Jak zaskarżyć decyzję administracyjną otrzymaną poprzez sms? - Forum Prawne

 

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną otrzymaną poprzez sms?

W czasie pandemii otrzymujemy różnego rodzaju decyzje w innej formie niż dotychczas z uwagi na rożnego rodzaju uwarunkowania nadzwyczajne, Wydaje się, że z tym nic nie można zrobić, bo jak zaskarżyć sms? Zastosowanie tego poradnika ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Zamknięty temat
 
24-12-2021, 12:16  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie Jak zaskarżyć decyzję administracyjną otrzymaną poprzez sms?

W czasie pandemii otrzymujemy różnego rodzaju decyzje w innej formie niż dotychczas z uwagi na rożnego rodzaju uwarunkowania nadzwyczajne, Wydaje się, że z tym nic nie można zrobić, bo jak zaskarżyć sms?

Zastosowanie tego poradnika umożliwi osobom niezgadzającym się z taka decyzją otrzymanie jej
w wersji papierowej, a potem ewentualne jej zaskarżenie, a następnie skierowanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten może w drodze uchwały określić stosowanie prawa, która ograniczy zakres swobody. Czyli takie małe krople mogą skruszyć wielką skałę.


NSA naprawdę dużo może. Poniżej fragment orzeczenia - oczywiście warto zapoznać się z całym


https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D44C283C1A

Cytat:
Wskazać należy, że zagadnienie dopuszczalności ograniczenia praw i wolności obywateli w drodze rozporządzenia nieznajdującego oparcia w delegacji ustawowej niejednokrotnie było przedmiotem wypowiedzi Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. wyroki NSA z: 8 września 2021 r., sygn. akt II GSK 427/21, II GSK 781/21, II GSK 1010/21, , II GSK 602/21, 23 września 2021 r., sygn. akt II GSK 844/21, II GSK 876/21, II GSK 939/21). Naczelny Sąd Administracyjny akceptuje stanowisko wyrażone w orzecznictwie i przyjmuje je za własne.
(...)
W tym miejscu należy przypomnieć, że z zasady demokratycznego państwa prawnego wywodzone są również zasady prawidłowej (przyzwoitej) legislacji, które nakazują, aby przepisy formułowane były w sposób poprawny, jasny i precyzyjny, zwłaszcza wówczas, gdy dotyczą praw i wolności jednostki (vide: wyroki Trybunału Konstytucyjnego z: 11 stycznia 2000 r., sygn. akt K 7/99, publ. OTK 2000/1/2; z 21 marca 2001 r., sygn. K 24/00, publ. OTK 2001/3/51).
Aby jednak NSA mógł zainterweniować, niezbedna jest nasza aktywność, czyli zastosowanie trybu opisanego niżej.https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A184A1F1A9
Cytat:
W ocenie Sądu, przepis rozporządzenia nakładający na każdą osobę przekraczającą granicę obowiązek poddania się kwarantannie jest niezgodny z ustawą oraz Konstytucją.
Przyjmujemy, zatem założenie, że otrzymaliśmy poprzez sms lub obwieszczono nam decyzję o kwarantannie.


UWAGA! Ten tryb można wykorzystać tez dla innych spraw.

Nie jest tu ważne, że zanim urząd odpowie na pismo, to przykładowa kwarantanna minie, lecz ważne to, że urząd zobowiązany jest taką decyzję doręczyć, a jeśli w toku postępowania Sąd orzeknie rażące naruszenie prawa, to otworzy nam to prawa do uzyskania odszkodowania do konkretnego urzędnika

Zajrzyjmy zatem do odpowiedniej art 33 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/do...20081570Lj.pdf


Cytat:
3a. Decyzje, o których mowa w ust. 1, wydawane w przypadku podejrzenia
zakażenia lub choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, stanowiącej
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób:
1) mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji
do adresata, w tym ustnie;
2) nie wymagają uzasadnienia;
3) przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.


voyteg jest off-line  
24-12-2021, 12:24  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Jak zaskarżyć decyzję administracyjną otrzymaną poprzez sms?

