Sprawdzenie umowy zlecenie - Forum Prawne

 

Sprawdzenie umowy zlecenie

Witam wszystkich dobrych ludzi. Proszę o sprawdzenie poniższej umowy. Praca jaką wykonuje to mailowa obsługa klienta, czasami zdarzy się jakiś telefon ale przeważnie odpowiadam na maile. Oczywiście mam przełożonego, nawet nie jednego, ustalany jest grafik, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Umowy zlecenia i o dzieło


Odpowiedz
 
14-04-2011, 12:07  
clint
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Sprawdzenie umowy zlecenie

Witam wszystkich dobrych ludzi.

Proszę o sprawdzenie poniższej umowy. Praca jaką wykonuje to mailowa obsługa klienta, czasami zdarzy się jakiś telefon ale przeważnie odpowiadam na maile. Oczywiście mam przełożonego, nawet nie jednego, ustalany jest grafik, wykonuję to samo co osoby mające umowę o pracę. Moim pracodawcą jest inna firma niż ta u której wykonuje zlecenie.

W umowie mam zaniżoną stawkę godzinową ponieważ w rzeczywistości otrzymuje wyższe wynagrodzenie. Wcześniej otrzymywałem umowę o dzieło która była dużo uboższa niż ta przedstawiona poniżej.

Czy ustalenie stosunku pracy jest w tym wypadku możliwe? Zauważyłem, że w pracodawca zabezpieczył się w pewnych kwestiach.

Proszę o weryfikację.UMOWA ZLECENIE Nr
Zawarta w dniu 2011-03-01 w Warszawie pomiędzy:
1. XXX Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul xxx, kapitał zakładowy 100 000 zł PLN nr. KRS000 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 0000000, reprezentowana przez Pana/Panią XXX działającego(cą) w imieniu i na rzecz tej Spółki na podstawie stosownego pełnomocnictwa, zwana(y) dalej Zleceniodawcą a
2. NAZWISKO I IMIĘ:
URODZONY(A):
ZAMIESZKAŁ Y( A):
NUMER DOWODU:
PESEL:
NIP:
URZĄD SKARBOWY:

§1

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pracę tymczasową w zakresie: Telefoniczna obsługa klienta

§2

1. Praca tymczasowa na podstawie niniejszej Umowy Zlecenia ("Zlecenie") będzie wykonywana bezpośrednio na rzecz XXX Sp. z o.o.ul. XXX Warszawa
zwanego dalej Pracodawcą Użytkownikiem.
2. Zlecenie zostanie wykonane w terminie od 2011 -03-01 do 2011 -03-31
3. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie Zlecenia osobie trzeciej za zgodą Zleceniodawcy udzieloną na piśmie.
4. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Zlecenia.
5. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec Pracodawcy Użytkownika oraz osób trzecich za należyte wykonanie Zlecenia przez Zleceniobiorcę.
6. Kontrolę jakości i sposobu wykonania Zlecenia sprawuje Pracodawca Użytkownik w porozumieniu ze Zleceniodawcą.
7. Po wykonaniu Zlecenia, Zleceniobiorca zobowiązuje się przedłożyć Zleceniodawcy sprawozdanie z wykonania Zlecenia, zatwierdzone przez Pracodawcę Użytkownika.
8. W przypadku nienależytego wykonania Zlecenia, Zleceniodawca ma prawo do potrącenia swojej wierzytelności z tego tytułu z wierzytelnością Zleceniobiorcy o zapłatę wynagrodzenia.

§3

1. Z tytułu wykonania Zlecenia, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości: 00,00 zł (słownie: zero 0 /100 złotych) brutto za godzinę
1) strony porozumieją się co do dalszych możliwości wzrostu stawki za godzinę pracy jak i dodatkowych kwot za wykonanie Zlecenia
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy po przedłożeniu przez niego zatwierdzonego sprawozdania z wykonania Zlecenia, o którym mowa w § 2 pkt. 7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni po przedłożeniu sprawozdania oraz wystawieniu Zleceniodawcy stosownego rachunku przez Zleceniobiorcę.
3. Zmiana wynagrodzenia Zleceniobiorcy, o którym mowa w §3 p.1, będzie stanowić samodzielną decyzję Zleceniodawcy, który podejmie ją w porozumieniu z Pracodawcą Użytkownikiem, w szczególności w oparciu o ocenę jakości wykonania Zlecenia. Zleceniobiorca nie ma prawa żądania zwiększenia wynagrodzenia w oparciu o powyższe zapisy, ilekroć Zleceniodawca nie wyrazi na to zgody

