Podstawowy "poradnik" dotyczący OC ppm - część II - Forum Prawne

 

Podstawowy "poradnik" dotyczący OC ppm - część II

Dość dużo pytań w tym dziale forum dotyczy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, dlatego jakiś czas temu założyłem taki temacik: http://forumprawne.org/ubezpieczenia...cy-oc-ppm.html Prędzej czy później stanie się on nieaktualny, ponieważ od dnia 11 lutego 2012 roku obowiązuje ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Ubezpieczenia - polisy, ubezpieczyciele


Zamknięty temat
 
14-08-2012, 13:18  
Mahatman1981
Przyjaciel forum
 
Mahatman1981 na Forum Prawnym
 
Posty: 1.495
Domyślnie Podstawowy "poradnik" dotyczący OC ppm - część II

Dość dużo pytań w tym dziale forum dotyczy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, dlatego jakiś czas temu założyłem taki temacik: http://forumprawne.org/ubezpieczenia...cy-oc-ppm.html

Prędzej czy później stanie się on nieaktualny, ponieważ od dnia 11 lutego 2012 roku obowiązuje nas nowelizacja Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” (Dz. U. z 2003r. Nr 124 poz. 1152), dotyczy to oczywiście umów OC zawartych od tej daty. Na chwilę obecną działają oba akty prawne, decydujące znaczenie ma tu właśnie data zawarcia ubezpieczenia OC.

Zmiany w Ustawie są w niektórych miejscach dość duże, więc pomyślałem, że może warto napisać drugi taki poradniczek, który będzie się koncentrował właśnie na nowej Ustawie. Jeśli ktoś zauważy jakieś błędy to prosiłbym o ich skorygowanie, jeśli byłaby taka możliwość i zgoda, to temacik można by przykleić dla „potomności.”Jeśli jesteś Klientem jakiegoś TU i z końcem okresu chcesz zrezygnować z ich usług, musisz złożyć pisemne wypowiedzenie najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia OC na podstawie Art. 28:

„1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.”


Zgodnie z Art. 18:
„3. W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1–3, przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.”
Jest to dość ważna zmiana w Ustawie, wcześniej TU posiłkowały się tylko i wyłącznie Art. 61 Kodeksu Cywilnego. Nadal jednak mogą to robić, jeżeli oświadczenie, o którym mowa wyżej nie zostanie nadane w „polskiej placówce pocztowej operatora publicznego” – czyli ogólnie chodzi o Pocztę Polską.

Art. 61 KODEKSU CYWILNEGO:
„§ 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.”Jeżeli ostatni dzień, w którym możemy złożyć wypowiedzenie to Święto albo niedziela (np. umowa OC kończyła się 13 sierpnia 2012r. czyli wypowiedzenie najpóźniej można było złożyć 12 sierpnia 2012r. a jest to niedziela) to na podstawie KODEKSU CYWILNEGO, Art. 115:

„Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.” Czyli ogólnie wypowiedzenie takiej umowy OC można było jeszcze złożyć 13 sierpnia i takie wypowiedzenie jest skuteczne.BARDZO WAŻNA ZMIANA W USTAWIE (NOWOŚĆ OD 11 LUTEGO 2012r.)

Pojawił się bardzo ważny artykuł 28a, który pomaga rozwiązać problem z podwójnym ubezpieczeniem OC:
„1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.
2. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1, zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.
3. W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego, z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia.”

Czyli jeśli z jakiegoś powodu nie wypowiedzieliśmy umowy OC, której okres ubezpieczenia dobiegał końca i tym samym automatycznie została ona przedłużona o kolejne 12 miesięcy, a dodatkowo w innym TU zawarliśmy również ubezpieczenie OC, to mamy możliwość wypowiedzieć tą „automatyczną” umowę i zapłacimy z niej tylko za okres od początku umowy do dnia złożenia wypowiedzenia.


Jeżeli kupujesz samochód z ważną polisą OC to pamiętaj o Art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK:

„1. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się.
2. W razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania za okres od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu. Posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, jest obowiązany podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do dokonania ponownej kalkulacji składki.”