Skupimy się na tym, że decyzja nie została doręczona, a być powinna.

Gdy zostanie doręczona, to będziemy mogli w odwołaniu zadać mnóstwo pytań oraz poruszyć ważne dla nas kwestie.


Naszego smsa otrzymaliśmy od Powiatowego Inspektora Sanitarnego (tak się zwie organ administracji), w związku z tym ponaglamy ten organ do organu wyższej instancji, którym jest Wojewódzki Inspektor Sanitarny. W tym celu redagujemy takie oto pismo:


Cytat:
Nasze dane
<imię i nazwisko, adres wnoszącego podanie>
<miejscowość, data>
<Wojewódzki Inspektor Sanitarny, adres>

za pośrednictwem

<Powiatowego Inspektora Sanitarnego, adres>


Ponaglenie do załatwienia sprawy

Na podstawie art. 37 § 1 KPA składam ponaglenie do załatwienia sprawy przez <Powiatowego Inspektora Sanitarnego, adres>.
Dnia <data> zostałem poinformowany smsem <lub inaczej – opisujemy jak> o nałożeniu na mnie obowiązku <opisujemy, czego dotyczy, przykładowo kwarantanny>


Stosownie do art 33 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 3a. Decyzje, o których mowa w ust. 1, wydawane w przypadku podejrzenia zakażenia lub choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób:
1) mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji
do adresata, w tym ustnie;
2) nie wymagają uzasadnienia;
3) przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.


Do dnia dzisiejszego organ nie doręczył tej decyzji na piśmie, czym naruszył zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA. Brak doręczenia decyzji uniemożliwia mi jej zaskarżenie.

Na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 37 § 7 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) wnoszę o orzeczenie, czy powyższą bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.


Podpis"
Podanie te wysyłamy listem poleconym do Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub przekazujemy komuś do zaniesienia do biura podawczego tego organu, (bo sami jesteśmy na kwarantannie), a na kopii podania uzyskujemy wtedy potwierdzenie wpływu. Jeśli mamy ePuap – to wysyłamy elektronicznie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Cytat:
Uwaga, gdyby się okazało, że dwa powiatowe sanepidy przerzucają się pismami przekazując sobie sprawę, że to "ten drugi", to taka sytuację omawiamy tu:
https://forumprawne.org/koronawirus/...ml#post4492525voyteg jest off-line  
24-12-2021, 12:31  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Jak zaskarżyć decyzję administracyjną otrzymaną poprzez sms?

Dla nas jest to bardzo istotne, ponieważ wysłanie takiego ponaglenia jest warunkiem dającym prawo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu.

Zgodnie z Prawem o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/dow...20021270Lj.pdf

Cytat:
Art. 53. § 2b. Skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.


Doświadczenie uczy, że dopiero złożenie skargi do WSA mobilizuje skutecznie urząd do działania.

Dlatego jeśli ponaglenie zostało złożone w biurze podawczym urzędu lub wysłane poprzez ePUAP, to mamy jednoznaczną datę wpływu do urzędu.
Jeśli zaś wysłaliśmy Pocztą Polską (koniecznie polecony z potwierdzeniem odbioru!) to na stronie https://emonitoring.poczta-polska.pl/ sprawdzamy, kiedy przesyłkę doręczono


I już kolejnego dnia możemy redagować i złożyć skargę do WSA

Korzystamy w tym celu z poradnika
https://forumprawne.org/sady-adminis...nu-do-wsa.html

a w nim w zmieniamy odpowiednio punkt 1 oraz 2 uzasadnienia na słowa jak poniżej


Cytat:
1. Dnia <data> zostałem poinformowany smsem <lub inaczej – opisujemy jak> o nałożeniu na mnie obowiązku <opisujemy, czego dotyczy, przykładowo kwarantanny>

Stosownie do art 33 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 3a. Decyzje, o których mowa w ust. 1, wydawane w przypadku podejrzenia zakażenia lub choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób:
1) mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji
do adresata, w tym ustnie;
2) nie wymagają uzasadnienia;
3) przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.


