Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej elektroniczna skarga do WSA - Forum Prawne

 

Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej elektroniczna skarga do WSA

Pytania są na dole posta. Pionierzy zawsze mają trudno przecierając szlaki e-administracji, a w tym przypadku e-sądownictwa. Posłowie radośnie tworzą prawo, a nie zastanawiają się, co wyniknie z jego stosowania i z jakimi absurdami spotkają ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
30-07-2019, 17:06  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 306
Domyślnie Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej elektroniczna skarga do WSA

Pytania są na dole posta.
Pionierzy zawsze mają trudno przecierając szlaki e-administracji, a w tym przypadku e-sądownictwa. Posłowie radośnie tworzą prawo, a nie zastanawiają się, co wyniknie z jego stosowania i z jakimi absurdami spotkają się obywatele (i sędziowie). Podobno postępowanie miało być uproszczone, przyśpieszone i odformalizowane, a sędziowie mieli nie zajmować się pierdołami ...
W opisanej poniżej sytuacji wystarczyłoby w ustawie / rozporządzeniu stwierdzić, że odstępuje się od pobierania opłat, których suma w ramach 1 postępowania nie przekracza równowartości najtańszego listu poleconego (coś takiego chyba jest w postępowaniu skarbowym - takich niedopłat podatku się nie ściga, a reguluje w zeznaniu z kolejnego roku lub coś podobnego).

Opis sprawy
W formie elektronicznej (ePUAP + podpis Profilem Zaufanym), za pośrednictwem organu II instancji złożyłem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego organu skargę na decyzję administracyjną, w której jest jeszcze 1 strona postępowania, załączyłem w PDF potwierdzenie przelewu wpisu od skargi na r-k sądu, który uiściłem dzień wcześniej i )(nie)cierpliwie czekałem na wyznaczenie terminu rozprawy po tym, jak telefonicznie dowiedziałem się, że organ przekazał skargę do sądu i nadano jej sygnaturę. Nie wiem, czy organ przekazał skargę sądowi w formie jej wydruku, czy elektronicznej.

Dziś, przez ePUAP z Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej otrzymałem niespodziankę (oczywiście składając skargę nie czytałem całego PPSA wraz z rozporządzeniami, a tylko fragment o el. skargach): odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej 1,50 PLN wraz z pouczeniem:
Cytat:
[miasto], dnia 26 lipca 2019 r.
Sygn. akt [...]
ODPIS

Zarządzenie
o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej

Na podstawie art. 220 § 3a w związku z art. 235a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) wzywam [skarżącego] do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za wydruk skargi wniesionej w formie dokumentu elektronicznego w kwocie 1,50 (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy), stosownie do § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. poz. 1090).

Wymienioną kwotę należy uiścić w kasie Sądu (kasa czynna: w godz. od 8:00 do 10:30 i od 11:00 do 13:00) bądź na rachunek bankowy Sądu (konto [...]) w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej, pod rygorem odrzucenia skargi.

Za-ca Przewodniczącego Wydziału II
Sędzia WSA [imię, nazwisko]

/Na oryginale właściwy podpis/
Za zgodność z oryginałem
SEKRETARZ SĄDOWY
[imię, nazwisko]
Pismo przewodnie i pouczenie:
Cytat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w [...]
Wydział II
Wydział Informacji Sądowej
[...]
Sygn. aktu [...]
W odpowiedzi należy podać
sygnaturę akt Sądu
[skarżący]
[adres zamieszkania skarżącego]
DORĘCZENIE ODPISU ZARZĄDZENIA O WEZWANIU DO UISZCZENIA OPŁATY
KANCELARYJNEJ
W wykonaniu zarządzenia z dnia 26 lipca 2019 r. sekretariat Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w [...] doręcza odpis zarządzenia Z-cy
Przewodniczącego Wydziału II o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za
wydruk skargi wniesionej w formie dokumentu elektronicznego.
sekretarz sądowy
[imię i nazwisko]
POUCZENIE:
1. W dowodzie wpłaty należy powołać wymienioną na wstępie sygnaturę akt sprawy. O
zachowaniu terminu do uiszczenia opłaty decyduje data jej uiszczenia. Za datę uiszczenia
opłaty przyjmuje się datę dokonania wpłaty w kasie Sądu (kasa czynna w godz. [...]) albo wpłaty na rachunek bankowy Sądu nr: [...] w banku lub urzędzie pocztowym.
2. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie uiszczenia opłaty przysługuje
zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w [...] w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia o
wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej (art. 227 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), przy
czym oddanie pisma w placówce Poczty Polskiej SA (będącej operatorem wyznaczonym w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe), albo placówce pocztowej
operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do
sądu (art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, Dz. U. z 2018 r. poz. 1302). Od zażalenia tego nie pobiera się opłat
sądowych (art. 227 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2018 r. poz. 1302).
3. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pism w postępowaniu
sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub
uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

