dziedziczenie składek OFE - Forum Prawne

 

dziedziczenie składek OFE

Wiem, że temat był poruszany, ale przyznam, że wypowiedzi tylko ocierają się o problem. W domu rozgorzała dyskusja nt. dziedziczenia składek. Starsi pamiętają, że wprowadzeniu OFE towarzyszyła kampania informacyjna, w której eksperci przekonywali o słuszności ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Ubezpieczenia - polisy, ubezpieczyciele

Ubezpieczenia - polisy, ubezpieczyciele - aktualne tematy:

  • § Pokrycie szkody
    Witam Jeżeli ja jadąc motocyklem (mam uprawnienia) jadę prosto a ktoś z bocznej ulicy wjedzie mi ,,przed koła" i...
  • § co z tym zrobic
    Witam, Mam pytanie: wyjeżdżałam z parkingu, włączałam się do ruchu w prawo. Kobieta na ten parking wjeżdżała...
  • § Ubezpieczenie OC - źle naliczo...
    Dzień Dobry, mam dosyć nietypową sytuacje. Od 2014 jestem posiadaczem ubezpieczenia OC w PZU ze zniżką -60%(ja sam...

Odpowiedz
 
31-07-2011, 14:43  
pelagius
Stały bywalec
 
Posty: 498
Domyślnie dziedziczenie składek OFE

Wiem, że temat był poruszany, ale przyznam, że wypowiedzi tylko ocierają się o problem.

W domu rozgorzała dyskusja nt. dziedziczenia składek. Starsi pamiętają, że wprowadzeniu OFE towarzyszyła kampania informacyjna, w której eksperci przekonywali o słuszności reformy m.in. właśnie dziedziczeniem składek.

Kontrowersję wywołała treść wpisu na forum poniżej:

Cytat:
http://www.money.pl/forum/temat,52,1...sniejsza;.html

miki_m / 2009-02-05 13:29
Moja ś.p. mama (rocznik 1952) wiele lat temu dobrowolnie wybrała OFE (II filar).
W związku z chorobą nowotworową zmuszona była przejść w grudniu 2008 na tzw. wcześniejszą
emeryturę.
Mama zmarła pod koniec stycznia 2009 r... ;-(((

Na forum gazeta.pl znalazłem na w/w temat taką informację:
"Oszczędności II filaru mogą po naszej śmierci zostać przekazane najbliższej rodzinie. Takie
rozwiązanie jest jednak dopuszczalne tylko wówczas, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi po
przyznaniu emerytury, ale nie później niż w ciągu trzech lat od uzyskania świadczenia.
Oznacza to, że gdy umrzemy po trzech latach i jednym dniu od uzyskania emerytury, wszystkie
oszczędności w II filarze przepadają. Jeżeli zgon nastąpi wcześniej, wówczas zgromadzony
kapitał przechodzi na małżonka lub wskazanych spadkobierców."

Centrala OFE twierdzi, że z dniem przejścia na emeryturę środki z OFE zostały przekazane do
budżetu państwa i sprawa dziedziczenia jest dla OFE zamknięta. Zdaniem OFE, emerytura mamy
(a zdążyła odebrać tylko jedną...) została naliczona jakby mama nigdy nie była w OFE.

Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów ma jakieś doświadczenia w tym temacie?
Czy jest jakakolwiek szansa na dziedziczenie kapitału który mama przez lata uzbierała na
koncie OFE?
Byłbym niezmiernie wdzięczny za jakąkolwiek informację.

Mikołaj
mmatusiak[małpka]orange.pl
Pojawiło się pytanie, czy składki uzbierane w ramach II filaru w OFE są dziedziczone po rozpoczęciu pobierania świadczenia emerytalnego.

Przepisy regulujące dziedziczenie to rozdz. 13 ustawy o organizacj i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Przepis prawny:
Rozdział 13
Podział środków w razie śmierci członka funduszu emerytalnego

Art. 131. 1. Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

2. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie, o którym mowa w art. 122, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, po przedstawieniu przez małżonka zmarłego odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz pisemnego oświadczenia stwierdzającego, czy do chwili śmierci członka funduszu nie zaszły żadne zmiany w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1, lub zawiadomienia, o którym mowa w art. 83 ust. 2, a jeżeli zmiany te miały miejsce - także dowodu tych zmian.

3. Jeżeli małżonek zmarłego członka funduszu nie posiada rachunku w otwartym funduszu, stosuje się odpowiednio przepisy art. 128.

