renta z tyt.choroby zawodowej - Forum Prawne

 

renta z tyt.choroby zawodowej

Prosze o informację: w 1990r stwierdzono chorobę zawodową ;pylicę płuc i komisja lekarska ds.inwalidztwa w orzeczeniu uzasadniła, że:" zalicza badanego do trzeciej gr.z ogólnego stanu zdrowia i trzeciej gr. w związku z chorobą zawodową". "Badany" ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna

Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna - aktualne tematy:

  • § Zasiłek chorowbowy
    Umowa o pracę trwała do 30.09 Osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim od 15.09 do obecnej chwili... czy osobie...
  • § Renta rodzinna
    Dzień dobry, Mam pytanie ponieważ pobieram rentę z MSWiA, obecnie jestem na ostatnim roku studiów magisterskich ale...
  • § Ubezpieczenie chorobowe na zle...
    Hej, 26 września tego roku rozwiązałam umowę o pracę. Miałam przerwę od tego czasu jeśli chodzi o...

Odpowiedz
 
29-05-2011, 13:25  
fabiola
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie renta z tyt.choroby zawodowej

Prosze o informację: w 1990r stwierdzono chorobę zawodową ;pylicę płuc i komisja lekarska ds.inwalidztwa w orzeczeniu uzasadniła, że:" zalicza badanego do trzeciej gr.z ogólnego stanu zdrowia i trzeciej gr. w związku z chorobą zawodową". "Badany" otrzymywał rentę inwalidzką z tytułu częściowej niezdolności do pracy w zw. z choroba zawodową do 2008r.
Następnie w 2008r ZUS orzekł że "badanemu" już nie przysługuje renta z tytułu choroby zawodowej(chociaż pylica na podstawie której stwierdzono chorobę zawodową dalej istnieje) i pouczono aby złożył wniosek o rentę z ogólnego stanu zdrowia. "Badany taki wniosek złożył i od 1.09.2008r otrzymał rentę inwalidzką z ogólnego stanu zdrowia. "badany pracował od 1978r do 1990r jako górnik pod ziemią. Rente z tyt.choroby zawodowej miał liczoną z 3-ch lat tj.1996-1997-1998rr i jego wsaźnik wynosił 250%.
Natomiast nowa renta przyznana od 2008r została wyliczona z lat od1988 do 1997r -więc tylo w latach 1988-1989 i1990r są zarobki bo w nastepnych latach "badany nie pracował.
Teraz mam takie 2 pytanie:
1/ czy ZUS prawidłowo wyliczył rentę z ogólnego stanu zdrowia biorąc do wyliczenia te 10lat,czy jednak nie powinien wyliczyć renty z 10-ciu lat zatrudnienia tj.od 1980-1989r tj. z lat bezpośrednio przypadających przed dniem powstania niezdolności do pracy -- bo przecież już w 1990r ZUS orzekł także niezdolność do pracy z ogólnego stanu zdrowia ?

2/ czy ZUS postąpił prawidłowo pozbawiając "badanego" prawa do renty z powodu choroby zawodowej skoro powód tej chorobytj.pylica płuc nadal istnieje powodując pogarszanie się stanu zdrowia "badanego"?
fabiola jest off-line  
29-05-2011, 20:36  
maczek_86
Użytkownik
 
maczek_86 na Forum Prawnym
 
Posty: 184
Domyślnie RE: renta z tyt.choroby zawodowej

Co do prwaidłowego obliczenia renty "ogólnej" to ZUS obliczył dobrze.
- podstawę wymiaru ustala się następująco: jest to kolejne 10 lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku (czyli złożyłeś w 2008 r., rok poprzedzający to 2007, minus 20 lat to 1988, i z tego kolejne 10 lat-- czyli od 1988 do 1997 r.)
lub
ubezpieczony mógł wskazać zarobki z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu (nie jest wymagane, aby były to kolejne lata).
Mogłeś wybrać, który sposób. Ale jeżeli tego nie zrobiłeś to obliczono tą pierwszą metodą.

