Skarga do WSA - Forum Prawne

 

Skarga do WSA 2

Bm 1978 jest taki wyrok NSA. 2. Policjanta można zwolnić ze służby w przypadkach: 2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe inne niż określone w ust. 1 pkt 4; Orzecznictwo: Wyrok Wojewódzkiego ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
14-11-2009, 11:58  
wiwowiec
Użytkownik
 
Posty: 206
Domyślnie RE: Skarga do WSA

Bm 1978 jest taki wyrok NSA.

2. Policjanta można zwolnić ze służby w przypadkach:

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe inne niż określone w ust. 1 pkt 4;

Orzecznictwo:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 września 2005 r.
II SA/Wa 1017/2005

Do zwolnienia funkcjonariusza na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji, nie jest wymagana przesłanka prawomocnego wyroku sądu za popełnienie zarzucanego funkcjonariuszowi przestępstwa.


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 września 2005 r.
OSK 1933/2004

Mimo tego, że wynikiem zastosowania zarówno art. 41 ust. 1 pkt 4, jak i art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji jest zwolnienie ze służby, nie jest rzeczą nieistotną jaki przepis był podstawą zwolnienia ze względu na brzmienie art. 114 ust. 3 i 4 ustawy. W zależności od podstawy zwolnienia, wynik sprawy - w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit. a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dla policjanta będzie znacząco różny.


Uzasadnienie

Komendant Powiatowy Policji w D. - działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2002 r. Nr 7 poz. 58 ze zm.) - rozkazem personalnym Nr (...) z dnia 23 lutego 2004 r. zwolnił Marka I. ze służby w Policji z dniem 25 lutego 2004 r., natomiast P. Komendant Wojewódzki Policji w R. decyzją z dnia 2 kwietnia 2004 r. (bez numeru) utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji (zmieniając ją tylko w części dotyczącej daty zwolnienia, którą ustalił na dzień 15 kwietnia 2004 r.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w R. zaś wyrokiem z dnia 8 września 2004 r. (...) oddalił skargę Marka I.

Marek I. został zwolniony ze służby dlatego, że Sąd Rejonowy w D. wyrokiem z dnia 16 grudnia 2003 r. (...) warunkowo umorzył wobec niego postępowanie karne o przestępstwo z art. 18 § 2 kk w związku z art. 158 § 1 kk, popełnione 2 sierpnia 2002 r.

Nie znajdując podstaw do uwzględnienia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny zarazem uznał, że powołana przez organy Policji podstawa zwolnienia ze służby jest błędna, gdyż zastosowanie znajduje art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji, stanowiący o obligatoryjnym zwolnieniu ze służby w przypadku „skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał bowiem, że Marek I. został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, przy czym „Rodzaj kary jest bez znaczenia. Poza tym warunkowe umorzenie na okres próby jest karą, która zostaje wpisana do rejestru karnego”. Wnosząc skargę kasacyjną Marek I. jako jej podstawę podał mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów postępowania, tj. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), a to:

1) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a tej ustawy przez nie uchylenie w całości zaskarżonej decyzji mimo stwierdzenia naruszenia prawa materialnego, na podstawie którego decyzja ta została wydana, tj. art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

2) art. 134 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ppsa przez wydanie orzeczenia na niekorzyść skarżącego Marka I. poprzez zmianę w wyroku podstawy prawnej jego zwolnienia z Policji z przyjętego w zaskarżonej decyzji art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji na surowszy art. 41 ust. 1 pkt 4 tejże ustawy, przy czym zastosowanie tego ostatniego przepisu jest całkowicie błędne i stanowi naruszenie prawa materialnego w rozumieniu art. 174 pkt 1 ppsa przez błędne jego zastosowanie, jako że wyrok, którym postępowanie karne warunkowo umorzono nie jest wyrokiem skazującym.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej obszernie omówiono przytoczone podstawy oraz zarzucono ponadto, że pkt 8 w ust. 2 art. 41 ustawy o Policji został dodany ustawą z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o Policji (Dz. U. 2003 r. Nr 192 poz. 1873), która weszła w życie 29 października 2003 r., i „żaden przepis ustawy nowelizującej nie zezwala na stosowanie wprowadzonego nią art. 41 ust. 2 pkt 8 do czynów zaistniałych przed jej wejściem w życie”, skarżący zaś został zwolniony ze służby z powodu czynu popełnionego 2 sierpnia 2002 r.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną P. Komendant Wojewódzki Policji w R. wniósł o jej oddalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji, policjanta zwalnia się ze służby w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego; jak zaś stanowi art. 41 ust. 2 pkt 8 tej ustawy, w przypadku popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia pozostawanie w służbie, policjanta można zwolnić ze służby.

