Kruczki prawne? - Forum Prawne

 

Kruczki prawne?

UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w .................................................. ..................., w dniu.............................................. .................................. pomiędzy: .................................................. .................................................. .................................................. ............................. .................................................. .................................................. ................PESEL............................. ......................... zwaną w dalszej części umowy "Współpracownikiem" a Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul.zzz 261, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Ubezpieczenia - polisy, ubezpieczyciele


Odpowiedz
 
08-11-2015, 22:45  
krolik64k@wo,ok
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Kruczki prawne?

UMOWA O WSPÓŁPRACY

zawarta w .................................................. ..................., w dniu.............................................. ..................................
pomiędzy:
.................................................. .................................................. .................................................. .............................
.................................................. .................................................. ................PESEL............................. .........................
zwaną w dalszej części umowy "Współpracownikiem"
a
Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul.zzz 261, 59-220 Legnica, NIP aaa, Regon bbb, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem xyz, w imieniu i na rzecz którego działa
Prezes Zarządu
w dalszej części umowy zwana Sp. z o.o.


§ 1. Słownik
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1. Prowizji – należy przez to rozumieć równowartość ……………………….% (słownie: ……….…….…………….…………… …………………………………………. %) z kwoty stanowiącej podstawę naliczenia prowizji.
2. Sprawie pozyskanej przez Współpracownika – należy przez to rozumieć umowę podpisaną pomiędzy Sp. z o.o. a Klientem – za pośrednictwem Współpracownika.
3. Zaliczce – należy przez to rozumieć zapłatę na poczet przyszłej prowizji Współpracownika, tylko w odniesieniu do wskazanych przez firmę spraw.
4. Podstawie naliczenia prowizji – należy przez to rozumieć honorarium netto ze sprawy dostarczonej przez Współpracownika, w sprawach innych niż windykacyjne pomniejszone o honorarium w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz. U. nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).
5. Status „bezwarunkowo” – jest oceną sprawy na etapie przyjmowania, co do której nie ma żadnych wątpliwości.


§ 2. Przedmiot umowy

1. Współpracownik zobowiązuje się do pośredniczenia w zawarciu umowy pomiędzy Sp. z o.o. a Klientem – o dochodzie na rzecz Klienta roszczenia pieniężnego, w zamian za zapłatę ze strony Spółki wynagrodzenia prowizyjnego, zgodnie z §6 niniejszej umowy po każdym uzyskanym w sprawie wpływie.
2. Przez pośredniczenie, o którym mowa w pkt. 1 należy rozumieć pozyskanie Klienta, uzgodnienie z nim wszystkich istotnych warunków umowy (w tym wysokości honorarium za prowadzenie spraw) i dostarczenie do biura firmy wszelkich niezbędnych do prowadzenia sprawy dokumentów. Stronami zawartej umowy jest Klient oraz Sp. z o.o.


§ 3. Obowiązki Współpracownika
Współpracownik zobowiązuje się do:

1. Pozyskiwania Klientów, którzy podpiszą z Sp. z o.o. umowę o prowadzenie sprawy zmierzającej do wyegzekwowania roszczenia pieniężnego na jego rzecz, tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia od innego przedmiotu – na drodze polubownej lub sadowej oraz umów dotyczących innych usług i produktów zgodnych z ofertą Spółki.
2. Pośredniczenia pomiędzy Klientami a Sp. z o.o. w zawarciu umowy, poprzez rzetelne informowanie Klienta o warunkach umowy oraz przedłożenie mu do podpisu stosowanych dokumentów, w tym w szczególności umowy i pełnomocnictw.
3. Dostarczenie podpisanych z Klientem dokumentów do siedziby Sp. z o.o. , celem ich weryfikacji pod katem możliwości dochodzenia roszczeń.
4. Udzielania Klientom wszechstronnych i klarownych objaśnień, co do usługi proponowanej przez Sp. z o.o.
5. W razie konieczności współpracy z referentem prowadzącym sprawę dostarczoną przez Współpracownika.
6. Przestrzegania wszelkich pisemnych i ustnych zleceń Sp. z o.o., a w szczególności regulaminów i zarządzeń.
7. Zachowania bezwzględnej tajemnicy co do danych osobowych i kontaktowych pozyskanych Klientów wszelkich informacji o sposobie dochodzenia roszczenia przez Sp. z o.o. oraz podmioty świadczące dla Spółki usługę prawną.
8. Udział w szkoleniu wstępnym oraz w cyklicznych szkoleniach, celem zapewnienia wysokiego poziomu świadczeń usług
9. Odpowiedzialnego i należytego przechowywania i zabezpieczania dokumentów i materiałów przekazanych przez Sp. z o.o. lub pozyskanych w toku wykonywania swoich obowiązków.