Czyli: razem z zakupionym pojazdem przejmujesz OC tego pojazdu. Do końca trwania okresu ubezpieczenia można podjąć decyzję czy tę polisę się wypowiada czy też nie (w przypadku braku wypowiedzenia polisa zakończy swój bieg wraz z końcem okresu ubezpieczenia i nie przedłuży się na kolejne 12 miesięcy – kolejna bardzo ważna zmiana w Ustawie). Tym samym można wypowiedzieć umowę już dzień po zakupie, jak i pół roku po tej dacie.Ważna informacja dla zbywcy:

Art. 41:
„1. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku:
3) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez posiadacza pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 1 – zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który przeniósł prawo własności tego pojazdu;"

Obecnie zwrot składki rozliczany jest za każdy dzień (w Ustawie przed nowelizacją zwrot składki następował za każdy pełny niewykorzystany miesiąc).


I jeszcze Art. 32 :
„1. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu.
2. Dane posiadacza, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub
2) nazwę, siedzibę i numer REGON.
3. Skutki wyrządzenia szkody po dniu przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego nie obciążają posiadacza pojazdu, który dokonał przeniesienia tego prawa.”

Czyli pamiętaj, żeby w ciągu 14 dni (wcześniej było to 30 dni) po zakupie wysłać, dostarczyć itp. do TU kopię umowy k-s albo faktury VAT (można też napisać oświadczenie tak aby było zgodne z powyższym przepisem, ale lepiej przedstawić dokument potwierdzający sprzedaż).

I co do ust. 3 Art. 32 – na umowie k-s lepiej pisać też godzinę transakcji na wypadek gdyby jeszcze tego samego dnia nabywca wyrządził szkodę dopiero co zakupionym pojazdem – TU przychylnie wtedy na to powinny spojrzeć, nie obciążając sprzedającego (zgłoszenie szkody zawiera przecież datę i godzinę zdarzenia).


Jeżeli jakimś sposobem kupujesz pojazd, który w ogóle nie ma OC, to Art. 31:

„3. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego posiadacz wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu. Jeżeli nastąpiło przeniesienie posiadania pojazdu mechanicznego zarejestrowanego bez przejścia lub przeniesienia prawa własności tego pojazdu, a dotychczasowy posiadacz pojazdu wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, kolejny posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu wejścia w posiadanie tego pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu.”I kilka innych ważnych spraw:

Art. 29:

1. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
1) najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu;
2) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b), oraz pojazdów historycznych;
3) przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym za granicą w państwie innym niż określone na podstawie art. 25 ust. 2 nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego;
4) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a), które nie zostały zarejestrowane;
5) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b), oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu;
6) (uchylony);
7) najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku określonym w art. 28 ust. 3;
8 ) najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy w przypadkach określonych w art. 27 ust. 6 oraz w art. 31 ust. 1 i 4;
9) najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy w związku z jej wypowiedzeniem w przypadku określonym w art. 28 ust. 1;
10) najpóźniej w dniu odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.5)).


A co jeśli nie mamy w ogóle OC, a powinniśmy mieć?

Art. 88 (Tutaj już wcześniej nastąpiła zmiana kwot karnie nakładanych przez UFG):

„1. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym,
stanowi:
1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
a) samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
2) w ubezpieczeniu OC rolników – równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
3) w ubezpieczeniu budynków rolniczych – równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę – ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
3. W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:
1) 20% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni,
2) 50% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni,
3) 100% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.
3a. Wysokość opłat na dany rok, z uwzględnieniem ich gradacji, w zakresie, o którym mowa w ust. 3, podawana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do publicznej wiadomości do dnia 3 stycznia każdego roku.
4. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, nie przedstawi dokumentów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłaty zgodnie z ust. 3, jest ona obowiązana wnieść opłatę w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1.
5. Kwoty wyliczane zgodnie z ust. 2 i 3, zaokrągla się do pełnych 10 zł.
6. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ustala przynależność pojazdów do kategorii wymienionej w ust. 2 pkt 1, kierując się przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
7. Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, jest wnoszona na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.”


Coś dla osób, które korzystają z możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu – Art. 8 (Te zapisy już jakiś czas temu pojawiły się w Ustawie):

„4. W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art. 78a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
5. Składka ubezpieczeniowa, w przypadku określonym w ust. 4, po uwzględnieniu przysługujących posiadaczowi pojazdu mechanicznego zniżek składki, ulega obniżeniu nie mniej niż o 95%.
6. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia zakładu ubezpieczeń o ustaniu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w ust. 4. 7. W przypadku niedopełnienia przez posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązku, o którym mowa w ust. 6, zakład ubezpieczeń może odpowiednio podwyższyć składkę ubezpieczeniową, począwszy od dnia, w którym ustało czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, o którym mowa w ust. 4.”