Wprawdzie w obydwu przypadkach dochodzi do zwolnienia ze służby, przy czym tylko w pierwszym przypadku obligatoryjnie, lecz różne są konsekwencje zwolnienia, gdyż w drugim przypadku policjant zawsze otrzymuje 50% odprawy, natomiast w pierwszym przypadku może wyjątkowo otrzymać do 50% odprawy (art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o Policji).

W zależności zatem od podstawy zwolnienia, wynik sprawy - w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit. a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dla policjanta będzie znacząco różny.

Ponadto przyjęcie innej podstawy zwolnienia przez sąd powoduje, że - poprzez zawartą w wyroku wiążącą ocenę prawną - w istocie dochodzi do wydania orzeczenia na niekorzyść skarżącego, w rozumieniu art. 134 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Jednak stanowiska sądu, że warunkowe umorzenie postępowania karnego jest tożsame ze skazaniem, nie można podzielić, i nie ma nawet potrzeby wyjaśniania rzeczy tak oczywistych.

Skarga kasacyjna ma zatem usprawiedliwione podstawy, lecz nie mogła zostać uwzględniona, gdyż zaskarżony wyrok mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu.

Wydane w sprawie decyzje znajdują podstawę w art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji, i nietrafny jest pogląd, że - przedstawiony tylko w uzasadnieniu skargi kasacyjnej - powołany przepis dotyczy wyłącznie czynów popełnionych po 29 listopada 2003 r.

Od tego dnia przepis może być stosowany i prowadzić do zwolnienia ze służby w Policji także za czyny popełnione wcześniej, gdyż właśnie ograniczenie działania przepisu - tylko do czynów popełnionych po dniu 29 listopada 2003 r. - wymagałoby odpowiedniej regulacji, jakiej ustawa nowelizująca nie zawiera.
wiwowiec jest off-line  
17-11-2009, 11:13  
bm1978
Użytkownik
 
Posty: 45
Domyślnie RE: Skarga do WSA

Fakt,że rok upływa 27 stycznia 2010r.ma istotny wpływ na dalszą pracę zawodową powyższego obywatela...I nie mam myśli pracy policjanta,ale inną państwowa robotę.Przy jego kwalifikacjach może zawsze próbować dostać się gdzie indziej...Podejrzewam natomiast,że dopiero po upływie 6 miesięcy od okresu zakończenia roku próby.Wówczas może starać się o kasację.
Pozdrawiam!
bm1978 jest off-line  
17-11-2009, 20:38  
wiwowiec
Użytkownik
 
Posty: 206
Domyślnie RE: Skarga do WSA

O nic nie musi sie starać.6 miesiecy po okresie próby -z urzędu- dane w KRS zostaną wykasowane.
wiwowiec jest off-line  
18-11-2009, 09:59  
bm1978
Użytkownik
 
Posty: 45
Domyślnie RE: Skarga do WSA

A widzisz...dobrze wiedzieć...Wielkie dzięki!
bm1978 jest off-line  
18-11-2009, 12:01  
bm1978
Użytkownik
 
Posty: 45
Domyślnie RE: Skarga do WSA

Mam jeszcze pytanie dotyczace możliwości zmiany podstawy prawnej zwolnienia funkcjonariusza...Ponieważ otrzymał oczywiście świadectwo pracy, gdzie ma napisane z jakiego art. został zwolniony...Czytałam trochę na ten temat i dowiedziałam się,że ma prawo do usunięcia wszelkich danych związanych z warunkowym umorzeniem postępowania, bo ulegnie kasacji a więc i można poprawić świadectwo...Kadrowa z KPP jest zielona w tym temacie...Zresztą nie tylko w tym
bm1978 jest off-line  
18-11-2009, 17:58  
wiwowiec
Użytkownik
 
Posty: 206
Domyślnie RE: Skarga do WSA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 2 września 2002 r.w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów.