4. W toku postępowania strona może wnieść o przyznanie prawa pomocy obejmującego
częściowe lub całkowite zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek o przyznanie prawa
pomocy wolny jest od opłat sądowych i powinien być złożony na urzędowym formularzu
dostępnym w wojewódzkich sądach administracyjnych, Naczelnym Sądzie Administracyjnym,
a także w Internecie pod adresem; http://www.nsa.gov.pl (art. 243 - 246 i art. 252 § 2 ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym, Dz. U. z
2018 r. poz. 1302 ze zm.). Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem
pełnomocnictwa.
5. Strona traci uprawnienie do żądania zwrotu kosztów, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem
rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia, nie zgłosi wniosku o przyznanie
należnych kosztów (art. 210 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnym, Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.).
6. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić Sąd o każdej zmianie swego miejsca
zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia
się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba, że nowy adres jest Sądowi znany (art. 70
§ 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.).
7. Art. 46.
§ 1. Każde pismo strony powinno zawierać;
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
§ 2. Pismo strony powinno ponadto zawierać w przypadku:

1) gdy jest pierwszym pismem w sprawie:
a) oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby i
adresów stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
b) numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej
przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie
mając takiego obowiązku, lub
c) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer identyfikacyjny
REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji
podatkowej strony wnoszącej pismo, niebędącej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku
wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania,
d) oznaczenie przedmiotu sprawy;
2) dalszych pism procesowych - sygnaturę akt.
§ 2a. W przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego,
powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej
przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 2b. Zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w
formie dokumentu elektronicznego.
§ 2c. Pismo wnoszone w innej formie niż forma dokumentu elektronicznego, zawierające
żądanie doręczania pism sądu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinno
zawierać oznaczenie adresu elektronicznego.
§ 2d. Jeżeli pismo, o którym mowa w § 2a, nie zawiera adresu elektronicznego, sąd
przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano pismo wniesione w formie
dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o
którym mowa w § 2c, doręczenie pism przez sąd następuje na adres wskazany zgodnie z § 2
pkt 1 lit. a, przy czym w pierwszym piśmie sąd poucza o warunku podania adresu
elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.
§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo
wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem.
§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona,
z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.
8. Do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom,
a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego
załącznika do akt sądowych (art. 47 § 1). Odpisami w rozumieniu § 1 mogą być także
uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej (§ 2).
Pytania / rozważania:
  1. Czy po przelaniu 1,50 PLN na rachunek muszę jeszcze o tym dodatkowo poinformować sąd?
  2. Czy jeśli poinformuję o tym sąd w formie pisma elektronicznego, to będę musiał doręczyć sądowi jego wydruk celem przekazania go stronie, albo sąd wezwie mnie do zapłaty 0,50 PLN za jego wydruk, a po uiszczeniu wydrukuje i wyśle to pismo? Może w takim przypadku od razu wysłać 2 PLN, czy może takie pismo informacyjne mogłoby być "nieprocesowe"?
  3. Czy ogólne żądanie zwrotu kosztów postępowania sądowego, które było w samej skardze wystarczy, czy może muszę wnieść oddzielne pismo o zwrot tej opłaty kancelaryjnej?
  4. Załóżmy, że chciałbym uzyskać zwrot tego kosztu 1,50 PLN w przypadku wygranej sprawy - czy to oznacza, że muszę wnieść pismo procesowe o zwrot tej opłaty kancelaryjnej, ale jeśli zrobię to w formie dokumentu elektronicznego, to sąd wezwie mnie do doręczenia do sądu wydruku tegoż dokumentu elektronicznego lub uiszczenia opłaty 0,50 PLN za jego wydruk celem przekazania stronie (do organu jak mniemam sąd wyśle to w formie elektronicznej)?
  5. Może by tak spróbować zaskarżyć to postanowienie do NSA za pośrednictwem WSA ? Czy muszę wtedy korzystać z pełnomocnika? Niby żartem, ale może zmusiłoby to kogoś do zastanowienia się nad sensownością tych przepisów? Na przykład podnosząc, że z mniejszą czcionką i marginesami zmieściłoby się na 2 stronach? Ew. dowiedzieć się czy organ wysłał w formie papierowej skargę do sądu, a jeśli tak, to dlaczego sąd nie wykorzystał tamtego egzemplarza, tylko drukował kolejny (bo skoro drukował, to organ musiał jednak przekazać też elektroniczny oryginał)? Macie jakiś inny pomysł na jakiej podstawie można by zaskarżyć to postanowienie?
  6. Czy mogę uregulować opłatę kancelaryjną, aby nie wstrzymywać biegu sprawy, ale jednocześnie zaskarżyć postanowienie do NSA?
  7. W jaki sposób w przyszłości uregulować taką opłatę z góry (wraz z opłatą za wpis od skargi), aby sąd nie musiał wzywać do jej uiszczania, gdy składając skargę nie wiemy na ilu stronach się wydrukuje, bo przecież nie znamy ustawień sądowych drukarek, a Pismo Ogólne w Serwisie Obywatel wpisywane jest ciągiem w polu tekstowym i nie wiadomo ile stron zajmie skarga? Ocenić na oko, ew. dodać 1 stronę do tego, co nam wyjdzie i przelać 0,50 PLN za każdą taką?
W obecnym stanie nie ma sensu prowadzić w formie elektronicznej postępowań w sądzie administracyjnym, gdy w postępowaniu administracyjnym była strona nie korzystająca w nim z kontaktu przez ePUAP...
Oczywiście w przypadku gdy pism / stron postępowania bez ePUAP jest więcej, to najsensowniej byłoby złożyć skargę w formie papierowej, skoro i tak trzeba by potem doręczać sądowi fizyczne kopie (chyba, że mielibyśmy też dużo stron postępowania z ePUAP, albo duże objętościowo dokumenty - wtedy taniej sądowi doręczyć samodzielne wydruki dokumentu elektronicznego).
loonatic jest off-line  
01-08-2019, 17:49  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 306
Domyślnie RE: Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej elektroniczna skarga do

