Pilnie pomocy!!!! - Forum Prawne

 

Pilnie pomocy!!!!

Witam mam pewien problem od półtora miesiąca pracuje na umowę o dzieło jestem w 7 miesiącu ciąży niestety coraz to gorzej się czuje czasem nie mam siły wstać do pracy ale niestety to jak narazie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Odpowiedz
 
14-07-2014, 12:47  
kunekunda89
Użytkownik
 
Posty: 41
Domyślnie Pilnie pomocy!!!!

Witam mam pewien problem od półtora miesiąca pracuje na umowę o dzieło jestem w 7 miesiącu ciąży niestety coraz to gorzej się czuje czasem nie mam siły wstać do pracy ale niestety to jak narazie moj jedyny zarobek i nie moge tak łatwo z niego zrezygnować interesuje mnie dokładnie czy mogę starać się o jakieś zwolnienie lekarskie lub coś tego typu tylko zależy mi na tym żeby otrzymywać jakiś grosz na życie czy z takiej umowy wogóle coś się należy bardzo prosze o pomoc i z góry dziękuje Małgorzata
kunekunda89 jest off-line  
15-07-2014, 16:59  
kunekunda89
Użytkownik
 
Posty: 41
Domyślnie RE: Pilnie pomocy!!!!

[QUOTE=kunekunda89;2899622]Witam mam pewien problem od półtora miesiąca pracuje na umowę o dzieło jestem w 7 miesiącu ciąży niestety coraz to gorzej się czuje czasem nie mam siły wstać do pracy ale niestety to jak narazie moj jedyny zarobek i nie moge tak łatwo z niego zrezygnować interesuje mnie dokładnie czy mogę starać się o jakieś zwolnienie lekarskie lub coś tego typu tylko zależy mi na tym żeby otrzymywać jakiś grosz na życie czy z takiej umowy wogóle coś się należy bardzo prosze o pomoc i z góry dziękuje Małgorzata
kunekunda89 jest off-line  
15-07-2014, 18:09  
Morena
Moderator
 
Morena na Forum Prawnym
 
Posty: 5.079
Domyślnie RE: Pilnie pomocy!!!!

a jakie płaci Pani składki? jeżeli żadne - to grosza nie będzie
Morena jest off-line  
16-07-2014, 05:48  
kunekunda89
Użytkownik
 
Posty: 41
Domyślnie RE: Pilnie pomocy!!!!

§1

1. Przedmiotem umowy jest współpraca pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą polegająca na powtarzającym się powierzaniu przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania dzieła w postaci: przeprowadzenia badania rynku konsumenckiego, przeprowadzeniu promocji (animacji, degustacji, ulotkowaniu itp) wskazanego produktu, wykonania merchandisingu produktów, stworzeniu ekspozycji, wykonaniu projektu marketingowego, wsparciu prac personelu pomocniczego, personelu kasowego itp.

2. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w stałej gotowości do realizacji wskazywanych przez Zamawiającego dzieł.

3. Powierzenie wykonania konkretnego dzieła następować będzie poprzez przesłanie przez Zamawiającego Wykonawcy zamówienia, zawierającego następujące informacje: adres kontrahenta, datę i godziny wykonania dzieła

4. Zamówienie przesłane może być Wykonawcy na wskazany adres mail lub SMSem na wskazany numer telefonu komórkowego lub wręczone na piśmie.

5. W razie braku możliwości przystąpienia do realizacji dzieła, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w przeciągu godziny od otrzymania przesłanego mu zamówienia – mailem na adres p.lachowicz@beetsma.pl ,lub SMSem na numer telefonu 508 569202 podając swoje dane osobowe i miejsce gdzie miało nastąpić wykonanie dzieła.

§2

1. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania zamówionego dzieła.

2. Wykonawca zobowiązany jest do w pełni samodzielnego wykonania dzieła. Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy żadnych kosztów powstałych w związku z wykonywaniem dzieła.