Rozdział 4

Świadectwo służby i opinia o służbie
§ 24. 1. Przełożony właściwy w sprawach osobowych lub osoba przez niego upoważniona wydaje świadectwo służby bezpośrednio policjantowi albo osobie przez niego upoważnionej na piśmie w dniu zwolnienia ze służby. Odbierający świadectwo służby potwierdza ten fakt na kopii czytelnym podpisem
§ 27. 1. Policjant zwolniony ze służby może złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa służby w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniosek składa się przełożonemu właściwemu w sprawach osobowych, który wydał świadectwo służby.
wiwowiec jest off-line  
23-11-2009, 14:30  
bm1978
Użytkownik
 
Posty: 45
Domyślnie RE: Skarga do WSA

To akurat jest mi znane...Chodzi mi o możliwość sprostowania,a może lepiej powinno brzmieć zmiany podstawy zwolnienia policjanta w momencie kasacji warunkowego umorzenia postępowania w krs.W lipcu będzie miał taką możliwość...A przynajmnniej tak mi sie wydaje.Napewno taką możliwość mają pracownicy niemundurowi.A jak sprawa wygląda u Was?
bm1978 jest off-line  
23-11-2009, 17:56  
wiwowiec
Użytkownik
 
Posty: 206
Domyślnie RE: Skarga do WSA

Nie ma takiej możliwości.Świadectwo służby jest wydawane w dniu zwolnienia i podaje stan prawny na ten dzień .
To ,że ukaranie ulegnie zatarciu można wykazać wnioskując do CRS o wydanie zaswiadczenia o niekaralności.
wiwowiec jest off-line  
24-11-2009, 08:32  
bm1978
Użytkownik
 
Posty: 45
Domyślnie RE: Skarga do WSA

Profesor Marek [Zakamycze 2005] pisze:
[cytat:2nrrj5t8]Zgodnie z wyraźnym brzmieniem art. 106 z chwilą zatarcia skazania następuje jego uznanie za niebyłe. Skazanie zatarte nie może więc rodzić żadnych konsekwencji prawnych, nikt też nie może ograniczać praw osoby, której skazanie uległo zatarciu. Osoba taka w świetle prawa jest niekarana, a wszystkie adnotacje o jej karalności powinny zostać usunięte z dokumentów, w których je umieszczono, czego można skutecznie się domagać[/B] (por. A. Wąsek, Komentarz, s. 325). W szczególności, zgodnie z wyr. SN z 17 XII 1976 r. (I PR 185/76, OSN Izba Cywilna 1977, nr 8, poz. 139), w razie zatarcia skazania należy usunąć z akt osobowych pracownika i wydawanej na ich podstawie opinii o pracy wszelkie dane dotyczące zatartego skazania.[/cytat:2nrrj5t8]
Znalazłam to na fp...No więc dlaczego nie ma takiej mozliwości skoro jest takie prawo???
bm1978 jest off-line  
24-11-2009, 17:25  
wiwowiec
Użytkownik
 
Posty: 206
Domyślnie RE: Skarga do WSA

Tu chodzi o adnotacje odnośnie karalności osoby a nie podstawy prawnej zwolnienia z policji.To są dwie różne sprawy.
Podstawą prawną rozwiązania stosunku służbowego nie było to ,że funkcjonariusz został skazany ale art.41ust.2pkt8 U .o p.Według Ciebie w nowym świadectwie służby jaka będzie podstawa prawna zwolnienia ze służby?
wiwowiec jest off-line  
25-11-2009, 11:12  
bm1978
Użytkownik
 
Posty: 45
Domyślnie RE: Skarga do WSA

Art. 41.2. Policjanta można zwolnić ze służby w przypadkach:
8. popełnienia czynu o znamionach przestepstwa albo przestepstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie.Tak dokładnie brzmi ten art.A więc jednoznacznie wynika z niego,że ktoś niezupełnie ma czysto w papierach...Fakt,że taka osoba w świetle przepisów jest niekarana, ma jednak adnotację o warunku.
Powiem tak, w jednym zakładzie pracy pracownik został zwolniony dyscyplinarnie za kradzież i takie też otrzymał świadectwo z adnotacją o wysokości zadłużenia.Po spłaceniu pełnej kwoty zmieniono świadectwo pracy z podstawą zwolnienia ze strony pracodawcy art.30 pkt.3 KP.A więc?I było to legalnie zrobione z kontrola radcy prawnego...
bm1978 jest off-line  
25-11-2009, 17:55  
wiwowiec
Użytkownik
 
Posty: 206
Domyślnie RE: Skarga do WSA

Ogólnie to poruszyłaś ciekawy temat.
Ale sama się zastanów.Ja podałem przypadek 41.2pkt.8 ale tak samo będzie przy 41.1pkt.4\zwolnienie w związku z prawomocnym wyrokiem za przestepstwo umyslne\.
Nie ma możliwości aby taką podstawe zwolnienia zastąpić inną.