Cytat:
2. Dnia <data>na podstawie art. 37 § 1 KPA złożyłem do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ponaglenie do załatwienie sprawy w terminie. Organ wyższej instancji pozostawił moje zażalenie dotychczas bez odpowiedzi, co jednak nie pozbawia prawa złożenia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania, ponieważ NSA w Postanowieniu z dnia 18 kwietnia 2019 (sygn. akt II OSK 866/19) zawarł następującą wykładnię prawa „brak rozpatrzenia ponaglenia przez organ nie zamyka stronie drogi do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania (...). Stosownie do art. 53 § 2b p.p.s.a., obowiązującego od dnia 1 czerwca 2017 r., skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. Również w poprzednim stanie prawnym w piśmiennictwie i orzecznictwie przyjmowano, że wniesienie skargi w przedmiocie bezczynności lub przewlekłości nie jest ograniczone żadnym terminem (por. System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Tom 10, wyd. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2014, s. 316).”


Powiatowy Inspektor Sanitarny dotychczas nie doręczył decyzji, tym samym organ naruszył zasadę zaufania do organów administracji zawartą art. 8 KPA oraz zasadę szybkości postępowania zawartą w art. 12 § 1 KPA . Brak doręczenia tego aktu administracyjnego uniemożliwia mi jego zaskarżenie1. Skargę składamy za pośrednictwem urzędu, którego bezczynność skarżymy - znaczy trzeba ją złożyć w tym urzędzie, – czyli u Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a urząd zobowiązany jest przekazać skargę do sądu. Przekazanie skargi bezpośrednio do sądu jest błędem, bo i tak sąd przekaże ją z powrotem do urzędu. Jeśli jednak prawidłowo złożymy skargę na bezczynność w urzędzie, a ten nie przekaże jej dalej do sądu administracyjnego, to poniżej w kolejnym wpisie w tym wątku zostanie wyjaśnione, co robić w takiej sytuacji (patrz poradnik dotyczący skargi – link poniżej)

2. Skargę do tego urzędu możemy zanieść osobiście (a gdy jesteśmy na kwarantannie, to korzystamy z pomocy innej osoby, która takie pismo może w naszym imieniu złożyć) - wtedy składamy tam dwa podpisane egzemplarze skargi, a na trzecim uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy podpisane dwa egzemplarze skargi do tego urzędu listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Można też wysłać elektronicznie, jeśli mamy ePUAP

3. Gdy urząd przekaże skargę do sądu, ten nas powiadomi, aby wpłacić 100 zł z tytułu wpisu. Trzeba to uczynnić w terminie 7 dni, bo inaczej skarga zostanie odrzucona. Wpłaty dokonujemy przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy sądu podany na zawiadomieniu sądowym. Po uznaniu skargi przez sąd, te 100 zł otrzymamy zwrotnie od urzędu. Innych kosztów nie ma.


Zalecam wszystkim zapoznanie się z poradnikiem dotyczącym skargi, gdyż tam jest więcej użytecznych informacji https://forumprawne.org/sady-adminis...nu-do-wsa.html
voyteg jest off-line  
24-12-2021, 12:36  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Jak zaskarżyć decyzję administracyjną otrzymaną poprzez sms?

