prawo do zasiłku dla bezrobotnych - Forum Prawne

 

prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłek dla bezrobotnych przysługuje: 1. obywatelom polskim - poszukującym i podejmującym zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Zamknięty temat
 
09-01-2006, 11:13  
Mariusz
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
zasiłek dla bezrobotnych przysługuje:

1. obywatelom polskim - poszukującym i podejmującym zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych

2. następującym cudzoziemcom - poszukującym i podejmującym zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,
b) obywatelom państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób,
c) posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
d) posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
e) posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm),
f) posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt tolerowany lub korzystających z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej,

3. cudzoziemcom - członkom rodziny obywatela polskiego,którzy nabyli status bezrobotnego - a więc którzy są:

- niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej,

- zdolni i gotowi do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli są osobami niepełnosprawnymi, zdolnymi i gotowymi do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy,

- nieuczącymi się w szkole, z wyjątkiem uczących się w szkole dla dorosłych lub przystępujących do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym,

- zarejestrowani we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy

oraz

- poszukujący zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,


jeżeli:

a) ukończyli 18 lat,

b) nie ukończyli 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna,

c) nie nabyli prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobierają zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego,

d) nie są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

e) nie uzyskują przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,

f) nie podjęli pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlegają na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

g) nie są osobami tymczasowo aresztowanymi lub nie odbywają kary pozbawienia wolności,

h) nie uzyskują miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

i) nie pobierają na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,

j) nie pobierają, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

k) nie pobierają po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6o ile:

nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych

oraz

w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

a) byli zatrudnieni i osiągali wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,

b) wykonywali pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągali z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) świadczyli usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracowali przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

d) opłacali składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

e) wykonywali pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,

f) wykonywali pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

g) opłacali składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b,

h) byli zatrudnieni za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatrianci,

i) byli zatrudnieni, pełnili służbę lub wykonywali inną pracę zarobkową i osiągali wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
Do 365 dni, o których mowa wyżej, zalicza się również okresy:

1) zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.);

2) urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;

3) pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika;

4) niewymienione w ust. 1 pkt 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;

5) za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
Mariusz jest off-line  
17-06-2010, 00:06  
Dariusz!
Moderator w spoczynku
 
Dariusz! na Forum Prawnym
 
Posty: 4.076
Domyślnie Bezrobocie - status i uprawnienia

Bezrobocie
 1. Status bezrobotnego i poszukującego pracy
 2. Zasiłek dla bezrobotnych
 3. Staż z urzędu pracy
 4. Szkolenie z urzędu pracy
Podstawowe regulacje dotyczące bezrobocia są zawarte w ustawie z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

1. Status bezrobotnego i poszukującego pracy.
1.1 Status bezrobotnego
Status taki może posiadać osoba o ile:
 • jest niezatrudniona,
 • nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
 • jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy,
 • nie uczy się w szkole, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych lub przystępuje do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych,
 • dokona rejestracji we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
 • poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
Ponadto osoba ta musi spełniać łącznie następujące warunki:
 • ukończone 18 lat,
 • nie ukończone 60 lat – kobieta, a 65 lat – mężczyzna,
 • nie posiadanie prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobieranie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • nie bycie właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe
 • nie podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
 • nie uzyskiwanie przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku
  dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym,
 • nie podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie jak wyżej,
 • nie posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • nie podleganie obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
 • nie bycie osobą tymczasowo aresztowaną lub odbywającą karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
 • nie uzyskiwanie miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • nie pobieranie na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
 • nie pobieranie, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
  świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 • nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.
1.2 Status poszukującego pracy
Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy może posiadać status poszukującego pracy. Od statusu bezrobotnego różni się on tym, iż osoba zarejestrowana z takim statusem nie ma prawa do większości świadczeń oraz korzystania z części instrumentów i usług rynku pracy. Osoba zarejestrowana z takim statusem nie jest uważana za osobę bezrobotną. Uzyskanie takiego statusu wymaga jedynie spełnienia warunku poszukiwania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i dokonanie rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Osoba chcąca uzyskać taki status może dokonać rejestracji w dowolnym urzędzie pracy w Polsce, a ponadto może równocześnie być zarejestrowaną w wielu urzędach pracy.
(wkrótce więcej informacji)

Dariusz! jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Prawo do zasiłku dla bezrobotnych (odpowiedzi: 9) Mam pytanie czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych ;u obecnego pracodawcy będę pracowała 11 m-cy i 2 tyg, wcześniej miałam m-c przerwy...
§ RE: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych (odpowiedzi: 4) Witam zarejestrowalam się w urzędzie jako bezrobotna przyznano mi zasiłek po czym wezwano na przedstawienie oferty pracy, odrzucilam jednak ofertę po...
§ Prawo do zasiłku dla bezrobotnych (odpowiedzi: 10) Witam, mam pytanie do sytuacji jeśli to pracodawca wypowiedział umowę "za wypowiedzeniem" a nie ja. Czy mogę starać się o zasiłek? Bo jest napisane...
§ Zasiłek chorobowy a prawo do zasiłku dla bezrobotnych (odpowiedzi: 9) Witam. Czy po ustaniu zatrudnienia z powodu likwidacji zakładu mam prawo do zasiłku chorobowego jeśli przebywam na L4? Jednocześnie mogę...
§ Prawo do zasiłku dla bezrobotnych (odpowiedzi: 7) Witam Proszę o pomoc w interpretacji przepisów. Wiem że prawo do zasiłku przysługuję jeżeli w okresie 18miesięcy ma się przepracowane 365dni....
§ Prawo do zasiłku dla bezrobotnych (odpowiedzi: 2) Witam W styczniu zostanę zwolniona i będzie mi sie należał zasiłek dla bezrobotnych. Ale nie chcę z tego korzystać tylko jak najszybciej znaleźć...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.