§ 4. Uprawnienia

Sp. z o.o. upoważnia Współpracownika do działań określonych niniejszą umową i udziela mu pełnomocnictwa do zawierania umów z Klientami, kompletowania dokumentów oraz przyjmowania oświadczeń woli. W/w pełnomocnictwo udzielone zostanie po podpisaniu umowy i zapoznaniu się z działalnością firmy.


§ 5. Zakazy
Współpracownikowi zabrania się:
1. Przyjmowania w imieniu Sp. z o.o. od Współpracowników, Klientów i osób trzecich środków pieniężnych.
2. Zaciągania zobowiązań i składania deklaracji czy oświadczeń wykraczających poza upoważnienia wynikające
z niniejszej umowy.
3. Samowolnego podejmowania w imieniu Sp. z o.o. działalności niezgodnej z ustalonym profilem firmy.
4. Wprowadzania i posługiwania się materiałami nie zaakceptowanymi przez Zarząd firmy.
5. Postępowania w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Ujawniania osobom trzecim danych dotyczących Klientów oraz Współpracowników.

§ 6. Wynagrodzenie
1. Współpracownikowi, w zamian za świadczone przez niego usługi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości kwoty stanowiącej równowartość …………..... % od podstawy naliczenia prowizji.
2. W razie cofnięcia przez Klienta pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy, za którą Sp. z o.o. wypłacił już zaliczkę Współpracownik, jest on zobowiązany do jej zwrotu na rzecz Sp. z o.o.
w ciągu 14 dni lub przy kolejnym rozliczeniu.
3. Wypłata prowizji na rzecz Współpracownika następuje niezwłocznie po rozliczeniu Klienta zaś Współpracownik zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT lub rachunku na podstawie otrzymanego zestawienia rozliczonych spraw.

Zapłata faktury VAT lub rachunku nastąpi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Sp. z o.o.
4. Współpracownik oświadcza, iż kwotę przysługującej mu prowizji należy wpłacić na konto:
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………….............
5. Współpracownik traci prawo do prowizji za dostarczone sprawy w przypadku złamania ustaleń §5.
6. Jeśli Współpracownik nie ma zarejestrowanej działalności w momencie rozliczenia dostarczonej przez niego sprawy, zostanie ona rozliczona na podstawie umowy – zlecenia.


§7. Zaliczka

1. Współpracownikowi, który dostarczy sprawę do Sp. z o.o. przysłuchuje zaliczka, z chwilą przyjęcia sprawy do prowadzenia o statusie – bezwarunkowo i tylko za sprawy wskazane przez firmę.
2. Wysokość zaliczki ustalona będzie każdorazowo przy zleceniu sprawy.
3. Współpracownik zobowiązany jest do wystawienia Euro Capital Sp. z o.o. faktury VAT lub rachunku
w przeciągu 14 dni od chwili uzyskania informacji o bezwarunkowym przyjęciu sprawy.
4. Wypłacona Współpracownikowi zaliczka potrącana jest w końcowym rozliczeniu sprawy od naliczonej na rzecz Współpracownika prowizji.