Twój przypadek to pewnie jest taki.Pracodawca złapał swojego pracownika na kradzieży.Pracownik ten przyznał sie do kradzieży i zobowiązał sie do zwrócenia kosztów ukradzionych przedmiotów.Pracodawca nie zgłosił tego na Policję .Pracownika zwolnił dyscyplinarnie za oczywistość popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.Pewnie się dogadali ,że jak pracownik spłaci pracodawcy dług to ten wyprostuje mu świadectwo pracy.Ale wg obowiązujących przepisów KP jest to nie dopuszczalne.
wiwowiec jest off-line  
26-11-2009, 09:31  
bm1978
Użytkownik
 
Posty: 45
Domyślnie RE: Skarga do WSA

Może niedosłownie, bo to chodziło o przekręty księgowe,ale masz rację...Jednak to przeszło
A w moim przedstawionym przypadku miałam nadzieję,że jednak będzie się dało jakoś zmienić to świadectwo.Niestety nie ma się czym chwalić...A coś trzeba dalej robić.Co innego gdyby wzięli art. 41.pkt.2 ppkt 5 gdy wymaga tego ważny interes służby.Tam można wrzucić po prostu wszystko...I równie się ciężko z tego artykułu wybronić
bm1978 jest off-line  
26-11-2009, 20:19  
wiwowiec
Użytkownik
 
Posty: 206
Domyślnie RE: Skarga do WSA

A coś trzeba dalej robić
Odwołujcie się na maksa w postępowaniu administracyjnym.
Szukając nowej pracy na początku nie musisz mówić czemu nie pracujesz już w Policji.
Może nawet nie bedą się pytali .W świadectwie pracy są tylko cyferki,nie każdy kadrowiec sprawdza co oznaczają.Ludzi poznaje się po tym jacy naprawde są.
Teraz najczęściej pracodawcy zatrudniają na dwie umowy zlecenia i na okres próbny trwający min.3 miesiące.W tym okresie nie musisz pokazywać świadectwa .Jeżeli będziesz dobrym pracownikiem to pracodawcy nie będzie interesowała twoja przeszłość.
wiwowiec jest off-line  
27-11-2009, 09:52  
bm1978
Użytkownik
 
Posty: 45
Domyślnie RE: Skarga do WSA

Zgadzam się z Tobą całkowicie...Jednak sama pracuję w jednostce samorządowej i wiem jak jest...Najpierw wystapią o niekaralność.A w tym przypadku lepiej mieć zupełnie czysto w papierach...Straż Pożarna,Miejska,Izba Celna czy jakiekolwiek inne instytucje mają chyba ustawowy obowiązek sprawdzania niekaralności. Faktycznie w przypadku prywaciarzy nie bardzo ich intreresuje czym ktoś się wcześniej zajmował.Przede wszystkim świadectwo musi być przedstawione do dodatku stażowego, oczywiście mówię o budżetówce. Tak samo sprawa wygląda przy staraniu się o pracę i startowaniu w konkursach.Zazwyczaj wymagany jest staż pracy i jakoś to trzeba udokumentować.
bm1978 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Skarga na PUP? (odpowiedzi: 1) Witam, Mój chłopak zrobił kurs operatora koparko-ładowarki przez urząd pracy oczywiście z funduszy unijnych. Przed rozpoczęciem kursu musiał mieć...
§ skarga do NSA (odpowiedzi: 7) Złożyłam wniosek o wymeldowanie męża z pobytu stałego. Urząd Miasta wydał decyzję o wymeldowaniu. Mąż po terminie złożył odwołanie do Wojewody...
§ 833 kpc skarga (odpowiedzi: 3) Witam jestem w dziwnej sytuacji, pracuje na umowę zlecenie komornik zajął całą moją wierzytelność z tego tytułu Po tym fakcie została skierowana...
§ Skarga (odpowiedzi: 4) Witam mam pytanie do kogo wnieść skargę na Pracowników komornika. zostaje oszukany przez nich już dłuższy czas i chcę wnieść skargę ale gdzie ?
§ PIP - skarga (odpowiedzi: 1) Witam, Złożyłam zawiadomienie do PIP o przeprowadzenie kontroli u mojego byłego pracodawcy. Poniżej kilka elementów mojej sytuacji: 1. Świadczyłam...
§ Skarga na prokuratora, skarga do rzecznika praw obywatelskic (odpowiedzi: 3) Witam. Jak powinna wyglądać skarga na działalność prokuratora (zastraszanie i wymuszanie zeznań), jest to bodajże art. 246 kk. Prokurator "wyleciał"...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.