Co do sprawy czy renta z tyutłu niezdolności czy z tytułu choroby zawodowej to nie wiem. Logiczne byłoby wskazanie, że skoro na podstawie pylicy otrzymałeś rentę z tytułu niezdolności w 2008 r. (z uwagi na pylicę- chorobę zawodową), to również mógłbyś otrzymać rentę z tytułu choroby zawodowej. Ale to tylko logiczne wnioskowanie.
maczek_86 jest off-line  
30-05-2011, 07:56  
fabiola
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: renta z tyt.choroby zawodowej

Dzięki za odpowiedź-jednak mam nadzieję że data powstania niezdolności też ma wpływ.Może Sąd wyda korzystne orzeczenie.
fabiola jest off-line  
07-09-2011, 07:44  
headminer
Użytkownik
 
Posty: 75
Domyślnie RE: renta z tyt.choroby zawodowej

ZUS nie może kwestionować rent inwalidzkich przyznanych przed 1998 rokiem , jeśli to robi, popełnia czyn zabroniony.Proszę przeczytać poniższy tekst z uwagą .Pozdrawiam

Częściowa niezdolność do pracy w myśl ustawy o FUS z 17 grudnia 1998 roku.

Szereg publikacji próbujących zdefiniować to pojęcie na „sponsorowanych” stronach masowych środków przekazu eksponuje to ,co chce , a nie to ,co jest prawdziwą istotą zagadnienia. Niedopowiedzenia w tej kwestii spowodowało wiele anomalii .Dokładając do tego indoktrynację lekarzy , gdzie potencjalnego rencistę przedstawia się jako symulanta lub nieudacznika , obciążającego tylko budżet,. przysłania problematykę złożonego zagadnienia. Próbuje się naginać pojęcie częściowej niezdolności do pracy, czy to w orzecznictwie rentowym , czy nawet w samych wyrokach sądowych do „zapotrzebowania” budżetowego państwa. Złe szkolenie lekarzy w zakresie orzecznictwa rentowego ,doprowadza ich w konsekwencji do czynów zabronionych. Kilkunastoletnie zaniedbania w szkoleniu i wadliwe orzecznictwo rentowe doprowadziło do wielu krzywd wyrządzonym chorym ludziom. Naprawienie tego bałaganu przekracza granicę wyobraźni ,przypuszczalnie skończy się to komisją sejmową ,czy nawet ustawą rekompensacyjną .
Prawidłowe orzecznictwo rentowe w tej kwestii reguluje art. 12 ustawy o FUS ,gdzie punkt 1 brzmi : Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba ,która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Pomijając punkt drugi art. 12, który sprawy nie dotyczy , to problem ZUS tkwi w interpretacji punktu trzeciego tego artykułu. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Wynika z niego niezbicie ,że prawie każda choroba zawodowa musi skutkować orzeczeniem o minimum ,częściowej niezdolności do pracy. Posłużę się przykładem górnika z pylicą. Niezdolność do pracy w zawodzie jest oczywista , naruszenie sprawności organizmu nie ma tu znaczenia przy stwierdzonej chorobie zawodowej, dlatego ,że lekarz musi zapobiegać chorobom, a ustawa o zawodzie lekarza (art. 2 ust 1),nie warunkuje zapobiegania chorobom od jej zaawansowania. Analizując dalszy fragment art. 12 ust 1 dochodzimy do :”nie rokuje zdolności do pracy po przekwalifikowaniu”. Rokowania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu ma dokonać lekarz orzecznik. Zadanie nie wykonalne.
Po pierwsze: pojęcie kwalifikacji bowiem powinno być rozumiane z jednej strony jako przygotowanie zawodowe, które określa rodzaj i poziom ukończenia nauki (ujęcie formalne) ,istnieją tutaj cztery szerokie poziomy kwalifikacji (ISCED 97), z drugiej zaś strony w jego zakres wchodzi także doświadczenie zdobyte w toku zatrudnienia, w tym również wynikające z postępu technicznego i technologicznego, zmiany urządzeń, techniki i zasad pracy (kwalifikacje rzeczywiste). Mając na względzie ,że kwalifikacje rzeczywiste są układem dynamicznym , podlegają ciągłym zmianom na skutek zmian zachodzących w środowisku pracy oraz rozwijania indywidualnych możliwości człowieka, dlatego niemożliwe jest ich definiowanie, zwłaszcza poziomu kwalifikacji ,jak stanowi ust 3 art. 12 ustawy o FUS. Tym bardziej , że art. 13 tejże ustawy będąc w dyspozycji do art. 12 wychodzi poza pojęcie kwalifikacji jeszcze szerzej mówiący o charakterze i rodzaju pracy (praca górnika w szczególnych warunkach). Niewykonalne.