§4

1. Zleceniobiorca oświadcza, że po jego stronie nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do wykonania Zlecenia, a ponadto, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i uprawnienia w tym zakresie.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania ścisłej poufności w zakresie wszystkich informacji o Zleceniodawcy i jego klientach, które uzyskał w związku z niniejszą Umową.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie zawierać z Pracodawcą Użytkownikiem ani innymi przedsiębiorcami:
a. jakichkolwiek umów prawa cywilnego, których wykonanie miałoby nastąpić na terenie przedsiębiorstwa Pracodawcy Użytkownika lub na jego rzecz,
b. jakichkolwiek umów prawa cywilnego, przewidujących wykonywanie pracy tymczasowej lub innych czynności na terenie przedsiębiorstwa Pracodawcy Użytkownika lub na jego rzecz, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy zlecenia, a także w okresie jednego miesiąca po jej wygaśnięciu.
4. Jeżeli Zleceniobiorca został skierowany do pracy tymczasowej na podstawie imiennego wskazania Pracodawcy Użytkownika, zwolniony jest z ograniczeń, o których mowa w pkt. 3 powyżej względem Pracodawcy Użytkownika. Ponadto Zleceniobiorca jest zwolniony z takich ograniczeń względem Pracodawcy Użytkownika także wtedy, kiedy takie zwolnienie wynika z treści stosunku prawnego łączącego Zleceniodawcę z Pracodawcą Użytkownikiem. Na żądanie Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązany jest udzielić mu stosownych, wiążących informacji.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że w związku z niniejszą Umową zlecenia nie będzie zgłaszał wobec Zleceniodawcy roszczeń ponad te, które bezpośrednio z niej wynikają.

§5

Zawierając niniejszą Umowę Zlecenia na wykonywanie pracy tymczasowej, Zleceniobiorca jest w pełni świadomy, że nie stanowi ona, w szczególności ze względu na przedmiot Zlecenia, umowy o pracę w rozumieniu art. 29 Kodeksu pracy (Dz.U.98.21.94 ze zmianami) ani umowy o pracę tymczasową w rozumieniu art. 13 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U.03.166.160. Zleceniobiorca jest świadomy, na czym polegają różnice między niniejszą Umową zlecenia na wykonanie czynności pracy tymczasowej, a tymi umowami.

§6

Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca potwierdzają, że w związku z zawarciem niniejszej Umowy oraz powstaniem łączącego ich określonego stosunku prawnego zlecenia na wykonanie pracy tymczasowej na rzecz Pracodawcy Użytkownika, są związane więzami prawnymi odnośnie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności Zleceniodawcy z tytułu wykonywania tych czynności, o czym stanowią w szczególności poszczególne postanowienia § 2 oraz § 3 niniejszej Umowy. Strony zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania zasad współpracy wynikających z łączącego je stosunku prawnego.

§7

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy, Zleceniobiorca oraz Zleceniodawca powierzają sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
clint jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Prośba o sprawdzenie umowy drobnej inwestycji (odpowiedzi: 2) Witam! Zainwestowałem pewną sumę w projekt gry komputerowej, w zamian za otrzymywanie co miesiąc pewnego % z jej zysków. Problem w tym, że gra...
§ Sprawdzenie Umowy Pożyczkowej (odpowiedzi: 1) Witam, zanlazłam prywatnego inwestora, który chce udzilić mi pożyczki. Wysłał on mi umowe, jaka jest poniżej. Nie chcę zostać oszukana. Zaniepokoiło...
§ Sprawdzenie Poprwności Umowy Zlecenie (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich forumowiczów. Uprzejmie proszę o sprawdzenie umowy zlecenie czy dobrze jest napisana nie jestem pewien co do kilku kwestii. UMOWA...
§ Proszę o sprawdzenie poprawmności umowy ( mam być zleceniobiorcą ) (odpowiedzi: 6) Witam serdecznie, Tak jak w tytule proszę o sprawdzenie poprawności umowy o zlecenie. Dla mnie wygląda na to że wszystko jest ok , ale na wszelki...
§ Dzierżawa dachu - sprawdzenie umowy (odpowiedzi: 4) Witam serdecznie. Nie wiem czy temat założyłem w odpowiednim dziale. Nie znam się na prawie więc w razie proszę o przeniesienie. Opiszę swój...
§ Sprawdzenie umowy (odpowiedzi: 5) Witam, chciałbym zapytać Was czy wszystkie zapisy w tej umowie są zgodne z prawem. Pytałem już na tym forum o konkretny punkt, jednak teraz...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.