§ 8. Sposoby zapłaty

1. Zapłata prowizji na rzecz Współpracownika nie może nastąpić wcześniej niż powstanie dochodu w sprawie przez niego dostarczonej.
2. Zapłata na konto Sp. z o.o. częściowej kwoty uzyskanego roszczenia do sprawy dostarczonej przez Współpracownika, podlega każdorazowemu rozliczeniu ze Współpracownikiem, zgodnie z pkt. 3.
3. Wypłata prowizji następuje niezwłocznie po ujawnieniu na koncie Sp. z o.o. przychodu ze sprawy dostarczonej przez Współpracownika


§ 9. Gwaranty umowy

1. W razie rażącego naruszenia niniejszej umowy Zarząd firmy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
2. Wszelkie dane osobowe, a także metody i techniki prowadzenia postępowania zmierzającego do uzyskania dochodzonego w imieniu Klienta roszczenia, stanowią wyłączną własność Sp. z o.o. i podmiotów prowadzących obsługę prawną.
3. Naruszenie, kradzież, czy sprzedaż danych osobowych klientów jest poważnym naruszeniem prawa
i stanowić będzie podstawę pociągnięcia Współpracownika do odpowiedzialności określonej prawem.
4. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym ze względu na rażące jej naruszenie powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec stron niniejszej umowy.


§ 10. Postanowienia końcowe

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie dodatkowe ustalenia wynikające ze współpracy będą zawierane w formie aneksu do umowy.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z postanowieniami niniejszej umowy jest właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy w Legnicy.
5. W trakcie trwania niniejszej umowy wykluczone jest dochodzenie wzajemnych roszczeń na drodze sądowej. Droga sądowa jest możliwa dopiero po rozwiązaniu umowy. Wcześniejsze wytoczenie powództwa przez którąkolwiek ze stron bez wyczerpania drogi polubownej uważane będzie za ciężkie naruszenie postanowień umowy.


6. Koszty własne Partnera z tytułu prowadzenia przez niego działalności nie obciążają Sp. z o.o. Ewentualne odstępstwa od powyższych postanowień wymagają wyłącznie pisemnej zgody Zarządu Spółki Sp. z o.o.
7. Sp. z o.o. nie odpowiada za sposób pozyskania Współpracownika przez Współpracownika.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron........................................... ..........................................

Współpracownik
Sp. z o.o.
krolik64k@wo,ok jest off-line  
08-11-2015, 22:47  
krolik64k@wo,ok
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Kruczki prawne?

czy ta umowa jest warta podpisu?
krolik64k@wo,ok jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego - kruczki prawne (odpowiedzi: 9) Witam. To mój pierwszy post, więc jeśli nie ten dział, lub zdublowałem temat, to z góry przepraszam, i proszę o wyrozumiałość, a zarazem cierpliwość...
§ Oszuści na pokazach - Ich kruczki prawne (odpowiedzi: 2) Witam. Mam taki problem; Wczoraj moja mama była na pokazie i jak to starszy człowiek dała się naciągnąć na zestaw garnków i pościeli. Co prawda...
§ Umowa i ew. w niej kruczki prawne (odpowiedzi: 4) Mam prosbę w imieniu kolezanki. Jesli podpisze tę umowę, w przypadku gdy sprzeda mieszkanie sama, czy będzie zobowiazana wypełnić warunki tej umowy?...
§ Umowa dzierżawy gruntu KRUCZKI PRAWNE (odpowiedzi: 3) Witam, jestem na etapie podpisywania umowy dzierzawy gruntu pod inwestycje. musimy n atej dzielce utwardzic grunt zrobic ogrodzenie itd co daje...
§ Kruczki prawne wzgledem widzen z dzieckiem (odpowiedzi: 21) Wiatm forumowiczow, jestem przekonana ze moj temat wywola burzliwa dyskucje, ale ze wzgledu ze jest to forum prawne, poszukuje odpowiedzi jak w...
§ [Allegro] Sprzedawca odmawia sprzedaży, stosuje kruczki prawne (odpowiedzi: 3) Witam, Kompletnie nie znam się na prawie ale z tego co czytałem na tym forum prawo stoi po mojej stronie, lecz chce się w tym utwierdzić i być...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.