1089/14
Cytat:
Zgodnie z art. 111 § 1 k.p.a., strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia, co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.
Jak wynika z art. 111 § 1b k.p.a., uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowienia.
Jak stanowi art. 111 § 2 k.p.a., w przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w art. 111 § 1b k.p.a., termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia.
Konstrukcja orzeczenia o uzupełnieniu lub odmowie uzupełniania decyzji lub postanowienia nie ma samodzielnego bytu prawnego, ale pozostaje częścią aktu administracyjnego, którego uzupełnienia domaga się strona. W związku z tym dzieli ono losy również tego aktu w postępowaniu odwoławczym (zażaleniowym). Z tych też przyczyn na rozstrzygnięcie z art. 111 k.p.a. nie przysługuje zażalenie, a jednym ze skutków procesowych zgłoszenia wniosku o jego wydanie jest przesunięcie początku terminu do wniesienia skargi na dzień doręczenia postanowienia, o którym mowa w art. 111 § 1b k.p.a. Oznacza to, że przed doręczeniem tego postanowienia termin do wniesienia skargi nie biegnie.
Skoro skarga na decyzję z (...) października 2013 r. została wniesiona przed dniem doręczenia postanowienia z (...) grudnia 2013 r., to oznacza, że wniesiona została przed rozpoczęciem biegu terminu do jej wniesienia.
Skargi wniesione przed rozpoczęciem terminu do ich wniesienia są skargami przedwczesnymi - i podlegają odrzuceniu jako niedopuszczalne, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.
Skoro nie ma samodzielnego bytu, to nie może być osobno termin dla decyzji a osobno tylko dla samego postanowienia.
marekfirlit jest off-line  
23-09-2016, 21:07  
marekfirlit
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: Czy skarga wniesiona w terminie?

Ten Gliwicki wyrok, który przytoczyłeś jest jakiś dziwny, a uzasadnienie nie do końca jasne. Dalej w nim można przeczytać:
Cytat:
Warstwa językowa przepisu art. 111 k.p.a. jest jasna i nie ma podstaw do jej przełamania argumentami o charakterze celowościowym – o co postuluje strona skarżąca. Ochrona praw podmiotu administrowanego w zakresie objętym instytucją sprostowania postanowienia (decyzji) następuje poprzez możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie sprostowania (art. 113 § 3 k.p.a.), a w dalszej perspektywie wynika z możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 2 i 3 p.p.s.a.). W tym przypadku ustawodawca zastosował więc ogólną konstrukcję prawną drogi zaskarżenia, inną aniżeli w odniesieniu do uzupełnienia aktu administracyjnego. W przypadku bowiem postanowienia w sprawie uzupełnienia aktu, należy zauważyć, że nie przysługuje na nie zażalenie, gdyż postanowienie w sprawie uzupełnienia nie ma samodzielnego bytu prawnego (pozostaje częścią aktu administracyjnego do którego się odnosi) i dlatego jednym ze skutków procesowych zgłoszenia wniosku o uzupełnienie aktu, jest właśnie przesunięcie początku terminu do wniesienia środka zaskarżenia.
Z kolei oprócz wcześniejszego postanowienia NSA, które wcześniej zacytowałem i stawiałbym tutaj za wzór mogę przytoczyć jeszcze:

Cytat:
II SA/Rz 1561/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie
Cytat:
W rozpatrywanej sprawie Ł. P. zażądał od SKO uzupełnienia decyzji z dnia [...] września 2014 r. i jednocześnie nie czekając na wydanie postanowienia w przedmiocie uzupełnienia lub odmowy uzupełnienia decyzji, wniósł skargę do sądu administracyjnego na wskazaną decyzję.
Tut. Sąd podziela ugruntowany już w tym zakresie pogląd, zgodnie z którym jednym ze skutków procesowych zgłoszenia wniosku o uzupełnienie decyzji jest przesunięcie początku terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na dzień doręczenia postanowienia, o którym mowa w art. 111 § 1b K.p.a. Oznacza to, że przed doręczeniem tego postanowienia termin do wniesienia skargi nie biegnie (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt II OSK 1089/14, Lex nr 1467708; baza: orzeczenia.nsa.gov.pl).
Cytat:
II SA/Wa 466/14 - Wyrok WSA w Warszawie
Cytat:
Złożenie wniosku w trybie art. 111 § 1 k.p.a. służy usunięciu wadliwości nieistotnych decyzji w przeciwieństwie do środków odwoławczych, skargi czy powództwa, które zmierzają do zakwestionowania samej istoty rozstrzygnięcia.
Konstrukcja orzeczenia o uzupełnieniu lub odmowie uzupełnienia decyzji nie ma samodzielnego bytu prawnego, ale pozostaje częścią aktu administracyjnego, którego uzupełnienia domaga się strona. W związku z tym dzieli ono losy również tego aktu w postępowaniu odwoławczym. Z tych też przyczyn na rozstrzygnięcie z art. 111 k.p.a. nie przysługuje zażalenie, a jednym ze skutków procesowych zgłoszenia wniosku o jego wydanie jest przesunięcie początku terminu do wniesienia odwołania na dzień doręczenia postanowienia, o którym mowa w art. 111 § 1b k.p.a. Oznacza to, że przed doręczeniem tego postanowienia termin do wniesienia odwołania nie biegnie
Czy mógłbyś mi zatem udzielić wyczerpującej odpowiedzi wobec moich dwóch ostatnich postów?
marekfirlit jest off-line  
30-09-2016, 10:44  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 17.733
Domyślnie RE: Czy skarga wniesiona w terminie?

Cytat:
Napisał/a marekfirlit Zobacz post


Czy mógłbyś mi zatem udzielić wyczerpującej odpowiedzi wobec moich dwóch ostatnich postów?
Nie
voyteg jest on-line  
30-09-2016, 15:06  
marekfirlit
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: Czy skarga wniesiona w terminie?

No to dzięki
marekfirlit jest off-line  
03-04-2017, 15:57  
marekfirlit
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: Czy skarga wniesiona w terminie?

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Raczej odwronie - proszę sie wczytaćDopiero skład ocenia wiążąco
Wszystko dobrze było Panie. Wbrew temu co pisałeś termin nie został uchybiony. Sąd rozpoznawał sprawę.
marekfirlit jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Informacja publiczna po terminie - skarga w WSA (odpowiedzi: 5) W niedzielę 22 września wysłałem pocztą żądanie udostępnienia informacji publicznej (w żądaniu wyszczególniłem punkty 1-8 z informacjami co chcę...
§ Skarga na bezczynność - odpowiedz na skargę przesłana po terminie (odpowiedzi: 54) Organ przesłał do WSA odpowiedz na skargę o bezczynność po terminie wyznaczonym przez art. 54. § 2. ppsa. Organ złożył w odpowiedzi wniosek o...
§ Skarga Kasacyjna wniesiona za posrednictwem RPO (odpowiedzi: 3) Mam pytanie o skutecznosc skargi kasacyjnej. Sad rej. i Okregowy za uszkodzenie ciala pijanemu facetowi ktory mnie napadl dalwyrok w zawieszeniu za...
§ Odwołanie i skarga na decyzję P.I.N.B po terminie (odpowiedzi: 7) Witam. Sąsiad miał nielegalnie wkopaną rurę,którą odprowadzał wody z dachu swojego budynku na naszą posesje. Złożyliśmy wniosek do p.i.n.b o...
§ nie wniesiona sprawa spadkowa i nowy spadek (odpowiedzi: 1) Jakie jest postepowanie prawne w przypadku kiedy mama zmarla w 2006 roku i ojciec nie chcial nawet slyszec o wniesieniu sprawy spadkowej, a 2008 on...
§ Apelacja wniesiona przed terminem. Wnisiona w terminie? (odpowiedzi: 2) Stan faktyczny: 28 lutego 2011r. Przewodniczący wydaje postanowienie o odmowie sporządzenia uzasadnienia od postanowienia z 23 grudnia 2010r....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.