4. Jeżeli zmarły nie dopełnił obowiązku określonego w art. 83 ust. 1 zdanie drugie lub w ust. 2, jego małżonek powinien potwierdzić na piśmie, że do chwili śmierci członka funduszu nie zmienił się stan stosunków majątkowych między małżonkami ustalony stosownie do art. 83 ust. 3, a w przypadku zmiany tego stanu - przedstawić odpowiednie dowody tej zmiany.

5. Otwarty fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia obowiązku określonego w ust. 2 lub 3.

Art. 132. 1. Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, zgodnie z art. 82 ust. 1 lub 1a, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku.

2. 3. Otwarty fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, z tym że wypłata środków przypadających małżonkowi zmarłego może być przekazana na jego żądanie na rachunek w otwartym funduszu. W tym ostatnim przypadku do wypłaty transferowej środków przypadających małżonkowi zmarłego stosuje się odpowiednio art. 128.

4. Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej.

4a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do spadkobierców, którzy dodatkowo obowiązani są przedłożyć funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku.

5. Zasady wypłaty w ratach określa statut otwartego funduszu.

Art. 132a. 1. W razie śmierci członka otwartego funduszu, który osiągnął wiek emerytalny i do dnia śmierci nie ustalono wysokości emerytury - kwotę środków zgromadzonych na rachunku zmarłego pomniejsza się o kwoty niezrealizowanych świadczeń, o których mowa w art. 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wypłatę niezrealizowanych świadczeń otwarty fundusz dokonuje wypłaty tych środków zgodnie z art. 131 i 132.

Art. 133. 1. W razie śmierci członka pracowniczego funduszu, środki zgromadzone na jego rachunku są wypłacane osobie wskazanej przez członka funduszu jako uposażonej do odbioru świadczenia na wypadek jego śmierci. W przypadku braku rozrządzenia na wypadek śmierci zgromadzone środki wchodzą w skład spadku.

2. Wypłata środków, o których mowa w ust. 1, następuje bezpośrednio na rzecz osób uprawnionych, w terminie 1 miesiąca od dnia przedstawienia funduszowi dowodu, że środki te przypadły tym osobom.


W/w przepisy regulują tylko dziedziczenie. Stąd tam raczej odpowiedzi nie ma.

Próbując dojść na jakiej podstawie składki OFE przechodzą na Skarb Państwa podpowiedzi dostarczył kolejny post

Cytat:
miki_m / 2009-02-12 14:16
Dziękuję za informację.

Wczoraj centrala OFE odpisała, że w chwili obecnej na rachunku OFE znajdują się środki
pieniężne, ale ZUS postąpi prawidłowo zwracjąc się o zwrot środków na rachunku jeżeli
śmierć mamy nastąpiła po przejściu na wcześniejszą emeryturą.
Powołują się przy tym na art.111a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych.
Moim zdaniem oczywiste wydaje się że mama umarła już po przejściu na wcześniejszą
emeryturę, ponieważ była emerytką w chwili śmierci (zdążyła pobrać jedną
emeryturę...)
Aczkolwiek zastanawiam się dlaczego ZUS zwleka z pobraniem składek z OFE, czyżby
jakieś formalności nie zostały dopełnione które działałyby na naszą korzyść?
Po przeczytaniu przepisów wydaje się, że w przypadku 'zwykłych emerytur' zastosowanie znajdzie
art. 111b ustawy o organizacji i funkcjonowaniu FE

Przepis prawny:
Art. 111b. 1. Otwarty fundusz po otrzymaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji, o której mowa w art. 14 ust. 5 i art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, jest obowiązany przekazać na rachunek wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych część albo całość środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu.

2. W przypadku przekazania całości środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu, umowa z otwartym funduszem emerytalnym ulega rozwiązaniu, chyba że członek funduszu wycofa wniosek o emeryturę przed uprawomocnieniem się decyzji o ustaleniu prawa do emerytury.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz nie może pobierać opłaty.


Przepis prawny:
art. 17 ust. 9. o emeryturach kapitałowych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje informację o dokonanym przez członka otwartego funduszu emerytalnego wyborze oferty dożywotniej emerytury kapitałowej otwartemu funduszowi emerytalnemu, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego posiada rachunek, i zakładowi emerytalnemu, którego ofertę dożywotniej emerytury kapitałowej wybrał członek otwartego funduszu emerytalnego.


Lektura zwłaszcza art. 111b ust. 2 sprawia, że mam wrażenie, że z chwilą złożenia wniosku o 'wyborze oferty dożywotniej emerytury kapitałowej' czyli tej emerytury na nowych zasadach, powoduje, że FUS przejmie całą kasę i obowiązują zasady jak przy dotychczasowych emeryturach z I filaru. Oznaczałoby to, że śmierć uprawnionego oznacza przejęcie przez Skarb Państwa uzbieranych składek.