3. W trakcie wykonywania dzieła, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów wewnętrznych kontrahentów Zamawiającego, przepisów porządkowych, zasad BHP oraz standardów HACCP.

4. W trakcie wykonywania dzieła, Wykonawca zobowiązany jest do noszenia udostępnionego mu przez Zamawiającego stroju firmowego. Za wydany strój z pierwszego przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości piętnastu złotych, a w przypadku odzieży specjalistycznej sto pięćdziesiąt złotych.

5. W przypadku otrzymania od Zamawiającego wyposażenia stoiska promocyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed zniszczeniem lub kradzieżą i zwrócenia go Zamawiającemu po ukończeniu dzieła.

6. Wykonawca podpisując umowę poświadcza, że posiada aktualną książeczkę do celów sanitarno- epidemiologicznych i zobowiązuje się do jej posiadania w trakcie wykonywania dzieła.

§3

1. Z tytułu wykonanego dzieła, Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości 7,50 złotych brutto za jednostkę.

2. Wynagrodzenie przysługuje wyłącznie w wypadku terminowego, prawidłowego i kompletnego wykonania dzieła. Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie dokonanych czytelnych wpisów do zeszytów Beetsma Sp z o.o. potwierdzających wykonanie dzieła. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zaakceptowaniu i zapłaceniu przez kontrahenta Zamawiającego (Beetsma Sp z o.o.) terminowego i prawidłowego wykonania zamówionego dzieła, będącego przedmiotem niniejszej umowy. Wynagrodzenie płatne jest wyłącznie przelewem na konto Wykonawcy podane w niniejszej umowie.

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy kosztów związanych z wykonaniem przez

Wykonawcę niniejszej umowy a Wykonawca niniejszą umowę wykona w sposób samodzielny .Różnice i braki jakie

wynikły w trakcie wykonywania dzieła obciążą Wykonawcę z wynagrodzenia ,.

4. W razie gdyby wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie przekroczyło w danym roku kalendarzowym kwoty dwieście złotych brutto, Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy kosztami obsługi administracyjnej w wysokości sto siedemdziesiąt pięć złotych. Wykonawca ma możliwość wystąpienia z pisemną prośbą do Zamawiającego o zniesienie kosztów administracyjnych. W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy kosztami operacyjnymi w wysokości dziesięciu złotych brutto.

5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowe wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich punktów odnośnie danych na wstępie niniejszej umowy.

§4

1. W razie niepodjęcia lub zaniechania wykonywania dzieła, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości pięćset złotych za każde niewykonane dzieło. W razie poniesienia szkody w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości.

2. W przypadku niewywiązania się z zobowiązania określonego w §2.5, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości pięć tysięcy złotych za wyposażenie każdego stoiska promocyjnego. W razie poniesienia szkody w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości.

3. Wykonawca nie ma prawa w czasie trwania umowy wykonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek usług na rzecz podmiotów gospodarczych będących związanych z Zamawiającym lub stanowiących konkurencję Zamawiającego a także przez okres 6-ciu miesięcy od daty zakończenia niniejszej umowy pod rygorem zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500,- PLN

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie wszelkich danych podanych na wstępie niniejszej umowy. W razie zaniechania tego obowiązku, wszelkie doręczenia i informacje przekazane na wskazany adres, adres e-mail, numer telefonu komórkowego uważane będą za skuteczne, jak również przelew środków pieniężnych dokonany na wskazany numer konta bankowego.

2. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy może nastąpić w drodze pisemnego wypowiedzenia złożonego przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego, drugi dla Wykonawcy. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, lub w związku z nią, będą rozstrzygane ostatecznie przez Sąd Arbitrażowy prowadzony przez Mediacja i Arbitraż sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – zgodnie z Regulaminem tego Sądu (www.meiar.pl).

6. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany przez Zamawiającego o rodzaju podstawy prawnej zatrudnienia i jest świadomy różnic pomiędzy zatrudnieniem opartym na stosunku pracy a świadczeniem usług opartych na cywilnoprawnym stosunku zobowiązaniowym stanowiącym podstawę zawarcia niniejszej umowy, oraz, że jego zgoda na zawarcie przedmiotowej umowy o dzieło nie jest zdeterminowana ani wymuszona w skutek ekonomicznej lub jakiejkolwiek innej zależności od Zamawiającego. Mając powyższe na uwadze Wykonawca korzystając ze swobody wyboru umów niniejszym oświadcza, że jego wolą jest zawarcie z Zamawiającym umowy o dzieło.

7. Strony ustalają, iż za wystawienie zaświadczeń przez Zamawiającego pobierana będzie od Wykonawcy opłata administracyjna w wysokości dziesięć złotych od każdego zaświadczenia.
TO SĄ SZCZEGÓŁY TEJ UMOWY
kunekunda89 jest off-line  
16-07-2014, 05:52  
Morena
Moderator
 
Morena na Forum Prawnym
 
Posty: 5.079
Domyślnie RE: Pilnie pomocy!!!!

Pytałam o składki.
Morena jest off-line  
18-07-2014, 22:07  
kunekunda89
Użytkownik
 
Posty: 41
Domyślnie RE: Pilnie pomocy!!!!

co do składek to szczerze nie mam pojęcia
kunekunda89 jest off-line  
21-07-2014, 03:18  
sadcrimsonking
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: Pilnie pomocy!!!!

Jak Ty sama nie masz pojęcia czy płacisz składki to skąd ma ktoś tutaj wiedzieć. Zacznij jak najszybciej płacić składki. Uprawnienia do renty wynikają z tego czy w momencie powstania niezdolności do pracy było się ubezpieczonym. Znam przypadki, że takie osoby są ścigane, że zaraz po zatrudnieniu okazuje się że są w ciąży. Jeśli nie płaciłaś składek wczesniej (a raczej nie płaciłas bo umowa o dzieło tego nie wymaga Kiedy należy odprowadzić składki przy umowie o dzieło - Praca i kariera - wszystko o: zasiłki i świadczenia, wynagrodzenia, urzędnicy, nauczyciele, prawo pracy - GazetaPrawna.pl -) to raczej nie uda Ci się dostać kasy. Trochę za póxno o tym myślisz.
sadcrimsonking jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Pilnie pomocy!!!! (odpowiedzi: 6) Witam .Mój problem polega na tym, iż dnia 30.12.14 nagle do moich drzwi zadzwonili Panowie policjanci i powiedzieli, że mają nakaz doprowadzenia mnie...
§ Pilnie pomocy!!! (odpowiedzi: 2) Witam Dziś otrzymałem z wydziału komunikacji takie oto pisemko: Zaświadczenie o demontażu pojazdu - "tu moja nazwa auta razem z vin" Na...
§ Pilnie pomocy!! (odpowiedzi: 1) Witam otoz spotkala mnie niemila przygoda, pod wplywem alkoholu wspolnie z znajomym wdalismy sie w bojke. Kolega uszkodzil auto osoby poszkodowane...
§ pilnie.. pomocy.. (odpowiedzi: 2) Witam, mam problem zwiazany z badaniami okresowymi na kierowce kat.b w firmie. Czy musze wykonac badania w wybranym przez firme zakladzie czy moge...
§ Pilnie pomocy (odpowiedzi: 1) Zmarł mój ojciec z którym nie utrzymywałem kontaktu przez 20 lat (on w tym czasie po rozwodzie z moją matka ożenił się ponownie). Mam pytanie, czy...
§ art 98 ;/ PILNIE pomocy (odpowiedzi: 7) Witam, dzisiaj kierowałem pojazdem z 3 pasażerami około godziny 01.30 i zakręcając na parkingu wpadłem w poślizg, policja zobaczyła całe zajście z...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.