Załóżmy, że na skutek naszych działań Powiatowy Inspektor Sanitarny doręczył nam decyzję.W takim przypadku:

1. nie wycofujemy naszej skargi na bezczynność, bo WSA może orzec o rażącym naruszeniu prawa, a to otworzy nam drogę do odszkodowania – tu poradnik
https://forumprawne.org/postepowanie-administracyjne/651522-jak-pociagnac-do-odpowiedzialnosci-materialnej-urzednika-poradnik.html

2. Od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego możemy się odwołać do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W odwołaniu możemy poruszyć wszystkie ważne dla nas kwestie. Ponadto złożenie odwołania otworzy nam drogę do zaskarżenia decyzji do WSA. A wtedy sąd będzie mógł zająć się samą treścią decyzji. W skardze na bezczynność Sąd tym zająć się nie może.


Poradnik, jak odwołać się od decyzji http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
24-12-2021, 12:38  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Jak zaskarżyć decyzję administracyjną otrzymaną poprzez sms?

Gdy otrzymamy decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – nie ważne tu, czy utrzymującą czy uchylającą decyzję organu niższej instancji, to możemy ją zaskarżyć do WSA.

Tu jest poradnik jak to zrobić.

http://forumprawne.org/sady-administracyjne/504295-jak-zaskarzyc-decyzje-administracyjna-do-wsa-poradnik.html


Tym razem skarżymy organ odwoławczy - Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i za pośrednictwem tego organu składamy skargę do WSA.


Przykład orzeczenia WSA uznającego tak wniesioną skargę wraz z fragmentem orzeczenia:


https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/94BB6C78C9

Cytat:
Organ II instancji winien był rozpoznać sprawę merytorycznie i ustalić czy w sprawie zostały spełnione przesłanki wydania decyzji o poddaniu skarżącej obowiązkowej kwarantannie- a zatem czy i kiedy skarżąca miała kontakt bezpośredni z osobą zakażoną SARS-CoV-2. Działania organów inspekcji sanitarnej nawet jeśli przyświecał im cel dbałości o powszechny interes społeczny w zakresie przeciwdziałania epidemii i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, nie mogą godzić w legalność nakładanych na stronę obowiązków i nakazów, muszą znajdować oparcie zebranym i należycie ocenionym materialne dowodowym. Obowiązkiem organu II instancji było ponadto odniesienie się do zarzutów odwołania polegających na kwestionowaniu przez skarżącą kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem oraz braku dowodów na istnienie takiego kontaktu.

voyteg jest off-line  
24-12-2021, 12:39  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Jak zaskarżyć decyzję administracyjną otrzymaną poprzez sms?

Jeśli w którymkolwiek orzeczeniu powyżej zostanie uznane, że nastąpiło rażące naruszenie prawa, to otworzy nam to drogę do odpowiedzialności osobistej konkretnego urzędnika

Tu jest poradnik: https://forumprawne.org/postepowanie-administracyjne/651522-jak-pociagnac-do-odpowiedzialnosci-materialnej-urzednika-poradnik.html
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ zamierzam zignorować decyzję administracyjną (odpowiedzi: 1) Witajcie, ZDM wydał decyzję w sprawie odstąpienia od holowania pojazdu i nałożył na mnie opłatę prawie 500 zł. Nie zgadzam się z tą decyzją i...
§ Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do WSA? - poradnik (odpowiedzi: 2) Poniżej znajduje się zredagowana skarga na decyzję lub postanowienie, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: 1. Aby można...
§ Czy decyzja podjęta przez JST jest decyzją administracyjną (odpowiedzi: 3) Witam, mam takie pytanie. Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i podpisałem jakiś czas temu z umowę partnerską ze szkołą...
§ opłata za decyzję administracyjną (odpowiedzi: 1) Starostwo powiatowe robiło modernizacje ewidencji gruntów i budynków w wyniku której do ewidencji wpisano nową powierzcnię mojej działki. Po...
§ Kiedy decyzję administracyjną uznaje się za prawomocną...? (odpowiedzi: 5) Witam :-) W największym skrócie: Decyzja administracyjna - odwołanie - utrzymana (w całości) w mocy przez organ drugiej instancji - złożenie przeze...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.