Po drugie: konstrukcja prawna artykułu 12 ust 1 ,choć rodzi szereg wątpliwości interpretacyjnych , to jednoznacznie odnosi się do niezdolności całkowitej. Zwraca na to uwagę ekspertyza dla potrzeb sejmu (16 Pani prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Urszula Kalina–Prasznic z Wydziału Prawa i Administracji ( Proszę zwrócić uwagę na druki odmowne o rentach z ZUS , gdzie właśnie powołują się błędnie na art.12 ust 1).
Po trzecie :w konsekwencji orzekanie o częściowej niezdolności do pracy z art. 12 ust 1 wyklucza zaistnienie częściowej niezdolności do pracy w ogóle.
Po czwarte: choroba zawodowa jest pojęciem medyczno-prawnym i w związku z tym już wcześniej odbyło się ustawowe analizowanie naruszenia sprawności organizmu ,czy to przy ocenie trwałego uszczerbku na zdrowiu przez ZUS (art. 11 ust 2 ustawy z dnia 30 października 2002 roku ustawy o zabezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) czy orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności (art. 4 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), dlatego ponowne orzekanie o stopniu naruszenia sprawności organizmu jest bezcelowe, orzeczenia o uszczerbku na zdrowiu i niepełnosprawności są bowiem niepodważalne, podważyć je mogły tylko strony zainteresowane , i to tylko w ustawowym terminie.
. Warunkowanie przekwalifikowania jest niemożliwe ze względów podanych wyżej. Zwraca na to uwagę również art. 13 ust 2 ustawy o FUS ,gdzie orzecznik ma dokonać analizy celowości przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę „możliwość wykonywania dotychczasowej pracy biorąc pod uwagę rodzaj i charakter wykonywanej pracy”. Orzecznik ma znaleźć równorzędną pracę nie dość ,że według poziomu posiadanych kwalifikacji to jeszcze w warunkach szczególnych (rodzaj pracy) i w charakterze np., osoby dozoru górniczego , gdzie zakres czynności służbowych przekracza kilka stron maszynopisu. Niewykonalne Dlatego lekarz orzecznik może jedynie decydować w tym przypadku, niezdolność częściowa lub całkowita. Tutaj dopiero zaawansowanie choroby o tym decyduje. Choroba zawodowa skutkuje na tej podstawie ,minimum częściową niezdolnością do pracy..
Lekarze Orzecznicy ZUS przez błędną interpretację i niewłaściwe zastosowanie pojęcia częściowej niezdolności do pracy zaczerpniętą z art. 12 ust 1 próbują bezzasadnie orzekać i negować skutki choroby zawodowej ,już ustawowo zdefiniowane, czy to upośledzenie czynności organizmu nie rokujące poprawy ,czy naruszenie sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy ,.czy w ogóle negować niezdolność do pracy na wskutek choroby zawodowej. O ile lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy na konkretnym stanowisku pracownikowi z chorobą zawodową ,wskazanym na skierowaniu , to Lekarz Orzecznik ZUS , musi odpowiedzieć na kwestię ,jak choroba zawodowa wpływa na możliwość zatrudnienia według poziomu posiadanych kwalifikacji (bo w trybie art. 12 ust 3 ustawy o FUS był wniosek o rentę ) .Czyli orzeczenie lekarza medycyny pracy zawiera się w orzeczeniu lekarzy ZUS. Dlatego oba orzeczenia lekarskie musza być jednakowe. Lekarze orzecznicy nie interesują się natomiast kwalifikacjami , nie mówiąc już o konkretnych stanowiskach ,które by im odpowiadały, wykluczają w ogóle możliwość , że choroba zawodowa może mieć jakikolwiek wpływ na niezdolność do