Kwestia szkody w pojeździe, który miał doczepioną przyczepę – Art. 37 (to już było i w Ustawie przed nowelizacją):

„1. Jeżeli szkoda zostaje wyrządzona ruchem zespołu pojazdów mechanicznych, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego ciągnącego jest objęta szkoda spowodowana przyczepą, która:
1) jest złączona z pojazdem silnikowym albo
2) odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła.
2. Ubezpieczeniem OC posiadacza przyczepy są objęte szkody spowodowane przyczepą, która:
1) nie jest złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym albo
2) odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestała się już toczyć.
3. Przepis ust. 1 stosuje się również w razie złączenia pojazdów mechanicznych w celu holowania.
4. W przypadku zespołu pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych złączonych w celu holowania, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego nie jest objęta odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem:
1) pojazdu ciągnącego lub holującego – w przyczepie lub pojeździe holowanym
oraz
2) przyczepy lub pojazdu holowanego – w pojeździe ciągnącym lub holującym.”


Zwrot składki ogólnie – Art. 41: (troszkę zmieniony w związku z nowelą, obecnie wcześniejsza szkoda z ubezpieczenia OC nie powoduje braku możliwości uzyskania zwrotu składki)

1. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku:
1) wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
2) odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3;
3) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez posiadacza pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 1 – zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który przeniósł prawo własności tego pojazdu;
4) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 4 – zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który zawarł umowę ubezpieczenia;
5) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z zastrzeżeniem że za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający obowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową;
6) wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
7) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem zgodnie z art. 28a ust. 1 – zwrot składki przysługuje z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania zapłaty składki za okres świadczonej ochrony.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.


To takie najważniejsze informacje.
Mahatman1981 jest off-line  
08-02-2013, 22:35  
Akrobatka
Moderator
 
Akrobatka na Forum Prawnym
 
Posty: 5.825
Domyślnie RE: Podstawowy "poradnik" dotyczący OC ppm - część II

Cytat:
Czyli: razem z zakupionym pojazdem przejmujesz OC tego pojazdu. Do końca trwania okresu ubezpieczenia można podjąć decyzję czy tę polisę się wypowiada czy też nie (w przypadku braku wypowiedzenia polisa zakończy swój bieg wraz z końcem okresu ubezpieczenia i nie przedłuży się na kolejne 12 miesięcy – kolejna bardzo ważna zmiana w Ustawie). Tym samym można wypowiedzieć umowę już dzień po zakupie, jak i pół roku po tej dacie.
Umowa zostaje rozwiązana z dniem wypowiedzenia (wysłania listu poleconego z wypowiedzeniem), więc trzeba zadbać o to, żeby od następnego dnia mieć już nowe oc.
Akrobatka jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ "powinno" = "byłoby dobrze, gdyby" czy "bezwzględnie musi"? (odpowiedzi: 3) Pytanie: Co w języku prawnym dokładnie znaczy wyraz "powinno"? "Byłoby dobrze, gdyby" czy "bezwzględnie musi"? Dotyczy: Rozporządzenia ministra...
§ Pytanie dotyczące dzisiejszego orzeczenia TK w sprawie: "obrazy uczuć religijnych". (odpowiedzi: 1) Piosenkarka, artystka lub po prostu celebrytka(nie oceniam talentu), po znieważeniu Biblii musiała zapłacić 5000 zł grzywny. Sąd powoływał się chyba...
§ Wezwanie z Urzędu Miasta mimo poinformowania o kupnie mieszkania zgodnie z "Poradnik" (odpowiedzi: 1) Witam, W dniu 23.10.2014 Kupiłam mieszkanie we Wrocławiu na rynku wtórnym i zgodnie z "Jak najłatwiej poinformować urząd o zakupie lub sprzedaży...
§ Opłaty za "drugi" kierunek. Czy mnie dotyczą? (odpowiedzi: 9) Jestem aktualnie studentem ostatniego roku na uczelni zagranicznej. Studia te rozpocząłem w październiku 2010 a kończę w czerwcu 2014 i wracam do...
§ Podstawowy "poradnik" dotyczący OC ppm (odpowiedzi: 6) Nie jestem może specjalistą ale taki poradniczek komuś się może przyda, jeśli chodzi o OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wszystko opiera się...
§ "HairCut - Poradnik Dla Fryzjerów" a nazwa zastrzeżona "haircut" (odpowiedzi: 2) Sytuacja przez którą nie mogę spokojnie spać 1. Wydajemy lokalny magazyn (półrocznik) na Wielkopolskę "HairCut - Poradnik Dla Fryzjerów" 2....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.