tl,dr:
Po złożeniu skargi WSA wezwał mnie do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za wydruk skargi wniesionej w formie dokumentu elektronicznego w kwocie 1,50 PLN.

W oryginale skargi składanej za pośrednictwem organu napisałem:
Cytat:
Napisał/a loonatic
Zaskarżonej decyzji zarzucam [...] i wnoszę o:
1) uchylenie zaskarżonej decyzji organu II instancji oraz poprzedzającej jej decyzji organu I instancji,
2) wykładnię prawa, którym organy powinny posłużyć się przy ponownym rozpatrywaniu sprawy przy ponownym rozpatrywaniu sprawy
3) zasądzenie kosztów postępowania w sprawie.
[...]
Zasądzonego zwrotu kosztów postępowania w sprawie proszę dokonać na na mój rachunek bankowy: [...] prowadzony przez [...]
Czy to wystarczy, aby sąd zasądził zwrot całości, czy o zwrot tych 1,50 PLN muszę napisać oddzielne pismo procesowe?

Jakieś pomysły co do pyt. 5 w powyższym poście ? Coś z konstytucji lub może bezsensowności tego (np., że za samą skargę już się płaci 100 PLN i że z góry nie wiadomo ile kartek zajmie wydrukowana skarga, więc utrudnia to wniesienie opłaty wraz z wpisem od skargi)?
loonatic jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ WINB nie przesyła akt sprawy do WSA-skarga po wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa (odpowiedzi: 11) Witam, 1. Jak sformułować skargę do WSA w sprawie nieprzesłania większości akt sprawy przez WINB, w związku z wniesionymi skargami do WSA na decyzję...
§ Zarządzenie (odpowiedzi: 2) Witam! Sprawa jest następująca: W dniu 30 sierpnia zostałem złapany razem z 2 kolegami z marihuaną. Ilość jest nie ważna bo nie o to mi chodzi. Po...
§ skarga na zarządzenie o oddalenie pozwu (odpowiedzi: 4) Witam! Sprawa wygląda tak. Jakieś parę miesięcy temu złożyłem pozew o zapłatę do sądu przeciwko dłużnikowi (ponad pół roku czekałem na pieniądze,...
§ Zarządzenie zarządu wspólnoty o oplatach za "dzierżawę" elewacji (odpowiedzi: 5) Dostałem pismo od wspólnoty że zarządzili wprowadzanie opłat za reklamy i inne urządzenia zamieszczone na elewacji budynku, stosując niby analogię do...
§ Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu (odpowiedzi: 1) Wniosłem do WSA skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie dotyczącej spadku nabytego po dniu 12.05.2006 a przed 1.01.2007 roku. W tak...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.