pracy. Tu jest błąd, reszta jest wynikiem niezrozumienia tej zależności. Opiniowanie o ogólnej zdolności do pracy z chorobą zawodową , pylicą, w tym momencie nie jest odpowiedzią na wniosek rentowy. Następuje tutaj jawna manipulacja przez ZUS . To tak samo jakby uczestniczyć w stłuczce samochodem, gdzie potłuczono by reflektory i lampy , pognieciono karoserię, a zgłaszając szkodę firmie ubezpieczeniowej, firma odpowie, że odszkodowanie się nie należy, bo jeździć mogę. Nie pyta się orzeczników ZUS o możliwość podjęcia pracy z chorobą zawodową , a takie dostaje się orzeczenia i decyzje .Pytanie brzmi następująco :jak choroba zawodowa ,pylica, ma się do możliwości zatrudnienia według poziomu kwalifikacji (czyli w zawodzie górnika) ?
To tak z punktu prawnego szereg nieprawidłowości , z punktu praktycznego natomiast proszę odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: Jak Lekarz Orzecznik ZUS , przy założeniu (mocno lansowanym przez ZUS) , że nie musi być wiążąca dla niego inna opinia lekarska na ten temat, potrafi ustalić stopień naruszenia sprawności organizmu górnika z pylicą ,nie mając ani zdjęć Roentgena , ani nie wykonując podstawowych badań spirometrycznych ?
Próba deprecjonowania skutków choroby zawodowej pylicy u górnika ,pisząc na decyzji odmownej do renty ,że to profilaktyczne przeciwwskazania jest niedopuszczalne ,lekarz ma ustawowy nakaz zapobiegać chorobom , tym bardziej zawodowym. Nietrafne sformułowanie takie ,choć ma stworzyć pozory minimalnego skutku choroby zawodowej na niezdolność do pracy, jest skierowane do art. 229 § 4 Kodeksu Pracy . gdzie pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku i jest pojęciem używanym do profilaktycznych badań lekarskich lekarzy medycyny pracy orzekających według Kodeksu Pracy na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy Lekarze orzecznicy używają go więc bezwiednie, ale i bezprawnie. Zresztą przeciwwskazania do pracy i tak tworzą niezdolność. Ponadto lekarz nieuprawniony, dokonujący czynności z omawianego zakresu, przekracza swe zawodowe uprawnienia i dopuszcza się wykroczenia z art. 59 Kodeksu wykroczeń. Kontynuując to zagadnienie proszę zwrócić uwagę na tezę Sądu Najwyższego. :„Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę” brzmi wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 1999 r. I PKN 469/99. Obecny ,niepoprawny zresztą, sposób postępowania wobec górnika z pylicą , polegający na przeniesieniu go na inne stanowisko pracy, jest niezgodny z prawem. Przeniesienie bowiem takiego pracownika na inne stanowisko pracy nierozerwalnie wiąże się z jego niższym wynagrodzeniem, ale przede wszystkim nowe stanowisko pracy jest nieadekwatne do poziomu jego kwalifikacji , do których dochodzi się latami pracy. To jest następna przesłanka do przyznania renty z tytułu choćby częściowej niezdolności do pracy na wskutek choroby zawodowej. To takie sprytne przenoszenie kosztów z ubezpieczenia społecznego na nieświadomych tego pracodawców.
Niepodważalnym dowodem niepoprawnej interpretacji pojęcia częściowej niezdolności do pracy jest jej wywodzenie się z poprzedniej ustawy (ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin z 14 grudnia 1982 roku – ) omawianego pojęcia, te same zapisy w identycznym brzmieniu (dawny art. 23 i 24, obecny 12 i 13), należy przyjąć te same zasady orzecznictwa rentowego( Poprzednia ustawa o zawodzie lekarza z 1950 roku również mówi o zapobieganiu chorobom ,ale w art. 1 tejże ustawy.) .W przeciwnym razie wszystkie orzeczenia III grupy inwalidzkiej i renty na skutek chorób zawodowych górników są niezgodne z prawem? Choć bezkarność i pazerność ZUS poszła tak dalece, że i takie przypaski mają miejsce.