Jeżeli jest inaczej, uprzejmie proszę o wyjaśnienia.

Zastanawiam się jednak skąd się wzięły owe 3 lata na dziedziczenie składek.
Pozdrawiam
pelagius jest off-line  
31-07-2011, 22:36  
Akrobatka
Moderator
 
Akrobatka na Forum Prawnym
 
Posty: 5.695
Domyślnie RE: dziedziczenie składek OFE

W ustawie o funkcjonowaniu funduszy emerytalnych jest mowa o dziedziczeniu środków na koncie członka funduszu emerytalnego.
Na podstawie noweli z 2007, z dniem ustalenia prawa do emerytury umowa z funduszem jest nieważna z mocy prawa i zus wykreśla wpis o członkostwie i zawiadamia o wykreśleniu OFE.

Jedyne dywagacje o tych "trzech latach", które znalazłam w internecie dotyczyły właśnie tej noweli ustawy:
Internetowy System Aktów Prawnych
Pewnie ktoś tam coś żle przeczytał i informacja poszła w eter.
Akrobatka jest off-line  
01-08-2011, 16:58  
pelagius
Stały bywalec
 
Posty: 498
Domyślnie RE: dziedziczenie składek OFE

Czyli jest tak jak w tezie...

Przyznam, że w tej perspektywie wprowadzenie eutanazji na żądanie (zwłaszcza ciut przed emeryturą) to byłoby nader ciekawe rozwiązanie. Przytaczam tylko z dyskusji opinię osoby, która się za jakiś przejdzie w ten stan poprodukcyjny.
pelagius jest off-line  
01-08-2011, 21:11  
Akrobatka
Moderator
 
Akrobatka na Forum Prawnym
 
Posty: 5.695
Domyślnie RE: dziedziczenie składek OFE

Bismarck podobno ustalił wiek emerytalny na 65 lat /tak kiedyś czytałam/. Niby nic dziwnego ale wtedy nieliczni dożywali tego wieku

A poważnie: no cóż, takie są zasady.
Kapitał jest dziedziczny tylko do momentu przejścia na emeryturę.
Potem zgromadzony kapitał jest przeznaczony na wypłatę emerytury, więc... z jednej strony jest ryzyko, że emeryt zejdzie z tego świata i przeżyje 1 pobranie świadczenia emerytalnego a z drugiej strony może zrobić państwo w przysłowiowego konia i przeżyje grubo średnią dożycia a emeryturę będzie pobierał dożywotnio.
Akrobatka jest off-line  
03-04-2013, 17:23  
pipi19876
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: dziedziczenie składek OFE

witam chciałabym się dowiedzieć czy istnieje prawo dziedziczenia skladek emerytalnych w PZU po moim meżu gdyż byłam i jestem osobą nie pracującą i w razie jego smierci zostaje bez funduszy do życia
pipi19876 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Dziedziczenie długu składek ZUS-owskich (odpowiedzi: 4) Witam, prosiłabym o pomoc prawną w następującym problemie. W 2004 zmarł mi ojciec, który w latach 1990-2000 nie płacił składek ZUS-owskich na...
§ Dziedziczenie składek OFE (odpowiedzi: 1) Witam . Moja mama posiadała otwarty fundusz emerytalny Złota Jesień , jednak gdy zmarła okazało się że podała mnie jako spadkobiercę , należy mi...
§ Dziedziczenie składek ZUS (odpowiedzi: 12) Witajcie! Na początku roku zmarła moja mama. Jestem jedynym spadkobiercą, w trakcie sprawy spadkowej u notariusza. Mama w chwili śmierci była...
§ wyłata składek z OFE (odpowiedzi: 3) Czy przyznana renta strukturalna stanowi zabezpieczenie emerytalne w świetle art.128 ustawy o OFE? Chodzi mianowicie o to, czy osoba, która otrzymała...
§ Dziedziczenie składek II filaru (odpowiedzi: 5) Witam serdecznie Wiem, że temat poruszany był już kilka razu ale nie znalazłam w miarę aktualnych wpisów i nie wiem czy przypadkiem nie zmieniły...
§ Ciągłość składek ZUS (odpowiedzi: 1) Witam, Dzisiaj, tj 17.06 rozwiązałem umowę o pracę. Chciałbym się dowiedzieć, w jakim okresie muszę podpisać kolejną umowę o pracę aby mieć...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.