KTO POSPRZĄTA TEN BAŁAGAN ???

Kto odpowiada za szkolenie lekarzy ?
Na jakiej podstawie chorzy na pylicę górnicy pracują dalej na kopalniach?
Kto ponosi odpowiedzialność za „zamrożenie” art. 12 ust 3 ustawy o FUS?
Proszę odnieść sobie do innych zawodów
headminer jest off-line  
07-09-2011, 14:23  
fabiola
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: renta z tyt.choroby zawodowej

Serdeczne dzięki za zainteresowanie moim problemem i wyczerpujacą odpowiedź. Niestety, od lipca kiedy została skierowana sprawa do sądu-Zus nie raczył jeszcze jej tam przesłać wraz z aktami.Więc czekam dalej jakie stanowisko zajmie sąd i liczę na dalszą pomoc?
fabiola jest off-line  
07-09-2011, 14:56  
headminer
Użytkownik
 
Posty: 75
Domyślnie RE: renta z tyt.choroby zawodowej

Prosze w kazdej chwili pytać,służe bezinteresowną pomocą,pozdrawiam
headminer jest off-line  
07-09-2011, 18:56  
Morena
Przyjaciel forum
 
Morena na Forum Prawnym
 
Posty: 4.677
Domyślnie RE: renta z tyt.choroby zawodowej

Do moderatora: headminer zaśmieca forum, czy można zrobić z tym porządek?
Morena jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej (odpowiedzi: 9) Co z robić w przypadku takiej sprawy gdzie górnik ma stwierdzoną chorobę zawodową, dostał jednorazowe odszkodowanie ale obecnie chciałby otrzymać...
§ Śmierć w skutek choroby zawodowej (odpowiedzi: 1) Witam.. Poszukuje informacji jakie świadczenia może otrzymać moja mama po śmierci swojego męża. Jej mąż miał orzeczoną chorobę zawodowa (6.2011) i...
§ Renta z tytułu choroby zawodowej (odpowiedzi: 2) Mój mąż pobierał rentę z tytułu choroby zawodowej przez 23 lata. Przed trzema laty został przez ZUS uzdrowiony i musiał podjąć pracę. Chciałabym się...
§ Renta z tytułu choroby zawodowej (odpowiedzi: 1) Mój mąż pobierał rentę z tytułu choroby zawodowej przez 23 lata. Przed trzema laty został przez ZUS uzdrowiony i musiał podjąć pracę. Chciałabym się...
§ Skutki prawne choroby zawodowej (odpowiedzi: 35) Jakie normy prawne regulują zdolność lub niezdolność do pracy pracownika z chorobą zawodową , gdy ten chce wrócic do zawodu , gdzie nabawił się tej...
§ renta z powodu choroby zawodowej (odpowiedzi: 1) Witam mam pewne pytanie, przedstawie najpier sytuację, dostałem rentę-chorobę zawodową na prawe oko 7 lat temu, obecnie w wyniku operacji stan...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.